Deutsch-Polnisches Wörterbuch für Feuerwehrfachbegriffe
 » Suche im Wörterbuch

Suche im Wörterbuch

Suche nach Stichwort:

Suche nach Anfangsbuchstaben:

A Ą B C Ć D E Ę F G H I J K L Ł M N Ń O Ó P Q R S Ś T U V W X Y Z Ź Ż

Erläuterungen zu Symbolen:

< > Abkürzung
{f} grammatisches Geschlecht: weiblich
{m} grammatisches Geschlecht: männlich
{n} grammatisches Geschlecht: sächlich
Deutsch-Polnisches Wörterbuch für Feuerwehrfachbegriffe
 » Suche im Wörterbuch

Deutsche Wörter, die mit K beginnen

Deutsch Polnisch
K K
Kabel {n} kabel
Kabelabschottung {f} uszczelniacz przebić kablowych
Kabelabschottung {f} uszczelnienie przejścia kablowego
Kabelabschottung {f} przepust kablowy
Kabelbrand {m} pożar kabla elektrycznego
Kabelbrandgase gazy pożarowe wydzielające się podczas pożaru kabli elektrycznych
Kabelbrandschutz {m} zabezpieczenie przeciwpożarowe kabli
Kabelbrandschutzbeschichtung {f} powłoka ognioochronna kabla
Kabeldurchdringung {f} przejście kabla
Kabeldurchführung {f} przejście kablowe
Kabelisolierung {f} izolacja kablowa
Kabelkanal {m} kanał kablowy
Kabelleitung {f} linia kablowa
Kabeltrommel {f} bęben kablowy
Kabine {f} kabina
Kachelofen {m} piec kaflowy
Kalorie {f} kaloria
Kalorimeter {n} kalorymetr
kalorimetrische Bombe, die bomba kalorymetryczna
kalte Blitzschlag, der uderzenie zimnego pioruna
Kamin {m} komin
Kaminbrand {m} pożar komina
Kaminriss {m} rysa w kominie
Kamintür {f} drzwiczki wycierowe komina
Kampfkraft {f} siła bojowa
Kanal {m} kanał
Kanalisation {f} kanalizacja
Kanalisation {f} instalacja kanalizacyjna
Kanister {m} kanister
Kapazität {f} pojemność
Kappenrosette {f} emblemat
Kapselung {f} osłona ochronna
Kapselungsart {f} rodzaj osłony ochronej
Karabiner {m} zatrzaśnik
Karabinerhaken {m} zatrzaśnik
Karbid {n} karbid
Karteikarte {f} karta kartoteczna
Katalysator {m} katalizator
Katalyse {f} kataliza
katalysieren katalizować
katalytisch kataliczny
katalytische Verbrennung, die spalanie katalityczne
Katastrophe {f} katastrofa
katastrophenartig katastrofalnie
Katastrophenbrand {m} pożar katastrofalny
Katastropheneinsatz {m} akcja zwalczania skutków katastrofy
Katastrophenfall {m} przypadek katastrofy
Katastrophenfall {m} katastrofa
Katastrophengebiet {n} obszar katastrofy
Katastrophengebiet {n} obszar objęty katastrofą
Katastrophenschutz <KatS> {m} ochrona przed klęską żywiołową
Katastrophenschutz <KatS> {m} ochrona prezd skutkami katastrof
Katastrophenschutz <KatS> {m} ochrona przed katastrofami
Katastrophenschutz, der <KatS> ochrona prezd skutkami katastrof
Katastrophenschutz, der <KatS> ochrona przed katastrofami
Katastrophenschutz, der <KatS> ochrona przed klęską żywiołową
Katastrophenschutzplan {m} plan ochrony przed skutkami katastrofy
Katastrophenvorbeugung {f} zapobieganie katastrofom
Kategorie {f} kategoria
Kausche {f} kausza (linki)
Kavitation {f} kawitacja
Kehlkopfmikrofon {n} mikrofon krtaniowy
Keil {m} klin
Keim {m} zarzewie
Keim {m} zarodek
Keller {m} piwnica
Kellerbrand {m} pożar piwniczny
Kellerbrand {m} pożar piwnicy {n}
Kellerentwässerungspumpe {f} pompa do wypompowywania wody z piwnic
Kellerräume {f} pomieszeń piwniczych
Kellersaugkorb {m} smok ssawny skośny
Kellersaugkorb {m} smok ssawny piwniczny
Kemmler-Zahl {f} liczba Kemmlera
Kennfarbe {f} farba rozpoznawcza
Kennleuchte {f} światło uprzywilejowania
Kennleuchte {f} lampa sygnałowa obrotowa
Kennwerte właściwości
Kennzeichnung von Ausgängen und Rettungswegen oznakowanie (wyjść i dróg ewakuacyjnych)
Kernenergie {f} energia jądrowa
Kernkraftwerksbrand {m} pożar elektrowni atomowej
Kernmaterial {n} materiał jądrowy
Kerze {f} świeca
Kerzenflamme {f} płomień świecy
Kettenreaktion {f} reakcja łańcuchowa
Kettensäge {f} piła łańcuchowa
Kinderbrandstiftung {f} podpalenie przez dzieci
Kippe {f} niedopałek
Kirchenbrand {m} pożar kościoła
Kirchturmbrand {m} pożar wieży kościelnej
Klappe {f} klapa
Klappleiter <KL> {f} drabina słupkowa
Klappleiter, die <KL> drabina słupkowa
Klappvisier im Feuerwehrhelm, das osłona twarzy (na hełmie strażackim)
Klassifikation {f} klasyfikacja
klassifizieren klasyfikować
Klassifizierung der elektrischen Kabel mit Brandschutzausrüstung, die <P15 ... P90> klasyfikacja kabli elektrycznych z zabezpieczeniem przeciwpożarowym
Klassifizierung des Brandverhalten von Bauteilen klasyfikacja pożarowa elementów budowlanych
Klassifizierung des Brandverhaltens von Baustoffen klasyfikacja pożarowa materiałów budowlanych
Klaue {f} kieł
Klauenmutter {f} nakrętka kłowa
Kleinalarmfahrzeug <KLAF> {n} samochód pożarniczy lekki
