Deutsch-Polnisches Wörterbuch für Feuerwehrfachbegriffe
 » Suche im Wörterbuch

Suche im Wörterbuch

Suche nach Stichwort:

Suche nach Anfangsbuchstaben:

A Ą B C Ć D E Ę F G H I J K L Ł M N Ń O Ó P Q R S Ś T U V W X Y Z Ź Ż

Erläuterungen zu Symbolen:

< > Abkürzung
{f} grammatisches Geschlecht: weiblich
{m} grammatisches Geschlecht: männlich
{n} grammatisches Geschlecht: sächlich
Deutsch-Polnisches Wörterbuch für Feuerwehrfachbegriffe
 » Suche im Wörterbuch

Deutsche Wörter, die mit K beginnen

Deutsch Polnisch
K K
Kabel {n} kabel
Kabelabschottung {f} uszczelniacz przebić kablowych
Kabelabschottung {f} uszczelnienie przejścia kablowego
Kabelabschottung {f} przepust kablowy
Kabelbrand {m} pożar kabla elektrycznego
Kabelbrandgase gazy pożarowe wydzielające się podczas pożaru kabli elektrycznych
Kabelbrandschutz {m} zabezpieczenie przeciwpożarowe kabli
Kabelbrandschutzbeschichtung {f} powłoka ognioochronna kabla
Kabeldurchdringung {f} przejście kabla
Kabeldurchführung {f} przejście kablowe
Kabelisolierung {f} izolacja kablowa
Kabelkanal {m} kanał kablowy
Kabelleitung {f} linia kablowa
Kabeltrommel {f} bęben kablowy
Kabine {f} kabina
Kachelofen {m} piec kaflowy
Kalorie {f} kaloria
Kalorimeter {n} kalorymetr
kalorimetrische Bombe, die bomba kalorymetryczna
kalte Blitzschlag, der uderzenie zimnego pioruna
Kamin {m} komin
Kaminbrand {m} pożar komina
Kaminriss {m} rysa w kominie
Kamintür {f} drzwiczki wycierowe komina
Kampfkraft {f} siła bojowa
Kanal {m} kanał
Kanalisation {f} kanalizacja
Kanalisation {f} instalacja kanalizacyjna
Kanister {m} kanister
Kapazität {f} pojemność
Kappenrosette {f} emblemat
Kapselung {f} osłona ochronna
Kapselungsart {f} rodzaj osłony ochronej
Karabiner {m} zatrzaśnik
Karabinerhaken {m} zatrzaśnik
Karbid {n} karbid
Karteikarte {f} karta kartoteczna
Katalysator {m} katalizator
Katalyse {f} kataliza
katalysieren katalizować
katalytisch kataliczny
katalytische Verbrennung, die spalanie katalityczne
Katastrophe {f} katastrofa
katastrophenartig katastrofalnie
Katastrophenbrand {m} pożar katastrofalny
Katastropheneinsatz {m} akcja zwalczania skutków katastrofy
Katastrophenfall {m} przypadek katastrofy
Katastrophenfall {m} katastrofa
Katastrophengebiet {n} obszar katastrofy
Katastrophengebiet {n} obszar objęty katastrofą
Katastrophenschutz <KatS> {m} ochrona przed katastrofami
Katastrophenschutz <KatS> {m} ochrona przed klęską żywiołową
Katastrophenschutz <KatS> {m} ochrona prezd skutkami katastrof
Katastrophenschutz, der <KatS> ochrona przed klęską żywiołową
Katastrophenschutz, der <KatS> ochrona prezd skutkami katastrof
Katastrophenschutz, der <KatS> ochrona przed katastrofami
Katastrophenschutzplan {m} plan ochrony przed skutkami katastrofy
Katastrophenvorbeugung {f} zapobieganie katastrofom
Kategorie {f} kategoria
Kausche {f} kausza (linki)
Kavitation {f} kawitacja
Kehlkopfmikrofon {n} mikrofon krtaniowy
Keil {m} klin
Keim {m} zarzewie
Keim {m} zarodek
Keller {m} piwnica
Kellerbrand {m} pożar piwniczny
Kellerbrand {m} pożar piwnicy {n}
Kellerentwässerungspumpe {f} pompa do wypompowywania wody z piwnic
Kellerräume {f} pomieszeń piwniczych
Kellersaugkorb {m} smok ssawny skośny
Kellersaugkorb {m} smok ssawny piwniczny
Kemmler-Zahl {f} liczba Kemmlera
Kennfarbe {f} farba rozpoznawcza
Kennleuchte {f} światło uprzywilejowania
Kennleuchte {f} lampa sygnałowa obrotowa
Kennwerte właściwości
Kennzeichnung von Ausgängen und Rettungswegen oznakowanie (wyjść i dróg ewakuacyjnych)
Kernenergie {f} energia jądrowa
Kernkraftwerksbrand {m} pożar elektrowni atomowej
Kernmaterial {n} materiał jądrowy
Kerze {f} świeca
Kerzenflamme {f} płomień świecy
Kettenreaktion {f} reakcja łańcuchowa
Kettensäge {f} piła łańcuchowa
Kinderbrandstiftung {f} podpalenie przez dzieci
Kippe {f} niedopałek
Kirchenbrand {m} pożar kościoła
Kirchturmbrand {m} pożar wieży kościelnej
Klappe {f} klapa
Klappleiter <KL> {f} drabina słupkowa
Klappleiter, die <KL> drabina słupkowa
Klappvisier im Feuerwehrhelm, das osłona twarzy (na hełmie strażackim)
Klassifikation {f} klasyfikacja
klassifizieren klasyfikować
Klassifizierung der elektrischen Kabel mit Brandschutzausrüstung, die <P15 ... P90> klasyfikacja kabli elektrycznych z zabezpieczeniem przeciwpożarowym
Klassifizierung des Brandverhalten von Bauteilen klasyfikacja pożarowa elementów budowlanych
Klassifizierung des Brandverhaltens von Baustoffen klasyfikacja pożarowa materiałów budowlanych
Klaue {f} kieł
Klauenmutter {f} nakrętka kłowa
Kleinalarmfahrzeug <KLAF> {n} samochód pożarniczy lekki
