Deutsch-Polnisches Wörterbuch für Feuerwehrfachbegriffe
 » Suche im Wörterbuch

Suche im Wörterbuch

Suche nach Stichwort:

Suche nach Anfangsbuchstaben:

A Ą B C Ć D E Ę F G H I J K L Ł M N Ń O Ó P Q R S Ś T U V W X Y Z Ź Ż

Erläuterungen zu Symbolen:

< > Abkürzung
{f} grammatisches Geschlecht: weiblich
{m} grammatisches Geschlecht: männlich
{n} grammatisches Geschlecht: sächlich
Deutsch-Polnisches Wörterbuch für Feuerwehrfachbegriffe
 » Suche im Wörterbuch

Deutsche Wörter, die mit O beginnen

Deutsch Polnisch
O O
Oberbrandmeister <OBM> {m} starszy ogniomistrz pożarnictwa
Oberbrandmeister, der <OBM> starszy ogniomistrz pożarnictwa
obere Explosionsgrenze <OEG> {f} górna granica wybuchowości
obere Explosionsgrenze, die <OEG> górna granica wybuchowości
obere Explosionspunkt, der górna temperatura wybuchowości
obere Zündgrenze, die górna granica zapłonu
Oberfeuerwehrmann <OFM> {m} starszy strażak
Oberfeuerwehrmann, der <OFM> starszy strażak
Oberfläche {f} powierzchnia zewnętrzna
oberflächenaktiv powierzchniowo czynny
Oberflächenaktivität {f} czynność powierzchniowa
Oberflächenbeschaffenheit {f} stan powierzchni
Oberflächenbrand {m} pożar powierzchniowy
Oberflächendruck {m} ciśnienie powierzchniowe
Oberflächenreaktion {f} reakcja powierzchniowa
Oberflächenspannung {f} napięcie powierzchniowe
Oberflächentemperatur {f} temperatura powierzchni
Oberflächenwasser {n} woda powierzchniowa
oberflächige Abbrennen, das spalanie powierzchniowe
oberflächige Abflammen, das rozprzestrzenianie się powierzchniowe płomieni
Objekt {n} obiekt
Objektbesichtigung {f} inspekcja
Objektbesichtigung {f} kontrola obiektu
Objekteinsatzübung {f} ćwiczenie (jednostek ratowniczo-gaśniczych) na obiekcie
Objektmelder {m} przycisk pożarowy
Objektschutz {m} ochrona obiektu
Ofen {m} piec
Ofenheizung {f} ogrzewanie piecowe
offene Brand, der pożar otwarty
offene Feuer, das otwarty ogień
offene Flamme, die płomień
offene Flamme, die otwarty ogień
offene Licht, das otwarte światło
offene Tiegel, der tygiel otwarty
offene Wunde, die rana otwarta
Öffentliche Dienst, der służba publiczna
öffentliche Fernmeldeanlage, die publiczne urządzenie sygnalizacyjno-alarmowe pożaru
öffentliche Feuermelder, der publiczny sygnalizator pożarowy
öffentliche Feuerwehr, die terenowa straż pożarna
öffentliche Feuerwehr-Notrufmelder, der publiczny sygnalizator pożarowy
öffentliche Gebäude, das budynek użyteczności publicznej
öffentliche Melder, der uliczny przycisk alarmowy
öffentliche Melder, der publiczny przycisk alarmowy
Öffentliche Recht, das prawo publiczne
öffentliche Sicherheit, die bezpieczeństwo publiczne
Offiziersernennung {f} promocja oficerska
öffnen otwierać
öffnen otworzyć
Öffnungenabschirmung {f} ekranowanie otworów
ökologische Brandschutz, der ochrona środowiska nauralnego przed skutkami pożarów
Öl {n} olej
Öl/Wasser-Emulsion {f} emulsja oleju na wodzie
Ölabscheider {f} oddzielacz oleju
Ölbekämpfung {f} akcja przeciwolejowa
Ölbindemittel {n} środek wiążący olej
Ölbinder {m} środek do usuwania olejów (sorbent)
Öldiffusionspumpe {f} pompa dyfuzyjna olejowa
Ölfilm {m} film olejowy
Ölheizung {f} ogrzewanie olejowe
Ölkapselung {f} osłona olejowa
Öllache {f} rozlew oleju
Öllachenbrand {m} pożar rozlewu oleju
Ölpumpe {f} pompa olejowa
Ölsauggerät {n} zbieracz oleju