Kleinalarmfahrzeug, das <KLAF> samochód pożarniczy lekki
Kleinbrand {m} pożar mały
kleine See, der staw {m}
Kleinlöschfahrzeug <KLF> {n} lekki samochód gaśniczy
Kleinlöschfahrzeug, das <KLF> lekki samochód gaśniczy
Kleinlöschgerät {n} podręczny sprzęt gaśniczy
Klemme {f} zacisk {m}
klemmen zaciskać
Klemmknoten {m} węzel zaciskowy {m}
Klimaanlage {f} instalacja klimatyzacyjna
Klosterbrand {m} pożar klasztoru
Knaggenteil {n} korona połącznika
Knall {m} huk
Knallgas {n} gaz piorunujący
Knickschutz für Druckschläuche {m} ochrona przed załamaniem węży tłocznych
Knoten {m} węzeł
Knoten {m} węzel {m}
kohlen zwęglić
kohlen tlić się
Kohlendioxid {n} dwutlenek węgla
Kohlendioxid-Löschkabine {f} kabina gaśnicza na CO2
Kohlendioxidgehalt {m} zawartość dwutlenku węgla
Kohlendioxidlöscher {m} gaśnicza śniegowa (na CO2)
Kohlendioxidlöschgerät {n} agregat śniegowy (na CO2)
Kohlendioxidschnee {m} śnieg (dwutlenek węgla w stanie stałym)
Kohlenglut {f} żar węglowy
Kohlenmonoxid <CO> {n} tlenek węgla (CO)
Kohlenmonoxid <CO> {n} czad
Kohlenmonoxidbildung {f} wytwarzanie się tlenku węgla
Kohlenmonoxidgehalt {m} zawartość tlenku węgla
Kohlenmonoxidkonzentration {f} stężenie tlenku węgla
Kohlenmonoxyd, das <CO> tlenek węgla (CO)
Kohlenmonoxyd, das <CO> czad
Kohlensäurefeuerlöscher {m} gaśnica na dwutlenek węgla (śniegowa)
Kohlensäurelöschanlage {f} instalacja gaśnicza na dwutlenek węgla
Kohlensäurelöscher <K> {m} gaśnica śniegowa (na CO2)
Kohlensäurelöscher <K> {m} gaśnica śniegowa
Kohlensäurelöscher <K> {m} gaśnica na dwutlenek węgla
Kohlensäurelöscher, der <K> gaśnica śniegowa (na CO2)
Kohlensäureschnee {m} śnieg (dwutlenek węgla w stanie stałym)
Kohlensäureschneelöscher {m} gaśnica śniegowa na CO2
Kohlenschicht {f} warstwa węgla
Kohlenstaub {m} pył węglowy
Kohlenstaubexplosion {f} wybuch pyłu węglowego
Koks {m} koks
Kolben-Entlüftungspumpe {f} tłokowa pompa próżniowa
Kolbenpumpe {f} pompa zasysająca tłokowa
kollektiver Schutz ochrona zbiorowa
Kolonne {f} kolumna (pojazdów)
Kombimelder {m} czujka pożarowa (reagująca na kilka parametrów pożaru)
kombinierte Wasser-Schaum-Kanone, die działko wodno-pianowe
kombinierte Wasser-Schaum-Monitor, der działko wodno-pianowe
kombinierte Wasser-Schaum-Monitor, der monitor wodno-pianowy
Kommandant <Kdt> {m} komendant
Kommandant, der <Kdt> komendant
Kommando {n} komenda (rozkaz)
Kommandofahrzeug {n} samochód dowodzenia
Kommandowagen <KdoW> {m} samochód dowodzenia
Kommandowagen, der <KdoW> samochód dowodzenia
kommunale Feuerwehr, die terenowa straż pożarna
Komplextrennwand {f} ściana przeciwpożarowa (o podwyszczonych wymaganiach)
Kompressionswärme {f} ciepło sprężania
Kompressor {m} sprężarka
Kompressor {m} kompresor
komprimieren sprężać
Kondensation {f} kondensacja
Kondensationswärme {f} ciepło kondensacji
Kondensator-Entladungsfunke {m} iskra wyładowania elektrycznego kondensatora
kondensieren kondensować
Kondition {f} kondycja {f}
Konformität {f} zgodność
Konformitätsbescheinigung {f} poświadzenie zgodności
Konformitätszertifikat {n} świadectwo dopuszczenia
Konfuser {m} konfuzor
konkrete Gefahr, die konkretnie niebezpieczeństwo
konstante Druck, der ciśnienie stałe
Kontakttemperatur {f} temperatura kontaktowa
Kontamination {f} skażenie
Kontaminationsschutzanzug {m} ubranie ochronne przed promieniowaniem
Kontaminationsschutzhandschuhe rękawice ochronne przed promieniowaniem
kontaminieren skazić
kontaminiert skażony
kontaminierte Löschwasser, das skażona woda gaśnicza
Kontrolle {f} kontrola
Kontrollgang {m} obchód kontrolny
kontrollieren kontrolować
Kontrollzeit {f} czas lokalizacji pożaru
Kontrollzeit {f} czas opanowania (pożaru)
Konvektion {f} konwekcja
Konzentration {f} koncentracja
Koordination {f} koordynacja
koordinieren koordynować
körperliche Belastung, die obciążenie fizyczne
körperliche Leistung, die sprawność fizyczna
Körperverletzung {f} obrażenie cielesne
Körperverletzung {f} uszkodzenie ciała
Korrosion {f} korozja
Kotika-Löschanlage {f} instalacja gaśnicza na dwutlenek węgla o niskiej temperaturze
Kraft {f} siła
Kraftfahrdrehleiter {f} drabina samochodowa
Kraftfahrdrehleiter {f} drabina mechaniczna wysuwana
Kraftfahrer {m} kierowca
Kraftspritzanschluss {m} przyłącze do motopompy
Kraftspritze <KS> {f} motopompa
Kraftspritze, die <KS> motopompa
Kraftstoff {m} paliwo
Kraftstoffkanister {m} kanister na benzynę
Kraftstoffkanister {m} kanister na paliwo
Kraftstoffleitung {f} przewód paliwowy
Kran {m} dżwig
Kranfahrzeug {n} samochód z dżwigiem
Krankenhaus {n} szpital
