Deutsch-Polnisches Wörterbuch für Feuerwehrfachbegriffe
 » Suche im Wörterbuch

Suche im Wörterbuch

Suche nach Stichwort:

Suche nach Anfangsbuchstaben:

A Ą B C Ć D E Ę F G H I J K L Ł M N Ń O Ó P Q R S Ś T U V W X Y Z Ź Ż

Erläuterungen zu Symbolen:

< > Abkürzung
{f} grammatisches Geschlecht: weiblich
{m} grammatisches Geschlecht: männlich
{n} grammatisches Geschlecht: sächlich
Deutsch-Polnisches Wörterbuch für Feuerwehrfachbegriffe
 » Suche im Wörterbuch

Deutsche Wörter, die mit B beginnen

Deutsch Polnisch
B B
B-Druckkupplung {f} łącznik tłoczny B (W-75)
B-Druckschlauch {m} wąż tłoczny B (W-75)
B-Festkupplung {f} nasada B
B-Haspel {f} zwijadło wężowe (z wężami B, W-75)
B-Rohr {n} prądownica B (75)
B-Saugkupplung {f} łącznik ssawny (75)
B/C-Übergangsstück {n} przełącznik B-C (75/52)
Badetauchgerät {n} lekki sprzęt nurkowy
Bahnfeuerwehr {f} kolejowa straż pożarna
Bajonettkupplung {f} łącznik bagnetowy
Bandgasdurchtritt {m} przedostanie się gazów pożarowych
Bandschlingenknoten {m} węzeł taśmowy (równoległy) {m}
Bandströmung {f} przepływ laminarny
Basisausrüstung {f} wyposażenie podstawowe
Basisausrüstung {f} wyposażenie zasadnicze
Batterie {f} bateria
Batterie-Rauchmelder {m} czujka dymu na baterię
Bauabnahme {f} odbiór budowlany
Bauart {f} rodzaj budowy
Bauaufsicht {f} nadzór budowlany
bauaufsichtlich zugelassen dopuszczony do stosowania w budownictwie
bauaufsichtliche Brandschutzvorschriften, die przepisy przeciwpożarowe w budownictwie
bauaufsichtliche Zulassung, die świadectwo dopuszczenia do stosowania w budownictwie
bauaufsichtlichen Brandschutzanforderungen, die przeciwpożarowe wymagania budowlane
Bauaufsichtsamt {n} urząd nadzoru budowlanego
Baudenkmal {n} zabytek architektoniczny
Baugenehmigung {f} pozwolenie na budowę
Baugenehmigung {f} zgoda na budowę
Baugenehmigungsverfahren {n} proces udzielenia pozwolenia na budowę
Baugesetzbuch {n} kodeks budowlany
Baukatastrophe {f} katastrofa budowlana
Baukonstruktion {f} konstrukcja budowlana
bauliche Anlage, die obiekt budowlany
bauliche Brandbegrenzung, die oddzielenie przeciwpożarowe
bauliche Brandschutz im Industriebau, der ochrona przeciwpożarowa w budownictwie przemysłowym
bauliche Brandschutz im Wohnungsbau, der ochrona przeciwpożarowa w budownictwie mieszkaniowym
bauliche Brandschutz, der ochrona przeciwpożarowa w budownictwie
bauliche Brandschutzmaßnahme, die budowlane środki ochrony przeciwpożarowej
Baum {m} drzewo {n}
Baumaterial {n} materiał budowlany
Bauordnung <BauO> {f} prawo budowlane
Bauordnungsamt {n} wydział budownictwa
Bauordnungsamt {n} urząd nadzoru budowlanego
Bauplanungsunterlagen dokumentacja projektowa
Bauplatte {f} płyta budowlana
Bauplatz {m} teren budowy
Bauplatz {m} plac budowy
Bauprodukt {n} produkt budowlany
Bauproduktengesetz <BauProdG> {n} ustawa o produktach budowlanych
Bauproduktenrichtlinie {f} wytyczne o wprowadzeniu do obrotu i stosowaniu produktów budowlanych
Baurecht {n} prawo budowlane
baurechtliche Vorschriften, die przepisy budowlane
Bauregelliste {f} lista produktów budowlanych uregulowanych
Baustatik {f} statyka budowli
Baustelle {f} teren budowy
Baustelle {f} plac budowy
Baustellenbrandschutz {m} ochrona przeciwpożarowa na placu budowy
Baustoff {m} materiał budowlany
Baustoffklasse {f} klasa materiału budowlanego
Baustoffklassen <A, A1, A2, B, B1, B2> klasy materiałów budowlanych według stopnia palności
bautechnische Brandschutz, der ochrona przeciwpożarowa w budownictwie
bautechnische Brandverhütung, die zapobieganie pożarom w budownictwie
Bauteiltemperatur {f} temperatura elementu budowlanego
Bauteilversagungstemperatur {f} temperatura zniszczenia elementu budowlanego
Bauunfall {m} wypadek budowlany
Bauvorschrift {f} przepis budowlany
Bauweise {f} typ konstrukcji budowlanej
Bauweise {f} rodzaj zabudowy
Bauwerk {n} budowla
Bayrische Feuerwehrgesetz <BayFwG> {n} Bawarska ustawa o strażach pożarnych
BC-Pulver {n} proszek gaśniczy do gaszenia pożarów grup B i C
beachten przestrzegać
Beamte {m} urzędnik {m}
Beatmungsapparat {m} aparat do sztucznego oddychania
Beatmungsgerät {n} przyrząd do sztucznego oddychania
Beauftragter für die Zusammenarbeit mit Polen pełnomocnik ds. współpracy z Polską.
Bebauung {f} zabudowa
Bebauungsplan {m} plan zabudowy
Bedachung {f} pokrycie dachowe {n}
Bedachung widerstandsfähig gegen Flugfeuer und strahlende Wärme, die dach odporny na zewnętrzne działanie ognia
Bedarfsspitze {f} największe zapotrzebowanie
bedecken osłaniać
bedecken przykrywać
bedecken pokrywać
Bedeckung {f} przykrycie
Bedeckung {f} pokrycie
Bedeckung {f} osłona
bedienen obsługiwać
Bedienung {f} obsługa
Bedienungsstand (z.B. der Drehleiter) {m} stanowisko obsługi np. drabiny samochodowej
bedrohen zagrażać
bedrohlich grożny
bedrohlich zagrażający
bedroht zagrożony
Bedrohung {f} zagrożenie środowiska
befähigen kwalifikacje
befallen ogarnąć
Befehl {m} rozkaz {m}
Befehl ausführen wykonać rozkaz
Befehl ausgeben wydać rozkaz
Befehl ausüben wykonywać rozkaz
Befehl empfangen otrzymać rozkaz
Befehl erlassen, den wydać rozkaz
Befehl erteilen, den wydać rozkaz
Befehlausgabe {f} wydanie rozkazu
Befehle austeilen wydawać rozkazy
befehlen rozkazywać
Befehlende wydający rozkazy
Befehlende rozkazujący
Befehlsausführende wykonywujący rozkazy
Befehlsausführung {f} wykonanie rozkazu
Befehlsempfänger {m} odbiorca rozkazu
Befehlsempfänger {m} adresat rozkazu
Befehlserteilung {f} wydanie rozkazu
Befehlsgabe {f} wydanie rozkazu
Befehlsgebung {f} wydawanie rozkazów
Befehlsgewalt {f} władza rozkazodawcza
Befehlsstand {m} stanowisko dowodzenia
Befehlsstelle {f} stanowisko kierowania
Befehlsstelle {f} miejsce dowodzenia
Befehlsübermittlung {f} przekazanie rozkazu
befestigen utwardzać
befestigen przymocować
befestigte Löschwasserentnahmestelle, die utwardzone stanowisko czerpania wody gaśniczej
befestigte Zufahrt {f} utwardzony dojazd
Befestigungspunkt {m} punkt mocowania {m}
befeuchten zwilżać
befeuchten zraszać
Befeuchtung {f} zraszanie
Befeuchtung {f} zwilżanie
beflammt objęty płomieniem
Beflammung {f} objęcie płomieniami
Beflammungsbereich {m} obszar objęty płomieniami
befördern awansować
Beförderung {f} awans
Begehung {f} obchód
Begleiterscheinung {f} zjawisko towarzyszące
begrenzen ograniczać
Begrenzung {f} ograniczenie
begutachten zaopiniować
Begutachter {m} ekspert
Begutachter {m} opiniodawca
Begutachtung {f} opinia
Begutachtung {f} ekspertyza
Behälter {m} zbiornik
Behälterberieselung {f} zraszanie zbiornika
Behälterexplosion {f} wybuch zbiornika
Behältervolumen {n} pojemność zbiornika
Behälterwasserstand {m} poziom wody w zbiorniku
Behelfslöschmittel {n} pomocniczy środek gaśniczy
Behelfslöschwasserbehälter {m} zbiornik przeciwpożarowy pomocniczy
behelfsmäßig prowizorycznie
beherrschen opanować
behindern przeszkodzić
bei einem Brand podczas pożaru
Beiltasche {f} pokrowiec toporka
bekämpfen zwalczać
bekämpfende Brandschutz, der zwalczanie pożarów
Bekämpfung {f} zwalczanie
Bekleidung {f} okładzina
Beladeplan eines Feuerwehrfahrzeuges, der {m} regulamin uzbrojenia samochodu pożarniczego
Belastung {f} obciążenie
Belastung, dynamische {f} obciążenie dynamiczne {n}
Belastung, statische {f} obciążenie statyczne {n}
Belastungsanzeiger der Drehleiter, der {m} wskaźnik obciążenia drabiny samochodowej
Belastungsprüfung {f} badanie obciążeniowe
Belehrung {f} pouczenie
beleuchten oświetlać
Beleuchtung {f} oświetlenie
Beleuchtung des Arbeitsbereiches {f} oświetlenie pola pracy
Beleuchtung des Sonderfahrzeuges {f} oświetlenie pojazdu uprzywilejowanego
Beleuchtungsanhänger {m} przyczypa oświetleniowa
Beleuchtungsanlage {f} instalacja oświetleniowa
Beleuchtungsgerät {n} sprzęt oświetleniowy
Beleuchtungsstärke {f} moc oświetlenia
belüften przewietrzać
Belüftung {f} wentylacja
Belüftungsanlage {f} instalacja wentylacyjna
Belüftungsgerät {n} wentylator
Belüftungsventil {n} zawór wentylacyjny
bemerkbar dostrzegalny
Bemessungs-Brandbeanspruchung {f} ekspozycja ogniowa wzorcowa
Bemessungsbrand {m} pożar wzorcowy
benachbart sąsiedni
benutzen skorzystać
benutzen korzystać
benutzen używać
benutzen użyć
benutzerfreundlich przyjazny dla użytkownika
Benutzungsfeld der Drehleiter, das {n} pole zasięgu użytkowego drabiny samochodowej
Benutzungsfeldanzeiger der Drehleiter, der {m} wskaźnik pola zasiegu użytkowego drabiny samochodowej
Benzin {n} benzyna
Benzindämpfe pary benzyny
Benzintank {m} zbiornik benzyny
Beobachtungspunkt {m} punkt obserwacyjny
beordnen dać rozkaz
beordnen zadysponować
beordnen skierować
Beregnung {f} zraszanie
Beregnungsanlage {f} instalacja zraszaczowa
bereithalten utrzymywać w stanie gotowości
Bereithaltung {f} utrzymywanie w stanie gotowości
Bereitmeldung {f} zgłoszenie gotowości
Bereitschaft {f} stan pogotowia
Bereitschaft {f} gotowość
Bereitschaftsdienst {m} służba pogotowia
Bereitschaftszustand {m} stan gotowości
Berg {m} góra
bergen ratować
Bergretter {f} ratownik górski
Bergretter {f} ratowników górskich
