Deutsch-Polnisches Wörterbuch für Feuerwehrfachbegriffe
 » Suche im Wörterbuch

Suche im Wörterbuch

Suche nach Stichwort:

Suche nach Anfangsbuchstaben:

A Ą B C Ć D E Ę F G H I J K L Ł M N Ń O Ó P Q R S Ś T U V W X Y Z Ź Ż

Erläuterungen zu Symbolen:

< > Abkürzung
{f} grammatisches Geschlecht: weiblich
{m} grammatisches Geschlecht: männlich
{n} grammatisches Geschlecht: sächlich
Deutsch-Polnisches Wörterbuch für Feuerwehrfachbegriffe
 » Suche im Wörterbuch

Deutsche Wörter, die mit N beginnen

Deutsch Polnisch
N N
nach der Anfahrt zum Ereignisort po dojeździe na miejsce zdarzenia
nach oben w górę
Nachalarmierung {f} alarmowanie (dalszych jednostek ratowniczo-gaśniczych)
Nachbarhilfe {f} pomoc wzajemna (sąsiadujących jednostek ratowniczo-gażniczych)
nachbarliche Löschhilfe, die pomoc wzajemna (sąsiadujących jednostek ratowniczo-gażniczych)
Nachbarschaftsgefahr {f} niebezpieczeństwo przeniesienia ognia na sąsiednie budynki
Nachbarschaftsschutz {m} ochrona sąsiedztwa
Nachbarschaftsschutz {m} obrona obiektów sąsiednich
Nachbarschutz {m} ochrona sąsiada
Nachbarschutz {m} ochrona sąsiedztwa
Nachbrenndauer mit Flamme {f} czas trwania palenia się dalszego (płomieniem)
Nachbrennen {n} palenie się (dalsze) po odsunięciu źródła ciepła
Nachbrennen {n} dopalanie się
nachbrennen palić się (dalej) po usunięciu żródła ciepła
nachbrennen dopalać się
Nachbrennen mit Flamme, das palenie się (dalsze) płomieniem (po odsunięciu źródła ciepła)
Nachbrennzeit {f} czas palenia się po usunięciu żródła ciepła
Nachbrennzeit {f} czas dopalania się
Nachfolgebrand {m} pożar wtórny
Nachglimmdauer {f} czas trwania tlenia się po oddalenia żródła ciepła
nachglimmen dotlić się
Nachglimmen {n} tlenie się dalsze (po odsunięciu źródła ciepła)
Nachglimmen {n} dotlenie się
nachglimmen tlić się dalej (pod odsunięciu żrodła ciepła)
nachglühen zarzyć się dalej (po odsunięciu źródła ciepła)
nachglühen dopalać się
Nachglühen {n} żarzenie się dalsze (po odsunięciu żródła ciepła)
Nachglühen {n} dopalanie się
Nachlöscharbeiten dogaszanie
Nachrichtendienst {m} służba łączności
Nachrichtendienst {m} służba informacyjna
Nachrichtenfahrzeug {n} samochód łączności
Nachrichtengerät {n} sprzęt łączności
Nachrichtenmittel {n} środki łączności
Nachschub {m} posiłki
Nachtarbeit {f} praca nocna
Nachtdienst {m} służba nocna
Nachtdienst {m} dyżur nocny
Nachteil {m} wada {f}
Nachteinsatz {m} akcja nocna
Nachteinsatz {m} akcja ratowniczo-gaśnicza nocna
Nachtschicht {f} zmiana nocna
Nachtwache {f} posterunek nocny
Nackenschutzleder {n} fartuch ochronny (hełmu strażackiego)
Naßlöschanlage {f} instalacja gaśnicza wodna
Naßlöscher {m} gaśnica płynowa
Naßlöschverfahren {n} gaszenie wodą
Naturbrand {m} pożar naturalny
Naturbrand {m} pożar rzeczywisty
Naturbrandversuch {m} badanie odporności ogniowej w skali naturalnej
Naturbrandversuch {m} badanie ogniowe w warunkach naturalnych
Naturkatastrophe {f} klęska żywiołowa
natürliche Brand, der pożar naturalny
natürliche Brandkurve, die krzywa pożaru naturalnego
natürliche Lüftung, die wentylacja naturalna
natürliche Wasserentnahmestelle, die punkt czerpania wody (przy naturalnym zbiorniku lub cieku wodnym)
Nebel {m} mgła
Nebelanlage {f} instalacja gaśnicza mgłowa
Nebellöschverfahren {n} gaszenie prądami mgłowymi
Nebelstrahl {m} prąd mgłowy
Nebelstrahlrohr {n} prądownica mgłowa
Nebeneffekt {m} zjawisko uboczne
Nebenmeldezentrale {f} podcentralka
Nebenwache {f} (pod)oddział straży pożarnej
Neigung {f} pochylenie (drabiny)
Neigungsmesser <der Drehleiter> {m} wskażnik pochylenia (drabiny samochodowej)
Nennausladung {f} wysięg nominalny
Nenndrehzahl {f} nominalna liczba obrotów
Nenneintauchtiefe der Tauchpumpe {f} nominalna głębokość zanurzenia (pompy głębinowej)
Nennfeuerwiderstandsdauer {f} nominalna odporność ogniowa
Nennförderdruck {m} ciśnienie nominalne tłoczenia
Nennförderleistung {f} wydajność nominalna tłoczenia
Nennförderstrom {m} wydajność nominalna pompy
Nennöffnungstemperatur {f} temperatura nominalna otwarcia (tryskacza)