Krankenhausbrand {m} pożar Szpitala
Krankentrage {f} nosze
Krankentransport {m} przewóz chorych
Krankentransportwagen <KTW> {m} karetka pogotowia
Krankentransportwagen <KTW> {m} karetka sanitarna
Krankentransportwagen, der <KTW> karetka sanitarna
Krankentransportwagen, der <KTW> karetka pogotowia
Krankenwagen {m} karetka pogotowia
Krankenwagen {m} karetka sanitarna
Kranwagen {m} samochód z dżwigiem
Kranwagen <KW> {m} samochód z dżwigiem
Kranwagen {m} żuraw ratowniczy
Kranwagen, der <KW> samochód z dżwigiem
Kreiselpumpe {f} pompa ośrodkowa wirowa
Kreisfeuerwehrinspekteur <KFI> {m} powiatowy inspektor straży pożarnych
Kreisfeuerwehrinspekteur, der <KFI> powiatowy inspektor straży pożarnych
Kreisfeuerwehrverband <KFV> {m} Powiatowy Związek Straży Pożarnej
Kreisfeuerwehrverband, der <KFV> Powiatowy Związek Straży Pożarnej
Kreisfeuerwehrzentrale {f} powiatowa centrala alarmowo-dyspozycyjna (i napraw sprzętu)
Kreisleitstelle {f} Powiatowe Stanowisko Kierowania
Kreismeisterschaften in der 1. Hilfe {f} Rejonowe mistrzostwa pierwszej pomocy
Kreisrettungsplan {m} powiatowy plan ratowniczy
Kreisstrasse {f} droga powiatowa
Kriechdehnung {f} odkształcenie pełzania
Kriechstrom {m} prąd upływu
Kriterium Strahlung für Klassifizierung der Verglasung als Bauprodukte in Feuerwiderstandsklassen, Wasserlöscher <W> kryterium promieniowanie przy klasyfikacji oszkłeń przeciwpożarowych jako produktów budowlanych
Kriterium Strahlung für Klassifizierung der Verglasung als Bauprodukte in Feuerwiderstandsklassen, Wasserlöscher <W> gaśnica wodna
kritische Brandfläche, die krytyczna powierzchnia pożaru
kritische Phase, die faza krytyczna
kritische Strahltemperatur, die temperatura krytyczna stali
kritische Temperatur, die temperatura krytyczna
kritischen Bedingungen, die warunki krytyczne
Kronenfeuer {n} pożar wierzchołkowy lasu
Krückenspritze {f} hydropult
Kübelspritze {f} hydronetka
Küchenbrand {m} pożar kuchni
Kugelblitz {m} piorun kulisty
Kugelhahn {m} zawór kulowy
kühle Luft, die powietrze chłodzące
kühle Luft, die chłodne powietrze
Kühleffekt {m} efekt chłodzenia
Kühlen {n} chłodzenie
kühlen chłodzić
Kühlflüssigkeit {f} ciecz chłodząca
Kühlhausbrand {m} pożar (budynku) chłodni
Kühlluft {f} powietrze chłodzące
Kühlung {f} chłodzenie
Kühlwärme {f} ciepło chłodzenia (odbierane przez chłodzenie)
Kühlwasser {n} woda chłodząca
Kühlwirkung {f} działanie chłodzące
Kulturgutschutz {m} ochrona dóbr kultury
künstliche Beatmung, die sztuczne oddychanie
künstliche Löschwassertank {m} sztuczny zbiornik wody {m}
künstliche Wirkung, die wentylacja wymuszona
Kunststoff {m} tworzywo sztuczne
Kunststoffbehälter {m} zbiornik z tworzywa sztucznego
Kunststoffbrand {m} pożar (materiałów z) tworzyw sztucznych
Kupplung {f} sprzęgło
Kupplung {f} łącznik
Kupplungshälfte {f} półłącznik
Kupplungsschlüssel {m} klucz do łączników
Kupplungsschlüssel ABC {m} klucz do łączników ABC
Kupplungsschlüssel BC {m} klucz do łączników BC
Kupplungssystem Storza, das system łączników Storza
kurze Sicherungsseil, das podpinka
Kurzhub-Kolbenpumpe {f} pompa tłokowa krótkoskokowa
Kurzschluss {m} zwarcie
Kurzschluss {m} krótkie spięcie
Kurzschlussfunke {m} iskra zwarciowa
Küstenmotorschiff {n} statek żeglugi przybrzeżnej

Polnische Wörter, die mit K beginnen

Deutsch Polnisch
K K
Kabel {n} kabel
Kabine {f} kabina
Löschkabine {f} kabina gaśnicza
Kohlendioxid-Löschkabine {f} kabina gaśnicza na CO2
Pulverlöschkabine {f} kabina gaśnicza proszkowa
Fahrerhaus {n} kabina kierowcy
Mannschaftskabine {f} kabina załogi
Rutschschacht {m} kabina ześlizgu
Kalorie {f} kaloria
Kalorimeter {n} kalorymetr
Infrarotkamera {f} kamera do zdjęć w podczerwieni
Filmkamera {f} kamera filmowa
Fotokamera {f} kamera fotograficzna
Schwimmweste {f} kamizelka ratownicza
Installationskanal {m} kanal instalacyjny
Kanalisation {f} kanalizacja
Kanal {m} kanał
Kabelkanal {m} kanał kablowy
Rauchabzugsleitung {f} kanał oddymiania
Feuerschutzkanal {m} kanał ognioodporny
Funkkanal {m} kanał radiowy
Betriebskanal {m} kanał roboczy
Abflußkanal {m} kanał ściekowy
Abwasserkanal {m} kanał ściekowy
Entrauchungskanal {m} kanał wentylacji pożarowej
Ventilationskanal {m} kanał wentylacyjny
Lüftungskanal {m} kanał wentylacyjny
Kanister {m} kanister
Kraftstoffkanister {m} kanister na benzynę
Kraftstoffkanister {m} kanister na paliwo
abtropfen kapać
tropfen kapać
Abtropfen {n} kapanie
abtropfend kapiący
tropfend kapiący
Seebad {n} kąpielisko
Schutzkappe {f} kaptur ochronny
HMS-Karabiner, birnenförmige {m} karabinek HMS (w kształcie gruszki) {m}