Kleinalarmfahrzeug, das <KLAF> samochód pożarniczy lekki
Kleinbrand {m} pożar mały
kleine See, der staw {m}
Kleinlöschfahrzeug <KLF> {n} lekki samochód gaśniczy
Kleinlöschfahrzeug, das <KLF> lekki samochód gaśniczy
Kleinlöschgerät {n} podręczny sprzęt gaśniczy
Klemme {f} zacisk {m}
klemmen zaciskać
Klemmknoten {m} węzel zaciskowy {m}
Klimaanlage {f} instalacja klimatyzacyjna
Klosterbrand {m} pożar klasztoru
Knaggenteil {n} korona połącznika
Knall {m} huk
Knallgas {n} gaz piorunujący
Knickschutz für Druckschläuche {m} ochrona przed załamaniem węży tłocznych
Knoten {m} węzeł
Knoten {m} węzel {m}
kohlen tlić się
kohlen zwęglić
Kohlendioxid {n} dwutlenek węgla
Kohlendioxid-Löschkabine {f} kabina gaśnicza na CO2
Kohlendioxidgehalt {m} zawartość dwutlenku węgla
Kohlendioxidlöscher {m} gaśnicza śniegowa (na CO2)
Kohlendioxidlöschgerät {n} agregat śniegowy (na CO2)
Kohlendioxidschnee {m} śnieg (dwutlenek węgla w stanie stałym)
Kohlenglut {f} żar węglowy
Kohlenmonoxid <CO> {n} czad
Kohlenmonoxid <CO> {n} tlenek węgla (CO)
Kohlenmonoxidbildung {f} wytwarzanie się tlenku węgla
Kohlenmonoxidgehalt {m} zawartość tlenku węgla
Kohlenmonoxidkonzentration {f} stężenie tlenku węgla
Kohlenmonoxyd, das <CO> tlenek węgla (CO)
Kohlenmonoxyd, das <CO> czad
Kohlensäurefeuerlöscher {m} gaśnica na dwutlenek węgla (śniegowa)
Kohlensäurelöschanlage {f} instalacja gaśnicza na dwutlenek węgla
Kohlensäurelöscher <K> {m} gaśnica śniegowa
Kohlensäurelöscher <K> {m} gaśnica śniegowa (na CO2)
Kohlensäurelöscher <K> {m} gaśnica na dwutlenek węgla
Kohlensäurelöscher, der <K> gaśnica śniegowa (na CO2)
Kohlensäureschnee {m} śnieg (dwutlenek węgla w stanie stałym)
Kohlensäureschneelöscher {m} gaśnica śniegowa na CO2
Kohlenschicht {f} warstwa węgla
Kohlenstaub {m} pył węglowy
Kohlenstaubexplosion {f} wybuch pyłu węglowego
Koks {m} koks
Kolben-Entlüftungspumpe {f} tłokowa pompa próżniowa
Kolbenpumpe {f} pompa zasysająca tłokowa
kollektiver Schutz ochrona zbiorowa
Kolonne {f} kolumna (pojazdów)
Kombimelder {m} czujka pożarowa (reagująca na kilka parametrów pożaru)
kombinierte Wasser-Schaum-Kanone, die działko wodno-pianowe
kombinierte Wasser-Schaum-Monitor, der działko wodno-pianowe
kombinierte Wasser-Schaum-Monitor, der monitor wodno-pianowy
Kommandant <Kdt> {m} komendant
Kommandant, der <Kdt> komendant
Kommando {n} komenda (rozkaz)
Kommandofahrzeug {n} samochód dowodzenia
Kommandowagen <KdoW> {m} samochód dowodzenia
Kommandowagen, der <KdoW> samochód dowodzenia
kommunale Feuerwehr, die terenowa straż pożarna
Komplextrennwand {f} ściana przeciwpożarowa (o podwyszczonych wymaganiach)
Kompressionswärme {f} ciepło sprężania
Kompressor {m} sprężarka
Kompressor {m} kompresor
komprimieren sprężać
Kondensation {f} kondensacja
Kondensationswärme {f} ciepło kondensacji
Kondensator-Entladungsfunke {m} iskra wyładowania elektrycznego kondensatora
kondensieren kondensować
Kondition {f} kondycja {f}
Konformität {f} zgodność
Konformitätsbescheinigung {f} poświadzenie zgodności
Konformitätszertifikat {n} świadectwo dopuszczenia
Konfuser {m} konfuzor
konkrete Gefahr, die konkretnie niebezpieczeństwo
konstante Druck, der ciśnienie stałe
Kontakttemperatur {f} temperatura kontaktowa
Kontamination {f} skażenie
Kontaminationsschutzanzug {m} ubranie ochronne przed promieniowaniem
Kontaminationsschutzhandschuhe rękawice ochronne przed promieniowaniem
kontaminieren skazić
kontaminiert skażony
kontaminierte Löschwasser, das skażona woda gaśnicza
Kontrolle {f} kontrola
Kontrollgang {m} obchód kontrolny
kontrollieren kontrolować
Kontrollzeit {f} czas lokalizacji pożaru
Kontrollzeit {f} czas opanowania (pożaru)
Konvektion {f} konwekcja
Konzentration {f} koncentracja
Koordination {f} koordynacja
koordinieren koordynować
körperliche Belastung, die obciążenie fizyczne
körperliche Leistung, die sprawność fizyczna
Körperverletzung {f} uszkodzenie ciała
Körperverletzung {f} obrażenie cielesne
Korrosion {f} korozja
Kotika-Löschanlage {f} instalacja gaśnicza na dwutlenek węgla o niskiej temperaturze
Kraft {f} siła
Kraftfahrdrehleiter {f} drabina samochodowa
Kraftfahrdrehleiter {f} drabina mechaniczna wysuwana
Kraftfahrer {m} kierowca
Kraftspritzanschluss {m} przyłącze do motopompy
Kraftspritze <KS> {f} motopompa
Kraftspritze, die <KS> motopompa
Kraftstoff {m} paliwo
Kraftstoffkanister {m} kanister na benzynę
Kraftstoffkanister {m} kanister na paliwo
Kraftstoffleitung {f} przewód paliwowy
Kran {m} dżwig
Kranfahrzeug {n} samochód z dżwigiem
Krankenhaus {n} szpital
