Deutsch-Polnisches Wörterbuch für Feuerwehrfachbegriffe
 » Suche im Wörterbuch

Suche im Wörterbuch

Suche nach Stichwort:

Suche nach Anfangsbuchstaben:

A Ą B C Ć D E Ę F G H I J K L Ł M N Ń O Ó P Q R S Ś T U V W X Y Z Ź Ż

Erläuterungen zu Symbolen:

< > Abkürzung
{f} grammatisches Geschlecht: weiblich
{m} grammatisches Geschlecht: männlich
{n} grammatisches Geschlecht: sächlich
Deutsch-Polnisches Wörterbuch für Feuerwehrfachbegriffe
 » Suche im Wörterbuch

Deutsche Wörter, die mit I beginnen

Deutsch Polnisch
I I
I-Melder {m} czujka dymu izotopowa
Identifikationsnummer {f} numer identyfikacyjny
im Angesicht der Gefahr w obliczu niebezpieczeństwa
im Angesicht der Gefahr wobec niebezpieczeństwa
im Keim ersticken ugasić w zarodku
immobile Brandbelastung, die obciążenie ogniowe od materiałów palnych z konstrukcji budynku
implodieren implodować
Implosion {f} implozja
Implosionsschaden {m} szkoda spowodowana implozją
imprägnieren impregnować
Imprägnierung {f} impregnacja drewna
in Brand geraten zająć się ogniem
in Brand geraten zapalić się
in Brand setzen podpalić
in Brand stecken zapalić
in Brand stecken podpalić
in Brand stehen stać w płomieniach
in Brandnähe w pobliżu miejsca pożaru
in brandschutztechnischer Hinsicht pod względem wymagań nicznych w zakresie ochrony przeciwpożarowej
in brandschutztechnischer Hinsicht z punktu widzenia ochrony przeciwpożarowej
in den Dienst gehen objąć służbę
in den Dienst stellen przyjąć do służby
In den Fahrzeugen wurden die Batterien abgeklemmt. W samochodach osobowych rozłączono akumulatory
in die Feuerwehr eintreten wstąpić do straży pożarnej
in feinster verteilter Form w formie rozdrobnionej
in Flammen aufgehen pójść z ogniem
in Flammen aufgehen spłonąć
in Flammen ausbrechen stanąć w płomieniach
in Flammen setzen podpalić
in Flammen setzen zapalić
in Flammen stehen płonąć
in Flammen stehen stać w płomieniach
in gefahrdrohender Weise w sposób zagrażający
in Gegenwart elektrischer Spannung pod napięciem elektrycznym
in Glut bringen rozżarzyć
in Glut geraten rozżarzyć się
in heller Glut lodern stać w płomieniach
in Rauch aufgehen spłonąć
in Rauch aufgehen pojść z dymen
in Rauch und Flammen aufgehen spłonąć
in zündungsanfälliger Form w postaci podatnej na zapalenie
Inbrandsetzung {f} sprowadzenie pożaru
Inbrandsetzung {f} zapalenie
Inbrandsetzung {f} podpalenie
indirekten Brandschäden, die szkody popożarowe pośrednie
Induktionsperiode {f} okres indukcji
Industrie-Feuerversicherung {f} ubezpieczenie przedsiębiorstw przemysłowych od ognia
Industrieanlage {f} zakład przemysłowy
Industriebau {m} budownictwo przemysłowe
Industriebetrieb {m} zakład przemysłowy
Industriebrand {m} pożar w przemyśle
Industriebrandschutz {m} ochrona przeciwpożarowa w przemyśle
Industriegase gazy przemysłowe
Industriegebäude {n} budynek przemysłowy
Industriekletterer {m} alpinista przemysłowe {f}
Inergen {n} inergen
inerte Gase, die gazy obojętne
Inertgas {n} gaz obojętny
Inertisierungsverfahren {n} wypełniane gazem obojętnym
Infiltration {f} wsiąkanie