birnenförmige HMS-Karabiner {m} karabinek HMS (w kształcie gruszki) {m}
ovale Karabinerhaken mit Schraubverschluss karabinek owalny zakręzany {m}
Karbid {n} karbid
Krankenwagen {m} karetka pogotowia
Krankentransportwagen, der <KTW> karetka pogotowia
Krankentransportwagen <KTW> {m} karetka pogotowia
Rettungswagen <RTW> {m} karetka pogotowia ratunkowego
Notarztwagen {m} karetka pogotowia ratunkowego
Wiederbelebungswagen {m} karetka reanimacyjna
Sanitätswagen {m} karetka sanitarna
Rettungswagen, der <RTW> karetka sanitarna
Rettungswagen <RTW> {m} karetka sanitarna
Krankenwagen {m} karetka sanitarna
Krankentransportwagen, der <KTW> karetka sanitarna
Krankentransportwagen <KTW> {m} karetka sanitarna
Karteikarte {f} karta kartoteczna
Lochkarte {f} karta perforowana
Gefahrenabwehrplan {m} karta zagrożenia obiektu
Feuerwehreinsatzplan {m} karta zagrożenia obiektu
Brandkasse {f} kasa ubezpieczająca od ognia
Feuerkasse {f} kasa ubezpieczeniowa od ognia
Helm {m} kask {m}
Schutzhelm {m} kask ochronny {m}
Schutzhelm mit der Möglichkeit zur Anbringung einer Beleuchtung für die Wasserretttung {m} kask ochronny z możliwością zamocowania oświetlenia z przeznaczeniem do ratownictwa wodnego
Aufrichtwinkel der Drehleiter, der kąt podnoszenia (drabiny samochodowej)
Sprühstrahlwinkel {m} kąt prądu kroplistego
Vollstrahlwinkel {m} kąt prądu zwartego
Flammenwinkel {m} kąt płomieni
katalytisch kataliczny
Katalyse {f} kataliza
Katalysator {m} katalizator
katalysieren katalizować
Rettungskatamaran {m} katamaran ratowniczy
Katastrophe {f} katastrofa
Katastrophenfall {m} katastrofa
Baukatastrophe {f} katastrofa budowlana
Eisenbahnunglück {n} katastrofa kolejowa
Flugzeugkatastrophe {f} katastrofa lotnicza
Brandkatastrophe {f} katastrofa pożarowa
Schliffsbrandkatastrophe {f} katastrofa pożarowa na statku
katastrophenartig katastrofalnie
Brandkatastrophe {f} katastrofalny w skutkach pożar
Kategorie {f} kategoria
Kausche {f} kausza (linki)
Kavitation {f} kawitacja
Hohlsog {m} kawitacja
führen kierować
leiten kierować
Leitung {f} kierowanie
Führung {f} kierowanie
Einsatzführung {f} kierowanie akcją ratowniczo-gaśniczą
Fahrer {m} kierowca
Kraftfahrer {m} kierowca
Fahrzeugfahrer, der <FzF> kierowca samochodu
Fahrzeugfahrer <FzF> {m} kierowca samochodu
Maschinist <MA> {m} kierowca-mechanik
Maschinist, der <MA> kierowca-mechanik
Leitapparat der Pumpe, der kierownica pompy
Leitung {f} kierownictwo
Führung {f} kierownictwo
Einsatzführung {f} kierownictwo akcji
Einsatzleitung <EL> {f} kierownictwo akcji
Einsatzleitung <EL> {f} kierownictwo akcji ratowniczej
Einsatzleitung <EL> {f} kierownictwo akcji ratowniczo-gaśniczej
Feuerwehreinsatzleitung {f} kierownictwo akcji ratowniczo-gaśniczej straży pożarnej
Feuerwehrführung {f} kierownictwo straży pożarnej
Führer {m} kierownik
Leiter {f} kierownik
Einsatzleiter {m} kierownik akcji
Büroleiter {m} kierownik biura
Brandschutzdezernent {m} kierownik referatu ochrony przeciwpożarowej
Brandschutzdezernent {m} kierownik wydziału ochrony przeciwpożarowej
Betriebsleiter {m} kierownik zakładu pracy
leitend kierując
Zuflußrichtung {f} kierunek dopływu
Fluchtrichtung {f} kierunek ewakuacji
Gaslauf {m} kierunek rozchodzenia się gazu
Flammenfortpflanzungsrichtung {f} kierunek rozchodzenia się płomieni
Feuerlaufrichtung {f} kierunek rozprzestrzeniania się ognia
Flammenausbreitungsrichtung {f} kierunek rozprzestrzeniania się płomieni
Brandfortschreitungseinrichtung {f} kierunek rozwoju pożaru
Wärmestromrichtung {f} kierunek strumienia cieplnego
Windrichtung {f} kierunek wiatru
Feuerausbreitungsrichtung {f} kierunke rozprzestrzeniania się ognia
Klaue {f} kieł
Sieden {n} kipienie
Brandschutzkitt {m} kit ognioochronny
Klappe {f} klapa
Rauch- und Wärmeabzugsklappe {f} klapa dymowa
Rauch- und Wärmeabzugsanlage {f} klapa dymowa
Rauch-und Wärmeabzugsanlage, die <RWA> klapa dymowa
Rauchabzugsklappe {f} klapa dymowa
Rauchabzug, der <RA> klapa dymowa
Rauchabzug <RA> {m} klapa dymowa
Rauchklappe {f} klapa dymowa
Rauch-und Wärmeabzugsanlage <RWA> {f} klapa dymowa
Absperrklappe {f} klapa odcinająca
Feuerschutzklappe {f} klapa przecipożarowa
Feuerklappe {f} klapa przecipożarowa
Rauchschutzklappe {f} klapa przeciwpożarowa
Brandklappe {f} klapa przeciwpożarowa
Brandschutzklappe {f} klapa przeciwpożarowa
Explosionsschutzklappe {f} klapa przeciwwybuchowa
Revisionsklappe {f} klapa rewizyjna
Explosionsklappe {f} klapa wybuchowa
Absperrklappe {f} klapa zamykająca
Sicherheitsklasse {f} klasa bezpieczeństwa