Krankenhausbrand {m} pożar Szpitala
Krankentrage {f} nosze
Krankentransport {m} przewóz chorych
Krankentransportwagen <KTW> {m} karetka sanitarna
Krankentransportwagen <KTW> {m} karetka pogotowia
Krankentransportwagen, der <KTW> karetka pogotowia
Krankentransportwagen, der <KTW> karetka sanitarna
Krankenwagen {m} karetka pogotowia
Krankenwagen {m} karetka sanitarna
Kranwagen {m} żuraw ratowniczy
Kranwagen {m} samochód z dżwigiem
Kranwagen <KW> {m} samochód z dżwigiem
Kranwagen, der <KW> samochód z dżwigiem
Kreiselpumpe {f} pompa ośrodkowa wirowa
Kreisfeuerwehrinspekteur <KFI> {m} powiatowy inspektor straży pożarnych
Kreisfeuerwehrinspekteur, der <KFI> powiatowy inspektor straży pożarnych
Kreisfeuerwehrverband <KFV> {m} Powiatowy Związek Straży Pożarnej
Kreisfeuerwehrverband, der <KFV> Powiatowy Związek Straży Pożarnej
Kreisfeuerwehrzentrale {f} powiatowa centrala alarmowo-dyspozycyjna (i napraw sprzętu)
Kreisleitstelle {f} Powiatowe Stanowisko Kierowania
Kreismeisterschaften in der 1. Hilfe {f} Rejonowe mistrzostwa pierwszej pomocy
Kreisrettungsplan {m} powiatowy plan ratowniczy
Kreisstrasse {f} droga powiatowa
Kriechdehnung {f} odkształcenie pełzania
Kriechstrom {m} prąd upływu
Kriterium Strahlung für Klassifizierung der Verglasung als Bauprodukte in Feuerwiderstandsklassen, Wasserlöscher <W> gaśnica wodna
Kriterium Strahlung für Klassifizierung der Verglasung als Bauprodukte in Feuerwiderstandsklassen, Wasserlöscher <W> kryterium promieniowanie przy klasyfikacji oszkłeń przeciwpożarowych jako produktów budowlanych
kritische Brandfläche, die krytyczna powierzchnia pożaru
kritische Phase, die faza krytyczna
kritische Strahltemperatur, die temperatura krytyczna stali
kritische Temperatur, die temperatura krytyczna
kritischen Bedingungen, die warunki krytyczne
Kronenfeuer {n} pożar wierzchołkowy lasu
Krückenspritze {f} hydropult
Kübelspritze {f} hydronetka
Küchenbrand {m} pożar kuchni
Kugelblitz {m} piorun kulisty
Kugelhahn {m} zawór kulowy
kühle Luft, die powietrze chłodzące
kühle Luft, die chłodne powietrze
Kühleffekt {m} efekt chłodzenia
Kühlen {n} chłodzenie
kühlen chłodzić
Kühlflüssigkeit {f} ciecz chłodząca
Kühlhausbrand {m} pożar (budynku) chłodni
Kühlluft {f} powietrze chłodzące
Kühlung {f} chłodzenie
Kühlwärme {f} ciepło chłodzenia (odbierane przez chłodzenie)
Kühlwasser {n} woda chłodząca
Kühlwirkung {f} działanie chłodzące
Kulturgutschutz {m} ochrona dóbr kultury
künstliche Beatmung, die sztuczne oddychanie
künstliche Löschwassertank {m} sztuczny zbiornik wody {m}
künstliche Wirkung, die wentylacja wymuszona
Kunststoff {m} tworzywo sztuczne
Kunststoffbehälter {m} zbiornik z tworzywa sztucznego
Kunststoffbrand {m} pożar (materiałów z) tworzyw sztucznych
Kupplung {f} sprzęgło
Kupplung {f} łącznik
Kupplungshälfte {f} półłącznik
Kupplungsschlüssel {m} klucz do łączników
Kupplungsschlüssel ABC {m} klucz do łączników ABC
Kupplungsschlüssel BC {m} klucz do łączników BC
Kupplungssystem Storza, das system łączników Storza
kurze Sicherungsseil, das podpinka
Kurzhub-Kolbenpumpe {f} pompa tłokowa krótkoskokowa
Kurzschluss {m} krótkie spięcie
Kurzschluss {m} zwarcie
Kurzschlussfunke {m} iskra zwarciowa
Küstenmotorschiff {n} statek żeglugi przybrzeżnej

Polnische Wörter, die mit K beginnen

Deutsch Polnisch
K K
Kabel {n} kabel
Kabine {f} kabina
Löschkabine {f} kabina gaśnicza
Kohlendioxid-Löschkabine {f} kabina gaśnicza na CO2
Pulverlöschkabine {f} kabina gaśnicza proszkowa
Fahrerhaus {n} kabina kierowcy
Mannschaftskabine {f} kabina załogi
Rutschschacht {m} kabina ześlizgu
Kalorie {f} kaloria
Kalorimeter {n} kalorymetr
Infrarotkamera {f} kamera do zdjęć w podczerwieni
Filmkamera {f} kamera filmowa
Fotokamera {f} kamera fotograficzna
Schwimmweste {f} kamizelka ratownicza
Installationskanal {m} kanal instalacyjny
Kanalisation {f} kanalizacja
Kanal {m} kanał
Kabelkanal {m} kanał kablowy
Rauchabzugsleitung {f} kanał oddymiania
Feuerschutzkanal {m} kanał ognioodporny
Funkkanal {m} kanał radiowy
Betriebskanal {m} kanał roboczy
Abwasserkanal {m} kanał ściekowy
Abflußkanal {m} kanał ściekowy
Entrauchungskanal {m} kanał wentylacji pożarowej
Ventilationskanal {m} kanał wentylacyjny
Lüftungskanal {m} kanał wentylacyjny
Kanister {m} kanister
Kraftstoffkanister {m} kanister na benzynę
Kraftstoffkanister {m} kanister na paliwo
tropfen kapać
abtropfen kapać
Abtropfen {n} kapanie
tropfend kapiący
abtropfend kapiący
Seebad {n} kąpielisko
Schutzkappe {f} kaptur ochronny
HMS-Karabiner, birnenförmige {m} karabinek HMS (w kształcie gruszki) {m}