Nennrettungshöhe der Drehleiter {f} nominalna wysokość ratownicza (drabiny samochodowej)
Nennsaughöhe {f} nominalna wysokość ssania
Nennweite {f} średnica nominalna
Nennzugkraft der Zugvorrichtung {f} siła nominalna uciągu na linie (wciągarki)
Netzfähigkeit {f} zdolność zwilżania
Netzmittel {n} zwilżacz
Netzmittel {n} środek zwilżający
Netzvermögen {n} zdolność zwilżania
Netzwasser {n} woda ze środkiem zwilżającym
Neunerknoten {m} węzel dziewiątkowy {m}
Neuwarper See {m} Jezioro Nowowarpieskie
nicht brennbar niepalny
nicht sachgemäße Umgang mit Feuer, der niewłaściwe obchodzenie się z ogniem
nichtbeflammt nie obięty płomieniem
Nichtbrennbarkeit {f} niepalność
Nichtbrennbarkeitsversuch {m} próba niepalności
Nichtbrennbarkeitsversuch {m} badanie niepalności
nichtentflammbar niezapalny
nichtentzündbar niezdolny do zapłonu
nichtfeuerverbreitend nierozprzestrzeniający ogień
nichtragende Außenwand, die ściana zewnętrzna nienośna
nichttropfend nie ściekający kroplami
nichttropfend nie kapiący
niederbrennen spalić się
Niederdruck {m} ciśnienie niskie
Niederdruck-Tragkraftspritze {f} motopompa przenośna nisko-ciśnieniowa
Niederdrucksatz {m} układ niskociśnieniowy
niederkämpfen pokonać
niederkämpfen zwalczać
Niedersächsische Brandschutzgesetz <NBrandSchG> {n} ustawa o ochronie przeciwpożarowej (w Dolnej Saksonii)
Niedersächsische Brandschutzgesetz, das <NBrandSchG> ustawa o ochronie przeciwpożarowej (w Dolnej Saksonii)
niederschlagen stłumić
Niederschraubventil {n} zawór grzybkowy pokrętny
Niederschraubventil {n} zawór śrubowy
Niederschrift über die Brandsicherheitsschau, die protokół pokontrolny
Niveau {n} poziom
Norm {f} norma
Norm-Entwurf {m} projekt normy
normal brennbar <B2> normalnie palny
normal qualmend normalnie dymący
Normaldruck {m} ciśnienie normalne
normalentflammbar normalnie zapalny
Normalspaltweite {f} prześwit szczeliny gaszczącej normalny
Normaltemperatur {f} temperatura normalna
Normblatt {n} norma (wydrukowana)
Normbrand {m} pożar w warunkach znormalizowanych
Normbrandbeanspruchung {f} ekspozycja ogniowa znormalizowana
Normbrandbedingungen znormalizowane warunki pożaru
Normbranddauer {f} czas trwania pożaru znormalizowanego
Normbrandversuch {m} normowe badanie odporności ogniowej
normgerecht zgodnie z normą
Normgerechtigkeit {f} zgodność z normą
Normung {f} normowanie
Notarztdienst {m} służba pogotowia ratunkowego
Notarztwagen {m} karetka pogotowia ratunkowego
Notausgang <NA> {m} wyjście zapasowe
Notausgang <NA> {m} wyjście ewakuacyjne
Notausgang,der <NA> wyjście ewakuacyjne
Notausgangstür {f} drzwi ewakuacyjne
Notausstieg {m} wyjście ewakuacyjne
Notausstieg {m} wyłaz zapasowy
Notausstieg {m} wyjście ewakuacyjne
Notausstieg {m} wyjście awaryjne
Notausstieg {m} wyjście bezpieczeństwa
Notbeleuchtung {f} oświetlenie awaryjne
Notbeleuchtung {f} oświetlenie bezpieczeństwa
Notfall {m} nagły wypadek
Notfall {m} nagły przypadek
Notfalleinrichtung {f} urządzenie pomocy w nagłych wypadkach
Notfallmaßnahme {f} środek pomocy w nagłych wypadkach
Notfallrettung {f} ratownictwo w nagłych wypadkach
Notfallseelsorge {f} duszpasterstwo w nagłych wypadkach
Notleiter {f} drabina ewakuacyjna stała
Notruf {m} wezwanie o pomoc
Notruf {m} wezwanie nagłe
Notrufmeldung {f} zgłoszenie wypadku
Notrufnummer {f} telefon alarmowy
Notrufnummer {f} telefoniczny numer alarmowy
Notrufsignal {n} sygnał alarmowy
Notruftelefon {n} telefon alarmowy
Notschalter {m} wyłącznik awaryjny
Notsignal {n} sygnał alarmowy
Notsignal {n} sygnał ostrzegawczy
Notsituation {f} sytuacja wymagająca nagłej pomocy
Notstiege {f} schody ewakuacyjne
Notstromanlage {f} awaryjne źródło prądu
Notstromversorgung {f} awaryjne zaopatrzenie w prąd
Notstromversorgungsanlage {f} instalacja awaryjnego zaopatrzenia prądu
Nottreppe {f} schody ewakuacyjne
Nußelt-Zahl {f} liczba Nusselta
nutzbare Fassungsvermögen, das pojemność użytkowa
Nutzfeuer {n} ogień użyteczny
Nutzfläche {f} powierzchnia użytkowa
Nutzleistung {f} moc użytkowa
Nutzraum {m} pojemność użytkowa
Nutzungsänderung {f} zmiana użytkowania
Nutzungsart {f} sposób użytkowania