Brandsicherheitsklasse {f} klasa bezpieczeństwa pożarowego
Baustoffklasse {f} klasa materiału budowlanego
Gefahrenklasse {f} klasa niebezpieczeństwa (pożarowego cieczy palnych)
Risikoklasse {f} klasa niebezpieczeństwa pożarowego (podział obszarów operacjynych straży pożarnych w zależności od stopnia zagrożenia pożarowego stawarzanego przez znajdujące się w nim obiekty)
Brandschutzklasse <BKI, BKII, ..., BKV> {f} klasa ochrony przeciwpożarowej
Strahlenschutzklasse {f} klasa ochrony radiologicznej
Feuerwiderstandsklasse, die <FWK> klasa odporności ogniowej
Feuerwiderstandsklasse <FWK> {f} klasa odporności ogniowej
Brennbarkeitsklasse {f} klasa palności
Brennklasse {f} klasa palności
Feuerausbreitungsklasse {f} klasa rozprzestrzeniania ognia
Flammenausbreitungsklasse {f} klasa rozprzestrzeniania płomieni
Explosionsgruppe {f} klasa wybuchowości
Explosionsklasse {f} klasa wybuchowości
Brandgefahrenklasse <BGKL> {f} klasa zagrożenia pożarowego
Wassergefährdungsklasse, die <WGF> klasa zagrożenia wód
Wassergefährdungsklasse (f) WGK <WGK> {f} klasa zagrożenia wód
Temperaturklasse {f} klasa zapłonu
Brandsicherheitsklassen <SKb1, SKb2, SKb3> klasy bezpieczeństwa pod względem pożarowym (wymagań przeciwpożarowych w stosunku do elementów budowlanych)
Brandsicherheitsklassen, die <SKb1, SKb2, SKb3> klasy bezpieczeństwa pod względem pożarowym (wymagań przeciwpożarowych w stosunku do elementów budowlanych)
Baustoffklassen <A, A1, A2, B, B1, B2> klasy materiałów budowlanych według stopnia palności
Brandgefahrklassen <BG1, ..., BG4> klasy niebezpieczeństwa pożarowego
Risikoklassen <B1, B2, B3, B4, B5> klasy niebezpieczeństwa pożarowego
Gefährdungsklassen brennbarer Flüssigkeiten klasy niebezpieczeństwa pożarowego cieczy palnych
Strahlenschutzklassen <SK1, SK2, SK3> klasy ochrony radiologicznej
Feuerwiderstandsklasse der Bauprodukte für Wärmedämmung, die <I15, I30, ..., I240> klasy odporności ogniowej dotyczące izolacyjność cieplnej
Feuerwiderstandsklasse der Bauprodukte für Raumabschluß und Wärmedämmung <E15, E20, E30.... E2> klasy odporności ogniowej E produktów budowlanych dotyczące szczelności pożarowej <E15, E20, E30.... E2>
Feuerwiderstandsklassen für Sonderbauteile - nicht tragende Außenwände und Brüstungen <W30, W60, W90> klasy odporności ogniowej elementów budowłanych (ściany zewnętrzne nienośne i mury podokienne)
Feuerwiderstandsklassen von Bauteilen <F30...F180> klasy odporności ogniowej elemntów budowlanych
Feuerwiderstandsklassen, die <F30..F180> klasy odporności ogniowej elemntów budowlanych
Feuerwiderstandsklassen für Sonderbauteile - nicht tragende Außenwände und Brüstungen <W30, W60, W90> klasy odporności ogniowej elemntów budowłanych (ściany zewnętzne nienośne i mury podokienne)
Feuerwiderstandsklassen für Brandschutzklappen, die <K30.... K180> klasy odporności ogniowej klap przeciwpożarowych
Feuerwiderstandsklassen für Brandschutzklappen <K30.... K180> klasy odporności ogniowej klap przeciwpożarowych
Feuerwiderstandsklasse der Bauprodukte für Raumabschluß und Wärmedämmung <E15, E20, E30.... E2> klasy odporności ogniowej produktów budoflanych dotyczący szczelności pożarowej i izolacyjności cieplnej <E15, E20, E30.... E2>
Feuerwiderstandsklassen der Bauprodukte für Tragfähigkeit <R15...R300> klasy odporności ogniowej produktów budowlanych dotyczące nośności <R15...R300>
Feuerwiderstandsklassen der Bauprodukte für Tragfähigkeit, die <R15...R300> klasy odporności ogniowej produktów budowlanych dotyczące nośności <R15...R300>
Feuerwiderstandsklassen der Bauprodukte für Tragfähigkeit und Raumanschluß, die <RE> klasy odporności ogniowej produktów budowlanych dotyczące nośności i szczelności pożarowej
Feuerwiderstandsklassen der Bauprodukte für Tragfähigkeit, Raumabschluß und Wärmedämmung, die <REI> klasy odporności ogniowej produktów budowlanych dotyczące nośności i szczelności pożarowej i izolacyjność cieplnej
Feuerwiderstandsklassen der Bauprodukte für Tragfähigkeit, Raumabschluß und Wärmedämmung unter Stoßbeanspruchung, die <REI-M> klasy odporności ogniowej produktów budowlanych dotyczące nośności i szczelności pożarowej i izolacyjność cieplnej przy obciążeniu uderzeniowym
Feuerwiderstandsklassen für Lüftungsklappen <L30.....L120> klasy odporności ogniowej przewodów wentylacyjnych
Feuerwiderstandsklassen für Lüftungsklassen <L30... L120> klasy odporności ogniowej przewodów wentylacyjnych