birnenförmige HMS-Karabiner {m} karabinek HMS (w kształcie gruszki) {m}
ovale Karabinerhaken mit Schraubverschluss karabinek owalny zakręzany {m}
Karbid {n} karbid
Krankentransportwagen <KTW> {m} karetka pogotowia
Krankentransportwagen, der <KTW> karetka pogotowia
Krankenwagen {m} karetka pogotowia
Notarztwagen {m} karetka pogotowia ratunkowego
Rettungswagen <RTW> {m} karetka pogotowia ratunkowego
Wiederbelebungswagen {m} karetka reanimacyjna
Rettungswagen, der <RTW> karetka sanitarna
Sanitätswagen {m} karetka sanitarna
Krankentransportwagen <KTW> {m} karetka sanitarna
Rettungswagen <RTW> {m} karetka sanitarna
Krankentransportwagen, der <KTW> karetka sanitarna
Krankenwagen {m} karetka sanitarna
Karteikarte {f} karta kartoteczna
Lochkarte {f} karta perforowana
Gefahrenabwehrplan {m} karta zagrożenia obiektu
Feuerwehreinsatzplan {m} karta zagrożenia obiektu
Brandkasse {f} kasa ubezpieczająca od ognia
Feuerkasse {f} kasa ubezpieczeniowa od ognia
Helm {m} kask {m}
Schutzhelm {m} kask ochronny {m}
Schutzhelm mit der Möglichkeit zur Anbringung einer Beleuchtung für die Wasserretttung {m} kask ochronny z możliwością zamocowania oświetlenia z przeznaczeniem do ratownictwa wodnego
Aufrichtwinkel der Drehleiter, der kąt podnoszenia (drabiny samochodowej)
Sprühstrahlwinkel {m} kąt prądu kroplistego
Vollstrahlwinkel {m} kąt prądu zwartego
Flammenwinkel {m} kąt płomieni
katalytisch kataliczny
Katalyse {f} kataliza
Katalysator {m} katalizator
katalysieren katalizować
Rettungskatamaran {m} katamaran ratowniczy
Katastrophenfall {m} katastrofa
Katastrophe {f} katastrofa
Baukatastrophe {f} katastrofa budowlana
Eisenbahnunglück {n} katastrofa kolejowa
Flugzeugkatastrophe {f} katastrofa lotnicza
Brandkatastrophe {f} katastrofa pożarowa
Schliffsbrandkatastrophe {f} katastrofa pożarowa na statku
katastrophenartig katastrofalnie
Brandkatastrophe {f} katastrofalny w skutkach pożar
Kategorie {f} kategoria
Kausche {f} kausza (linki)
Kavitation {f} kawitacja
Hohlsog {m} kawitacja
führen kierować
leiten kierować
Leitung {f} kierowanie
Führung {f} kierowanie
Einsatzführung {f} kierowanie akcją ratowniczo-gaśniczą
Fahrer {m} kierowca
Kraftfahrer {m} kierowca
Fahrzeugfahrer, der <FzF> kierowca samochodu
Fahrzeugfahrer <FzF> {m} kierowca samochodu
Maschinist <MA> {m} kierowca-mechanik
Maschinist, der <MA> kierowca-mechanik
Leitapparat der Pumpe, der kierownica pompy
Führung {f} kierownictwo
Leitung {f} kierownictwo
Einsatzführung {f} kierownictwo akcji
Einsatzleitung <EL> {f} kierownictwo akcji
Einsatzleitung <EL> {f} kierownictwo akcji ratowniczej
Einsatzleitung <EL> {f} kierownictwo akcji ratowniczo-gaśniczej
Feuerwehreinsatzleitung {f} kierownictwo akcji ratowniczo-gaśniczej straży pożarnej
Feuerwehrführung {f} kierownictwo straży pożarnej
Führer {m} kierownik
Leiter {f} kierownik
Einsatzleiter {m} kierownik akcji
Büroleiter {m} kierownik biura
Brandschutzdezernent {m} kierownik referatu ochrony przeciwpożarowej
Brandschutzdezernent {m} kierownik wydziału ochrony przeciwpożarowej
Betriebsleiter {m} kierownik zakładu pracy
leitend kierując
Zuflußrichtung {f} kierunek dopływu
Fluchtrichtung {f} kierunek ewakuacji
Gaslauf {m} kierunek rozchodzenia się gazu
Flammenfortpflanzungsrichtung {f} kierunek rozchodzenia się płomieni
Feuerlaufrichtung {f} kierunek rozprzestrzeniania się ognia
Flammenausbreitungsrichtung {f} kierunek rozprzestrzeniania się płomieni
Brandfortschreitungseinrichtung {f} kierunek rozwoju pożaru
Wärmestromrichtung {f} kierunek strumienia cieplnego
Windrichtung {f} kierunek wiatru
Feuerausbreitungsrichtung {f} kierunke rozprzestrzeniania się ognia
Klaue {f} kieł
Sieden {n} kipienie
Brandschutzkitt {m} kit ognioochronny
Klappe {f} klapa
Rauch- und Wärmeabzugsklappe {f} klapa dymowa
Rauch-und Wärmeabzugsanlage, die <RWA> klapa dymowa
Rauchabzug, der <RA> klapa dymowa
Rauch- und Wärmeabzugsanlage {f} klapa dymowa
Rauchabzugsklappe {f} klapa dymowa
Rauchabzug <RA> {m} klapa dymowa
Rauchklappe {f} klapa dymowa
Rauch-und Wärmeabzugsanlage <RWA> {f} klapa dymowa
Absperrklappe {f} klapa odcinająca
Feuerklappe {f} klapa przecipożarowa
Feuerschutzklappe {f} klapa przecipożarowa
Brandschutzklappe {f} klapa przeciwpożarowa
Rauchschutzklappe {f} klapa przeciwpożarowa
Brandklappe {f} klapa przeciwpożarowa
Explosionsschutzklappe {f} klapa przeciwwybuchowa
Revisionsklappe {f} klapa rewizyjna
Explosionsklappe {f} klapa wybuchowa
Absperrklappe {f} klapa zamykająca
Sicherheitsklasse {f} klasa bezpieczeństwa