Infiltration {f} infiltracja
infiltrieren wsiąkać
infiltrieren przenikać
infiltrieren infiltrować
inflammabel zapalny
inflammabel palny
Inflammabilität {f} palność
Infrarot {n} podczerwień
Infrarot-Brandmelder {m} czujka płomienia na podczerwień
Infrarot-Flammenmelder {m} czujka płomienia na podczerwień
Infrarotkamera {f} kamera do zdjęć w podczerwieni
Infrarotstrahlung {f} promieniowanie podczerwone
Infusion {f} infuzja
Infusionspumpe {f} pompa infuzyjna
ingenieurmäßige Brandschutzberechnung, die przeciwpożarowe obliczenie inżynierskie
Inhalt {m} zawartość
Inhibition {f} hamowanie reakcji
Inhibition {f} inhibicja
Inhibitionseffekt {m} mechanizm gaszenia poprzez hamowanie reakcji spalania
Inhibitionseffekt {m} efekt inhibicyjny
Inhibitor {m} inhibitor
Initialfeuer {n} zarzewie ognia
Initialfeuer {n} ognisko pożaru
Initialfeuer {n} zarzewie pożaru
Initialzündung {f} zapłon inicujący
Injektion {f} iniekcja
Injektor {m} iniektor
Injektorzumischer {m} zasysacz liniowy iniektorowy (strumienicowy)
Innenangriff {m} natarcie wewnętrzne
Innenausbau {m} wykończenie wnętrza
Innenausstattung {f} wyposażenie wnętrza
Innenbeleuchtung {f} oświetlenie wnętrza
Innenbrand {m} pożar wewnętrzny
Innendurchmesser {m} średnica wewnętrzna
Innenhydrant {m} hydrant wewnętrzny
Innenmelder {m} sygnalizator wewnętrzny
Innenminister {m} minister spraw wewnętrznych
Innenministerium {n} Ministerstwo Spraw Wewnętrznych
Innenraum {m} pomieszczenie wewnętrzne
Innentemperatur {f} temperatura wewnętrzna
Innenwand {m} ściana wewnętrzna
innere Brandabschnitt, der strefa pożarowa wewnętrzna w budynku
innere Drehspirale, die (des Saugschlauches) wewnętrzna spirala usztywniająca (węża ssawnego)
Inspektion {f} kontrola
Inspektion {f} inspekcja
Inspektion {f} przegląd
Inspektor {m} inspektor
Installationskanal {m} kanal instalacyjny
Installationsschacht {m} szyb instalacyjny
installieren instalować
Institut für Bautechnik in Berlin <IfB> Instytut Techniki Budowlanej Berlin
Institut für Feuerwehr in Sachsen-Anhalt, Heyrothsberge <IdF SA> Instytut Straży Pożarnej Saksonia-Anhalt, Heyrothsberge
Intensität {f} intensywność
Intensivkühlung {f} intensywne chłodzenie
Internationale Polnische Meisterschaften im Feuerwehrsport Międzynarodowe Mistrzostwa Polski w Sporcie Pożarniczym
intervenieren interweniować
Interventionskräfte siły interwencyjne
Interventionszeit {f} czas podjęcia akcji (interwencyjnej)
Ionisations-Rauchmelder {m} czujka dymu jonizacyjna
Ionisationsmelder {m} czujka dymu izotopowa
Ionisationsmelder {m} czujka jonizacyjna
IR-Flammendetektor {m} czujka płomienia na podczerwień
ISO-Normbrand {f} pożar w warunkach znomalizowanych według ISO-Norm
Isolation {f} izolacja
Isolationswirkung {f} działanie izolacyjne
Isolationswirkung {f} izolacyjność
isolieren izolować
Isoliergerät {n} aparat izolacyjny
Isoliergerät {n} sprzęt izolacyjny ochrony dróg oddechowych
Isolierschicht {f} warstwa izolacyjna
Isolierung {f} izolacja
Isolierung {f} izolowanie
Isoliervermögen {n} wytrzymałość izolacyjna