Bergung {f} ewakuacja mienia
Bergung {f} ratowanie
Bergungsaktion {f} akcja ratownicza
Bergungsarbeiten prace ratownicze
Bergungseinsatz {m} akcja ratownicza
Bergungstuch {n} płachta ratownicza
Bericht {m} sprawozdanie
Bericht {m} raport
berieseln zraszać
Berieselung {f} zraszanie
Berieselungsanlage {f} instalacja zraszaczowa
Berieselungsdichte {f} intensywność zraszania
Berieselungsdüse {f} dysza zraszacza
Berieselungsdüse {f} dysza zraszająca
Berieselungsfläche {f} powierzchnia zraszania
Berieselungsstromdichte {f} intesywność zraszania
Berieselungswasser {n} woda zraszająca
Berstdruck {m} ciśnienie rozrywające
Bersten {n} rozerwanie się
bersten rozrywać się
Berstscheibe {f} płytka bezpieczeństwa
Berufsausbildung {f} wykształcenie zawodowe
Berufsausbildung {f} kształcenie zawodowe
Berufsfeuerwehr <BF> {f} zawodowa straż pożarna
Berufsfeuerwehr <BF> {f} Państwowa Straż Pożarna <PSP>
Berufsfeuerwehrmann {m} strażak zawodowy
Berufsfeuerwehrmannschaft {f} załoga zawodowej straży pożarnej
Berufskrankheit {f} choroba zawodowa
Berufspraktikum {n} staż zawodowy
berußen okopcić
berußt okopcony
Berußung {f} okopcenie
Besatzung {f} załoga
beschädigen wyrządzić szkodę
beschädigen uszkodzić
beschädigt uszkodzony
beschäumen pokrywać pianią
Beschäumen {n} pokrywanie pianą
Beschäumung {f} pokrywanie pianą
Beschäumung {f} podawanie piany
Beschäumungssystem {n} system podawania piany
Beschäumungszeit {f} czas podawania piany
Beschäumungszeit {f} czas pokrywania pianą
Beschlag {m} okucie
beschleunigt und mit großer Geschwindigkeit hinten ausgestoßen przyspieszany i wykluczony z przodu z dużą prędkością
beseitigen usunąć
Besichtigung {f} oględziny
Besichtigungsbereich {m} raport z oględzin
besprengen polewać
besprengen skropić
besprinklern wyposażyć w instalację tryskaczową
besprinklert wyposażony w instalację tryskaczową
Besprinklerung {f} wyposażenie w instalację tryskaczową
Besserung {f} poprawa
Beständigkeit {f} trwałość
Bestandteil {m} część składowa
Bestandteil {m} składnik
bestimmen przeznaczyć
bestimmen określić
bestimmen rozporządzać
bestimmen dysponować
Bestimmung {f} postanowienie
Bestimmung {f} przeznaczenie
Bestrahlungsdosis {f} dawka napromieniowania
bestücken uzbroić
bestücken wyposażyć w sprzęt
Bestückung {f} wyposażenie
Bestückung {f} uzbrojenie
Bestuhlungsplan {m} plan rozmieszczenia miejsc siedzących na widowni
Bestuhlungsplan {m} plan widowni
Beton {m} beton
Betonbauteil {n} betonowy element budowlany
Betondecke {f} strop betonowy
Betonstütze {f} wspornik betonowy
Betonstütze {f} podpora betonowa
Betonwand {f} ściana betonowa
Betreiber (von Anlagen etc.) {m} użytkownik
Betreuungsfahrzeug {n} samochód kwatermistrzowski
Betrieb {m} eksploatacja
Betrieb {m} ruch
Betrieb {m} przedsiębiorstwo
Betrieb {m} zakład produkcyjny
betriebliche Brandschutz, der organizacja ochrony ppoż. w zakładzie
betriebliche Brandschutz, der przeciwpożarowe wymagania technologiczne
betriebliche Brandschutz, der ochrona przeciwpożarowa metodami organizacymi
Betriebsalarm {m} alarm zakładowy
Betriebsbegehung {f} obchód zakładowy
Betriebsbrandschutz {m} ochrona przeciwpożarowa zakładu
Betriebsdruck {m} ciśnienie robocze
Betriebsfeuerwehr <BtFw> {f} zakładowa ochotnicza straż pożarna
Betriebsfeuerwehr {f} zakładowa ochotnicza straż pożarna
Betriebsfeuerwehr {f} zakładowa straż pożarna
Betriebskanal {m} kanał roboczy
Betriebsleiter {m} kierownik zakładu pracy
betriebssicher bezpieczny w eksploatacji
Betriebsstörung {f} zakłócenie w pracy urządzenia
Betriebsunfall {m} wypadek przy pracy
Betriebswasser {n} woda produkcyjna
Bettenbrand {m} pożar łóżka
Beurteilung {f} ocena
Beurteilung der Lage <BdL> {f} ocena sytuacji
Bewachung {f} ochrona
Bewegungsfläche {f} powierzchnia przeznaczona dla ruchu samochodów gaśnicznych przy budynku lub obiekcie
Beweismittel {n} środek dowodowy
bewerten oceniać
Bewertung {f} ocena
bewirken wywołać
bewirken spowodować
bewußtlos nieprzytomny
Bewußtlosigkeit {f} nieprzytomność
Bezirksfeuerwehrinspekteur {m} inspektor okręgowy straży pożarnych
Bezirksfeuerwehrverband <BFV> {m} Okręgowy Związek Straży Pożarnych
Biegefestigkeit {f} wytrzymałość na zginanie
Bieneneinsatz {m} akcja straży pożarnej mająca na celu zwalczanie zagrożenia spowodowanego przez pszczoły
bilden tworzyć się
bilden powstawać
Bildschirm {m} ekran obrazowy
Bildung {f} powstanie
Bildung {f} tworzenie
Bildzeichen {n} symbol graficzny
Bimetall {n} bimetal
Bimetallmelder {m} czujka termiczna z bimetalem
Biphenyl <PCB> {n} dwufenyl
birnenförmige HMS-Karabiner {m} karabinek HMS (w kształcie gruszki) {m}
Bläschen {n} pęcherzyk
Blech {n} blacha
bleifreie Benzin, das benzyna bezołowiowa
blinde Alarm, der fałszywy alarm
blinde Löschen, das gaszenie "na ślepo"
Blindkupplung {f} pokrywa zamykająca B (W-75)
Blindkupplung {f} zaślepka
Blindkupplung {f} pokrywa nasady
Blindverschraubung {f} pokrywa nasady śrubowa
Blitz {m} piorun
Blitz {m} błyskawica
Blitzableiter {m} piorunochron
Blitzableiter {m} odgromnik
Blitzableiterstange {f} zwód piorunochronny
Blitzbalken {m} belka sygnalizacyjna
Blitzeinschlag {m} uderzenie pioruna
Blitzentladung {f} wyładowanie atmosferyczne
Blitzfeuer {n} pożar pioruna
Blitzgefahr {f} niebezpieczeństwo wyładowania atmosferycznego
blitzgefährdet zagrożony od pioruna
Blitzgefährdung {f} zagrożenie piorunowe
Blitzschlag {m} uderzenie pioruna
Blitzschlagschäden szkody spowodowane uderzeniem pioruna
Blitzschutz {m} ochrona odgromowa
Blitzschutzanlage {f} instalacja odgromowa
Blitzschutzmaßnahme {f} środek zabezpieczenia odgromowego
Blitzschutzseil {n} przewód odgromowy
Blitzschutzvorrichtung {f} instalacja piorunochronna
Blockbrand {m} pożar blokowy
Blutdruck {m} ciśnienie krwi
Blutdruckmessung {f} Pomiar ciśnienia tętniczego
Blutung {f} krawienie
Bockleiter {f} drabina rozstawna
Bockschiebeleiter {f} drabina rozstawna wysuwana
Bodenbrand {m} pożar pokrywy glęby (lasu)
Bodeneinlauf {m} kratka ściekowa podłogowa
Bodenfeuer {n} pożar pokrywy glęby (lasu)
Bogen-Entladung {f} wyładowanie łukowe
Bombenkalorimeter {n} bomba kalorymetryczna
Bordlöscher {m} gaśnica pokładowa
Böschungsbrand {m} Pożar stogu
Brand {m} pożar
Brand anfachen, den rozniecić pożar
Brand breitet sich aus, der pożar rozszerza się
Brand bricht aus, der pożar wybucha
Brand dämpfen, den przytłumić pożar
Brand eindämmen, den stłumić pożar
Brand einer hölzernen Gartenlaube {m} pożar drewnianej altany ogrodowej
Brand einer leerstehenden Wohnung, der Pożar pustostanu
Brand eines Abfallcontainers {m} pożaru kontenera na śmieci
Brand eines leerstehenden Gebäudes, der Pożar pustostanu
Brand eines mit Heu gefüllten Wirtschaftsgebäudes pożar budynku gospodarczego wypełnionego słomą
Brand eines Wirtschaftsgebäudes {m} pożar budynku gospodarczego
Brand einlegen, den podpalić
Brand entstand, der pożar powstał
Brand erfasste, der pożar objął
Brand erkennen, den wykryć pożar
Brand ersticken, den stłumić pożar
Brand im freien Gelände, der pożar na otwartej przestrzeni
Brand legen, den podłożyć ogień
Brand legen, den podpalić
Brand löschen, den gasić pożar
Brand schüren, den rozniecać pożar
Brand unter Kontrolle, der <BuK> pożar opanowany
Brand unter Kontrolle, der <BuK> pożar pod kontrolą
Brand von Biomasse, der Pożar biomasy
Brand von Heuschobern, der pożar stogu siana
Brand wurde gelöscht, der pożar został ugaszony
Brand-Ist-Größe {f} parametr pożaru rzeczywistego
Brand-und Hilfeleistungsbericht {m} meldunek o udziale w akcji ratowniczo-gaśniczej
Brandabgrenzung {f} ograniczenie pożaru
Brandablauf {m} przebieg pożaru
Brandabscheidung {f} oddzielenie przeciwpożarowe
Brandabschluß {m} zamknięcie przeciwpożarowe
Brandabschnitt {m} strefa pożarowa
brandabschnittsbegrenzend dzielący na strefy pożarowe
brandabschnittsbegrenzende Wand, die ściana dzieląca na strefy pożarowe
brandabschnittsbegrenzende Wand, die ściana oddzielająca strefy pożarowe
Brandabschnittsbegrenzung {f} ograniczenie wielkości strefy pożarowej
Brandabschnittsbreite {f} szerokość strefy pożarowej
Brandabschnittsfläche {f} powierzchnia strefy pożarowej
Brandabschnittsgröße {f} wielkość strefy pożarowej
Brandabschnittslänge {f} długość strefy pożarowej
Brandabschnittstiefe {f} szerokość (głębokość) strefy pożarowej
Brandabschnittstrennung {f} podział na strefy pożarowe
Brandabschnittstrennung {f} oddzielenie strefy pożarowej
Brandabschnittsüberschreitung {f} przekroczenie dopuszczalnej wielkości strefy pożarowej
brandabschnittsverbindend łączący strefy pożarowe
brandabschnittsverbindend przechodzący przez strefy pożarowe
brandabschnittsverbindende Schacht, der szyb łączący kilka stref pożarowych
Brandabschnittswand {f} ściana oddzielająca sterfy pożarowe
Brandabschottung {f} uszczelnienie przeciwpożarowe
Brandabsicherung {f} zabezpieczenie miejsca pożaru
Brandabwehr {f} obrona przed ogniem
Brandabwehrmaßnahmen środki obrony przed ogniem
Brandalarm {m} alarm pożarowy
Brandalarmgebung {f} ogłoszenie alarmu pożarowego