Feuerwiderstandsklassen von Maßnahmen gegen die Brandübertragung für Rohrleitungen - Rohrabschottungen, Rohrverkleidungen <R30...R120> klasy odporności ogniowej środków i materiałów służących zapobieganiu przeniesienia się czelniaczączy przejść rurowych i okładzin rurociągów <R30...R120>
Feuerwiderstandsklassen von Maßnahmen gegen die Brandübertragung für Rohrleitungen - Rohrabschottungen, Rohrverkleidungen - die <R30...R120> klasy odporności ogniowej środków i materiałów służących zapobieganiu przeniesienia się ognia poprzez rurociągu (dot. czelniaczączy przejść rurowych i okładzin rurociągów <R30...R120>
Feuerwiderstandsklasse von Installationsschächten- und kanälen, die <I30, ..., I120> klasy odporności ogniowej szybów i kanałów instalacyjnych
Feuerwiderstandsklassen für Feuerschutzabschlüsse, die <T30, T90> klasy odporności ogniowej zamknięć przeciwpożarowych
Feuerwiderstandsklassen für Feuerschutzabschlüsse <T30, T90> klasy odporności ogniowej zamknięć przeciwpożarowych
Feuerwiderstandsklassen von gegen feuerwiderstandsfähigen Verglasungen, die <G30, G60, G90> klasy odporności przeszkleń przeciwpożarowych <G30, G60, G90>
Feuerwiderstandsklassen von gegen feuerwiderstandsfähigen Verglasungen <G30, G60, G90> klasy odporności przeszkleń przeciwpożarowych <G30, G60, G90>
Brennklassen von Gardinen <V-a, ..., V-e> klasy palności firan
Brennklassen von Vorhängen und Gardinen, die <V-a ... V-e> klasy palności firan i zasłon
Brennklassen für Fußbodenbeläge, die <Ta, Tb, Tc> klasy palności wykładzin podłogowych
Klassifikation {f} klasyfikacja
Klassifizierung der elektrischen Kabel mit Brandschutzausrüstung, die <P15 ... P90> klasyfikacja kabli elektrycznych z zabezpieczeniem przeciwpożarowym
Klassifizierung des Brandverhalten von Bauteilen klasyfikacja pożarowa elementów budowlanych
Klassifizierung des Brandverhaltens von Baustoffen klasyfikacja pożarowa materiałów budowlanych
klassifizieren klasyfikować
Treppenhaus {n} klatka schodowa
Sicherheitstreppenraum {m} klatka schodowa (zewnętrzna) ewakuacyjna
Brandbekämpfungstreppenhaus {n} klatka schodowa do zwalczania pożaru
Sicherheitsstiegenhaus {n} klatka schodowa ewakuacyjna
Brandschadenklausel {f} klauzula o szkodach spowodowanych pożarem
Brandschutzkleber {m} klej ognioochronny
Hochwasserkatastrophe {f} klęska powodzi
Brandunglück {n} klęska pożaru
Naturkatastrophe {f} klęska żywiołowa
Keil {m} klin
Clophen {n} klofen
Armataurenschlüssel {m} klucz do armatury wodnej
Überflurhydrantenschlüssel {m} klucz do hydrantu nadziemnego
Unterflurhydrantenschlüssel {m} klucz do hydrantu podziemnego
Kupplungsschlüssel {m} klucz do łączników
Armataurenschlüssel {m} klucz do łączników
Kupplungsschlüssel ABC {m} klucz do łączników ABC
Kupplungsschlüssel BC {m} klucz do łączników BC
Generalschlüssel {m} klucz główny
Hydrantenschlüssel {m} klucz hydrantowy
Generalschlüssel {m} klucz uniwersalny
Sackstich {m} kluczka {f}
Docht {m} knot
gerinnen koagulować
Frauenfeuerwehr {f} kobieca drużyna pożarnicza
Feuerwehrfrau {f} kobieta strażak
Flammenschutzdecke {f} koc gaśniczy
Brandlöschdecke {f} koc gaśniczy
Feuerlöschdecke {f} koc gaśniczy
Löschdecke {f} koc gaśniczy
Asbest-Feuerlöschdecke {f} koc gaśniczy azbestowy
Rettungstuch, das <RT> koc ratunkowy
Rettungstuch <RT> {n} koc ratunkowy
Sprungtuch {n} koc ratunkowy
Baugesetzbuch {n} kodeks budowlany
Bürgerliches Gesetzbuch <BGB> {n} kodeks cywilny
Straßenverkehrsordnung {f} kodeks drogowy
Verwaltungsverfahrensgesetz (n) VwVfG <VwVfG> {n} kodeks postępowania administracyjnego
Verwaltungsverfahrensgesetz <VwVfG> kodeks postępowania administracyjnego
rote Rundumkennleuchte, die kogut samochodowy czerwony
Koks {m} koks
Flugasche {f} koksik
Seilbahn {f} kolej linowa {m}
Ausrückefolge {f} kolejność wyjazdu jednostek straży pożarnej
Bahnfeuerwehr {f} kolejowa straż pożarna
Rauchfarbe {f} kolor dymu
Schutzfarbe {f} kolor ochronny
Kolonne {f} kolumna (pojazdów)
Kommando {n} komenda (rozkaz)
Hauptkommandantur der Berufsfeuerwehr {f} Komenda Główna Państwowej Straży Pożarnej
Stadtkommandantur der Staatlichen Feuerwehr {f} Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej {f}
Wojewodschaftskommandantur der Berufsfeuerwehr {f} Komenda Wojewódzka (KW PSP)
Wojewodschaftskommandantur der Staatlichen Feuerwehr {f} Komenda Wojewódzka Państwowej Straży Pożarnej {f}
Kommandant <Kdt> {m} komendant
Kommandant, der <Kdt> komendant
Feuerwehrleiter {f} komendant jednostki straży pożarnej
Feuerwehrkommandant {m} komendant straży pożarnej
Wojewodschaftskommandant der Staatlichen Feuerwehr {m} Komendant Wojewódzki Państwowej Straży Pożarnej
Kamin {m} komin
Schornstein {m} komin
