Deutsch-Polnisches Wörterbuch für Feuerwehrfachbegriffe
 » Suche im Wörterbuch

Suche im Wörterbuch

Suche nach Stichwort:

Suche nach Anfangsbuchstaben:

A Ą B C Ć D E Ę F G H I J K L Ł M N Ń O Ó P Q R S Ś T U V W X Y Z Ź Ż

Erläuterungen zu Symbolen:

< > Abkürzung
{f} grammatisches Geschlecht: weiblich
{m} grammatisches Geschlecht: männlich
{n} grammatisches Geschlecht: sächlich
Deutsch-Polnisches Wörterbuch für Feuerwehrfachbegriffe
 » Suche im Wörterbuch

Deutsche Wörter, die mit A beginnen

Deutsch Polnisch
A A
A-B-Übergangsstück {n} przełącznik A/B
A-Blindkupplung {f} pokrywa A (W-110)
A-Druckkupplung {f} łącznik tłoczny A
A-Festkupplung {f} nasada A
A-Saugstutzen {m} króciec ssawny A (W-110)
A-Trupp {m} rota ogniowa (rota I)
A-Truppführer {m} przewodnik roty ogniowej
A-Truppmann {m} pomocnik roty ogniowej
Abblasfläche {f} powierzchnia wydmuchowa
Abblasrohr {n} rura wydmuchowa
Abblasventil {n} zawór wydmuchowy
Abbrand {m} wypalenie
Abbrand {m} stopień wypalenia
Abbrandcharakteristik {f} charakterystyka wypalania
Abbrandcharakteristik {f} charakterystyka spalania
Abbrandgeschwindigkeit {f} masowa prędkość spalania się
Abbrandgeschwindigkeit {f} szybkość wypalania się
Abbrandgeschwindigkeit {f} prędkość spalania się
Abbrandlänge {f} pozostałość po spaleniu (długość)
Abbrändler {m} pogorzelec
Abbrandmenge {f} ilość wypalona
Abbrandmenge {f} ilość spalonego materiału palnego
Abbrandrate {f} masowa prędkość spalania się (materiału spalnego)
Abbrandrate {f} szybkość wypalania się
Abbrandrate {f} prędkość spalania się
Abbrandrate {f} szybkość wypalania się (cieczy)
Abbrandtiefe {f} głębokość spalenia
Abbrandtiefe {f} głębokość wypalenia
Abbrandverhalten {n} zachowanie się pod działaniem ognia
abbrandverzögernd opóźniający spalanie
abbrandverzögernd ograniczający palność
Abbrennen {n} spalanie się
Abbrennen {n} wypalanie się
Abbrennen der Bodendecke, das wypalanie łąk
Abbrennens-Längenverlust {m} strata na długości w wyniku spalenia
Abbrennvorgang {m} proces wypalania się
Abbrennvorgang {m} proces palenia się
Abbruch {m} wyburzenie
Abbruch {m} zburzenie
Abbrucharbeiten prace rozbiórkowe
Abbrucharbeiten prace wyburzeniowe
Abbruchschaden {m} szkoda spowodowana zburzeniem
ABC-Pulver {n} proszek gaśniczy do gaszenia pożarów grup A, B, C
abdanken zwolnić się (ze służby)
abdecken mit Löschmitteln, das pokryć (środkami gaśniczymi)
abdichten uszczelnić
Abdichtung {f} uszczelnienie
Abdichtung {f} uszczelka
abdienen odsłużyć
abeisen odmrozić
Abfallcontainerbrand {m} pożaru kontenera na śmieci
Abfälle odpady
Abfalleimer {m} wiadro na odpadki
Abfallverbrennung {f} spalanie odpadów
Abflußkanal {m} kanał ściekowy
Abgasabsauganlage {f} instalacja odciągania gazów spalinowych
Abgasleitung {f} przewód spalinowy
abgebrannt wypalony
abgebrannt spalony
Abgebrannte pogorzelec
abgelagerte Staub {m} pył zalegający {m}
abglimmen zetlić się
Abglimmen {n} zetlenie się
abhängige Löschwasserversorgung, die sieć wodociągowa zewnętrzna przeciwpożarowa
abhängige Löschwasserversorgung, die wodociągowy system zaopatrzenia w wodę gaśniczą
abisolieren odizolować
Abknallen {n} cofnięcie się płomienia z hukiem do palnika
Abknallen {n} wypalenie
Abknallen {n} wystrzelenie
abkoppeln rozłączyć
abkühlen schładzać
abkühlen ochładzać
abkühlen chłodzić
abkühlende Wirkung, die działanie chłodzące
Abkühlphase des Brandes, die faza stygnięcia pożaru
Abkühlprozess {m} proces chłodzenia
Abkühlprozess {m} proces stygnięcia
Abkühlung {f} stygnięcie
Abkühlung {f} schładzanie
Abkühlungsdauer {f} czas trwania stygnięcia
Abkühlungsgeschwindigkeit {f} szybkość stygnięcia
Abkürzungen und Kurzzeichen für das Feuerwehrwesen skróty i oznaczenia skrótowe w pożarnictwie
Ablaß {m} spust
Ablaßhahn der Pumpe {m} kran odwadniający pompy
ablassen spuszczać
ablassen opuszczać
Ablaßventil {n} zawór spustowy
ablaufen lassen spuścić (wodę)
Ablaufrohr {n} rura odpływowa
ableisten odbywać
ableisten odbyć (służbę)
ableiten odprowadzać
ableiten odprowadzić
Ableiter {m} odgromnik
Ableitung {f} uziom
Ableitung {f} uziom pionowy
Ableitung {f} odprowadzenie
Ableitung elektrostatischer Aufladung, die odprowadzenie ładunków elektryczności statycznej
Ablöschen {n} dogaszanie
Ablöschen {n} gaszenie
ablöschen dogasić
ablöschen gasić
ablösen zluzować (zmienić)
Ablösung {f} zmiana
Ablösung {f} zluzowanie
Abluft {f} powietrze odprowadzane
Abluft {f} powietrze wylotowe
Abluft {f} powietrze odlotowe
Abmarsch {m} rzut