Brandalarmierung {f} ogłoszenie alarmu pożarowego
Brandalarmplan {m} plan alarmowania na wypadek pożaru
Brandanalyse {f} analiza pożaru
Brandangriff {m} atak ognia
Brandangriff {m} atak pożaru
Brandanzeige {f} doniesienie o pożarze
Brandart {f} rodzaj pożaru
Brandaufsicht {f} nadzór przeciwpożarowy
Brandausbreitung {f} rozszerzanie się pożaru
Brandausbreitung {f} rozprzestrzenianie się pożaru
Brandausbreitungsdauer {f} czas trwania rozprzestrzeniania się pożaru
Brandausbreitungsgefahr {f} niebezpieczeństwo rozprzestrzeniana się pożaru
Brandausbreitungsgeschwindigkeit {f} szybkość roprzestrzeniania się pożaru
Brandausbreitungsindex {m} indeks roprzestrzeniania się pożaru
Brandausbreitungsmodell {n} model roprzestrzeniania się pożaru
Brandausbreitungswahrscheinlichkeit {f} prawdopodobieństwo rozprzestrzeniania się pożaru
Brandausbruch {m} wybuch pożaru
Brandausbruchsgefahr {f} niebezpieczeństwo wybuchu pożaru
Brandausbruchsort {m} miejsce wybuchu pożaru
Brandausbruchsstelle {f} miejsce wybuchu pożaru
Brandausbruchzeit {f} czas wybuchu pożaru
Brandausdehnung {f} rozszerzanie się pożaru
Brandausdehnungsgeschwindigkeit {f} szybkość rozszerzania się pożaru
brandauslösend wywołujący pożar
brandauslösend powodujący pożar
brandauslösende Ursache, die przyczyna powodująca pożar
Brandausmaß {n} rozmiar pożaru
Brandausweitung {f} rozszerzanie się pożaru
Brandausweitung {f} rozprzestrzenianie się pożaru
Brandausweitungsgeschwindigkeit {f} szybkość rozprzestrzenianie się pożaru
Brandauswirkung {f} skutek pożaru
brandbeansprucht poddany ekspozycji ogniowej
Brandbeanspruchung {f} ekspozycja ogniowa
Brandbeanspruchungszeit {f} czas ekspozycji ogniowej
brandbedingt uwarunkowany pożarem
Brandbedingungen warunki ogniowe
Brandbedingungen warunki pożaru
Brandbeginn {m} początek pożaru
Brandbegleiterscheinung {f} zjawisko towarzyszące pożarowi
Brandbegrenzung {f} ograniczenie pożaru
Brandbegriff {m} pojęcie pożaru
Brandbeispiel {n} przykład pożaru
Brandbekämpfung {f} zwalczanie pożarów
Brandbekämpfung {f} walka z pożarami
Brandbekämpfung aus der Luft, die zwalczanie pożarów z powietrza
Brandbekämpfungsabschnitt {m} strefa pożarowa
Brandbekämpfungsabschnittsgröße {f} wielkość strefy pożarowej
Brandbekämpfungsanlage {f} instalacja przeciwpożarowa
Brandbekämpfungseinheit {f} jednostka straży pożarnej
Brandbekämpfungseinheit {f} jednostka gaśnicza
Brandbekämpfungseinrichtung {f} urządzenie do walki z pożarem
Brandbekämpfungseinsatz {m} akcja zwalczania pożaru
Brandbekämpfungseinsatz {m} akcja gaśnicza
Brandbekämpfungserfordernisse wymogi walki z pożarami
Brandbekämpfungsfaktor {m} współczynnik zależny od istniejących możliwości zwalczania pożarów
Brandbekämpfungsmethode {f} metoda zwalczania pożaru
Brandbekämpfungsmittel {n} środek do walki z pożarami
Brandbekämpfungsmöglichkeit {f} możliwość zwalczania pożaru
Brandbekämpfungssimulation {f} symulacja zwalczania pożaru
Brandbekämpfungstaktik {f} taktyka zwalczania pożarów
Brandbekämpfungstechnik {f} technika zwalczania pożarów
Brandbekämpfungstreppenhaus {n} klatka schodowa do zwalczania pożaru
Brandbelastung {f} obciążenie ogniowe
Brandbelastungsfaktor {m} współczynnik obciążenia ogniowego
Brandbereich {m} obszar pożaru
Brandbereich {m} obszar objęty pożarem
Brandbereich {m} zasięg pożaru
Brandbereitschaft {f} gotowość bojowa
Brandbericht {m} meldunek o pożarze
brandbeschädigt uszkodzony przez pożar
Brandbeschädigung {f} uszkodzenie przez pożar
Brandbeschleuniger {m} środek przyspieszający wybuch i rozwój pożaru
brandbeständig ogniotrwały
brandbestimmte Parameter, der parametry pożaru
brandbetroffen dotknięty pożarem
Brandbeurteilung {f} ocena pożaru
Brandbewertung {f} ocena pożaru
Brandbewußtsein {n} świadomość zagrożenia pożarowego
Brandbombe {f} bomba zapalająca
Brandbrücke {f} element ułatwiający rozwój pożaru
Brandbrücke {f} most ogniowy
Brandcharakteristik {f} charakterystyka pożaru
Brandchemismus {m} chemia spalania
Brandchemismus {m} chemia pożaru
Branddaten dane o pożarze
Branddatum {n} data pożaru
Branddauer {f} czas trwania pożaru
Branddecke {f} strop przeciwpożarowy
Branddelikt {n} przestępstwo pożarowe
Branddetektor {m} czujka pożarowa
Branddetektor {m} urządzenie wykrywające pożar
Branddienst {m} służba pożarnicza
Branddienstbekleidung {f} ubranie służbowe ochronne
Branddurchdringung {f} przenikanie pożaru
Branddurchtritt {m} przejście pożaru
Branddynamik {f} dynamika pożaru
Brandeignungsprüfung {f} badanie odporności ogniowej
Brandeindämmung {f} zahamowanie rozwoju pożaru
Brandeinfluß {m} wpływ pożaru
Brandeinsatz {m} akcja zwalczania pożaru
Brandeinsatz {m} akcja gaśnicza
Brandeinwirkung {f} wpływ pożaru
Brandeinwirkung {f} skutek oddziaływania pożaru
Brandeinwirkung {f} oddziaływanie pożaru
Brandeinwirkungsdauer {f} czas oddziaływania pożaru
brandempfindlich podatny na zapalenie
brandempfindlich nieodporny na ogień
Brandenergie {f} energia pożaru
Brandentdeckung {f} wykrycie pożaru
Brandentdeckungsvorkehrung {f} przedsięwzięcie mające na celu wykrycie pożaru
Brandentfaltung {f} rozwój pożaru
Brandentlüftung {f} wentylacja pożarowa
Brandentschädigung {f} odszkodowanie za szkody pożarowe
Brandentstehung {f} powstanie pożaru
Brandentstehungsgefahr {f} niebezpieczeństwo powstania pożaru
Brandentstehungshäufigkeit {f} częstotliwość powstania pożarów
Brandentstehungsherd {m} ognisko powstania pożaru
Brandentstehungsmöglichkeit {f} możliwość powstania pożaru
Brandentstehungsort {m} miejsce powstania pożaru
Brandentstehungsphase {f} faza początkowa pożaru
Brandentstehungsraum {m} pomieszczenie powstania pożaru
Brandentstehungsstelle {f} miejsce powstania pożaru
Brandentstehungsursache {f} przyczyna powstania pożaru
Brandentwicklung {f} rozwój pożaru
Brandentwicklungsdauer {f} czas trwania rozwoju pożaru
Brandentwicklungsgeschwindigkeit {f} szybkość rozwoju pożaru
Brandentwicklungsmöglichkeit {f} możliwość rozwoju pożaru
Brandentwicklungsphase {f} faza rozwoju pożaru
Brandentwicklungsvorgang {m} proces rozwoju pożaru
Brandentwicklungszeit {f} czas rozprzestrzeniania się pożaru
Brandereignis {n} przypadek pożaru
Branderkennung {f} wykrycie pożaru
Branderkennungsanlage {f} instalacja wykrywania pożaru
Branderkennungseinrichtung {f} urządzenie wykrywające pożar
Branderkennungselement {n} czujka pożarowa
Branderkennungselement {n} urządzenie wykrywające pożar
Branderkennungspaar {n} para czujek pożarowych
Branderkennungszeit {f} czas detekcji
Branderkennungszeit {f} czas wykrycia pożaru
Brandermittler {m} prowadzący dochodzenie popożarowe
Brandermittlung {f} dochodzenie popożarowe
Brandermittlungstruppe {f} grupa dochodzenia popożarowego
Brandermittlungstruppe {f} grupa dochodzeniowa
Branderscheinung {f} zjawisko pożaru
Branderscheinungsform {f} forma zjawiska pożaru
Brandevakuierung {f} ewakuacja podczas pożaru
Brandevakuierungsübung {f} ćwiczenie ewakuacji na wypadek pożaru
Brandfackel {f} żagiew
Brandfahndung {f} poszukiwanie sprawcy pożaru
Brandfährte {f} ślad pożaru
Brandfall {m} przypadek zaistnienia pożaru
Brandfall {m} przypadek pożaru
Brandfall {m} pożar
Brandfalldaten dane o pożarze
Brandfallstatistik {f} statystyka pożarowa
Brandfallsteuerung {f} sterowanie pożarem
Brandfallzahl {f} liczba pożarów
Brandfallzahl {f} liczba przypadków pożaru
brandfest ogniotrwały
Brandfestigkeit {f} ogniotrwałość
Brandfläche {f} powierzchnia pożaru
Brandfluchthaube {f} maska przeciwgazowo-dymowa
Brandfolgeschäden szkody popożarowe pośrednie
brandfördernd podtrzymujący palenie
Brandförderung {f} podtrzymywanie palenia
Brandförderungsmittel {n} środek podtrzymujący palenie
Brandforscher {m} badacz zajmujący się badaniami w zakresie ochrony przeciwpożarowej
Brandforschung {f} badanie pożarnicze
Brandforschung {f} badania w zakresie ochrony przeciwpożarowej
Brandforschung {f} badanie pożarów
Brandforschungsinstitut {n} instytut badawczy pożarów
Brandforschungsinstitut {n} instytut badawczy ochrony przeciwpożarowej
Brandforschungszentrum {n} centrum badaczy ochrony przeciwpożarowej
Brandforschungszentrum {n} centrum badawcze pożarów
brandfortleitend rozprzestrzeniający pożar
Brandfortleitung {f} rozprzestrzenianie pożaru
Brandfortleitung {f} przeniesienie pożaru
Brandfortschreitung {f} rozwój pożaru
Brandfortschreitungseinrichtung {f} kierunek rozwoju pożaru
Brandfortschritt {m} rozwój pożaru
Brandfrüherkennung {f} wczesne wykrycie pożaru
Brandfrühwarnanlage {f} instalacja sygnalizacji pożarowej
Brandfrühwarnung {f} sygnalizacja pożarowa
Brandfühler {m} czujka pożarowa
Brandgasausbreitung {f} rozszerzanie się gazów pożarowych
Brandgasdurchdringung {f} przenikanie gazów pożarowych
Brandgase produkty gazowe rozkładu i spalania
Brandgase gazy pożarowe
Brandgasentwicklung {f} rozwój gazów pożarowych
Brandgasentwicklungsintensität {f} intensywność rozwoju gazów pożarowych
Brandgasexplosion {f} wybuch gazów pożarowych
Brandgasgemisch {n} mieszanina gazów pożarowych
Brandgasmelder {m} czujka dymu jonizacyjna