Polnische Wörter, die mit I beginnen

Deutsch Polnisch
I I
Ehrennadel {f} igła honorowa
Rauchgasmenge {f} illość gazów spalinowych
Anzahl {f} ilość
Menge {f} ilość
Wärmemenge {f} ilość ciepła
Wasserlieferungsmenge {f} ilość dostarczanej wody
Rauchmenge {f} ilość dymu
Rauchgasmenge {f} ilość gazów pożarowych
Brennstoffmenge {f} ilość materiału palnego
Schaummenge {f} ilość piany
Geschoßzahl {f} ilość pięter
Luftmenge {f} ilość powietrza
Löschpulvermenge {f} ilość proszku gaśniczego
Schlafmenge {f} ilość snu
Abbrandmenge {f} ilość spalonego materiału palnego
Schaummittelmenge {f} ilość środka pianotwórczego
Sauerstoffmenge {f} ilość tlenu
Wasser-Schaummittelgemischmenge {f} ilość wodnego roztworu środka pianotwórczego
Wassermenge {f} ilość wody
Wasserrate {f} ilość wody na powierzchnię
Löschwassermenge {f} ilość wody gaśniczej
Wassermenge pro Minute / Stunde ilość wody na minutę / godzinę
Abbrandmenge {f} ilość wypalona
Füllmenge {f} ilość ładunku
implodieren implodować
Implosion {f} implozja
Imprägnierung {f} impregnacja drewna
Holzimprägnierung {f} impregnacja drewna
Brandschutzimprägnierung {f} impregnacja przeciwpożarowa
Flammfestimprägnierung {f} impregnacja przeciwpożarowa
Schwerentflammbarmachung {f} impregnacja przeciwpożarowa
Flammschutzmittel {n} impregnat przeciwogniowy
imprägnieren impregnować
Alarmimpuls {m} impuls alarmowy
Brandausbreitungsindex {m} indeks roprzestrzeniania się pożaru
Temperaturindex {m} indeks temperaturowy
Inergen {n} inergen
Infiltration {f} infiltracja
infiltrieren infiltrować
Brandortanzeige {f} informacja o miejscu powstania pożaru
Infusion {f} infuzja
Inhibition {f} inhibicja
Inhibitor {m} inhibitor
Injektion {f} iniekcja
Strahlpumpe {f} iniektor
Injektor {m} iniektor
Objektbesichtigung {f} inspekcja
Inspektion {f} inspekcja
Brandschutzinspektion {f} inspekcja przeciwpożarowa
Inspektor {m} inspektor
Landesfeuerwehrinspektor {m} inspektor krajowy straży pożarnych
Brandinspekteur <BI> {m} inspektor ochrony przeciwpożarowej
Brandschutzinspekteur {m} inspektor ochrony przeciwpożarowej
Brandschutzprüfer {m} inspektor ochrony przeciwpożarowej
Brandinspektor {m} inspektor ochrony przeciwpożarowej
Bezirksfeuerwehrinspekteur {m} inspektor okręgowy straży pożarnych
Umweltschutzinspektorat {f} Inspektorat Ochrony Środowiska
Halonanlage {f} instalacja (gaśnicza) halonowa
Meldeanlage {f} instalacja alarmowa
Alarmeinrichtung {f} instalacja alarmowa
Alarmanlage {f} instalacja alarmowa
handbetätigte Alarmanlage, die instalacja alarmowa uruchamania ręcznie
Notstromversorgungsanlage {f} instalacja awaryjnego zaopatrzenia prądu
Feuerlöschübungsanlage {f} instalacja do ćwiczeń gaśniczych
Atemschutzanlage {f} instalacja do ćwiczeń w aparatach oddechowych
Brandübungsanlage {f} instalacja do ćwiczeń w zwalczaniu pożarów
Atemluft-Abfüllanlage {f} instalacja do napełniania butli sprężonym powietrzem
Explosionsunterdrückungsanlage {f} instalacja dławienia wybuchu
elektrische Anlage, die instalacja elastyczna
Elektroinstallation {f} instalacja elektryczna