Abmarsch {m} wyruszenie
abmarschieren odmaszerować
abmarschieren wyruszyć
Abnahme {f} odbiór
Abordnung {f} delegacja
Abplatzung (z.B. vom Beton) {f} odpryskiwanie (np. betonu)
Abplatzung (z.B. vom Beton) {f} odpadanie
Abpumpen {n} odpompowywanie
abpumpen wypompowywać
abpumpen odpompowywać
Abpumpen {n} wypompowywanie
Abreißen der Flamme, das oderwanie się płomienia
Abreißgrenze einer Pumpe, die {f} granica podnoszenia pompy
Abrieb {m} ścieranie {n}
Abriegeln {n} okrążenie
Abriegeln des Brandes, das okrążenie pożaru
Abriegeln des Brandherdes, das okrążenie ogniska pożaru
Abriegelungseinsatz {m} akcja mająca na celu okrążenie i odcięcie pożaru
Abrollbehälter <AB> {m} wymienne nadwozie samochodu z możliwością wyposażenia w różny sprzęt pożarniczy i pomocy technicznej
Abrollbehälter <AB> {m} kontener
Abrücken von der Einsatzstelle, das odjazd z miejsca akcji ratowniczo-gaśniczej
absaugen odkurzać
absaugen odsysać
absaugen wysysać
abschalten wyłączyć
abschalten odłączyć
abschalten rozłączyć
Abschirmen {n} osłona
Abschirmen {n} osłanianie
abschirmen osłaniać
abschmelzen stopić się
Abschmelzsicherung {f} bezpiecznik topikowy
Abschottung {f} okładzina
Abschottung {f} uszczelnienie
Abschottung {f} zamknięcie
abschottung uszczelniać
Abschrecken {n} schładzanie
abschrecken schładzać
Abseilachter {m} ósemka (przyrząd asekuracyjno-zjazdowy) {f}
Abseilen {n} spuszczanie się na linie
abseilen spuszczać się na linie
abseilen opuszczać się w dół na linie
Abseilgerät {n} przyrząd zjazdowy {m}
absichern zabezpieczyć
Absichern {n} zabezpieczanie
Absichern der Einsatzstelle, das zabezpieczanie terenu akcji
Absicherung {f} zabezpieczenie
absichtlich umyślnie
Absitzen ! z wozu!
absorbieren absorbować
absorbieren pochłaniać
Absorptionsfähigkeit {f} zdolność absorbcyjna
Absorptionsgrad {m} stopień absorbcji
Absorptionszahl {f} współczynnik absorbcji
Absperrbereich {m} obszar zamknięty
absperren zamknąć
Absperrhahn {m} kurek zamykający
Absperrklappe {f} klapa odcinająca
Absperrklappe {f} klapa zamykająca
Absperrung {f} zamknięcie
Absperrung {f} blokada
Absperrventil {n} zawór odcinający
Absperrventil {n} zawór regulujący
abspülen spłukiwać
Abstand {m} odległość
absteifen podeprzeć
Absteifung {f} podpórka
Absteifung {f} podparcie
absteigen schodzić
absteigen zejść
Abstrahleinrichtung {f} promieniujący
Absturz {m} upadek (z dużej wysokości) {m}
abstürzen spadać (z dużej wyskości)
Absturzgefahr {f} zagrożenie upadku z wysokości
Absturzgefahr {f} niebezpieczeństwo upadku
Absturzsicherung {f} zabezpieczenie przed upadkiem {n}
Abstützung der Drehleiter, die {f} podparcie drabiny samochodowej
Abteilung {f} oddział
Abteilung {f} dział
Abtrennung {f} oddzielenie
abtropfen ściekanie
abtropfen kapać
Abtropfen {n} ściekanie
Abtropfen {n} kapanie
abtropfend ściekający
abtropfend kapiący
Abwärme {f} ciepło odlotowe
abwaschen obmyć
abwaschen umyć
Abwasser {n} ścieki
Abwasser {n} woda odpływowa
Abwasseranlage {f} instalacja kanalizacyjna
Abwasserbehandlungsanlage {f} oczyszczalnia ścieków {f}
Abwasserkanal {m} przewód kanalizacyjny
Abwasserkanal {m} kanał ściekowy
Abwehr {f} obrona
abwehrende Brandschutz, der walka z pożarami
abwehrende Brandschutz, der zwalczanie pożarów
Abwehrmaßnahme {f} środek obrony
Abweichung {f} odstępstwo
abwendbare Gefahr, die niebezpieczeństwo do uniknięcia
Abwendbarkeit {f} możliwość zapobieżenia
abwenden zapobiec
abziehen wycofać
Abzug {m} wkap wyciągowy
Abzug {m} dygestorium
Abzug {m} wyciąg
Abzug {m} wycofanie
Abzweigung {f} rozgałęzenie
Abzweigung {f} odgałęzienie
Achterknoten {m} węzeł ósemkowy {m}
Achtungssignal {n} sygnał ostrzegawczy
adjustieren umundurować
Aerosol {n} aerozol
AFFF-Schaummittel {n} środek pianotwórczy fluoro-syntetyczny
Affinität {f} powinowactwo chemiczne
Aggregat {n} agregat
Aggregatszustandsänderung {f} zmiana stanu skupienia
Aggregatzustand {m} stan skupienia
Akkumulator {m} akumulator
Aktion {f} akcja
Aktionsbeginn {m} rozpoczęcie akcji
Aktionsbeginn {m} początek akcji
aktive Brandschutzmaßnahme, die urządzenie przeciwpożarowe
Aktivierungsenergie {f} energia aktywacji
Aktivkohlefilter {m} pochłaniacz z węglem aktywnym
akustische Alarm {m} alarm akustyczny
akustische Alarmmeldung, die zaalarmowanie za pomocą sygnału akustycznego
akustische Alarmmeldung, die alarm akustyczny
akustische Brandsignal, das {n} akustyczny sygnał pożarowy
akustische Brandsignal, das {n} akustyczny sygnał alarmowy
akustische Warnsignal, das akustyczny sygnał ostrzegawczy