Brandgasmelderempfindlichkeit {f} czułość czujki dymowej jonizacyjnej
Brandgastemperatur {f} temperatura gazów pożarowych
Brandgasventilator <BV> {m} wentylator pożarowy
Brandgasvolumen {n} objętość gazów pożarowych
Brandgaszusammensetzung {f} skład gazów pożarowych
Brandgebiet {n} obszar objęty pożarem
Brandgefahr <BG> {f} niebezpieczeństwo pożarowe
brandgefährdet narażony na niebezpieczeństwo pożaru
brandgefährdet zagrożony pożarem
Brandgefährdung {f} zagrożenie pożarowe
Brandgefährdungsanalyse {f} analiza zagrożenia pożarowego
Brandgefährdungsart {f} rodzaj zagrożenia pożarowego
Brandgefährdungserkennung {f} rozpoznawanie zagrożeń pożarowych
Brandgefährdungsgrad {m} stopień zagrożenia pożarowego
Brandgefahrenbeurteilung {f} ocena niebezpieczeństwa pożarowego
Brandgefahrenklasse <BGKL> {f} klasa zagrożenia pożarowego
Brandgefahrenquelle {f} żródło niebezpieczeństwa pożarowego
Brandgefahrklassen <BG1, ..., BG4> klasy niebezpieczeństwa pożarowego
brandgefährlich niebezpieczny pożarowo
Brandgefährlichkeit {f} niebezpieczeństwo pożarowe
Brandgeruch {m} zapach spalenizny
Brandgeruch {m} swąd
brandgeschädigt zniszczony przez pożar
Brandgeschehen {n} przebieg pożaru
Brandgeschehen {n} rozwój pożaru
Brandgeschichte {f} historia pożarów
Brandgeschoß {n} piętro objęte pożarem
brandgeschützt ochroniony przed pożarem
brandgeschützt zabezpieczony przed pożarem
brandgeschützt zabezpieczony przeciwpożarowo
brandgeschützte Ausführung, die wykonanie przeciwpożarowe
Brandgiebel {m} front pożaru
Brandgiebel {m} czoło pożaru
Brandgröße {f} wielkość pożaru
Brandgröße {f} parametr pożaru
Brandgut {n} materiał palący się
Brandgut {n} materiał palny
Brandhäufigkeit {f} częstotliwość występowania pożarów
Brandhaus {n} budynek przeznaczony do spalenia w celach badawczych i ćwiczebnych
brandhemmend ograniczający palność
brandhemmend ognioodporny
brandhemmende Einfluß, der hamujący wpływ na rozwój pożaru
Brandhemmmittel {n} środek ograniczający palność
Brandhemmmittel {n} środek działający hamująco na proces spalania
Brandherbeiführung {f} spowodowanie pożaru
Brandherd {m} zarzewie pożaru
Brandherd {m} punkt zapalny
Brandherd {m} ognisko pożaru
Brandherd freilegen, den odsłonić ognisko pożaru
brandherdfern oddalony od ogniska pożaru
Brandherdlokalisierung {f} lokalizacja ogniska pożaru w pobliżu ogniska pożaru
Brandherdnähe {f} w pobliżu ogniska pożaru
Brandherdoberfläche {f} powierzchnia ogniska pożaru
Brandhitze {f} ciepło (wydzielające się podczas) pożaru
Brandhitzeeinwirkung {f} oddziałwywanie ciepła pożaru
Brandinspekteur <BI> {m} inspektor ochrony przeciwpożarowej
Brandinspektion {f} kontrola popożarowa
Brandinspektor {m} inspektor ochrony przeciwpożarowej
Brandintensität {f} intensywność pożaru
Brandkasse {f} ubezpieczalnia
Brandkasse {f} zakład ubezpieczający od ognia
Brandkasse {f} kasa ubezpieczająca od ognia
Brandkatastrophe {f} katastrofalny w skutkach pożar
Brandkatastrophe {f} katastrofa pożarowa
Brandkenngröße {f} parameter pożaru
Brandkenngrößenverlauf {m} przebieg parametrów pożaru
Brandkennung {f} charakterystyka pożaru
Brandklappe {f} klapa przeciwpożarowa
Brandklasse {f} grupa pożaru
Brandklasseneinteilung {f} podział pożarów na grupy
Brandkomponente {f} czynnik konieczny do powstania pożaru
Brandkontrollierbarkeit {f} możliwość kontrolowania (opanowania) pożaru
Brandkontur {f} kształt powierzchni pożaru
Brandkurve {f} krzywa pożaru
Brandlast {f} obciążenie ogniowe
Brandlastanordnung {f} rozkład obciążenia ogniowego
Brandlastdichte {f} gęstość obciążenia ogniowego
Brandlasterhöhung {f} podwyższenie obciążenia ogniowego
Brandlastermittlung {f} ustalenie obciążenia ogniowego
Brandlastmenge {f} wielkość obciążenia ogniowego
brandlastmindernd zmnieszający obciążenie ogniowe
Brandlaststufe {f} stopień obciążenia ogniowego
Brandlastverringerung {f} zmniejszenie obciążenia ogniowego
Brandlastverteilung {f} rozmieszczenie materiałów palnych
Brandlee {n} strona zawietrzna pożaru
Brandleger {m} podpalacz
Brandlegung {f} podłożenie ognia
Brandlegung {f} podpalenie
Brandlegungsmittel {n} środek użyty do podpalenia
Brandlegungstrieb {m} piromania
Brandlegungstrieb {m} skłonność (pociąg) do podpalania
Brandlehre {f} nauka o rozwoju pożaru
Brandleistung {f} moc pożaru
Brandlokalisierung {f} lokalizacja pożaru
Brandlöschanlage {f} instalacja gaśnicza
Brandlöschdecke {f} koc gaśniczy
Brandlöschen {n} gaszenie pożaru
Brandlöschmittel {n} środek gaśniczy
Brandlöschung {f} gaszenie pożaru
Brandlöschzeit {f} czas gaszenia pożaru
Brandlüfter {m} wentylator pożarowy
Brandlüftung {f} wentylacja pożarowa
Brandlüftungsanlage {f} instalacja wentylacji pożarowej
Brandlüftungssystem {n} system wentylacji pożarowej
Brandluv {n} strona nawietrzna pożaru
Brandmanschette {f} uszczelnienie przeciwpożarowe w postaci pierścienia
Brandmaterial {n} materiał palący się
Brandmauer {f} ogniomur
Brandmauer {f} mur ognioochronny
Brandmeister <BM> {m} ogniomistrz pożarnictwa
Brandmeldeanlage <BMA> {f} instalacja sygnalizacyjno-alarmowa pożaru
Brandmeldeempfangseinrichtung {f} urządzenie przyjmujące alarm pożarowy
Brandmeldemöglichkeit {f} możliwość zgłoszenia pożaru
Brandmeldenetz {n} sieć instalacji sygnalizacji pożaru
Brandmelder {m} czujka pożarowa
Brandmelder {m} sygnalizator pożarowy
Brandmelderüberwachung {f} dozór za pomocą czujek pożarowych
Brandmeldesäule {f} sygnalizator pożarowy na słupku
Brandmeldesensor {m} czujka pożarowa
Brandmeldestelle {f} miejsce zgłoszenia pożaru
Brandmeldesystem {n} system sygnalizacji pożarowej
Brandmeldetechnik {f} technika sygnalizacji pożarowej
Brandmeldezentrale <BMZ> {f} centralka instalacji sygnalicyjno-alarmowej pożaru
Brandmeldung {f} zgłoszenie pożaru
Brandmerkmal {n} cecha pożaru
Brandmodell {n} model pożaru
Brandmodellierung {f} modelowanie pożarów
Brandnachschau {f} kontrola popożarowa
Brandnachschau {f} kontola miejsca pożaru
Brandnahbereich {m} obszar w pobliżu pożaru
Brandnähe {f} pobliże miejsca pożaru
Brandnebenerscheinung {f} zjawisko poboczne towarzyszące pożarowi
Brandnebenwirkung {f} skutek poboczny pożaru
Brandnebenwirkung {f} oddziaływanie poboczne pożaru
Brandnest {n} zarzewie pożaru
Brandnotsteuerung {f} sterowanie awaryjne podczas pożaru
Brandoberfläche {f} powierzchnia zewnętrzna paląca się
Brandoberinspektor <BOI> {m} starszy inspektor ochrony przeciwpożarowej
Brandobjekt {n} objekt objęty pożarem
Brandofen {m} piec badawczy do badania odporności ogniowej
Brandopfer {n} ofiara pożaru
Brandopferstatistik {f} statystyka ofiar pożarów
Brandort {m} miejsce pożaru
Brandortanzeige {f} informacja o miejscu powstania pożaru
Brandortbesichtigung {f} oględziny miejsca pożaru
Brandparallelerscheinung {f} zjawisko towarzyszące pożarowi
Brandparameter parametr pożaru
Brandphänomen {n} zjawisko pożaru
Brandphase {f} faza rozwoju pożaru
Brandplatz {m} miejsce pożaru
Brandpotential {n} obciążenie ogniowe
Brandprodukt {n} produkty spalania
Brandprodukt {n} produkt pożaru
Brandprozeß {m} proces pożaru
Brandprüfmethode {f} metoda badania palności
Brandprüfstand {m} stanowisko badawcze palności (materiałów)
Brandprüfung {f} badanie odporności ogniowej
Brandprüfung {f} badanie własności pożarowych
Brandprüfung {f} badanie palności materiałów
Brandqualm {m} gęsty dym pożarowy
Brandrauch {m} dym pożarowy
Brandrauchabführung {f} odprowadzenie dymu pożarowego
Brandrauchdetektor {m} czujka dymu
Brandrauchdichte {f} gęstość dymu pożarowego
Brandrauchentlüftung {f} wentylacja pożarowa
Brandrauchentlüftung {f} oddymianie miejsca pożaru
Brandrauchentlüftungsanlage {f} instalacja wentylacji pożarowej
Brandrauchentwicklung {f} rozwój dymu pożarowego
Brandrauchkonzentration {f} koncentracja dymu pożarowego
Brandraum {m} pomieszczenie objęte pożarem
Brandraumentlüftung {f} wentylacja pomieszczenia objętego pożarem
Brandraumentlüftung {f} wentylacja pożarowa
Brandraumgas {n} gas pożarowy
Brandraumstrahlung {f} promieniowanie cieplne od pomieszczenia objętego pożarem
Brandraumtemperatur {f} temperatura w pomieszczeniu objętym pożarem
Brandraumtemperaturentwicklung {f} rozwój temperatury w pomieszczeniu objętym pożarem
Brandraumventilierung {f} wentylacja pomieszczenia objętego pożarem
Brandrelikte pozostałości popożarowe
Brandrisiko {n} niebezpieczeństwo powstania pożaru
Brandrisiko {n} niebezpieczećstwo pożarowe
Brandrisiko {n} ryzyko pożarowe
Brandrisikoanalyse {f} ocena stanu zagrożenia pożarowego
Brandrisikoanalyse {f} analiza
Brandrisikobereich {m} obszar zagrożenia pożarowego
Brandrisikobeurteilung {f} ocena ryzyka pożaru
Brandrisikobeurteilung {f} ocena niebezpieczeństwa pożarowego
Brandrisikobewertung {f} ocena niebezpieczeństwa pożarowego
Brandrückstand {m} pozostałość po pożarze
Brandruß {m} sadza
Brandsachschaden {m} strata popożarowa materialna
Brandsachverständige rzeczoznawca do spraw ochrony przeciwpożarowej
Brandsanierung {f} usuwanie zniszczeń popożarowych
Brandsatz {m} masa zapalająca