Löschhilfeanlage {f} instalacja gaśnicza
Löschanlage {f} instalacja gaśnicza
Brandlöschanlage {f} instalacja gaśnicza
Feuerlöscheinrichtung {f} instalacja gaśnicza
Feuerlöschanlage {f} instalacja gaśnicza
Stickstofflöschanlage {f} instalacja gaśnicza azotowa
Raumschutzanlage {f} instalacja gaśnicza gasząca przez całkowite wypełnienie pomieszczenia
Gaslöschanlage {f} instalacja gaśnicza gazowa
Halonlöschanlage {f} instalacja gaśnicza halonowa
Halon-Feuerlöschanlage {f} instalacja gaśnicza halonowa
Nebelanlage {f} instalacja gaśnicza mgłowa
CO2-Löschanlage {f} instalacja gaśnicza na CO2
CO2-Niederdruckanlage {f} instalacja gaśnicza na CO2 (z fazy ciekłej)
CO2-Hochdruckanlage {f} instalacja gaśnicza na CO2 (z fazy gazowej)
CO2- Raumschutzanlage {f} instalacja gaśnicza na CO2 gasząca przez całkowite wypełnienie
Kohlensäurelöschanlage {f} instalacja gaśnicza na dwutlenek węgla
Kotika-Löschanlage {f} instalacja gaśnicza na dwutlenek węgla o niskiej temperaturze
Schwerschaumlöschanlage {f} instalacja gaśnicza na pianę ciężką
Schaumring {m} instalacja gaśnicza na pianę ciężką (zamontowana na zbiorniku cieczy palnej)
Gasschaumlöschanlage {f} instalacja gaśnicza na pianę gazową
Leichtschaum-Löschanlage {f} instalacja gaśnicza na pianę lekką
Luftschaumlöschanlage {f} instalacja gaśnicza na pianę powietrzną
Mittelschaumlöschanlage {f} instalacja gaśnicza na pianę średnią
Schaumlöschanlage {f} instalacja gaśnicza pianowa
Flugzeug-Bordlöschanlage {f} instalacja gaśnicza pokładowa samolotu
Pulverlöschanlage {f} instalacja gaśnicza proszkowa
Trockenlöschanlage {f} instalacja gaśnicza proszkowa
Selbsthilfelöschanlage {f} instalacja gaśnicza przeznaczona do obsługi przez załogę zakładu
Sonderlöschanlage {f} instalacja gaśnicza specjalna
Naßlöschanlage {f} instalacja gaśnicza wodna
Wasserlöschanlage {f} instalacja gaśnicza wodna
Sprühwasseranlage, die <SP-Anlage> {f} instalacja gaśnicza zraszaczowa
Sprühwasserlöschanlage {f} instalacja gaśnicza zraszaczowa
Funkenlöschanlage {f} instalacja gasząca iskry
Gasinstallation {f} instalacja gazowa
Hydrantenanlage {f} instalacja hydrantowa
Kanalisation {f} instalacja kanalizacyjna
Abwasseranlage {f} instalacja kanalizacyjna
Klimaanlage {f} instalacja klimatyzacyjna
Regenvorhanganlage {f} instalacja kurtyny wodnej
Abgasabsauganlage {f} instalacja odciągania gazów spalinowych
Rauch- und Wärmeabzugsanlage {f} instalacja oddymiająca
Rauch-und Wärmeabzugsanlage, die <RWA> instalacja oddymiająca
Rauch-und Wärmeabzugsanlage <RWA> {f} instalacja oddymiająca
Entrauchungsanlage {f} instalacja oddymiania
Rauchfreihaltungsanlage {f} instalacja oddymiania
Rauchabführanlage {f} instalacja oddymiania
Blitzschutzanlage {f} instalacja odgromowa
Entstaubungsanlage {f} instalacja odpylająca
Staubabsauganlage {f} instalacja odpylania
Feuerungsanlage {f} instalacja ogrzewcza
Heizungsanlage {f} instalacja ogrzewcza
Warnanlage {f} instalacja ostrzegawcza
Brandwarnanlage {f} instalacja ostrzegawcza pożaru
Beleuchtungsanlage {f} instalacja oświetleniowa