Alarm {m} alarm
Alarm auslösen, den wywołać alarm
Alarm schlagen, den bić na alarm
Alarm- und Gefahrenabwehrplan <AGAP> {m} operacyjny plan obrony
Alarm- und Gefahrenabwehrplan <AGAP> {m} plan obrony
Alarm-und Ausrückeordnung {f} plan alarmowania i wyjazdu
Alarmanlage {f} urządzenie alarmowe
Alarmanlage {f} instalacja alarmowa
Alarmauslösung {f} wyzwolenie alarmu
Alarmauslösung {f} wywołanie alarmu
Alarmbereitschaft {f} gotowość alarmowa
Alarmbereitschaft {f} gotowość bojowa
Alarmcomputer {m} komputer alarmowy
Alarmdruckschalter {m} przycisk alarmowy
Alarmdurchgabe {f} komunikat alarmowy
Alarmdurchgabe {f} przekazanie alarmu
Alarmeinrichtung {f} instalacja alarmowa
Alarmeinrichtung {f} urządzenie alarmowe
Alarmempfangseinrichtung {f} urządzenie przymujące alarm pożarowy
Alarmfahrt {f} jazda alarmowa
Alarmfahrt zur Einsatzstelle, die jazda alarmowa do akcji
Alarmgabe {f} wywołanie alarmu
Alarmgeber {m} sygnalizator alarmowy
Alarmgebung {f} zgłoszenie alarmu
Alarmgebung {f} zaalarmowanie
Alarmgerät {n} sprzęt alarmowania
Alarmglocke {f} dzwonek alarmowy
Alarmhupe {f} buczek pożarowy
Alarmhupe {f} buczek alarmowy
Alarmieren {n} alarmowanie
alarmieren zaarlamować
alarmieren zaalarmować
Alarmierende alarmujący
Alarmierung {f} alarmowanie
Alarmierungsart {f} sposób alarmowania
Alarmierungseinrichtung {f} urządzenie alarmowe
Alarmierungskriterium {n} kryterium alarmowania
Alarmierungsmittel {n} środek alarmowania
Alarmierungsstichwort {n} hasło alarmowe
Alarmierungssystem {n} system alarmowania
Alarmierungsvorgang {m} proces alarmowania
Alarmierungsvorgang {m} przebieg alarmowania
Alarmierungszeit {f} czas alarmowania
Alarmierungszentrale {f} centrala alarmowa
Alarmimpuls {m} impuls alarmowy
Alarmleitung {f} przewód alarmowy
Alarmlicht {n} oświetlenie alarmowe
Alarmmeldung {f} zgłoszenie alarmu
Alarmmeldung {f} meldunek alarmowy
Alarmmeldungsaufnahme {f} przyjęcie meldunku alarmowego
Alarmmittel {n} środek alarmowania
Alarmnetz {n} sieć alarmowa
Alarmordnung {f} zasady alarmowania
Alarmordnung {f} regulamin alarmowania
Alarmorganisation {f} organizacja alarmowania
Alarmplan {m} plan alarmowania
Alarmplan {m} instrukcja alarmowania
Alarmschicht {f} zmiana alarmowa
Alarmschleife {f} rzut
Alarmschwelle {f} próg alarmowy
Alarmsignal {n} sygnał alarmowy
Alarmsirene {f} syrena alarmowa
Alarmstrom {m} prąd alarmowy
Alarmstufe {f} rzut
Alarmstufe {f} stopień alarmowania
Alarmsystem {n} system alarmowania
Alarmsystem {n} system alarmowy
Alarmübertragung {f} przekazanie alarmu
Alarmübertragung {f} przekazanie sygnału alarmowego
Alarmventil {n} zawór alarmowy
Alarmvorrichtung {f} urządzenie alarmowe
Alarmweg {m} droga alarmowa
Alarmzentrale {f} centrala alarmowa
Alkalipatrone {f} pochłaniacz dwutlenku węgla
Alkoholbrand {m} pożar alkoholu
allein weiterbrennen palić się po odsunięciu żródła ciepła
Allgemeine Feuerversicherungsbedingungen <AFB> ogólne warunki ubezpieczenia od ognia
allgemeine Lage {f} sytuacja ogólna
Allradantrieb {m} napęd na wszystkie koła
alpine Methoden metody alpinistyczne
Alter {n} wiek
Alter {n} starszeństwo
Altersgrenze {f} granica wieku
Altersgruppe {f} grupa wiekowa
Alterungsbeständigkeit des Schaummittels, die {f} trwałość środka pianotwórczego
Alterungsbeständigkeit des Schaummittels, die {f} starszenie się środka pianotwórczego
Altöl {n} olej zużyty
Altöl {n} olej przepracowany
Aluminium {n} aluminium
Aluminiumboot {n} łódź aluminiowa
Amphibienfahrzeug {n} amfibia
Amphibienlöschfahrzeug <ALF> {n} amfibia gaśnicza
Amt {n} funkcja
Amt {n} urząd
amtlich zugelassen urzędowo dopuszczony
Amtliche Prüfstelle für Feuerlöschmittel und -geräte Urzędowy Punkt Kontroli Środków i Sprzętu Gaśniczego
Amtsblatt {n} dziennik urzędowy
Analyse {f} analiza
Angriffstrupp {m} rota ogniowa (rota I)
Angriffstruppführer {m} przewodnik roty ogniowej
Angriffstruppmann {m} pomocnik roty ogniowej
Anhängeleiter <AL> {f} drabina mechaniczna z napędem ręcznym na przyczepie
Anhängeleiter <AL> {f} drabina przyczepowa
Anker {m} kotwica {f}
Ankerstich, doppelte {m} krawatka {f}
Ankerstich, doppelte {m} główka skowronka {f}
anpassen dopasować
Anprall {m} uderzenie (ciała ruchomego w nieruchome)
anschnüren rozniecać
anschnüren rozniecić
ansengen opalić
ansengen osmalić
ansengen przysmalić
Ansprechdruck {m} nadciśnienie zadziałania
Ansprechdruck {m} ciśnienie zadziałania
Ansprechtemperatur {f} temperatura zadziałania
Ansprechüberdruck {m} ciśnienie zadziałania