Rauchfang {m} komin
Brandschaukommission {f} komisja przeprowadzająca kontrolę przeciwpożarową
Ausschuß für Blitzableiterbau <ABB> {m} Komitet do spraw Budowy Instalacji Odgromowych
Feuerschutzbeirat {m} komitet doradczy do spraw ochrony przeciwpożarowej
Fachnormausschuß Feuerwesen <FNFW> {m} Komitet norm branżowych-pożarniczych
Fachnormausschuß Feuerwesen, der <FNFW> Komitet norm branżowych-pożarniczych
Rauchkammer {f} komora dymowa
Atemschutzübungsstrecke {f} komora dymowa
Schaumkammer {f} komora pianowa
Meßkammer {f} komora pomiarowa
Luftkammer {f} komora powietrzna
Staubkammer {f} komora pyłowa
Brennkammer {f} komora spalania
Kompressor {m} kompresor
Computer {m} komputer
Einsatzleitrechner {m} komputer (maszyna licząca) do kierowania akcją ratowniczo-gaśniczą
Alarmcomputer {m} komputer alarmowy
Alarmdurchgabe {f} komunikat alarmowy
Funkverkehr {m} komunkacja radiowa
Ast {m} konar
Konzentration {f} koncentracja
Zusammenziehung {f} koncentracja (sił i środków)
Rauchpartikelkonzentration {f} koncentracja częstek dymu
Brandrauchkonzentration {f} koncentracja dymu pożarowego
Brandschutzkonzept {n} koncepcja ochrony przeciwpożarowej
Brandsicherheitskonzept {n} koncepcja zabezpieczenia przeciwpożarowego
Schlauchtülle {f} końcówka węża
Kondensation {f} kondensacja
kondensieren kondensować
Kondition {f} kondycja {f}
Konfuser {m} konfuzor
Löschende, das {n} koniec gaszenia
erforderlich konieczny
brandschutztechnisch notwendig konieczny z punktu widzenia ochrony przeciwpożarowej
konkrete Gefahr, die konkretnie niebezpieczeństwo
Wartung {f} konserwacja (sprzętu)
Baukonstruktion {f} konstrukcja budowlana
Holzkonstruktion {f} konstrukcja drewniana
tragende Konstruktion, die konstrukcja nośna
Geräteträger {m} konstrukcja nośna aparatu
wassergefühlte Stahlkonstruktion, die konstrukcja stalowa (budynku) wypełniona wodą
Abrollbehälter <AB> {m} kontener
Containerschiff {n} kontenerowiec
Brandnachschau {f} kontola miejsca pożaru
Überwachung {f} kontrola
Überprüfung {f} kontrola
Inspektion {f} kontrola
Kontrolle {f} kontrola
laufende Kontrolle, die kontrola beżąca
Feuerstättenschau {f} kontrola instalacji ogrzewczej
Güteüberwachung {f} kontrola jakości
ärztliche Kontrolle, die kontrola lekarska
medizinische Kontrolle, die kontrola medyczna
Objektbesichtigung {f} kontrola obiektu
Generalinspektion {f} kontrola podstawowa
Brandinspektion {f} kontrola popożarowa
Brandnachschau {f} kontrola popożarowa
Brandüberwachung {f} kontrola przebiegu pożaru
feuerpolizeiliche Überprüfung, die kontrola przeciwpożarowa
Brandschutzkontrolle {f} kontrola przeciwpożarowa
Feuerbesichtigung {f} kontrola przeciwpożarowa
Brandschau {f} kontrola przeciwpożarowa
Gefahrenverhütungsschau {f} kontrola przeciwpożarowa
Brandschutzinspektion {f} kontrola przeciwpożarowa
Feuerbeschau {f} kontrola przeciwpożarowa
Brandsicherheitsschau {f} kontrola przeciwpożarowa
Brandverhütungsschau {f} kontrola przeciwpożarowa
Gebäudebrandschau {f} kontrola przeciwpożarowa w budynku
Brandsicherheitsschau {f} kontrola stanu bezpieczeństwa pożarowego
Brandschutzkontrolle {f} kontrola stanu ochrony przeciwpożarowej
Temperaturüberwachung {f} kontrola temperatury
Brandverhütungsschau {f} kontrola zabezpieczenia przeciwpożarowego
Feuerlöscherprüfer {m} kontroler gaśnic
Brandschutzprüfer {m} kontroler przeciwpożarowy
Brandschutzprüfer {m} kontroler stanu ochrony przeciwpożarowej
prüfen kontrolować
kontrollieren kontrolować
Prüfer {m} kontrolujący
Konvektion {f} konwekcja
Wärmemitführung {f} konwekcja
freie Konvektion, die konwekcja swobodna
Wärmekonvektion {f} konwekcja termiczna
erzwungene Konvektion, die konwekcja wymuszona
Koordination {f} koordynacja
Einsatzkoordination {f} koordynacja działań ratowniczo-gaśniczych
Brandschutzkoordinator {m} koordynator do spraw ochrony przeciwpożarowej
koordinieren koordynować
Sprechfunkverkehr {m} korespondencja radiowa
Knaggenteil {n} korona połącznika
Flammenkranz {m} korona płomienia
Korrosion {f} korozja
Rauchkorrosivität {f} korozyjność dymu
Pumpengehäuse {n} korpus pompy
Mulde {f} koryto
Schlauchwaschtrog {m} koryto do mycia węży
benutzen korzystać
Schutzkorb {m} kosz ochronny
stehende Rettungskorb, der kosz ratowniczy stojący
hängende Rettungskorb, der kosz ratowniczy wiszący
Rettungskorb {m} kosz ratunkowy
Saugschutzkorb {m} kosz smoka ssawnego
Saugkorb {m} kosz ssawny
Löschkosten koszty gaszenia
Feuerlöschkosten koszty gaszenia pożaru
Brandschutzkosten koszty ochrony przeciwpożarowej, koszty zabezpieczeń przeciwpożarowych