Brandsaum {m} bok pożaru
Brandsaum {m} skraj pożaru
Brandschacht {m} stanowisko badawcze palności materiałów budowlanych w postaci szybu
Brandschaden {m} szkody popożarowe
Brandschaden {m} straty popożarowe
Brandschadenersatzleistung {f} rekompensata za szkody popożarowe
Brandschadenhöhe {f} wysokość strat popożarowych
Brandschadenklausel {f} klauzula o szkodach spowodowanych pożarem
Brandschadenminderung {f} zmniejszenie strat popożarowych
Brandschadensanierung {f} usuwanie szkód popażarowych
Brandschadenstatistik {f} statystyka szkód popożarowych
Brandschau {f} kontrola przeciwpożarowa
Brandschau durchführen, die przeprowadzić kontrolę przeciwpożarową
Brandschauer {m} przeprowadzający kontrolę przeciwpożarową
Brandschaukommission {f} komisja przeprowadzająca kontrolę przeciwpożarową
Brandschieber {m} zasuwa pożarowa
Brandschnecke {f} przenośnik ślimakowy
Brandschneise {f} oddzielenie przeciwpożarowe
Brandschneise {f} przesieka ogniowa
Brandschotte {f} przegroda ogniowa
Brandschürze {f} ścianka kurtynowa
Brandschutt {m} pogorzelisko
Brandschutz {m} zabezpieczenie przeciwpożarowe
Brandschutz {m} ochrona przeciwpożarowa
Brandschutz in der Industrie, der ochrona przeciwpożarowa w przemyśle
Brandschutz in der Landwirtschaft, der ochrona przeciwpożarowa w rolnictwie
Brandschutz in elektrischen Anlagen, der <Elt-Brandschutz> {m} ochrona przeciwpożarowa w urządzeniach elektrycznych wymagania przeciwpożarowe dla urządzeń elektrycznych
Brandschutz nach Maß, der obliczenia pożarnicze
Brandschutzabschluß {m} zamknięcie przeciwpożarowe
Brandschutzanalyse {f} analiza stanu ochrony przeciwpożarowej
Brandschutzanforderung {f} wymaganie w zakresie ochrony przeciwpożarowej
Brandschutzanlage {f} urządzenie przeciwpożarowe
Brandschutzanlage {f} instalacja przeciwpożarowa
Brandschutzanstrich {m} powłoka ognioochronna
Brandschutzaufklärung {f} uświadamanie przeciwpożarowe
Brandschutzauflage {f} wymaganie z zakresu ochrony przeciwpożarowej
Brandschutzausbildung {f} wykształcenie pożarnicze
Brandschutzausbildung {f} wyszkolenie przeciwpożarowe
Brandschutzausbildung {f} szkolenie przeciwpożarowe
Brandschutzausrüstung {f} wyposażenie w urządzenia przeciwpożarowe
Brandschutzausrüstung {f} zabezpieczenie przeciwpożarowe
Brandschutzausrüstung {f} wyposażenie przeciwpożarowe
Brandschutzausrüstung {f} uognioodpornienie
Brandschutzautomatik {f} automatyka przeciwpożarowa
Brandschutzautomatik {f} automatyka pożarnicza
Brandschutzbauteil {n} przeciwpożarowy element budowlany
Brandschutzbeauftragte {m} referent do spraw ochrony przeciwpożarowej
Brandschutzbeauftragte {m} specjalista do spraw ochrony przeciwpożarowej
Brandschutzbehörde {f} urząd do spraw ochrony przeciwpożarowej
Brandschutzbekämpfungseinheit {f} urządzenie przeciwpożarowe
Brandschutzbekleidung {f} okładzina ognioochronna
Brandschutzberater {m} doradca d spraw ochrony przeciwpożarowej
Brandschutzberatung {f} doradztwo w zakresie ochrony przeciwpożarowej
Brandschutzberatungsdienst {m} biuro doradcze w zakresie ochrony przeciwpożarowe
Brandschutzberatungsdienst {m} służba doradcza w zakresie ochrony przeciwpożarowej
Brandschutzbereich {m} sterfa oddzielona przeciwpożarowo
Brandschutzbereich {m} strefa wolna od materiałów palnych
Brandschutzbeschichtung {f} zabezpieczenie ognioochronne
Brandschutzbeschichtung {f} powłoka przeciwpożarowa
Brandschutzbeschichtung {f} powłoka ognioochronna
Brandschutzbeschichtung {f} natrysk ognioochronny
Brandschutzbestimmung {f} postanowienie w zakresie ochrony przeciwpożarowej
Brandschutzbestimmung {f} ustalenie przeciwpożarowe
Brandschutzbewertungssystem {n} system oceny stanu ochrony przeciwpożarowej
Brandschutzdezernat {n} referat ochrony przeciwpożarowej
Brandschutzdezernat {n} decernat ochrony przeciwpożarowej
Brandschutzdezernent {m} kierownik referatu ochrony przeciwpożarowej
Brandschutzdezernent {m} kierownik wydziału ochrony przeciwpożarowej
Brandschutzdienst {m} służba przeciwpożarowa
Brandschutzdienststelle {f} jednostka ochrony przeciwpożarowej
Brandschutzdienststelle {f} urząd do spraw ochrony przeciwpożarowej
Brandschutzdienststelle {f} organ ochrony przeciwpożarowej
Brandschutzeigenschaft {f} właściwość pożarowa
Brandschutzeinrichtung {f} urządzenie do celów ochrony przeciwpożarowej
Brandschutzeinrichtung {f} urządzenie technicznego zabezpieczenia przeciwpożarowego
Brandschutzeinrichtung {f} urządzenie przeciwpożarowe
brandschützende Verkleidung, die okładzina ognioochrona
brandschützende Wirkung, die działanie ognioochrone
Brandschützer {m} pożarnik
Brandschutzerziehung {f} wychowanie w zakresie ochrony przeciwpożarowej
Brandschutzexperte {m} ekspert w zakresie ochrony przeciwpożarowej
Brandschutzfachmann {m} fachowiec w zakresie ochrony przeciwpożarowej
Brandschutzfachmann {m} specjalista w sprawach ochrony przeciwpożarowej
Brandschutzfarbe {f} farba ognioochronna
Brandschutzforderung {f} wymaganie przeciwpożarowe
Brandschutzforderung {f} wymaganie w zakresie ochrony przeciwpożarowej
Brandschutzforschung {f} badanie w zakresie ochrony przeciwpożarowej
Brandschutzforschung {f} badanie pożarnicze
Brandschutzforschungsinstitut {n} instytut badawczy ochrony przeciwpożarowej
brandschutzgerecht zgodnie z wymogami ochrony przeciwpożarowej
brandschutzgerechte Verhalten, das postępowanie zgodne z wymaganiami (przepisami) ochrony przeciwpożarowej
Brandschutzgeschichte {f} historia ochrony przeciwpożarowej
Brandschutzgesetz <BSchG> {n} ustawa o ochronie przeciwpożarowej w Brandburgii
Brandschutzgesetz {n} ustawa o ochronie przeciwpożarowej w Saksonii-Anhalt i w Szlezwiku-Holsztynie
Brandschutzgesetz <BrSchG> {n} ustawa o ochronie przeciwpożarowej w Saksonii-Anhalt
Brandschutzgesetz {n} ustawa o ochronie przeciwpożarowej
Brandschutzgesetz <BSG> {n} ustawa o ochronie przeciwpożarowej w Kraju Saary
Brandschutzgesetzgebung {f} ustawodawstwo przeciwpożarowe
Brandschutzglas {n} szkło przeciwpożarowe
Brandschutzgutachten {n} ekspertyza w zakresie ochrony preciwpożarowej
Brandschutzgutachten {n} ekspertyza przeciwpożarowa
Brandschutzgutachten {n} opinia przeciwpożarowa
Brandschutzhahn {m} kran (zawór) przeciwpożarowy
Brandschutzhilfeleistungsgesetz <BrSHG> {n} ustawa o ochronie przeciwpożarowej i pomocy technicznej w Hesji
Brandschutzhilfeleistungsgesetz <BrSHG> {n} ustawa o ochronie przeciwpożarowej i pomocy technicznej
Brandschutzimprägnierung {f} impregnacja przeciwpożarowa
Brandschutzindustrie {f} przemysł produkujący dla potrzeb ochrony przeciwpożarowej
Brandschutzingenieur {m} inżynier pożarnictwa
Brandschutzingenieurwesen {n} inżynieria pożarnictwa
Brandschutzinspekteur {m} inspektor ochrony przeciwpożarowej
Brandschutzinspektion {f} kontrola przeciwpożarowa
Brandschutzinspektion {f} inspekcja przeciwpożarowa
Brandschutzinstruktion {f} instrukcja przeciwpożarowa
Brandschutzinvestition {f} inwestytcja w zakresie ochrony przeciwpożarowej
Brandschutzisolation {f} izolacja przeciwpożarowa
Brandschutzkitt {m} kit ognioochronny
Brandschutzklappe {f} klapa przeciwpożarowa
Brandschutzklasse <BKI, BKII, ..., BKV> {f} klasa ochrony przeciwpożarowej
Brandschutzkleber {m} klej ognioochronny
Brandschutzkontrolle {f} kontrola stanu ochrony przeciwpożarowej
Brandschutzkontrolle {f} kontrola przeciwpożarowa
Brandschutzkonzept {n} koncepcja ochrony przeciwpożarowej
Brandschutzkonzept {n} plan ochrony przeciwpożarowej
Brandschutzkoordinator {m} koordynator do spraw ochrony przeciwpożarowej
Brandschutzkosten koszty ochrony przeciwpożarowej, koszty zabezpieczeń przeciwpożarowych
Brandschutzkräfte siły straży pożarnej
Brandschutzkräfte siły ochrony przeciwpożarowej
Brandschutzlage {f} stan ochrony przeciwpożarowej
Brandschutzlage {f} stan zabezpieczeń przeciwpożarowych
Brandschutzliteratur {f} literatura z zakresu ochrony przeciwpożarowej
Brandschutzliteratur {f} literatura pożarnictwa
Brandschutzmanagement {n} planowanie i organizacja ochrony przeciwpożarowej
Brandschutzmangel {m} wada w zakresie ochrony przeciwpożarowej
Brandschutzmanschette {f} uszczelnienie przeciwpożarowe w postaci pierścienia
brandschutzmäßig pożarniczy
brandschutzmäßig pożarniczo
Brandschutzmaßnahme {f} uognioodpornienie
Brandschutzmaßnahme {f} wyposażenie w urządzenia przeciwpożarowe
Brandschutzmaßnahme {f} zabezpieczenie przeciwpożarowe
Brandschutzmaßnahme {f} przedsięwzięcie w zakresie ochrony przeciwpożarowej
Brandschutzmaßnahme {f} środek zabezpieczenia przeciwpożarowego
Brandschutzmaßnahme {f} wyposażenie przeciwpożarowe
Brandschutzmauer {f} ściana przeciwpożarowa
Brandschutzmauer {f} mur ogniowy
Brandschutzmörtel {m} zaprawa ognioochrona
Brandschutzmuseum {n} muzeum ochrony przeciwpożarowej
Brandschutzmuseum {n} muzeum pożarnictwa
Brandschutzökologie {f} ekologia pożarnicza
Brandschutzökologie {f} ochrona środowiska naturalnego przed skutkami pożarów
Brandschutzordnung {f} regulamin ochrony przeciwpożarowej
Brandschutzorganisation {f} organizacja ochrony przeciwpożarowej