Ansprechverzögerung {f} opóżnienie zadziałania
Ansprechzeit {f} czas zadziałania
anstecken zapalać
anstecken zapalić
anstecken podpalać
anstecken podpalić
Anstecker {m} podpalający
Anstecker {m} zapalający
Anstellleiter {f} drabina przystawna
Antenne {f} antena
Antennenträgermast {m} maszt antenowy
Antikatalyse {f} antykataliza
antikatalytische Löschwirkung, die antykataliczne działanie gaśnicze
Antistatika {f} środki antyelektrostatyczne
Antistatika {f} antistatyka
antreiben napędzać
Antreteordnung {f} ustawienie
Antrieb {m} napęd
Antriebsrad {n} koło napędowe
Anwärmezeit {f} czas nagrzania
Anwärmezeit {f} czas zagrzania
Anweisung {f} polecenie
Anweisung {f} instrukcja
Anwendung {f} zastosowanie
Anwendungsbereich {m} zakres zastosowania
Anzahl {f} ilość
anzuleiternde Außenwand, die do której ma być przystawiona drabina
anzuleiternde Außenwand, die ściana zewnętrzna, do której ma być przystawiona drabina
anzuleiternde Fensteröffnung, die do której ma być przystawiona drabina
anzuleiternde Fensteröffnung, die otwór okienny, do której ma być przystawiona drabina
Anzünden {n} zapalenie
anzünden zapalać
anzünden wzniecić
anzünden wzniecać
anzünden podpalić
anzünden podpalać
anzünden zapalić
äquivalente Branddauer, die równoważny czas trwania pożaru
Arbeit {f} praca
Arbeitsbedingungen warunki pracy
Arbeitsdruck {m} ciśnienie robocze
Arbeitseinsatz {m} akcja pomocy technicznej
Arbeitsgemeinschaft betrieblicher Brandschutz <AGBB> {f} Zespół ds. Ochrony przecowpożarowej w przemyśle
Arbeitsgemeinschaft der Brandschutzingenieure <AG BSI> {f} Zespół inżynierów pożarnictwa
Arbeitsgemeinschaft der Leiter der Berufsfeuerwehren <AGBF> {f} Zespół komendantów zawodowch straży pożarnych
Arbeitshöhe der Drehleiter, die wysokość podniesienia drabiny samochodowej
Arbeitslast, sichere <SAL> {f} bezpieczne obcążenie robocze {n}
Arbeitsplattform {f} platforma robocza {f}
Arbeitsrecht {n} prawo pracy
Arbeitsschutz {m} ochrona pracy
Arbeitsschutzanordnung {f} instrukcja bezpieczeństwa pracy
Arbeitsschutzbrille {f} okulary ochronne
Arbeitsschutzkleidung {f} odzież ochronna robocza
Arbeitsschutzschuhe obuwie ochronne robocze
Arbeitssicherheit {f} bezpieczeństwo robocze
Arbeitsumgebung {f} otoczenie robocze {n}
Arbeitsunfall {m} wypadek przy pracy
Armataurenschlüssel {m} klucz do armatury wodnej
Armataurenschlüssel {m} klucz do łączników
Armatur {f} osprzęt
Armatur {f} armatura
ärztliche Attest, das atest lekarski
ärztliche Attest, das świadectwo lekarskie
ärztliche Dienst, der służba lekarska
ärztliche Kontrolle, die kontrola lekarska
ärztliche Untersuchung, die badanie lekarskie
Arztwagen <AW> {m} samochód lekarski
Asbest {n} azbest
Asbest-Feuerlöschdecke {f} koc gaśniczy azbestowy
Asbestanzug {m} ubranie ochronne azbestowe
Asbestfaser {f} włókno azbestowe
Asbestgewebe {n} tkanina azbestowa
asbesthaltig zawierający azbest
Asbesthandschuhe rękawice azbestowe
Asbestkunststein {m} eternit
Asbestschnur {f} sznur azbestowy
Asbeststaub {m} pył azbestowy
Asbestwolle {f} wata azbestowa
Asche {f} popiół
Aschegehalt {m} zawartość popiołu
äschern spopielić
Ast {m} konar
Atembeutel {m} mieszek respiratora
Atembeutel {m} worek oddechowy
Atemfilter {m} pochłaniacz do maski gazowej
Atemfilter {m} pochłaniacz
Atemfunktion {f} czynność oddechowa
Atemgerät {n} aparat oddychowy
atemlos bez tchu
Atemluft {f} powietrze oddechowe
Atemluft-Abfüllanlage {f} instalacja do napełniania butli sprężonym powietrzem
Atemluftflasche {f} butla ze sprężonym powietrzem
Atemmaske {f} maska przeciwgazowo-dymowa
Atemsack {m} worek oddechowy
Atemschutz {m} ochrona dróg oddechowych
Atemschutzanlage {f} instalacja do ćwiczeń w aparatach oddechowych
Atemschutzausrüstung {f} wyposażenie w sprzęt ochrony dróg oddechowych
Atemschutzfahrzeug {n} samochód ze sprzętem przeciwgazowo-dymowym
Atemschutzgerät {n} Sprzęt ochrony dróg oddechowych
Atemschutzgerät {n} sprzęt ochrony dróg oddechowych
Atemschutzmaske {f} maska oddechowa
Atemschutzübungsstrecke {f} tor ćwiczeń w aparatach oddechowych
Atemschutzübungsstrecke {f} komora dymowa
Atemschutzwerkstatt <AW> {f} warsztat sprzętu oddechowego
Atemschutzwerkstattwagen <AWW> {m} samochód warsztatowy sprzętu oddechowego
Atemstillstand {m} zanik oddechu
Äthan {n} etan
Äther {n} eter
Atmosphäre {f} atmosfera
Atmosphärendruck {m} ciśnienie atmosferyczne
atmosphärische Druck, der ciśnienie atmosferyczne
Atmungsluft {f} powietrze oddechowe