Polnische Wörter, die mit N beginnen

Deutsch Polnisch
N N
herab na dół
Aufsitzen !! na wóz !!
Po przybyciu na miejsce zdarzenia i dokonaniu rozpoznania stwierdzono nach dem Eintreffem am Ereignisort und der durchgeführten Aufklärung wurde festgestellt
Wehrführer {m} naczelnik ochotniczej straży pożarnej
Wehrleiter {m} naczelnik ochotniczej straży pożarnej
Sender {m} nadajnik
Überdruck {m} nadciśnienie
Ansprechdruck {m} nadciśnienie zadziałania
Sauerstoffüberschuß {m} nadmiar tlenu
Wasserüberschuß {m} nadmiar wody
aufblasen nadmuchać
Peroxyd {n} nadtlenek
Überwachung {f} nadzór
Aufsicht {f} nadzór
Bauaufsicht {f} nadzór budowlany
Güteüberwachung {f} nadzór jakości
Brandaufsicht {f} nadzór przeciwpożarowy
technische Überwachung, die nadzór techniczny
überwachen nadzorować
erhöhte Umweltgefährdung {f} nadzwyczajne zagrożenie środowiska (NZś)
Petroleum {n} nafta
Wärmestauung {f} nagromadzenie ciepła
Wärmestau {m} nagromadzenie ciepła
Rauchansammlung {f} nagromadzenie dymu
Aufheizung {f} nagrzanie
Querschnittserwärmung {f} nagrzanie poprzeczne
erwärmt nagrzany
erhitzen nagrzewać
erwärmen nagrzewać
aufheizen nagrzewać
Erwärmung {f} nagrzewanie
Durchwärmung {f} nagrzewanie na wskroś
zündgefährliche Erwärmung, die nagrzewanie niebezpieczne pożarowo
Lagererwärmung {f} nagrzewanie się łożysk
Vorwärmung {f} nagrzewanie wstępne
Lufterhitzer {m} nagrzewnica powietrza
Dringlichkeit {f} nagła potrzeba
schlagartige Flammenausbreitung, die nagłe rozprzestrzenianie się płomieni
plötzliche Luftzufuhr, die nagły dopływ powietrza
Notfall {m} nagły przypadek
Notfall {m} nagły wypadek
Mindestdurchmesser einer Rohrleitung {m} najmniejsza średnica (przewodu wodociągowego)
Tiefstwasserstand {m} najniższy stan wody
Bedarfsspitze {f} największe zapotrzebowanie
Klauenmutter {f} nakrętka kłowa
Gefahrzettel {m} nalepka ostrzegawcza
einfeuern napalić
Antrieb {m} napęd
Leiterantrieb {m} napęd drabiny
Allradantrieb {m} napęd na wszystkie koła
Jet-Antrieb {m} napęd odrzutowy
handbetätigte Leiterantrieb, der napęd ręczny drabiny
antreiben napędzać
füllen napełniać
Wasserfüllung {f} napełnianie wodą
Wasserauffüllung {f} napełnianie wodą
Füllung {f} napełnienie
wassergefüllt napełniony wodą
Oberflächenspannung {f} napięcie powierzchniowe
Zündspannung {f} napięcie zapalające
Druckkraft {f} napór
Wärmespannung {f} naprężenie cieplne
Strahlenbelastung {f} napromieniowanie (radioaktywne)
Lufteinströmung {f} napływ powietrza
Dienstberatung {f} narada służbowa
Dienstberatung mit der Freiwilligen Feuerwehr {f} Narada służbowa z jednostkami OSP
Schulterstück {n} naramiennik
gefährden narażać na niebezpieczeństwo
Gefahr entgegengehen, der narażać się na niebezpieczeństwo
sich einer Gefahr aussetzen narazić się niebezpieczeństwo
gefährdet narażony na niebezpieczeństwo
brandgefährdet narażony na niebezpieczeństwo pożaru
Verletzung der Brandschutzvorschriften, die naruszenia przepisów przeciwpożarowych