Blitzschutzvorrichtung {f} instalacja piorunochronna
Löschwasserentnahmeanlage {f} instalacja poboru wody gaśniczej
Wasserdruckerhöhungsanlage {f} instalacja podwyższania ciśnienia wody
Rauchschutzanlage {f} instalacja przeciwdymowa
Brandbekämpfungsanlage {f} instalacja przeciwpożarowa
Brandschutzanlage {f} instalacja przeciwpożarowa
Feuerschutzanlage {f} instalacja przeciwpożarowa
Explosionsschutzanlage {f} instalacja przeciwwybuchowa
Funkanlage {f} instalacja radiowa
Müllverbrennungsanlage {f} instalacja spalania śmieci
Schaummittelanlage {f} instalacja środka pianotwórczego
Feuermeldeanlage {f} instalacja sygnalizacji alarmowo-pożarowej
Brandfrühwarnanlage {f} instalacja sygnalizacji pożarowej
Frühwarnanlage {f} instalacja sygnalizacji pożarowej
Signalanlage {f} instalacja sygnalizacyjna
Brandmeldeanlage <BMA> {f} instalacja sygnalizacyjno-alarmowa pożaru
Schaumsprinkleranlage {f} instalacja trykaczowa pianowa
Sprinklersystem {n} instalacja tryskaczowa
Sprinkleranlage {f} instalacja tryskaczowa
Wohnhaus-Sprinkleranlage {f} instalacja tryskaczowa domowa
Sprinkleranlage mit Verzögerungsmechanismus, die instalacja tryskaczowa z mechanizmem opóżnienia
Explosionsunterdrückungsanlage {f} instalacja tłumienia wybuchu
Erdungsanlage {f} instalacja uziemiająca
mechanische Lüftungsanlage, die instalacja wentylacja mechaniczna
Brandlüftungsanlage {f} instalacja wentylacji pożarowej
Brandrauchentlüftungsanlage {f} instalacja wentylacji pożarowej
Lüftungsanlage {f} instalacja wentylacyjna
Belüftungsanlage {f} instalacja wentylacyjna
mechanische Abluftanlage, die instalacja wentylacyjna wywiewna mechaniczna
Wassernebellöschanlage {f} instalacja wodna mgłowa
Wasserleitung {f} instalacja wodociągowa
Branderkennungsanlage {f} instalacja wykrywania pożaru
Hochspannungsanlage {f} instalacja wysokiego napięcia
Druckerzeugungsanlage {f} instalacja wytwarzająca nadciśnienie
Explosionsschutzanlage {f} instalacja zabezpieczenia przed wybuchem
Wasserversorgungsanlage {f} instalacja zaopatrzenia wodnego
Brandverhütungseinrichtung {f} instalacja zapobiegania pożarom
Berieselungsanlage {f} instalacja zraszaczowa
Regenanlage {f} instalacja zraszaczowa
Beregnungsanlage {f} instalacja zraszaczowa
Wasserschleieranlage {f} instalacja zraszaczowa (kurtyna wodna)
Flächenberegnungsanlage {f} instalacja zraszaczowa (powierzchni)
Bühnenberegnungsanlage {f} instalacja zraszaczowa sceny
Sprühflutanlage {f} instalacja zraszaczowa zatapiająca
Tankberieselungsanlage {f} instalacja zraszaczowa zbiornika
haustechnischen Anlagen, die instalacje i urządzenia wyposażenia technicznego budynku
Sprinklerpumpenanlage {f} instalacji pomp tryskaczowych
Rauch- und Wärmeabzugsanlage {f} instalcja grawitacyjna odprowadzania dymu i ciepła
installieren instalować
CO2-Objektschutzanlage {f} instałacja gaśnicza na CO2 gasząca przez działanie miejcowe
Merkblatt {n} instrukcja
Anweisung {f} instrukcja
Alarmplan {m} instrukcja alarmowania
Arbeitsschutzanordnung {f} instrukcja bezpieczeństwa pracy
Feuermerkblatt {n} instrukcja przeciwpożarowa