Brandschutzpersonal {n} personel do spraw ochrony przeciwpożarowej
Brandschutzpflicht {f} obowiązek w zakresie ochrony przeciwpożarowej
Brandschutzplan {m} plan ochrony przeciwpożarowej
Brandschutzplanung {f} planowanie ochrony przeciwpożarowej
Brandschutzplanung {f} planowanie (systemu) zabezpieczeń przeciwpożarowych
Brandschutzplatte {f} płyta budowlana ognioochronna
Brandschutzprogramm {n} system zabezpieczeń przeciwpożarowych
Brandschutzprogramm {n} program ochrony przeciwpożarowej
Brandschutzprüfer {m} kontroler stanu ochrony przeciwpożarowej
Brandschutzprüfer {m} inspektor ochrony przeciwpożarowej
Brandschutzprüfer {m} kontroler przeciwpożarowy
Brandschutzputz {m} tynk ognioochronny
Brandschutzputz {m} okładzina ognioochronna
Brandschutzrecht {n} zagadnienia prawne ochrony przeciwpożarowej
Brandschutzreferat {n} referat ochrony przeciwpożarowej
Brandschutzreferent {n} referent do spraw ochrony przeciwpożarowej
Brandschutzregel {f} zasada ochrony przeciwpożarowej
brandschutzrelevant ważny z punktu widzenia ochrony przeciwpożarowej
Brandschutzrichtlinien wytyczne w zakresie ochrony przeciwpożarowej
Brandschutzrollladen {m} żaluzja przeciwpożarowa
Brandschutzsachverständige {m} rzeczoznawca do spraw ochrony przeciwpożarowej
Brandschutzschiebetür {f} drzwi przeciwpożarowe przesuwane
Brandschutzschleuse {f} śluza przeciwpożarowa
Brandschutzschleuse {f} przedsionek przeciwpożarowy
Brandschutzstrategie {f} strategia przeciwpożarowa
Brandschutzstreifen {m} oddzielenie przeciwpożarowe
Brandschutzstreifen {m} pas przeciwpożarowy
Brandschutzsystem {n} system zabezpieczeń przeciwpożarowych
Brandschutzsystem {n} system ochrony przeciwpożarowej
Brandschutztechnik {f} technika przeciwpożarowa
brandschutztechnisch abgetrennt oddzielony przeciwpożarowo
brandschutztechnisch bedeutsam ważny z punktu widzenia ochrony przeciwpożarowej
brandschutztechnisch geeignet odpowiedni w stosunku do wymagań w zakresie ochrony przeciwpożarowej
brandschutztechnisch geprüft sprawdzony pod względem wymagań ochrony przeciwpożarowej
brandschutztechnisch gesehen z punktu widzenia ochrony przeciwpożarowej
brandschutztechnisch notwendig konieczny z punktu widzenia ochrony przeciwpożarowej
brandschutztechnische Absicherung, die techniczne zabezpieczenie przeciwpożarowe
brandschutztechnische Abtrennung, die oddzielenie przeciwpożarowe
brandschutztechnische Anforderung, die wymagania techniczne w zakresie ochrony przeciwpożarowej
brandschutztechnische Begriffe, die pojącia z zakresu ochrony przeciwpożarowej
brandschutztechnische Begutachtung, die ekspertyza w zakresie ochrony preciwpożarowej
brandschutztechnische Begutachtung, die ekspertyza przeciwpożarowa
brandschutztechnische Beurteilung, die ocena z punktu widzenia ochrony przeciwpożarowej
brandschutztechnische Nachbesserung, die poprawa warunków technicznych w zakresie ochrony przeciwpożarowej
brandschutztechnische Stellungsnahme, die opinia przeciwpożarowa
brandschutztechnische Unterteilung, die podział (obiektu) pod względem pożarowo-techniczym
brandschutztechnische Verbesserung, die poprawa warunków technicznych w zakresie ochrony przeciwpożarowej
brandschutztechnische Wirkung, die przeciwpożarowe działanie ochronne
brandschutztechnische Zustand, der stan zabezpieczeń przeciwpożarowych
brandschutztechnische Zustand, der stan ochrony przeciwpożarowej
brandschutztechnischen Auflagen, die nałożone wymagania
brandschutztechnischen Bestimmungen, die przepisy techniczne w zakresie ochrony przeciwpożarowej
brandschutztechnischen Eigenschaften, die własności pożarowo-techniczne
brandschutztechnischen Maßnahmen, die środki techniczne ochrony przeciwpożarowej
Brandschutztechnologie {f} technologia pożarnicza
Brandschutzterminologie {f} słownictwo pożarnicze
Brandschutzterminologie {f} terminologia pożarnicza
Brandschutzterminologie {f} terminologia ochrony przeciwpożarowej
Brandschutztor {n} brama przeciwpożarowa
Brandschutztor {n} wrota przeciwpożarowe
Brandschutztür {f} drzwi przeciwpożarowe przesuwane
Brandschutzübung {f} ćwiczenie przeciwpożarowe
Brandschutzverantwortliche {m} odpowiedzialny za sprawy ochrony przeciwpożarowej
Brandschutzverbesserungsmaßnahmen środki poprawy stanu ochrony przeciwpożarowej
Brandschutzverglasung {f} przeszklenie przeciwpożarowe
Brandschutzverglasung {f} oszklenie przeciwpożarowe
Brandschutzverglasung der Feuerwiderstandsklasse F <F-Verglasung> {f} przeszklenie przeciwpożarowe (w klasie odporności ogniowej F)
Brandschutzverglasung der Feuerwiderstandsklasse G oszklenie przeciwpożarowe w klasie odporności ogniowej G
Brandschutzverkleidung {f} osłona ognioochronna
Brandschutzvorkehrung {f} przedsięwzięcie w zakresie ochrony przeciwpożarowej
Brandschutzvorschrift {f} przepis o ochronie przeciwpożarowej
Brandschutzvorschrift {f} przepis przeciwpożarowy
Brandschutzwesen {n} pożarnictwo
Brandschutzwissenschaft {f} pożarnictwo jako gałąż nauki
Brandschutzwoche {f} tydzień ochrony przeciwpożarowej
Brandschutzziel {n} cel ochrony przeciwpożarowej
Brandschutzzone {f} strefa przeciwpożarowa
Brandschutzzweck {m} cel przeciwpożarowy
Brandserie {f} seria pożarów
brandsicher ognioodporny
brandsicher bezpieczny pożarowo
brandsichere System, das system bezpieczny pożarowo
brandsichere Zone, die strefa bezpieczna pożarowo
Brandsicherheit {f} bezpieczeństwo pod względem pożarowym
Brandsicherheit {f} bezpieczeństwo pożarowe
Brandsicherheit {f} bezpieczeństwo od pożaru
brandsicherheitliche Anforderung, die wymaganie w zakresie bezpieczeństwo pożarowego
brandsicherheitliche Bewertung, die ocena z punktu widzenia bezpieczeństwa pożarowego
Brandsicherheitsanalyse {f} analiza stanu bezpieczeństwa pożarowego
Brandsicherheitsbestimmung {f} przepis przeciwpożarowy
Brandsicherheitsbestimmung {f} postanowienie w zakresie bezpieczeństwa pożarowego
Brandsicherheitsdienst {m} posterunek przeciwpożarowy
Brandsicherheitsempfehlung {f} zalecenie w zakresie bezpieczeństwa pożarowego
Brandsicherheitsgrundsätze zasady bezpieczeństwa pożarowego
Brandsicherheitsklasse {f} klasa bezpieczeństwa pożarowego
Brandsicherheitsklassen <SKb1, SKb2, SKb3> klasy bezpieczeństwa pod względem pożarowym (wymagań przeciwpożarowych w stosunku do elementów budowlanych)
Brandsicherheitsklassen, die <SKb1, SKb2, SKb3> klasy bezpieczeństwa pod względem pożarowym (wymagań przeciwpożarowych w stosunku do elementów budowlanych)
Brandsicherheitskonzept {n} koncepcja zabezpieczenia przeciwpożarowego
Brandsicherheitsmaßnahme {f} przedsięwzięcie dla zapewnienia bezpieczeństwa pożarowego
Brandsicherheitsmaßnahme {f} środek zabezpieczenia przeciwpożarowego
Brandsicherheitsmaßnahme {f} zabezpieczenie przeciwpożarowe
Brandsicherheitsniveau {n} poziom bezpieczeństwa pożarowego
Brandsicherheitsniveau {n} stan bezpieczeństwa pożarowego
Brandsicherheitsregel {f} zasada bezpieczeństwa pożarowego
Brandsicherheitsschau {f} kontrola przeciwpożarowa
Brandsicherheitsschau {f} kontrola stanu bezpieczeństwa pożarowego
Brandsicherheitsschau {f} czynności kontrolno-rozpoznawcze w zakresie ochrony przeciwpożarowej
Brandsicherheitsvorschrift {f} przepis bezpieczeństwa pożarowego
Brandsicherheitswache {f} pogotowie przeciwpożarowe
Brandsicherheitswache {f} pogotowie pożarowe
Brandsicherheitswache {f} posterunek przeciwpożarowy
Brandsicherung {f} zabezpieczenie przed pożarem
Brandsignal {n} sygnał alarmowy
Brandsignal {n} sygnał pożarowy
Brandsimulation {f} symulacja pożaru
Brandsimulationsmodell {n} model symulacyjny pożaru
Brandsituation {f} sytuacja pożaru
brandspezifisch specyficzny dla pożaru
Brandspur {f} ślad pożaru
Brandstadium {n} stadium pożaru
Brandstärke {f} potęga pożaru
Brandstärke {f} siła pożaru
Brandstärke {f} moc pożaru
Brandstation {f} strażnica pożarna
Brandstatistik {f} statystyka pożarów
Brandstätte {f} miejsce pożaru
Brandstätte abgelöscht und durchsucht Pogorzelisko dogaszono i przeszukano
Brandstelle <BSt> {f} miejsce pożaru
Brandstellenbereich {m} obszar objęty pożarem
Brandstellenerfahrung {f} doświadczenie w zwalczaniu pożarów
Brandstifter {m} podpalacz
Brandstiftung {f} podpalenie
Brandstiftungsmotiv {n} motyw podpalenia
Brandstiftungsobjekt {n} obiekt podpalony
Brandstiftungsserie {f} seria podpaleń
Brandstiftungsserie {f} seria pożarów
Brandstoff {m} materiał palny
Brandsystem {n} układ spalania
Brandszenarium {n} sceneria pożaru
Brandszenarium {n} środowisko pożaru
Brandszenarium {n} arena pożaru
Brandtag {m} dzień pożaru
Brandtarif {m} taryfa w ubezpieczeniu od ognia
Brandtechnologie {f} technologia pożarnicza technologia przeciwpożarowa
Brandtemperatur {f} temperatura pożaru
Brandtest {m} test pożarowy
Brandthermik {f} termika pożaru
Brandtote {m} ofiara śmiertelna pożaru
Brandtotenstatistik {f} statystyka ofiar śmiertelnych pożarów
Brandtotenzahl {f} liczba ofiar śmiertelnych pożaru
Brandtoxikologie {f} toksykologia pożaru
Brandtrümmer {f} pogorzelisko
Brandtyp {m} typ pożaru