Unterhaltungskosten koszty utrzymania
Anker {m} kotwica {f}
Erdanker {m} kotwica ziemna {f}
Gewindeflansch {m} kołnierz gwintowany (rury)
Antriebsrad {n} koło napędowe
Rettungsring {m} koło ratunkowe
Flaschenkappe {f} kołpak butli
Schutzkappe {f} kołpak ochronny
Schutzhaube {f} kołpak ochronny
Land {n} kraj {m}
Landesfeuerwehrschule, die <LFS> krajowa szkoła pożarnicza
Landesfeuerwehrschule <LFS> {f} krajowa szkoła pożarnicza
Landes-Rettungskoordinierungszentrum {n} Krajowe Centrum Koordynacji Ratownictwa (KCKR)
Landesbauordnung <LBauO> {f} krajowo prawo budowlane
Landesbauordnung, die <LBauO> krajowo prawo budowlane
Landesbranddirektor von Brandenburg Krajowy Komendant Brandenburskich Straży Pożarnych
Landesrettungs-und Löschsystem {n} Krajowy System Ratowniczo-Gaśniczy
Landesbrand- und Rettungssystem {f} Krajowy System Ratowniczo-Gaśniczy
Landesrettungs-und Löschsystem {n} Krajowy System Ratowniczo-Gaśniczym <KSRG>
Landesbrand- und Katastrophenschutzsystem {n} Krajowy System Ratowniczo-​Gaśniczy
Landesfeuerwehrverband, der <LFV> krajowy związek straży pożarnych
Landesfeuerwehrverband <LFV> {m} krajowy związek straży pożarnych
Feuerwehrkran {m} kran (zawór) pożarowy
Brandschutzhahn {m} kran (zawór) przeciwpożarowy
Entleerungshahn {m} kran odwadniający
Ablaßhahn der Pumpe {m} kran odwadniający pompy
Drahtgitter {n} krata druciana
Metallgitter {n} krata metalowa
Fenstergitter {n} krata okienna
Gitter {n} kratka
Bodeneinlauf {m} kratka ściekowa podłogowa
Lüftungsgitter {n} kratka wentylacyjna
Ankerstich, doppelte {m} krawatka {f}
doppelte Ankerstich {m} krawatka {f}
Blutung {f} krawienie
Gleitrolle {f} krążek liniowy
Seilrolle {f} krążel liniowy
Füllstutzen {m} krócieć do napełniania
Einbindestutzen {m} króciec rurowy (półłącznika) do taśmowania
A-Saugstutzen {m} króciec ssawny A (W-110)
Pumpensaugstutzen {m} króciec ssawny pompy
Saugstutzen {m} króciec ssawny pompy
Druckstutzen {m} króciec tłoczny
Auslaufstutzen {m} króciec wylotowy
Tropfen {m} kropla
Fetttropfen {m} kropla tłuszczu
Wassertropfen {m} kropla wody
Kurzschluss {m} krótkie spięcie
Brisanz {f} kruszność
Funkrufname {m} kryptonym radiowy
Alarmierungskriterium {n} kryterium alarmowania
Kriterium Strahlung für Klassifizierung der Verglasung als Bauprodukte in Feuerwiderstandsklassen, Wasserlöscher <W> kryterium promieniowanie przy klasyfikacji oszkłeń przeciwpożarowych jako produktów budowlanych
kritische Brandfläche, die krytyczna powierzchnia pożaru
Grenzspalt {m} krytyczna średnica wygaszania
Erstarrung {f} krzepnięcie
Feuer schlagen, das krzesać ogień
Temperatur/Zeit-Kurve {f} krzywa "temperatura-czas"
Erwärmungskurve {f} krzywa nagrzewania
Einheitstemperaturkurve {f} krzywa normowa "czas-temperatura"
Schwelfeuerkurve {f} krzywa normowa "czas-temperatura" pożaru bezpłomieniowego
Einheits-Temperaturzeit-Kurve <ETK> {f} krzywa normowa "temperatura-czas"
Einheits-Temperaturzeit-Kurve, die <ETK> krzywa normowa "temperatura-czas"
Brandkurve {f} krzywa pożaru
natürliche Brandkurve, die krzywa pożaru naturalnego
Hydrantenbuch {n} książka hydrantowa
Prüfbuch {n} książka kontroli
Wachdienstbuch {n} książka podziału bojowego
Dienstbuch {n} książka służby
Schlauchbuch {n} książka wężowa
Berufsausbildung {f} kształcenie zawodowe
Brandkontur {f} kształt powierzchni pożaru
Feldküche {f} kuchnia polowa
Feuerball {m} kula ogniowa
Hahn {m} kurek
Absperrhahn {m} kurek zamykający
Lehrgang für zukünftige Leiter {m} Kurs dla przyszłych kierowników
Fortbildungslehrgang {m} kurs dokształcający
Feuerwehrlehrgang {m} kurs pożarniczy
Lehrgang Technische Hilfe {m} Kurs Ratownictwa Technicznego {m}
Speziallehrgang {m} Kurs specjalistyczny {m}
Sonderlehrgang {m} Kurs specjalistyczny {m}
Sonderlehrgang für Taucher, die Unterwasserarbeiten leiten {m} Kurs specjalistyczny dla nurków kierujących pracami podwodnymi
Feuerwehrlehrgang {m} kurs strażacki
Ausbildungskurs {m} kurs szkoleniowy
Ausbildungslehrgang {m} kurs szkoleniowy
Einsatzjacke {f} kurtka bojowa
Schutzvorhang {m} kurtyna ochronna
Feuervorhang {m} kurtyna przeciwpożarowa
Brandvorhang {m} kurtyna przeciwpożarowa
Regenvorhang {m} kurtyna wodna
Wasservorhang {m} kurtyna wodna
Wasserschleier {m} kurtyna wodna
eiserne Vorhang, der kurtyna żelazna
Staub {m} kurz
befähigen kwalifikacje
qualifizierte Erste-Hilfe {f} kwalifikowana pierwsza pomoc
Quarantäne {f} kwarantanna
Säure {f} kwas
Schwefelsäure {f} kwas siarkowy
Salzsäure {f} kwas solny
säurefest kwasoodporny
säurebeständig kwasoodporny

Impressum und Haftungsausschluss