Brandschutzinstruktion {f} instrukcja przeciwpożarowa
Feuerlöschordnung {f} instrukcja przeciwpożarowa
Ausbilder {m} instruktor
Brandschutzforschungsinstitut {n} instytut badawczy ochrony przeciwpożarowej
Brandforschungsinstitut {n} instytut badawczy ochrony przeciwpożarowej
Brandforschungsinstitut {n} instytut badawczy pożarów
Institut für Feuerwehr in Sachsen-Anhalt, Heyrothsberge <IdF SA> Instytut Straży Pożarnej Saksonia-Anhalt, Heyrothsberge
Institut für Bautechnik in Berlin <IfB> Instytut Techniki Budowlanej Berlin
Intensivkühlung {f} intensywne chłodzenie
Intensität {f} intensywność
Löschintensität {f} intensywność gaszenia
Brandintensität {f} intensywność pożaru
Strahlungsintensität {f} intensywność promieniowania
Brandgasentwicklungsintensität {f} intensywność rozwoju gazów pożarowych
Verbrennungsintensität {f} intensywność spalania
Verdunstungsintensivität {f} intensywność ulatniania
Verdunstungsintensivität {f} intensywność wyparowywania
Berieselungsdichte {f} intensywność zraszania
Luftverbrauchsintensität {f} intensywność zużycia powietrza
Eingreifen {n} interwencja
Feuerwehrintervention {f} interwencja straży pożarnej
eingreifen interweniować
intervenieren interweniować
Berieselungsstromdichte {f} intesywność zraszania
Brandschutzinvestition {f} inwestytcja w zakresie ochrony przeciwpożarowej
Brandverhütungsinvestition {f} inwestytcja w zakresie zapobiegania pożarom
Sicherheitsingenieur {m} inżynier do spraw BHP
Brandverhütungsingenieur <BVIng> {m} inżynier do spraw zapobiegania pożarom
Brandverhütungsingenieur {m} inżynier do spraw zapobiegania pożarom
Brandverhütungsingenieur {m} inżynier pożarnictwa
Feuerwehringenieur {m} inżynier pożarnictwa
Brandverhütungsingenieur <BVIng> {m} inżynier pożarnictwa
Brandschutzingenieur {m} inżynier pożarnictwa
Brandschutzingenieurwesen {n} inżynieria pożarnictwa
Funkenstrecke {f} iskiernik
Funke {m} iskra
Reibfunke {m} iskra cierna
Reibungsfunke {m} iskra cierna
Schlagfunke {m} iskra uderzeniowa
Schaltfunke {m} iskra wyłączeniowa
elektrostatische Entladungsfunke, der iskra wyładowania elektrostycznego
Entladungsfunke {m} iskra wyładowania elektrycznego
Kondensator-Entladungsfunke {m} iskra wyładowania elektrycznego kondensatora
zündende Funke, der iskra zapalająca
Kurzschlussfunke {m} iskra zwarciowa
Funkensicherheit {f} iskrobezpieczeństwo
funkensicher iskrobezpieczny
Funkenfänger {m} iskrochron
Funkenlöscher {m} iskrochron
Funkenflug {m} iskry lotne
funkelnd iskrząc
Funkenbildung {f} iskrzenie
Funkeln {n} iskrzenie
Funkensprühen {n} iskrzenie
funkeln iskrzyć
Isolierung {f} izolacja
Isolation {f} izolacja
Wärmeisolierung {f} izolacja cieplna
Wärmedämmung {f} izolacja cieplna
Wärmeschutz {m} izolacja cieplna
Kabelisolierung {f} izolacja kablowa
Feuerschutzisolierung {f} izolacja ognioochronna
Brandschutzisolation {f} izolacja przeciwpożarowa
Isolationswirkung {f} izolacyjność
Wärmedämmwert {m} izolacyjność cieplna
Wärmedämmung {f} izolazyjność cieplna
isolieren izolować
Isolierung {f} izolowanie

Impressum und Haftungsausschluss