Verletzung {f} naruszenie
hydraulische Werkzeuge narzędzia hydrauliczne
hydraulische Geräte narzędzia hydrauliczne
Werkzeug {n} narzędzie
funkenfreie Werkzeug, das narzędzie nieiskrzące
Mehrfunktionsgerät {n} narzędzie wielofunkcyjne
C-Festkupplung {f} nasada
A-Festkupplung {f} nasada A
B-Festkupplung {f} nasada B
Festkupplung {f} nasada pożarnicza
Saugeingang der Pumpe, der nasada ssawna (pompy)
Druckausgang einer Pumpe, der nasada tłoczna pompy
Zerstäuber-Aufsatz {m} nasadka rozpylająca
einstellen nastawiać
Panikstimmung {f} nastrój paniki
flankierende Angriff, der natarcie boczne
Frontalangriff {m} natarcie czołowe
Frontalangriff {m} natarcie frontalne
Löschangriff {m} natarcie gaśnicze
umfassende Angriff, der natarcie okrążające
Innenangriff {m} natarcie wewnętrzne
Schaumangriff {m} natarcie z użyciem piany
Außenangriff {m} natarcie zewnętrzne
Stromstärke {f} natężenie prądu
Wärmestrahlungsintensität {f} natężenie promieniowania cieplnego
Förderstrom {m} natężenie przepływu
Durchflußmenge {f} natężenie przepływu
Durchfluß {m} natężenie przepływu
Wärmestromdichte {f} natężenie przepływu ciepła
Luftdurchsatz {m} natężenie przepływu powietrza
Wasserdurchsatz {m} natężenie przepływu wody
Wasserdurchfluß {m} natężenie przepływu wody
Wasserstrom {m} natężenie przepływu wody
Ausflußgeschwindigkeit {f} natężenie wypływu
Ausfluß {m} natężenie wypływu
Brandschutzbeschichtung {f} natrysk ognioochronny
Wärmelehre {f} nauka o cieple
Löschlehre {f} nauka o gaszeniu
Führungslehre {f} nauka o kierowaniu
Entscheidungslehre {f} nauka o podemowaniu decyzji
Brandlehre {f} nauka o rozwoju pożaru
Unwetter {f} nawałnica
aufwickeln nawijać
Aufwickeln {n} nawijanie
elektrostatische Aufladung, die naładowanie elektrostatyczne
brandschutztechnischen Auflagen, die nałożone wymagania
nichttropfend nie kapiący
nichtbeflammt nie obięty płomieniem
G-Glas {n} nie przepuszczające promieniowanie cieplne)
nichttropfend nie ściekający kroplami
ungefährdet nie zagrożny
Brandrisiko {n} niebezpieczećstwo pożarowe
Einsturzgefahr {f} niebezpieczećstwo zawalenia się
Gefährlichkeit {f} niebezpieczeństwo
Gefahr {f} niebezpieczeństwo
Gesundheitsgefahr {f} niebezpieczeństwo dla zdrowia
Lebensgefahr {f} niebezpieczeństwo dla życia
abwendbare Gefahr, die niebezpieczeństwo do uniknięcia
Fermentationsgefahr {f} niebezpieczeństwo fermentacji
Strahlenrisiko {n} niebezpieczeństwo napromieniowania radioaktywnego
Stichflammengefahr {f} niebezpieczeństwo ogni żgących
Rückzündungsgefahr {f} niebezpieczeństwo ponownego zapłonu
Panikgefahr {f} niebezpieczeństwo powstania paniki
Brandrisiko {n} niebezpieczeństwo powstania pożaru
Brandentstehungsgefahr {f} niebezpieczeństwo powstania pożaru
Brandgefahr <BG> {f} niebezpieczeństwo pożarowe
Feuergefahr {f} niebezpieczeństwo pożarowe
Brandgefährlichkeit {f} niebezpieczeństwo pożarowe
Feuerrisiko {n} niebezpieczeństwo pożarowe