Brandsicherheitsklasse {f} klasa bezpieczeństwa pożarowego
Baustoffklasse {f} klasa materiału budowlanego
Gefahrenklasse {f} klasa niebezpieczeństwa (pożarowego cieczy palnych)
Risikoklasse {f} klasa niebezpieczeństwa pożarowego (podział obszarów operacjynych straży pożarnych w zależności od stopnia zagrożenia pożarowego stawarzanego przez znajdujące się w nim obiekty)
Brandschutzklasse <BKI, BKII, ..., BKV> {f} klasa ochrony przeciwpożarowej
Strahlenschutzklasse {f} klasa ochrony radiologicznej
Feuerwiderstandsklasse <FWK> {f} klasa odporności ogniowej
Feuerwiderstandsklasse, die <FWK> klasa odporności ogniowej
Brennklasse {f} klasa palności
Brennbarkeitsklasse {f} klasa palności
Feuerausbreitungsklasse {f} klasa rozprzestrzeniania ognia
Flammenausbreitungsklasse {f} klasa rozprzestrzeniania płomieni
Explosionsklasse {f} klasa wybuchowości
Explosionsgruppe {f} klasa wybuchowości
Brandgefahrenklasse <BGKL> {f} klasa zagrożenia pożarowego
Wassergefährdungsklasse (f) WGK <WGK> {f} klasa zagrożenia wód
Wassergefährdungsklasse, die <WGF> klasa zagrożenia wód
Temperaturklasse {f} klasa zapłonu
Brandsicherheitsklassen <SKb1, SKb2, SKb3> klasy bezpieczeństwa pod względem pożarowym (wymagań przeciwpożarowych w stosunku do elementów budowlanych)
Brandsicherheitsklassen, die <SKb1, SKb2, SKb3> klasy bezpieczeństwa pod względem pożarowym (wymagań przeciwpożarowych w stosunku do elementów budowlanych)
Baustoffklassen <A, A1, A2, B, B1, B2> klasy materiałów budowlanych według stopnia palności
Risikoklassen <B1, B2, B3, B4, B5> klasy niebezpieczeństwa pożarowego
Brandgefahrklassen <BG1, ..., BG4> klasy niebezpieczeństwa pożarowego
Gefährdungsklassen brennbarer Flüssigkeiten klasy niebezpieczeństwa pożarowego cieczy palnych
Strahlenschutzklassen <SK1, SK2, SK3> klasy ochrony radiologicznej
Feuerwiderstandsklasse der Bauprodukte für Wärmedämmung, die <I15, I30, ..., I240> klasy odporności ogniowej dotyczące izolacyjność cieplnej
Feuerwiderstandsklasse der Bauprodukte für Raumabschluß und Wärmedämmung <E15, E20, E30.... E2> klasy odporności ogniowej E produktów budowlanych dotyczące szczelności pożarowej <E15, E20, E30.... E2>
Feuerwiderstandsklassen für Sonderbauteile - nicht tragende Außenwände und Brüstungen <W30, W60, W90> klasy odporności ogniowej elementów budowłanych (ściany zewnętrzne nienośne i mury podokienne)
Feuerwiderstandsklassen von Bauteilen <F30...F180> klasy odporności ogniowej elemntów budowlanych
Feuerwiderstandsklassen, die <F30..F180> klasy odporności ogniowej elemntów budowlanych
Feuerwiderstandsklassen für Sonderbauteile - nicht tragende Außenwände und Brüstungen <W30, W60, W90> klasy odporności ogniowej elemntów budowłanych (ściany zewnętzne nienośne i mury podokienne)
Feuerwiderstandsklassen für Brandschutzklappen <K30.... K180> klasy odporności ogniowej klap przeciwpożarowych
Feuerwiderstandsklassen für Brandschutzklappen, die <K30.... K180> klasy odporności ogniowej klap przeciwpożarowych
Feuerwiderstandsklasse der Bauprodukte für Raumabschluß und Wärmedämmung <E15, E20, E30.... E2> klasy odporności ogniowej produktów budoflanych dotyczący szczelności pożarowej i izolacyjności cieplnej <E15, E20, E30.... E2>
Feuerwiderstandsklassen der Bauprodukte für Tragfähigkeit <R15...R300> klasy odporności ogniowej produktów budowlanych dotyczące nośności <R15...R300>
Feuerwiderstandsklassen der Bauprodukte für Tragfähigkeit, die <R15...R300> klasy odporności ogniowej produktów budowlanych dotyczące nośności <R15...R300>
Feuerwiderstandsklassen der Bauprodukte für Tragfähigkeit und Raumanschluß, die <RE> klasy odporności ogniowej produktów budowlanych dotyczące nośności i szczelności pożarowej
Feuerwiderstandsklassen der Bauprodukte für Tragfähigkeit, Raumabschluß und Wärmedämmung, die <REI> klasy odporności ogniowej produktów budowlanych dotyczące nośności i szczelności pożarowej i izolacyjność cieplnej
Feuerwiderstandsklassen der Bauprodukte für Tragfähigkeit, Raumabschluß und Wärmedämmung unter Stoßbeanspruchung, die <REI-M> klasy odporności ogniowej produktów budowlanych dotyczące nośności i szczelności pożarowej i izolacyjność cieplnej przy obciążeniu uderzeniowym
Feuerwiderstandsklassen für Lüftungsklappen <L30.....L120> klasy odporności ogniowej przewodów wentylacyjnych
Feuerwiderstandsklassen für Lüftungsklassen <L30... L120> klasy odporności ogniowej przewodów wentylacyjnych