Brandübergriff {m} przerzucenie się pożaru
Brandübergriff {m} przerzut pożaru
Brandübergriffsgefahr {f} niebezpieczeństwo przerzutu pożaru
Brandübergriffsspur {f} ślad przerzucenia pożaru
Brandüberrest {m} pozostałość po pożarze
Brandüberschlag {m} przerzut pożaru
Brandüberschlagsweg {m} droga przerzutu pożaru
Brandübertragung {f} przeniesienie ognia
Brandübertragung {f} przeniesienie się pożaru
Brandübertragungsgefahr {f} niebezpieczeństwo przeniesienia się pożaru
Brandübertragungswahrscheinlichkeit {f} prawdopodobieństwo przeniesienia się pożaru
Brandübertragungszeit {f} czas przeniesienia się pożaru
Brandüberwachung {f} kontrola przebiegu pożaru
Brandübungsanlage {f} instalacja do ćwiczeń w zwalczaniu pożarów
Brandübungshaus {n} budynek rozgorzeniowy
Brandumfang {m} rozmiary pożaru
Brandumfang {m} wielkość pożaru
Brandumgebung {f} środowisko pożaru
Brandumgebung {f} otoczenie pożaru
Brandumstände warunki pożaru
Brandunglück {n} klęska pożaru
Brandunterdrückung {f} przytłumienie pożaru
Brandunterdrückung {f} tłumienie pożaru
Brandunterdrückungssystem {n} system tłumienia pożaru
Brandursache {f} przyczyna pożaru
Brandursache ermitteln, die ustalić przyczynę pożaru
Brandursache feststellen, die ustalić przyczynę pożaru
Brandursachenaufklärung {f} wyjaśnienie przyczyny pożaru
Brandursachenerkennung {f} wykrycie przyczyny pożaru
Brandursachenermittler {m} prowadzący dochodzenie popożarowe
Brandursachenermittler {m} ustalający przyczyny pożaru
Brandursachenermittlung {f} ustalenie przczyny pożaru
Brandursachenermittlung {f} dochodzenie popożarowe
Brandursachenforschung {f} badanie przyczyn pożarów
Brandursachenstatistik {f} statystyka przyczyn pożarów
Brandursprung {m} źródło pożaru
Brandverhalten {n} zachowanie się w warunkach pożarowych
Brandverhalten {n} właściwości palne
Brandverhalten {n} własności związane z palnością
Brandverhalten von Baustoffen und Bauteilen, das reakcja materiałów i elementów budowlanych na ogień
Brandverhalten von Baustoffen und Bauteilen, das właściwości fizyczno-mechaniczne materiałów budowlanych w warunkach pożaru i odporność ogniowa elementów budowlanych
Brandverhalten von Baustoffen und Bauteilen, das zachowanie się materiałów i elementów budowlanych w warunkach pożarowych
Brandverhinderungsmittel {n} środek zapobiegający powstaniu pożaru
brandverhütend zapobiegający pożarom
brandverhütende Einrichtung, die urządzenie zapobiegające pożarom
Brandverhüter {m} osoba zajmująca się zapobieganiem pożarom
Brandverhütung {f} zapobieganie powstaniu pożarów
Brandverhütung {f} prewencja przeciwpożarowa
Brandverhütung {f} zapobiegienanie pożarom
Brandverhütungseinrichtung {f} instalacja zapobiegania pożarom
Brandverhütungseinrichtung {f} urządzenie zapobiegania pożarom
Brandverhütungsfilm {m} film propagandowy na temat zapobiegania pożarom
Brandverhütungsingenieur {m} inżynier do spraw zapobiegania pożarom
Brandverhütungsingenieur {m} inżynier pożarnictwa
Brandverhütungsingenieur <BVIng> {m} inżynier do spraw zapobiegania pożarom
Brandverhütungsingenieur <BVIng> {m} inżynier pożarnictwa
Brandverhütungsinvestition {f} inwestytcja w zakresie zapobiegania pożarom
Brandverhütungsmaßnahme {f} środek zapobiegania pożarom
Brandverhütungsrecht {n} przepisy prawne dotyczące zapobiegania pożarom
Brandverhütungsregel {f} zasada zapobiegania pożarom
Brandverhütungsschau {f} czynności kontrolno-rozpoznawcze w zakresie ochrony przeciwpożarowej
Brandverhütungsschau {f} kontrola zabezpieczenia przeciwpożarowego
Brandverhütungsschau {f} kontrola przeciwpożarowa
Brandverhütungsvorschriften przepisy zapobiegania pożarom
Brandverlauf {m} przebieg pożaru
Brandverlaufsmodell {n} model przebiegu pożaru
Brandverlaufssimulation {f} symulacja przebiegu pożaru
Brandverletzte {m} zraniony przez pożar
Brandverordnung {f} przepis przeciwpożarowy
Brandverordnung {f} zarządzenie przeciwpożarowe
Brandversicherung {f} ubezpieczenie od ognia
Brandversicherungsanstalt {f} zakład ubezpieczeniowy
Brandversicherungsanstalt {f} ubiezpieczalnia
Brandversuch {m} badanie ogniowe
Brandversuchshalle {f} hala badań ogniowych
Brandversuchshaus {n} budynek do badań ogniowych
Brandversuchsofen {m} piec do badań ogniowych
Brandverursacher {m} sprawca pożaru
brandverzögernd opóźniający rozwój pożaru
Brandverzögerung {f} opóźnienie rozwoju pożaru
Brandvollentwicklung {f} pełny rozwój pożaru
Brandvorbeugung {f} zapobieganie pożarom
Brandvorgang {m} przebieg pożaru
Brandvorgang {m} proces pożaru
Brandvorhang {m} kurtyna przeciwpożarowa
Brandvorkehrungsmaßnahmen środki zmierzające do poprawy stanu zabezpieczenia przeciwpożarowego
Brandvortag {m} przeddzień pożaru
Brandwache {f} posterunek asystencyjny
Brandwache {f} posterunek przeciwpożarowy
Brandwache {f} pogotowie przeciwpożarowe
Brandwand {f} ściana oddzielenia przeciwpożarowego
Brandwand {f} ściana przeciwpożarowa
Brandwand {f} ściana ogniowa
Brandwandabstand {m} odległość pomiędzy ścianami przeciwpożarowymi
Brandwanddicke {f} grubość ściany przeciwpożarowej
Brandwandfläche {f} powierzchnia ściany przeciwpożarowej
Brandwandöffnung {f} otwór w ścianie przeciwpożarowej
Brandwandtrennung {f} oddzielenie za pomocą ścian przecwpożarowych
Brandwandtür {f} drzwi w ścianie przeciwpożarowej
Brandwandvorkopf {m} ostatek ściany przeciwpożarowej
Brandwanne {f} wanna do przeprowadzenia prób pożarowych
Brandwärme {f} ciepło pożaru
Brandwarnanlage {f} instalacja ostrzegawcza pożaru
Brandwarntechnik {f} technika instalacji sygnalizacji pożaru
Brandweiterleitung {f} rozprzestrzenianie się pożaru
Brandweiterleitungsgefahr {f} niebezpieczeństwo rozprzestrzeniania się pożaru
Brandwetter {n} pogoda w czasie pożaru
Brandwiderstand {m} odporność ogniowa
Brandwiderstandsdauer {f} odporność ogniowa (w czasie)
Brandwiderstandsversuch {m} badanie odporności ogniowej
brandwirksame Abtrennung, die skuteczne oddzielenie przeciwpożarowe
Brandwirkung {f} skutek pożaru
Brandwohnung {f} mieszkanie objęte pożarom
Brandwunde {f} rana oparzeniowa
Brandwunde {f} oparzenie
Brandzahl {f} liczba pożarów
Brandzehrung {f} zniszczenie spowodowane przez pożar
Brandzehrungsbereich {m} obszar zniszczeń spowodowanych przez pożar
Brandzeit {f} czas powstania pożaru
Brandzelle {f} pomieszczenie wydzielone pożarowo
brandzerstört zniszczony przez pożar
Brandzerstörung {f} zniszczenie przez pożar
Brandzone {f} strefa pożaru
brandzugewandt zwrócony w stronę pożaru
Brecheisen {n} łom
Brechstange (f) {f} łom
Brechwerkzeug {n} sprzęt burzący
Bremische Brandschutzgesetz <BremBrandSchG> {n} ustawa o ochronie przeciwpożarowej w Bremie
bremsen hamować
brennbar <B> palny
brennbare Dämpfe, die pary palne
brennbare feste Stoff, der stały materiał palny
brennbare flüssige Stoff, der ciekły materiał palny
brennbare Flüssigkeit {f} ciecz palna
brennbare Gas, das gaz palny
brennbare gasförmige Stoff, der gazowy materiał palny
brennbare Material, das materiał palny
brennbare Metall, das metal palny
brennbare Stoff, der materiał palny
Brennbarkeit {f} palność
Brennbarkeitsgrad {m} stopień palności
Brennbarkeitsgrenze {f} granica palności
Brennbarkeitsklasse {f} klasa palności
Brennbarkeitsprüfung {f} badanie palności
Brenndauer {f} czas trwania palenia się
Brennelement {n} element palny
brennen palić
brennen palić się
Brennen {n} palenie się
brennen płonąć
brennend abfallend odpadający podczas palenia
brennend Ablaufen spływanie palących się
brennend Abtropfen ściekanie palącymi się kroplami
brennend abtropfend ściekający palącymi się kroplami
brennend herabfallend odpadający podczas palenia
brennende Abfallen, das spadanie (odpadanie) palącymi się
Brenner {m} palnik
Brenngas {n} gaz palny
Brenngas/Luft-Explosionsgemisch {n} mieszanina wybuchowa gazów palnych z powietrzem
Brenngas/Luft-Gemisch {n} mieszanina gazów palnych z powietrzem
Brenngeschwindigkeit {f} szybkość palenia się
Brenngut {n} materiał palący się
Brennkammer {f} komora spalania
Brennklasse {f} klasa palności
Brennklassen für Fußbodenbeläge, die <Ta, Tb, Tc> klasy palności wykładzin podłogowych
Brennklassen von Gardinen <V-a, ..., V-e> klasy palności firan
Brennklassen von Vorhängen und Gardinen, die <V-a ... V-e> klasy palności firan i zasłon
Brennmaterial {n} materiał opalowy
Brennprobe {f} próba palenia się
Brennpunkt {m} temperatura zapłonu
Brennschneiden {n} cięcie palnikiem
brennschneiden ciąć palnikiem
Brennstaub {m} pył palny
Brennstoff {m} materiał opałowy
Brennstoff {m} materiał palny
Brennstoff {m} paliwo
Brennstoff/Luft-Gemisch {n} mieszanka materiału palnego z powietrzem
brennstoffarm ubogi w materiał palny
Brennstoffdichte {f} gęstość paliwa
Brennstoffdichte {f} gęstość materiału palnego
Brennstoffmenge {f} podaż paliwa
Brennstoffmenge {f} ilość materiału palnego
brennstoffreich bogaty w materiał palny
Brennstoffwärme ciepło paliwa
Brennstoffwärme ciepło spalania
brenntechnische Kenngrößen, die dane pożarowo-techniczne
Brennverhalten {n} własności fizyczno-mechaniczne podczas spalania