Atomenergie {f} energia atomowa
Atomwaffenunfall {m} wypadek z bronią atomową
Attest {n} atest
ätzen wyżerać
ätzen wypalać
ätzen trawić
ätzend żrący
ätzende Flüssigkeit, die ciecz żrąca
ätzende Substanz, die substancja żrąca
Aufbau leichter Spezialfahrzeuge {m} zabudowy lekkich samochodów specjalnych
aufbauen montować
Aufbauzeit {f} czas rozwinięcia się
aufblasen nadmuchać
aufblasen rozdmuchiwać
aufbrennen spalić
aufbrennen wypalać
Aufbrennen {n} rozpalanie się
aufbrennen wypalić
aufbrennen zapłonąć
aufbrennen rozpalić się
aufbrennen spalać
Aufenthaltsraum {m} pomieszczenie przeznaczone na pobyt ludzi
Auffangen (z.B. des Öls) {n} zbieranie np. oleju
auffangen (z.B. Löschwasser, Öl) zbierać (np.wodę gaśniczą, olej)
Auffanggerät {n} mechanizm samozaciskowy zabezpieczający przed upadkiem z wysokości {m}
Auffangtrichter {m} zbieracz
Auffangurt {m} szelki bezpieczeństwa
Aufflackern {n} błysk
aufflackern zamigotać
aufflackern rozbłysnąć
aufflackern zapłonąć
Aufflackern {n} migotanie
Aufflammen {n} wybuch
Aufflammen {n} zapłonienie
aufflammen rozgorzeć
Aufflammen {n} powstanie płomienia
aufflammen zapłonąć
Aufflammen {n} pojawienie się
aufflammen wybuchnąć płomieniem
Aufflammen {n} powstanie płomienia
Aufglühen {n} zażarzenie się
aufhalten zatrzymać
aufheizen rozgrzewać
aufheizen nagrzewać
Aufheizgeschwindigkeit {f} szybkość nagrzewania
Aufheizperiode {f} okres nagrzewania
Aufheizperiode {f} czas nagrzewania
Aufheizphase {f} faza nagrzewania
Aufheizphase {f} faza rozpalania
Aufheizung {f} nagrzanie
Aufklärung {f} uświadomienie
Aufklärung {f} rozpoznanie
Auflade-Pulverlöscher {m} gaśnica proszkowa ze zbiornikiem pomocniczym czynnika wyrzucającego
Aufladelöscher {m} gaśnicza ze zbiornikiem pomocniczym czynnika wyrzucającego
Aufladezeit {f} czas ładowania
Aufladezeit {f} czas wypełnienia się
auflodern wybuchnąć płomieniem
auflodern zapłonąć
Aufnahmebefund {m} wynik oględzin
Aufnahmeprüfung {f} egzamin wstępny
aufpumpen wypompowywać
aufräumen uprzątnąć
Aufräumungsarbeiten likwidacja pogorzeliska
Aufräumungsarbeiten prace przy odgruzowywaniu
aufrichten podnosić
aufrichten sprawić drabinę
aufrichten postawić
Aufrichtvorrichtung {f} urządzenie ustawiania (drabiny wysuwanej przyczepnej)
Aufrichtwinkel der Drehleiter, der kąt podnoszenia (drabiny samochodowej)
Aufsaugung {f} wchłanianie
aufschäumende Brandschutzfarbe, die farba ognioochronna pęczniejąca
aufschießen buchać w górę
Aufschlagbrand {m} pożar powstały od uderzenia
aufschlagen wybuchać
aufschlagen wybuchnąć
aufschüren rozniecać
aufschüren wzniecić
aufschüren wzniecać
aufschüren rozniecić
aufseilen wspinać się po linie
Aufsicht {f} nadzór
Aufsicht {f} dozór
Aufsichtsamt {n} urząd nadzorczy
Aufsichtsbehörde {f} urząd kontrolny
Aufsichtsbehörde {f} urząd nadzorczy
Aufsichtsbehörde {f} władza nadzorcza
Aufsichtsdienst {m} służba nadzoru
aufsichtslos bez nadzoru
Aufsichtspflicht {f} obowiązek nadzoru
Aufsitzen !! na wóz !!
aufsteigen wspinać się
Aufstellfläche für die Feuerwehr, die {f} powierzchnia przeznaczona dla drabin pożarniczych samochodowych przy budynku lub obiekcie
Aufstellung zum Angriff, die ustawiene do natarcia
Auftrieb {m} wypór
Auftriebskraft {f} siła wyporu
aufwallen unosić się
aufwallend unoszący się
Aufwickeln {n} nawijanie
aufwickeln zwijać
aufwickeln nawijać
Aufwickeln {n} zwijanie
aufwirbeln (Staub) wzbijać (pył)
Aufzug {m} winda
Aufzug {m} dźwig
Aufzugsschacht {m} szyb dżwigowy
Augenschutz {m} ochrona oczu
aus brandverhütender Sicht z punktu widzenia zapobiegania pożarom
Ausatemschlauch {m} wąż wydechowy
Ausatemventil {n} zawór wydechowy maski
Ausatmung {f} wydech
ausbilden szkolić
ausbilden przeszkolić
ausbilden wyszkolić
Ausbilder {m} szkolący
Ausbilder {m} wykładowca
Ausbilder {m} instruktor
Ausbildung {f} szkolenie
Ausbildung {f} wyszkolenie
Ausbildung {f} przeszkolenie
Ausbildung {f} wykształcenie
Ausbildungskurs {m} kurs szkoleniowy
Ausbildungslehrgang {m} kurs szkoleniowy
Ausbildungsstand {m} stan wyszkolenia
Ausbildungsvorschrift {f} regulamin szkoleniowy
Ausbrand {m} wypalenie się
ausbrechen wybuchać
Ausbreitung {f} rozszerzenie
Ausbreitung {f} rozszerzanie się
Ausbreitungsgeschwindigkeit {f} szybkość rozszerzania się
Ausbreitungsphase {f} faza rozszerzania się
Ausbrennen {n} wypalenie
Ausbrennen {n} wypalenie się
ausbrennen wypalić się
ausbrennen wypalać się
Ausbruch {m} wybuchać
Ausdehnung {f} roszerzanie się
ausdörren wysuszyć
ausdörren wypalić
Auseinander !! rozejść się !!