Feuerwiderstandsklassen von Maßnahmen gegen die Brandübertragung für Rohrleitungen - Rohrabschottungen, Rohrverkleidungen <R30...R120> klasy odporności ogniowej środków i materiałów służących zapobieganiu przeniesienia się czelniaczączy przejść rurowych i okładzin rurociągów <R30...R120>
Feuerwiderstandsklassen von Maßnahmen gegen die Brandübertragung für Rohrleitungen - Rohrabschottungen, Rohrverkleidungen - die <R30...R120> klasy odporności ogniowej środków i materiałów służących zapobieganiu przeniesienia się ognia poprzez rurociągu (dot. czelniaczączy przejść rurowych i okładzin rurociągów <R30...R120>
Feuerwiderstandsklasse von Installationsschächten- und kanälen, die <I30, ..., I120> klasy odporności ogniowej szybów i kanałów instalacyjnych
Feuerwiderstandsklassen für Feuerschutzabschlüsse <T30, T90> klasy odporności ogniowej zamknięć przeciwpożarowych
Feuerwiderstandsklassen für Feuerschutzabschlüsse, die <T30, T90> klasy odporności ogniowej zamknięć przeciwpożarowych
Feuerwiderstandsklassen von gegen feuerwiderstandsfähigen Verglasungen, die <G30, G60, G90> klasy odporności przeszkleń przeciwpożarowych <G30, G60, G90>
Feuerwiderstandsklassen von gegen feuerwiderstandsfähigen Verglasungen <G30, G60, G90> klasy odporności przeszkleń przeciwpożarowych <G30, G60, G90>
Brennklassen von Gardinen <V-a, ..., V-e> klasy palności firan
Brennklassen von Vorhängen und Gardinen, die <V-a ... V-e> klasy palności firan i zasłon
Brennklassen für Fußbodenbeläge, die <Ta, Tb, Tc> klasy palności wykładzin podłogowych
Klassifikation {f} klasyfikacja
Klassifizierung der elektrischen Kabel mit Brandschutzausrüstung, die <P15 ... P90> klasyfikacja kabli elektrycznych z zabezpieczeniem przeciwpożarowym
Klassifizierung des Brandverhalten von Bauteilen klasyfikacja pożarowa elementów budowlanych
Klassifizierung des Brandverhaltens von Baustoffen klasyfikacja pożarowa materiałów budowlanych
klassifizieren klasyfikować
Treppenhaus {n} klatka schodowa
Sicherheitstreppenraum {m} klatka schodowa (zewnętrzna) ewakuacyjna
Brandbekämpfungstreppenhaus {n} klatka schodowa do zwalczania pożaru
Sicherheitsstiegenhaus {n} klatka schodowa ewakuacyjna
Brandschadenklausel {f} klauzula o szkodach spowodowanych pożarem
Brandschutzkleber {m} klej ognioochronny
Hochwasserkatastrophe {f} klęska powodzi
Brandunglück {n} klęska pożaru
Naturkatastrophe {f} klęska żywiołowa
Keil {m} klin
Clophen {n} klofen
Armataurenschlüssel {m} klucz do armatury wodnej
Überflurhydrantenschlüssel {m} klucz do hydrantu nadziemnego
Unterflurhydrantenschlüssel {m} klucz do hydrantu podziemnego
Kupplungsschlüssel {m} klucz do łączników
Armataurenschlüssel {m} klucz do łączników
Kupplungsschlüssel ABC {m} klucz do łączników ABC
Kupplungsschlüssel BC {m} klucz do łączników BC
Generalschlüssel {m} klucz główny
Hydrantenschlüssel {m} klucz hydrantowy
Generalschlüssel {m} klucz uniwersalny
Sackstich {m} kluczka {f}
Docht {m} knot
gerinnen koagulować
Frauenfeuerwehr {f} kobieca drużyna pożarnicza
Feuerwehrfrau {f} kobieta strażak
Flammenschutzdecke {f} koc gaśniczy
Brandlöschdecke {f} koc gaśniczy
Feuerlöschdecke {f} koc gaśniczy
Löschdecke {f} koc gaśniczy
Asbest-Feuerlöschdecke {f} koc gaśniczy azbestowy
Rettungstuch <RT> {n} koc ratunkowy
Sprungtuch {n} koc ratunkowy
Rettungstuch, das <RT> koc ratunkowy
Baugesetzbuch {n} kodeks budowlany
Bürgerliches Gesetzbuch <BGB> {n} kodeks cywilny
Straßenverkehrsordnung {f} kodeks drogowy
Verwaltungsverfahrensgesetz (n) VwVfG <VwVfG> {n} kodeks postępowania administracyjnego
Verwaltungsverfahrensgesetz <VwVfG> kodeks postępowania administracyjnego
rote Rundumkennleuchte, die kogut samochodowy czerwony
Koks {m} koks
Flugasche {f} koksik
Seilbahn {f} kolej linowa {m}
Ausrückefolge {f} kolejność wyjazdu jednostek straży pożarnej
Bahnfeuerwehr {f} kolejowa straż pożarna
Rauchfarbe {f} kolor dymu
Schutzfarbe {f} kolor ochronny
Kolonne {f} kolumna (pojazdów)
Kommando {n} komenda (rozkaz)
Hauptkommandantur der Berufsfeuerwehr {f} Komenda Główna Państwowej Straży Pożarnej
Stadtkommandantur der Staatlichen Feuerwehr {f} Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej {f}
Wojewodschaftskommandantur der Berufsfeuerwehr {f} Komenda Wojewódzka (KW PSP)
Wojewodschaftskommandantur der Staatlichen Feuerwehr {f} Komenda Wojewódzka Państwowej Straży Pożarnej {f}
Kommandant, der <Kdt> komendant
Kommandant <Kdt> {m} komendant
Feuerwehrleiter {f} komendant jednostki straży pożarnej
Feuerwehrkommandant {m} komendant straży pożarnej
Wojewodschaftskommandant der Staatlichen Feuerwehr {m} Komendant Wojewódzki Państwowej Straży Pożarnej
Schornstein {m} komin
Rauchfang {m} komin