Feuergefährlichkeit {f} niebezpieczeństwo pożarowe
Waldbrandgefahr {f} niebezpieczeństwo pożaru lasu
Durchbruchsgefahr des Feuers, die niebezpieczeństwo przedostania się (przebicia się) ognia
Nachbarschaftsgefahr {f} niebezpieczeństwo przeniesienia ognia na sąsiednie budynki
Brandübertragungsgefahr {f} niebezpieczeństwo przeniesienia się pożaru
Brandübergriffsgefahr {f} niebezpieczeństwo przerzutu pożaru
Flammenübergreifgefahr {f} niebezpieczeństwo przerzutu płomieni
Brandausbreitungsgefahr {f} niebezpieczeństwo rozprzestrzeniana się pożaru
Brandweiterleitungsgefahr {f} niebezpieczeństwo rozprzestrzeniania się pożaru
Selbstzündungsgefahr {f} niebezpieczeństwo samozapłonu
Erstickungsgefahr {f} niebezpieczeństwo uduszenia
Absturzgefahr {f} niebezpieczeństwo upadku
Explosionsrisiko {n} niebezpieczeństwo wybuchu
Explosionsgefährlichkeit {f} niebezpieczeństwo wybuchu
Explosionsgefahr {f} niebezpieczeństwo wybuchu
Brandausbruchsgefahr {f} niebezpieczeństwo wybuchu pożaru
Zerknallgefahr {f} niebezpieczeństwo wyfuknięcia
Unfallgefahr {f} niebezpieczeństwo wypadku
Blitzgefahr {f} niebezpieczeństwo wyładowania atmosferycznego
Verqualmungsgefahr {f} niebezpieczeństwo zadymienia
Rauchrisiko {n} niebezpieczeństwo zadymienia
Entflammbarkeitsgefahr {f} niebezpieczeństwo zapalenia
Entzündungsgefahr {f} niebezpieczeństwo zapłonu
Zündgefahr {f} niebezpieczeństwo zapłonu
Vergiftungsgefahr {f} niebezpieczeństwo zatrucia
Toxizitätsrisiko {n} niebezpieczeństwo zatrucia
Gefahr ist eingedämmt, die niebezpieczeństwo zostało zażegnane
Verletzungsgefahr {f} niebezpieczeństwo zranienia
Zündrisiko {n} niebezpieczęstwo zapłonu
unsicher niebezpieczny
gefährlich niebezpieczny
gesundheitsgefährlich niebezpieczny dla zdrowia
lebensgefährlich niebezpieczny dla życia
explosionsgefährlich niebezpieczny pod względem wybuchowym
feuergefährlich niebezpieczny pożarowo
brandgefährlich niebezpieczny pożarowo
feuergefährliche Produktionsablauf, die niebezpieczny pożarowo przebieg procesu produkcyjnego
Fahrlässigkeit {f} niedbalstwo
menschliche Versagen, das niedopatrzenie
Kippe {f} niedopałek
Zigarettenkippe {f} niedopałek papierosa
Zigarettenstummel {m} niedopałek papierosa
Zigarettenrest {m} niedopałek papierosa
unzureichend niedostateczny
Sauerstoffmangel {m} niedostatek tlenu
feuchtigkeitsunempfindlich niehigroskopijny
funkenfrei nieiskrzący
Deutsche Jugendfeuerwehr <DJF> Niemiecka Młodzieżowa Straż Pożarna
Deutsches Institut für Normung Berlin <DIN> Niemiecki Instytut Normalizacyjny Berlin
unberechenbar nieobliczalny
brandempfindlich nieodporny na ogień
feuerempfindlich nieodporny na ogień
fahrlässige Umgang mit Feuer, der nieostrożne obchodzenie się z ogniem
unvorsichtige Umgehen mit Feuer, das nieostrożne obchodzenie się z ogniem
unvorsichtig nieostrożnie
Unvorsichtigkeit {f} nieostrożność
unvorsichtig nieostrożny
Nichtbrennbarkeit {f} niepalność
unverbrennbar niepalny
nicht brennbar niepalny