Brennverhalten {n} zachowanie się podczas spalania
Brennvorgang {m} proces spalania
Brennwert {m} wartość opałowa
brenzlige Geruch, der zapach spalenizny
Brettschichtholz {n} drewno klejone
Brisanz {f} kruszność
Brisanz {f} bryzancja wybuchu
Bruchsteinbrandmauer {f} ściana ogniowa z kamienia
Brücke {f} most
Brunnen {m} studnia
Brunnen {m} źródło
Brustgurt {m} uprząż piersiowa
Bruststeigklemme {f} piersiowy przyrząd zaciskowy {m}
Brüstung {f} mur podokienny
Bühnenberegnung {f} zraszanie scen
Bühnenberegnungsanlage {f} instalacja zraszaczowa sceny
Bühnenberieselung {f} zraszanie sceny
Bundesanstalt für Materialprüfung Berlin <BAM> {f} Urząd Federalny Badania Materiałów Berlin (BAM)
Bundesfeuerwehr {f} straż pożarna wojskowa
Bunsenbrenner {m} palnik Bunsena
Bunsenbrennerflamme {f} płomień palnika Bunsena
Bunsenflamme {f} płomień palnika Bunsena
Bürgerliches Gesetzbuch <BGB> {n} kodeks cywilny
Büro {n} biuro
Büroangestellter {m} pracownik biurowy
Büroleiter {m} kierownik biura
Büroleiter des Ministerpräsidenten dyrektor biura premiera
Buschbrand {m} pożar buszu

Polnische Wörter, die mit B beginnen

Deutsch Polnisch
B B
prüfen badać
untersuchen badać
Brandforscher {m} badacz zajmujący się badaniami w zakresie ochrony przeciwpożarowej
Brandforschung {f} badania w zakresie ochrony przeciwpożarowej
Untersuchung {f} badanie
Prüfung {f} badanie
chemische Untersuchung, die badanie chemiczne
ärztliche Untersuchung, die badanie lekarskie
Nichtbrennbarkeitsversuch {m} badanie niepalności
Belastungsprüfung {f} badanie obciążeniowe
Feuerwiderstandsprüfung {f} badanie odporności ogniowej
Brandprüfung {f} badanie odporności ogniowej
Brandeignungsprüfung {f} badanie odporności ogniowej
Brandwiderstandsversuch {m} badanie odporności ogniowej
Naturbrandversuch {m} badanie odporności ogniowej w skali naturalnej
Flugfeuerprüfung {f} badanie odporności pokrycia dachowego na ognie lotne
Brandversuch {m} badanie ogniowe
Großbrandversuch {m} badanie ogniowe (o rozmiarach pożaru wielkiego)
Naturbrandversuch {m} badanie ogniowe w warunkach naturalnych
Brennbarkeitsprüfung {f} badanie palności
Brandprüfung {f} badanie palności materiałów
Luftuntersuchung {f} badanie powietrza
Brandforschung {f} badanie pożarnicze
Brandschutzforschung {f} badanie pożarnicze
Brandforschung {f} badanie pożarów
Raumbrandversuch {m} badanie pożaru pomieszczenia
Brandursachenforschung {f} badanie przyczyn pożarów
Luftuntersuchung {f} badanie składu powietrza
Gesundheitsuntersuchung {f} badanie stanu zdrowia
Schwerentflammbarkeitsprüfung {f} badanie trudnozapalności
Brandschutzforschung {f} badanie w zakresie ochrony przeciwpożarowej
Heizwertprüfung {f} badanie wartości opałowej
Wasseruntersuchung {f} badanie wody
Sichtprüfung {f} badanie wzrokowe
Brandprüfung {f} badanie własności pożarowych
Tank {m} bak
Rettungsbalkon {m} balkon ewakuacyjny
Druckbinde {f} bandaż elastyczny
Schlauchbinde {f} bandaż wężowy
elastische Schlauchbinde, die bandaż wężowy elastyczny
Metallschlauchbinde {f} bandaż wężowy metalowy
Gefahrgutdatenbank {f} bank danych o materiałach niebezpiecznych
Druckeinheit <bar> bar (jednostka ciśnienia)
hochexplosiv bardzo wybuchowy
Sicherheitsfarbe {f} barwa bezpieczeństwa
Schutzfarbe {f} barwa ochronna
Batterie {f} bateria
Halonbatterie {f} bateria (zespół) butli halonowych
Flaschenbatterie {f} bateria butli (np. CO2 w instalacji gaśniczej)
Treibgasbatterie {f} bateria butli gazu wyrzucającego
Bayrische Feuerwehrgesetz <BayFwG> {n} Bawarska ustawa o strażach pożarnych
zündeln bawić się ogniem
störungsfrei baz zakłóceń
Gefahrgutdatenbank {f} baza danych o materiałach niebezpiecznych
Tanklager {n} baza naftowa
Tanklager {n} baza paliw płynnych
Tanklager {n} baza produktów naftowych
Kabeltrommel {f} bęben kablowy
Holzbalken {m} belka drewniana
Blitzbalken {m} belka sygnalizacyjna
Benzin {n} benzyna
bleifreie Benzin, das benzyna bezołowiowa
Beton {m} beton
Betonbauteil {n} betonowy element budowlany
aufsichtslos bez nadzoru
führerscheinfrei bez obowiązku poisiadania prawa jazdy
atemlos bez tchu
münzfreie Notruf, der bezmonetowe wywołanie alarmowe
Sicherheit {f} bezpieczeństwo
Gefahrlosigkeit {f} bezpieczeństwo
elektrische Sicherheit, die bezpieczeństwo elektryczne
Sicherheit und Arbeitshygiene Bezpieczeństwo i Higiena Pracy
Grubensicherheit {f} bezpieczeństwo kopalni
Sicherheit an den Gewässern {f} bezpieczeństwo nad wodami
Feuersicherheit {f} bezpieczeństwo od pożaru
Brandsicherheit {f} bezpieczeństwo od pożaru
Personensicherheit {f} bezpieczeństwo osób
Brandsicherheit {f} bezpieczeństwo pod względem pożarowym
Feuersicherheit {f} bezpieczeństwo pożarowe
Brandsicherheit {f} bezpieczeństwo pożarowe
Gebäudebrandsicherheit {f} bezpieczeństwo pożarowe budynku
Rechtssicherheit {f} bezpieczeństwo prawne
öffentliche Sicherheit, die bezpieczeństwo publiczne
Strahlensicherheit {f} bezpieczeństwo radiologiczne
Arbeitssicherheit {f} bezpieczeństwo robocze
Verkehrssicherheit {f} bezpieczeństwo ruchu drogowego
Arbeitslast, sichere <SAL> {f} bezpieczne obcążenie robocze {n}
sichere Arbeitslast, die <SAL> bezpieczne obciążenie robocze {n}
gefahrlos bezpiecznie
Zünddurchschlagsicherung {f} bezpiecznik przeciwogniowy
Flammendurchschlagssicherung {f} bezpiecznik przeciwogniowy
Flammenrückschlagsperre {f} bezpiecznik przeciwogniowy
Flammrückschlagsperre {f} bezpiecznik przeciwogniowy
Flammrückschlagsicherung {f} bezpiecznik przeciwogniowy
Flammenrückschlagsicherung {f} bezpiecznik przeciwogniowy
Flammensperre {f} bezpiecznik przeciwogniowy
Flammenschutzfilter {m} bezpiecznik przeciwogniowy sitowy
Flammenrückschlagsieb {n} bezpiecznik przeciwogniowy sitowy
Abschmelzsicherung {f} bezpiecznik topikowy
Schmelzsicherung {f} bezpiecznik topikowy
gefahrlos bezpieczny
ungefährlich bezpieczny
ungefährdet bezpieczny
sicher bezpieczny
brandsicher bezpieczny pożarowo
betriebssicher bezpieczny w eksploatacji
direkte Flammeneinwirkung, die bezpośrednie działanie promieni
unmittelbare Schadensursache, die bezprośrednia przyczna szkód
staubfrei bezpyłowy
flammlos bezpłomieniowy
hilflos bezradny
geruchlos bezwonny
thermische Trägheit, die bezwładność termiczna
Alarm schlagen, den bić na alarm
Pumpenprobelauf {m} bieg próbny pompy
Feuerwehrwettlauf {m} bieg strażacki
Geländelauf {m} bieg terenowy
Sachverständige biegły
Gutachter {m} biegły
vereidigte Sachverständige, der/die biegły przysięgły
Wärmebilanz {f} bilans cieplny
Wärmebilanz {f} bilans energetyczny
Bimetall {n} bimetal
Büro {n} biuro
Brandschutzberatungsdienst {m} biuro doradcze w zakresie ochrony przeciwpożarowe
Blech {n} blacha
Schein {m} blask
Absperrung {f} blokada
Holm einer Leiter {m} bocznica drabiny
Leiterholm {m} bocznica drabiny
brennstoffreich bogaty w materiał palny
sauerstoffreich bogaty w tlen
Brandsaum {m} bok pożaru
Rauchbombe {f} bomba dymna
Bombenkalorimeter {n} bomba kalorymetryczna
kalorimetrische Bombe, die bomba kalorymetryczna
Brandbombe {f} bomba zapalająca
Einreißhaken {m} bosak
Suchanker {m} bosak
Feuerhaken {n} bosak pożarniczy
Wassermangel {m} brak wody
Brandschutztor {n} brama przeciwpożarowa
Feuerschutztor {n} brama przeciwpożarowa
Feuerlöschbranche {f} branża środków gaśniczych
Verdienstorden \"Für Verdienste im Brandschutz\" in Bronze brązowa odznaka „Zasłużony dla ochrony przeciwpożarowej
Medaille für Verdienste im Brandschutz in Bronze Brązowy Medal Za Zasługi Dla Pożarnictwa
Schutzgraben {m} bruzda izolacyjna
Brisanz {f} bryzancja wybuchu
Flammenrand {m} brzeg płomienia
lodern buchać
aufschießen buchać w górę
Alarmhupe {f} buczek alarmowy
Alarmhupe {f} buczek pożarowy
Bauwerk {n} budowla
bauliche Brandschutzmaßnahme, die budowlane środki ochrony przeciwpożarowej
vorbeugende bauliche Brandschutz, der budowlane zabezpieczenia przeciwpożarowe
Industriebau {m} budownictwo przemysłowe
Stahlbau {m} budownictwo stalowe
Gebäude {n} budynek
Brandversuchshaus {n} budynek do badań ogniowych
Lagergebäude {n} budynek magazynowy
Wohngebäude {n} budynek mieszkalny
Industriegebäude {n} budynek przemysłowy
Brandhaus {n} budynek przeznaczony do spalenia w celach badawczych i ćwiczebnych
Brandübungshaus {n} budynek rozgorzeniowy
öffentliche Gebäude, das budynek użyteczności publicznej
Rohbau {m} budynek w stanie surowym
mehrgeschossige Gebäude, das budynek wielopiętrowy
Mehrfamilienhaus {n} budynek wielorodzinny
Hochhaus {n} budynek wysoki (o wysokości powyżej 22 m)
hohe Hochhaus, das budynek wysoki (o wysokości powyżej 50 m)
Feuersturm {m} burza ogniowa
Feuerwehrstiefel {m} but strażacki
Azetylenflasche {f} butla acetylenowa
Gasflasche {f} butla gazowa
Druckgasflasche {f} butla gazowa
Treibgasflasche {f} butla gazu wyrzucającego
Stahlflasche {f} butla stalowa
Sauerstoffflasche {f} butla tlenowa
Atemluftflasche {f} butla ze sprężonym powietrzem
sich bereit halten być w stanie gotowości
Lichtblitz {m} błysk
Aufflackern {n} błysk
Blitz {m} błyskawica

Impressum und Haftungsausschluss