Kamin {m} komin
Brandschaukommission {f} komisja przeprowadzająca kontrolę przeciwpożarową
Ausschuß für Blitzableiterbau <ABB> {m} Komitet do spraw Budowy Instalacji Odgromowych
Feuerschutzbeirat {m} komitet doradczy do spraw ochrony przeciwpożarowej
Fachnormausschuß Feuerwesen <FNFW> {m} Komitet norm branżowych-pożarniczych
Fachnormausschuß Feuerwesen, der <FNFW> Komitet norm branżowych-pożarniczych
Rauchkammer {f} komora dymowa
Atemschutzübungsstrecke {f} komora dymowa
Schaumkammer {f} komora pianowa
Meßkammer {f} komora pomiarowa
Luftkammer {f} komora powietrzna
Staubkammer {f} komora pyłowa
Brennkammer {f} komora spalania
Kompressor {m} kompresor
Computer {m} komputer
Einsatzleitrechner {m} komputer (maszyna licząca) do kierowania akcją ratowniczo-gaśniczą
Alarmcomputer {m} komputer alarmowy
Alarmdurchgabe {f} komunikat alarmowy
Funkverkehr {m} komunkacja radiowa
Ast {m} konar
Konzentration {f} koncentracja
Zusammenziehung {f} koncentracja (sił i środków)
Rauchpartikelkonzentration {f} koncentracja częstek dymu
Brandrauchkonzentration {f} koncentracja dymu pożarowego
Brandschutzkonzept {n} koncepcja ochrony przeciwpożarowej
Brandsicherheitskonzept {n} koncepcja zabezpieczenia przeciwpożarowego
Schlauchtülle {f} końcówka węża
Kondensation {f} kondensacja
kondensieren kondensować
Kondition {f} kondycja {f}
Konfuser {m} konfuzor
Löschende, das {n} koniec gaszenia
erforderlich konieczny
brandschutztechnisch notwendig konieczny z punktu widzenia ochrony przeciwpożarowej
konkrete Gefahr, die konkretnie niebezpieczeństwo
Wartung {f} konserwacja (sprzętu)
Baukonstruktion {f} konstrukcja budowlana
Holzkonstruktion {f} konstrukcja drewniana
tragende Konstruktion, die konstrukcja nośna
Geräteträger {m} konstrukcja nośna aparatu
wassergefühlte Stahlkonstruktion, die konstrukcja stalowa (budynku) wypełniona wodą
Abrollbehälter <AB> {m} kontener
Containerschiff {n} kontenerowiec
Brandnachschau {f} kontola miejsca pożaru
Kontrolle {f} kontrola
Überwachung {f} kontrola
Inspektion {f} kontrola
Überprüfung {f} kontrola
laufende Kontrolle, die kontrola beżąca
Feuerstättenschau {f} kontrola instalacji ogrzewczej
Güteüberwachung {f} kontrola jakości
ärztliche Kontrolle, die kontrola lekarska
medizinische Kontrolle, die kontrola medyczna
Objektbesichtigung {f} kontrola obiektu
Generalinspektion {f} kontrola podstawowa
Brandnachschau {f} kontrola popożarowa
Brandinspektion {f} kontrola popożarowa
Brandüberwachung {f} kontrola przebiegu pożaru
Brandverhütungsschau {f} kontrola przeciwpożarowa
feuerpolizeiliche Überprüfung, die kontrola przeciwpożarowa
Brandschutzkontrolle {f} kontrola przeciwpożarowa
Feuerbesichtigung {f} kontrola przeciwpożarowa
Brandschau {f} kontrola przeciwpożarowa
Gefahrenverhütungsschau {f} kontrola przeciwpożarowa
Brandschutzinspektion {f} kontrola przeciwpożarowa
Feuerbeschau {f} kontrola przeciwpożarowa
Brandsicherheitsschau {f} kontrola przeciwpożarowa
Gebäudebrandschau {f} kontrola przeciwpożarowa w budynku
Brandsicherheitsschau {f} kontrola stanu bezpieczeństwa pożarowego
Brandschutzkontrolle {f} kontrola stanu ochrony przeciwpożarowej
Temperaturüberwachung {f} kontrola temperatury
Brandverhütungsschau {f} kontrola zabezpieczenia przeciwpożarowego
Feuerlöscherprüfer {m} kontroler gaśnic
Brandschutzprüfer {m} kontroler przeciwpożarowy
Brandschutzprüfer {m} kontroler stanu ochrony przeciwpożarowej
prüfen kontrolować
kontrollieren kontrolować
Prüfer {m} kontrolujący
Wärmemitführung {f} konwekcja
Konvektion {f} konwekcja
freie Konvektion, die konwekcja swobodna
Wärmekonvektion {f} konwekcja termiczna
erzwungene Konvektion, die konwekcja wymuszona
Koordination {f} koordynacja
Einsatzkoordination {f} koordynacja działań ratowniczo-gaśniczych
Brandschutzkoordinator {m} koordynator do spraw ochrony przeciwpożarowej
koordinieren koordynować
Sprechfunkverkehr {m} korespondencja radiowa
Knaggenteil {n} korona połącznika
Flammenkranz {m} korona płomienia
Korrosion {f} korozja
Rauchkorrosivität {f} korozyjność dymu
Pumpengehäuse {n} korpus pompy
Mulde {f} koryto
Schlauchwaschtrog {m} koryto do mycia węży
benutzen korzystać
Schutzkorb {m} kosz ochronny
stehende Rettungskorb, der kosz ratowniczy stojący
hängende Rettungskorb, der kosz ratowniczy wiszący
Rettungskorb {m} kosz ratunkowy
Saugschutzkorb {m} kosz smoka ssawnego
Saugkorb {m} kosz ssawny
Löschkosten koszty gaszenia
Feuerlöschkosten koszty gaszenia pożaru
Brandschutzkosten koszty ochrony przeciwpożarowej, koszty zabezpieczeń przeciwpożarowych