Außenangriff {m} natarcie zewnętrzne
Außenbordmotor {m} silnik zaburtowy
Außenflächenerwärmungstemperatur {f} temperatura powierzchni zewnętrznej
Außenflächentemperatur {f} temperatura powierzchni zwenętrznej
Außenhydrant {m} hydrant zewnętrzny
Außenmelder {m} sygnalizator pożarowy
Außentemperatur {f} temperatura zewnętrzna
Außenwand {f} ściana zewnętrzna
Außenwandverkleidung {f} okładzina ściany zewnętrznej
außer Dienst gehen zejść ze służby
äußere Brandabschnitt, der strefa pożarowa zewnętrzna
äußere Drahtspirale eines Saugschlauches, die spirala zewnętrzna ochrona węża ssawnego
ausflackern zgasnąć
Ausfluß {m} wyciek
Ausfluß {m} natężenie wypływu
Ausfluß {m} wypływ
Ausflußgeschwindigkeit {f} natężenie wypływu
Ausflußgeschwindigkeit {f} szybkość wypływu
Ausflußrate {f} szybkość wypływu
ausführen przeprowadzać
ausführen wykonywać
Ausgang {m} wyjście
Ausgang ins Freie wyjście na wolną przestrzeń
Ausgangsdruck {m} ciśnienie na wyjściu
Ausgangstemperatur {f} temperatura początkowa
ausgehen zgasnąć
ausgehen gasnąć
ausgerüstet wyposażony
ausgestattet wyposażony
ausgießen zalewać
ausgießen zalać
ausgießen wylewać
ausgießen wylać
Ausgleichbehälter {m} zbiornik wyrównaczy
Ausladung {f} wysięg
Auslaß {m} wydech
Auslaß {m} wylot
Auslaßventil {n} zawór wylotowy
Auslaßventil {n} zawór wydechowy
Auslauf {m} wylot
Auslauf {m} wypływ
Auslaufen {n} wyciekanie
Auslaufen {n} wypływ
Auslaufstutzen {m} króciec wylotowy
auslöschen wygaszać
auslöschen zgasić
auslöschen ugaszony
auslöschen zgaszony
auslöschen wygaszony
auslöschen ugasić
Auslöschung {f} gaszenie
Auslöschung {f} gaśnięcie
Auslöschung {f} zgaszenie
Auslöseelement {n} element wyzwalający
Auslösemechanismus {m} mechanizm wyzwalający
Auslöser {m} wyzwalacz
Auslösetemperatur {f} temperatura wyzwolenia
Auslösevorrichtung {f} urządzenie wyzwalające
Auslösezeit eines Sprinklers, die czas zadziałania tryskacza
ausmachen gasić
ausmustern wybrakować
Ausmusterung {f} wybrakowanie
Ausnahmezustand {m} stan wyjątkowy
Auspuffgase spaliny
Auspuffgase gazy wydechowe
Auspumparbeiten wypompowywanie
Auspumparbeiten prace przy wypompowywaniu
Auspumpen {n} wypompowywanie
auspumpen wypompować
ausreichende Löschmittelmenge, die dostateczna ilość środka gaśniczego
ausreichende Löschwassermenge, die dostateczna ilość wody gaśniczej
ausreichende Löschwasserversorgung, die dostateczne zaopatrzenie w wodę do celów gaśniczych
ausrollen rozwijać
Ausrückebefehl {m} rozkaz wyjazdu
Ausrückebereich {m} obszar operacyjny
Ausrückedauer {f} czas trwania wyjazdu jednostki ratowniczo-gaśniczej do akcji
Ausrückefolge {f} kolejność wyjazdu jednostek straży pożarnej
ausrücken zdusić
ausrücken zgasić
ausrücken wyjeżdżać do akcji
Ausrücken {n} wyjazd alarmowy
Ausrücken {n} wyjazd do akcji
Ausrückeordnung {f} regulamin wyjazdu do akcji
Ausrückgebiet {n} obszar operacyjny
Ausrückmeldung {f} zgłoszenie wyjazdu
Ausrücksollstärke {f} siła bojowa wymagana
Ausrückstärke {f} siła bojowa jednostki ratowniczo-gaśniczej podczas wyjazdu do akcji
Ausrückung {f} wyjazd alarmowy
ausrüsten uzbroić
ausrüsten wyposażyć
Ausrüstung {f} sprzęt
Ausrüstung {f} uzbrojenie
Ausrüstung {f} wyposażenie
Ausrüstungsnormative {f} normatyw wyposażenia
Ausrüstungsstand {m} stan wyposażenia
ausschalten wyłączyć
ausschlagen wybuchnąć
ausschlagen wybuchać
Ausschuß für Blitzableiterbau <ABB> {m} Komitet do spraw Budowy Instalacji Odgromowych
ausschwelen zetlić się
Aussenbordmotor {m} silnik do pontonu
aussenden wysyłać
aussengen wypalić
aussengen wypalać
Aussenlautsprecher {m} głośnik zewnętrzny
ausstatten wyposażyć
Ausstattung {f} wyposażenie
Ausstoßdruck {m} ciśnienie wyrzutu
Ausstoßrate des Löschmittels, die szybkość wyrzutu środka gaśniczego
ausströmen wydobywać się
ausströmen wypływać
Austausch {m} wymiana
austauschen wymieniać
Austauscher {m} wymiennik
austragen wynieść
austragen wynosić
austrocknen wysuszyć
auswechselbar wymienny
Auszählung {f} odliczenie
Ausziehlänge einer Leiter, die długość wysuwu drabiny
Ausziehleiter {f} drabina wysuwana
Auszugsvorrichtung {f} urządzenie wysuwu drabiny
Autobahntanklöschfahrzeug {n} samochód gaśniczy ze zbiornikiem wody do gaszenia pożarów na autostradzie
Autobrand {m} pożar auta
Autobrand {m} pożar samochodu
Autogen-Schweißen {n} spawanie gazowe
autogene Schneiden, das cięcie acetylenowo-tlenowe
autogene Schweißen, das spawanie gazowe