unverbrennlich niepalny
unbrennbar niepalny
unsicher niepewny
Mißerfolg {m} niepowodzenie {n}
wasserundurchlässig nieprzemakalny
unvorschriftsmäßig nieprzepisowo
undurchdringlich nieprzypuszczalny
Bewußtlosigkeit {f} nieprzytomność
bewußtlos nieprzytomny
rostfrei nierdzewny
rostbeständig nierdzewny
nichtfeuerverbreitend nierozprzestrzeniający ogień
unauflösbar nierozpuszczalny
unlöslich nierozpuszczalny
unwirksam nieskuteczny
unverbrannt niespalony
Undichtigkeit {f} nieszczelność
Sprinklerleckanlage {f} nieszczelność instalacji tryskaczowej
undicht nieszczelny
Umweltverträglichkeit {f} nieszkodliwość dla środowiska
unbeständig nietrwały
nicht sachgemäße Umgang mit Feuer, der niewłaściwe obchodzenie się z ogniem
unverqualmt niezadymiony
rauchfrei niezadymiony
explosionsungefährdet niezagrożony wybuchem
unabhängige Löschwasserversorgung, die niezależne zaopatrzenie w wodę gaśniczą (zaopatrzenie w wodę do celów przeciwpożarowych z cieków wodnych, sztucznych zbiorników i studni wodnych)
flammsicher niezapalny
nichtentflammbar niezapalny
verlässlich niezawodny
sicher niezawodny
nichtentzündbar niezdolny do zapłonu
unvorschriftsmäßig niezgodne z przepisami
regelwidrig niezgodny z zasadami
unbekannt nieznana (substancja)
Tiefdruck {m} niskie ciśnienie
schaumzerstörend niszczący pianę
Ernennung {f} nominacja
Nenneintauchtiefe der Tauchpumpe {f} nominalna głębokość zanurzenia (pompy głębinowej)
Nenndrehzahl {f} nominalna liczba obrotów
Nennfeuerwiderstandsdauer {f} nominalna odporność ogniowa
Nennrettungshöhe der Drehleiter {f} nominalna wysokość ratownicza (drabiny samochodowej)
Nennsaughöhe {f} nominalna wysokość ssania
Norm {f} norma
Normblatt {n} norma (wydrukowana)
Europäische Norm, die <EN> {f} norma europejska
Feuerwehrnorm {f} norma pożarnictwa
harmonisierte Norm, die norma zhamonizowana
Fachnormausschuß Feuerwesen, der <FNFW> Normalizacyjna Komisja Problemowa
Fachnormausschuß Feuerwesen <FNFW> {m} Normalizacyjna Komisja Problemowa
normal qualmend normalnie dymący
normal brennbar <B2> normalnie palny
normalentflammbar normalnie zapalny
Ausrüstungsnormative {f} normatyw wyposażenia
Normung {f} normowanie
Normbrandversuch {m} normowe badanie odporności ogniowej
Technische Normen, Gütevorschriften und Lieferbedingungen <TGL> normy
tragen nosić
Wärmeträger {m} nośnik ciepła
Tragfähigkeit {f} nośność
tragend nośny
Schlauchhalter {m} noszak wężowy
Trage {f} nosze
Tragbahre {f} nosze
Krankentrage {f} nosze
Rettungstrage {f} nosze ratownicze {n}
Schneidgerät {n} nożyce hydrauliczne
Identifikationsnummer {f} numer identyfikacyjny
Stoffkennzeichnungsnummer {f} numer idyntyfikacji substancji
Stoffkennzeichnungsnummer {f} numer rozpoznawczy
Seriennummer {f} numer seryjny {m}
Feuerwehrrufnummer {f} numer telefonu alarmowego straży pożarnej
Taucher {m} nurek
tauchen nurkować
Tauchen {n} nurkowanie
Strömung {f} nurt

Impressum und Haftungsausschluss