Unterhaltungskosten koszty utrzymania
Anker {m} kotwica {f}
Erdanker {m} kotwica ziemna {f}
Gewindeflansch {m} kołnierz gwintowany (rury)
Antriebsrad {n} koło napędowe
Rettungsring {m} koło ratunkowe
Flaschenkappe {f} kołpak butli
Schutzkappe {f} kołpak ochronny
Schutzhaube {f} kołpak ochronny
Land {n} kraj {m}
Landesfeuerwehrschule <LFS> {f} krajowa szkoła pożarnicza
Landesfeuerwehrschule, die <LFS> krajowa szkoła pożarnicza
Landes-Rettungskoordinierungszentrum {n} Krajowe Centrum Koordynacji Ratownictwa (KCKR)
Landesbauordnung <LBauO> {f} krajowo prawo budowlane
Landesbauordnung, die <LBauO> krajowo prawo budowlane
Landesbranddirektor von Brandenburg Krajowy Komendant Brandenburskich Straży Pożarnych
Landesrettungs-und Löschsystem {n} Krajowy System Ratowniczo-Gaśniczy
Landesbrand- und Rettungssystem {f} Krajowy System Ratowniczo-Gaśniczy
Landesrettungs-und Löschsystem {n} Krajowy System Ratowniczo-Gaśniczym <KSRG>
Landesbrand- und Katastrophenschutzsystem {n} Krajowy System Ratowniczo-​Gaśniczy
Landesfeuerwehrverband, der <LFV> krajowy związek straży pożarnych
Landesfeuerwehrverband <LFV> {m} krajowy związek straży pożarnych
Feuerwehrkran {m} kran (zawór) pożarowy
Brandschutzhahn {m} kran (zawór) przeciwpożarowy
Entleerungshahn {m} kran odwadniający
Ablaßhahn der Pumpe {m} kran odwadniający pompy
Drahtgitter {n} krata druciana
Metallgitter {n} krata metalowa
Fenstergitter {n} krata okienna
Gitter {n} kratka
Bodeneinlauf {m} kratka ściekowa podłogowa
Lüftungsgitter {n} kratka wentylacyjna
Ankerstich, doppelte {m} krawatka {f}
doppelte Ankerstich {m} krawatka {f}
Blutung {f} krawienie
Gleitrolle {f} krążek liniowy
Seilrolle {f} krążel liniowy
Füllstutzen {m} krócieć do napełniania
Einbindestutzen {m} króciec rurowy (półłącznika) do taśmowania
A-Saugstutzen {m} króciec ssawny A (W-110)
Pumpensaugstutzen {m} króciec ssawny pompy
Saugstutzen {m} króciec ssawny pompy
Druckstutzen {m} króciec tłoczny
Auslaufstutzen {m} króciec wylotowy
Tropfen {m} kropla
Fetttropfen {m} kropla tłuszczu
Wassertropfen {m} kropla wody
Kurzschluss {m} krótkie spięcie
Brisanz {f} kruszność
Funkrufname {m} kryptonym radiowy
Alarmierungskriterium {n} kryterium alarmowania
Kriterium Strahlung für Klassifizierung der Verglasung als Bauprodukte in Feuerwiderstandsklassen, Wasserlöscher <W> kryterium promieniowanie przy klasyfikacji oszkłeń przeciwpożarowych jako produktów budowlanych
kritische Brandfläche, die krytyczna powierzchnia pożaru
Grenzspalt {m} krytyczna średnica wygaszania
Erstarrung {f} krzepnięcie
Feuer schlagen, das krzesać ogień
Temperatur/Zeit-Kurve {f} krzywa "temperatura-czas"
Erwärmungskurve {f} krzywa nagrzewania
Einheitstemperaturkurve {f} krzywa normowa "czas-temperatura"
Schwelfeuerkurve {f} krzywa normowa "czas-temperatura" pożaru bezpłomieniowego
Einheits-Temperaturzeit-Kurve, die <ETK> krzywa normowa "temperatura-czas"
Einheits-Temperaturzeit-Kurve <ETK> {f} krzywa normowa "temperatura-czas"
Brandkurve {f} krzywa pożaru
natürliche Brandkurve, die krzywa pożaru naturalnego
Hydrantenbuch {n} książka hydrantowa
Prüfbuch {n} książka kontroli
Wachdienstbuch {n} książka podziału bojowego
Dienstbuch {n} książka służby
Schlauchbuch {n} książka wężowa
Berufsausbildung {f} kształcenie zawodowe
Brandkontur {f} kształt powierzchni pożaru
Feldküche {f} kuchnia polowa
Feuerball {m} kula ogniowa
Hahn {m} kurek
Absperrhahn {m} kurek zamykający
Lehrgang für zukünftige Leiter {m} Kurs dla przyszłych kierowników
Fortbildungslehrgang {m} kurs dokształcający
Feuerwehrlehrgang {m} kurs pożarniczy
Lehrgang Technische Hilfe {m} Kurs Ratownictwa Technicznego {m}
Speziallehrgang {m} Kurs specjalistyczny {m}
Sonderlehrgang {m} Kurs specjalistyczny {m}
Sonderlehrgang für Taucher, die Unterwasserarbeiten leiten {m} Kurs specjalistyczny dla nurków kierujących pracami podwodnymi
Feuerwehrlehrgang {m} kurs strażacki
Ausbildungslehrgang {m} kurs szkoleniowy
Ausbildungskurs {m} kurs szkoleniowy
Einsatzjacke {f} kurtka bojowa
Schutzvorhang {m} kurtyna ochronna
Feuervorhang {m} kurtyna przeciwpożarowa
Brandvorhang {m} kurtyna przeciwpożarowa
Regenvorhang {m} kurtyna wodna
Wasserschleier {m} kurtyna wodna
Wasservorhang {m} kurtyna wodna
eiserne Vorhang, der kurtyna żelazna
Staub {m} kurz
befähigen kwalifikacje
qualifizierte Erste-Hilfe {f} kwalifikowana pierwsza pomoc
Quarantäne {f} kwarantanna
Säure {f} kwas
Schwefelsäure {f} kwas siarkowy
Salzsäure {f} kwas solny
säurefest kwasoodporny
säurebeständig kwasoodporny

Impressum und Haftungsausschluss