autogene Schweißen, das spawanie acetylenowo-tlenowe
Automatisation {f} automatyzacja
automatisch automatyczny
automatisch automatycznie
automatische Alarmanlage, die automatyczna instalacja alrmowa
automatische Alarmierungssystem, das automatyczny system alarmowania
automatische Brandmeldeanlage, die automatyczna instalacja sygnalizacji pożarowej
automatische Fallhaken, der zapadka automatyczna
automatische Pumpendruckregelung, die automatyczna regulacja ciśnienia na pompie
Automatische Wähl-und Ansagegerät für Alarm- und Brandmeldeanlage <AWAG> {n} automatyczne urządzenie telefoniczne przekazu alarmu pożarowego
autonome Leichttauchgerät, das autonomiczny lekki sprzęt nurkowy
Autooxydation {f} samoutlenianie
Autounfall {m} wypadek samochodowy
Azetylen {n} acetylen
Azetylen-Sauerstoff-Flamme {f} płomień acetylenowo-tlenowy
Azetylenentwickler {m} wytwornica acetylenowa
Azetylenflasche {f} butla acetylenowa

Polnische Wörter, die mit A beginnen

Deutsch Polnisch
A A
absorbieren absorbować
Azetylen {n} acetylen
Verwaltung {f} administracja
Staatsverwaltung {f} administracja państwowa
territoriale Verwaltung {f} administracja terenowa
Befehlsempfänger {m} adresat rozkazu
Spray {m} aerozol
Aerosol {n} aerozol
Aggregat {n} agregat
fahrbare Löschgerät, das agregat gaśniczy
fahrbare Feuerlöschgerät, das agregat gaśniczy
Halonlöschgerät {n} agregat gaśniczy halonowy
fahrbare Halonlöschgerät, das agregat gaśniczy halonowy
fahrbare Kohlendioxydgerät, das agregat gaśniczy na CO2
fahrbare Schaumlöschgerät, das agregat gaśniczy pianowy
fahrbare Pulverlöschgerät, das agregat gaśniczy proszkowy
Pulverlöschgerät {n} agregat gaśniczy proszkowy
fahrbare Kohlendioxydgerät, das agregat gaśniczy śniegowy
Lichtaggregat {n} agregat oświetleniowy
Leichtschaumgerät {n} agregat piany lekkiej
Leichtschaumerzeuger {m} agregat piany lekkiej
Stromerzeugungsaggregat {n} agregat prądotwórczy
Stromerzeuger {m} agregat prądotwórczy
Metallbrandpulverlöschgerät {n} agregat proszkowy do gaszenia pożarów metali
Kohlendioxidlöschgerät {n} agregat śniegowy (na CO2)
Aktion {f} akcja
Einsatz {m} akcja bojowa
Einsatzgeschehen {n} akcja bojowa
Großbrandeinsatz {m} akcja bojowa przy pożarze wielkoobszarowym
Feuerwehreinsatz {m} akcja bojowa straży pożarnej
Evakuierungsaktion {f} akcja ewakuacyjna
Brandbekämpfungseinsatz {m} akcja gaśnicza
Löscheinsatz {m} akcja gaśnicza
Brandeinsatz {m} akcja gaśnicza
Löschaktion {f} akcja gaśnicza
Feuerwehrlöscheinsatz {m} akcja gaśnicza straży pożarnej
Waldbrandeinsatz {m} akcja gaszenia pożaru lasu
Abriegelungseinsatz {m} akcja mająca na celu okrążenie i odcięcie pożaru
Nachteinsatz {m} akcja nocna
Lenzeinsatz {m} akcja odpompowywania
Lenzeinsatz {m} akcja odpompowywania
Rüsteinsatz {m} akcja pomocy techniczej
Arbeitseinsatz {m} akcja pomocy technicznej
technische Einsatz, der akcja pomocy technicznej
Suchaktion {f} akcja poszukiwawcza
Ölwehreinsatz {m} akcja przeciwolejowa
Ölbekämpfung {f} akcja przeciwolejowa
Hochwassereinsatz {m} akcja przeciwpowodziowa
Ölschadenbekämpfung {f} akcja ratownictwa olejowego
Rüsteinsatz {m} akcja ratownictwa technicznego
technische Einsatz, der akcja ratownictwa technicznego
Bergungseinsatz {m} akcja ratownicza
Rettungseinsatz {m} akcja ratownicza
Bergungsaktion {f} akcja ratownicza
Rettungsaktion {f} akcja ratownicza
Strahlenschutzeinsatz {m} akcja ratownicza przy usuwaniu skutków napromieniowania radioaktywnego
Einsatz {m} akcja ratowniczo-gaśnicza
Nachteinsatz {m} akcja ratowniczo-gaśnicza nocna
Großbrandeinsatz {m} akcja ratowniczo-gaśnicza przy pożarze wielkim
Feuerwehreinsatz {m} akcja ratowniczo-gaśnicza straży pożarnej
Grubenwehreinsatz {m} akcja ratowniczo-gaśnicza straży pożarnej kopalni
Bieneneinsatz {m} akcja straży pożarnej mająca na celu zwalczanie zagrożenia spowodowanego przez pszczoły
Lenzeinsatz {m} akcja wypompowywania
Brandeinsatz {m} akcja zwalczania pożaru
Brandbekämpfungseinsatz {m} akcja zwalczania pożaru
Waldbrandeinsatz {m} akcja zwalczania pożaru lasu
Katastropheneinsatz {m} akcja zwalczania skutków katastrofy
Wärmespeicherung {f} akumulacja ciepła
Wärmeakkummulation {f} akumulacja ciepła
Akkumulator {m} akumulator
akustische Brandsignal, das {n} akustyczny sygnał alarmowy
akustische Warnsignal, das akustyczny sygnał ostrzegawczy
akustische Brandsignal, das {n} akustyczny sygnał pożarowy
Alarm {m} alarm
akustische Alarm {m} alarm akustyczny
akustische Alarmmeldung, die alarm akustyczny
Wachalarmierung {f} alarm bojowy
Übungsalarm {m} alarm ćwiczebny
Giftgasalarm {m} alarm gazowy
optische Alarmmeldung, die alarm optyczny
optische Alarm, der alarm optyczny
Hausräumungsalarm {m} alarm oznaczający nakaz opuszczenia budynku
Feueralarm {m} alarm pożarowy
Brandalarm {m} alarm pożarowy
Probealarm {m} alarm próbny
Hochwasseralarm {m} alarm przeciwpowodziowy
Störungsalarm {m} alarm uszkodzeniowy
optische Alarmmeldung, die alarm za pomocą sygnału optycznego
Betriebsalarm {m} alarm zakładowy
Alarmierung {f} alarmowanie
Alarmieren {n} alarmowanie
Nachalarmierung {f} alarmowanie (dalszych jednostek ratowniczo-gaśniczych)
Feuerwehreinsatzzentrale {f} alarmowe centrum odbiorcze
Feuerwehreinsatzzentrale {f} alarmowe centrum straży pożarnej
Alarmierende alarmujący
Industriekletterer {m} alpinista przemysłowe {f}
Aluminium {n} aluminium
Amphibienfahrzeug {n} amfibia
Amphibienlöschfahrzeug <ALF> {n} amfibia gaśnicza
Brandrisikoanalyse {f} analiza
Analyse {f} analiza
Gasanalyse {f} analiza gazów
Brandanalyse {f} analiza pożaru
Sicherheitsanalyse {f} analiza stanu bezpieczeństwa
Brandsicherheitsanalyse {f} analiza stanu bezpieczeństwa pożarowego
Brandschutzanalyse {f} analiza stanu ochrony przeciwpożarowej
Gefährdungsanalyse {f} analiza szkód
Schadensanalyse {f} analiza szkód
Brandgefährdungsanalyse {f} analiza zagrożenia pożarowego
Antenne {f} antena
Dachantenne {f} antena dachowa
Antistatika {f} antistatyka
antikatalytische Löschwirkung, die antykataliczne działanie gaśnicze
Antikatalyse {f} antykataliza
Schneidgerät {n} aparat do cięcia
Wiederbelebungsgerät {n} aparat do reanimacji
Schweißgerät {n} aparat do spawania
Beatmungsapparat {m} aparat do sztucznego oddychania
Einbindeapparat {m} aparat do taśmowania (węży)
Isoliergerät {n} aparat izolacyjny
Pressluftgerät {n} aparat oddechowy
Pressluftatmer <PA> {m} aparat oddechowy
Zweiflaschengerät {n} aparat oddechowy dwubutlowy
Einflaschengerät {n} aparat oddechowy jednobutlowy
Pressluftgerät {n} aparat oddechowy na sprężony powietrze
Pressluftatmer <PA> {m} aparat oddechowy na sprężony powietrze
Atemgerät {n} aparat oddychowy
Herz-Lungen-Maschine {f} aparat płuco-serce
Strahlapparat {m} aparat strumieniowy
Sauerstoffschutzgerät <SSG> {n} aparat tlenowy
Sauerstoffgerät {n} aparat tlenowy
technische Aprobation, die aprobata techniczna
Verbandskasten, der <VK> apteczka sanitarna
Verbandskasten (m) VK <VK> {m} apteczka sanitarna
Brandszenarium {n} arena pożaru
Armatur {f} armatura
Entlüftungsarmatur {f} armatura odpowietrzająca
Feuerwehrarmatur {f} armatura pożarnicza
wasserführende Armatur, die armatura wodna
Feuerlöscharmatur {f} armatura wodna
Wasserarmatur {f} armatura wodna
Einspeisearmatur {f} armatura zasilająca
Brandangriff {m} atak ognia
Brandangriff {m} atak pożaru
Attest {n} atest
ärztliche Attest, das atest lekarski
Atmosphäre {f} atmosfera
Schutzgasatmosphäre {f} atmosfera gazu ochronnego
explosionsfähige Atmosphäre {f} atmosfera wybuchowa
Feuerwehrauto {n} auto strażackie
Türöffner {m} automat do otwierania drzwi
Feststellanlage {f} automat do zamykania za pomocą czujki dymowej i utrzymywania w stanie otwartym drzwi
automatische Alarmanlage, die automatyczna instalacja alrmowa
automatische Brandmeldeanlage, die automatyczna instalacja sygnalizacji pożarowej
automatische Pumpendruckregelung, die automatyczna regulacja ciśnienia na pompie
Automatische Wähl-und Ansagegerät für Alarm- und Brandmeldeanlage <AWAG> {n} automatyczne urządzenie telefoniczne przekazu alarmu pożarowego
automatisch automatycznie
automatisch automatyczny
automatische Alarmierungssystem, das automatyczny system alarmowania
Brandschutzautomatik {f} automatyka pożarnicza
Brandschutzautomatik {f} automatyka przeciwpożarowa
Automatisation {f} automatyzacja
autonome Leichttauchgerät, das autonomiczny lekki sprzęt nurkowy
eingebaute Feuerlöschpumpe, die autopompa
Einbaupumpe {f} autopompa
Mitteleinbaupumpe {f} autopompa (wbudowana pośrodku pojazdu)
Beförderung {f} awans
befördern awansować
Havarie {f} awaria
Stromstörung {f} awaria prądu
Notstromversorgung {f} awaryjne zaopatrzenie w prąd
Notstromanlage {f} awaryjne źródło prądu
Asbest {n} azbest
Stickstoff {m} azot

Impressum und Haftungsausschluss