Ölschaden {m} szkoda spowodowana rozlaniem oleju
Ölschadenanhänger {m} przyczepa ze sprzętem przeciwolejowym
Ölschadenbekämpfung {f} akcja ratownictwa olejowego
Ölschadeneinsatz {m} ratownictwo olejowe
Ölschicht {f} warstwa oleju
Ölseperator {m} oddzielacz oleju
Ölsperre {f} zapora przeciwolejowa
Ölspur {f} ślad oleju
Ölspur {f} plama olejowa
Ölverbrennung {f} spalanie oleju
Ölverdampfung {f} odparowanie oleju
ölverschmutzt zanieczyszczony olejem
Ölverschmutzung {f} zanieczyszczenie olejowe
Ölverunreinigung {f} zanieczyszczenie olejem
Ölwehreinsatz {m} akcja przeciwolejowa
operative Diensthabende {m} Dyżurny Operacyjny
operative Diensthabende der Kreiskommandantur {m} dyżurny operacyjny powiatu {m}
opertive Kreisdiensthabende {m} Dyżurny Operacyjny Powiatu
Opfer {n} ofiara {f}
optische Alarm, der alarm optyczny
optische Alarmmeldung, die alarm za pomocą sygnału optycznego
optische Alarmmeldung, die alarm optyczny
optische Rauchdichte, die optyczna gęstość dymu
optische Rauchmelder, der czujka dymu optyczna
Orden {m} order
Organisationseinheit {f} jednostka organizacyjna
Organisationsstruktur {f} struktura organizacyjna
organisatorische Brandschutz, der planowanie i organizacja ochrony przeciwpożarowej
Orientierung {f} orientacja
ortsbeweglich przenośny
ortsbeweglich ruchomy
ortsfeste automatische Löschanlage, die stała automatyczna instalacja gaśnicza
ortsfeste CO2-Löschanlage, die stała instalacja gaśnicza na CO2
ortsfeste Feuerlöschanlage, die stała instalacja gaśnicza
ortsfeste Feuerlöscheinrichtung, die stałe urządzenie gaśnicze
ortsfeste Leichtschaumlöschanlage, die stała instalacja gaśnicza na pianę lekką
ortsfeste Mittelschaumlöschanlage, die stała instalacja gaśnicza na pianę średnią
ortsfeste Schaumlöschanlage, die stała instalacja gaśnicza pianowa
ortsfeste Schwerschaumlöschanlage, die stała instalacja gaśnicza na pianę cieżką
ortsfeste Sprühwasseranlage, die stała instalacja gaśnicza zraszaczowa
Ortslöschrabatt {m} rabat ubezpieczeniowy (zależny od stanu wyposażenia miescowej jednostki straży pożarnej)
Ortung {f} określenie pozycji
Ostsee {f} Morze Bałtyckie
ovale Karabinerhaken mit Schraubverschluss karabinek owalny zakręzany {m}
Oxydation {f} utlenianie
Oxydationsfähigkeit {f} zdolność do utleniania
Oxydationsflamme {f} płomień utleniający
Oxydationsgeschwindigkeit {f} szybkość utleniania
Oxydationsreaktion {f} reakcja utleniniana
Oxydationsvorgang {m} proces utleniania
oxydieren utleniać

Polnische Wörter, die mit O beginnen

Deutsch Polnisch
O O
hochfeuerbeständig hfb o wysokiej ognioodporności
hochfeuerbeständig <hfb> o wysokiej ognioodporności
mobile Brandbelastung, die obcążenie ogniowe w pomieszczeniu (bez uwzględnienia materiałów palnych konstrukcji budynku)
Begehung {f} obchód
Kontrollgang {m} obchód kontrolny
Betriebsbegehung {f} obchód zakładowy
Umgang mit Feuer, der obchodzenie się z ogniem
Belastung {f} obciążenie
Wärmebelastung {f} obciążenie cieplne
zulässige Brandbelastung, die obciążenie dopuszczalne
dynamische Belastung, die obciążenie dynamiczne {n}
Belastung, dynamische {f} obciążenie dynamiczne {n}
körperliche Belastung, die obciążenie fizyczne
Brandbelastung {f} obciążenie ogniowe
Brandlast {f} obciążenie ogniowe
Brandpotential {n} obciążenie ogniowe
Eigenbrandlast {f} obciążenie ogniowe (od palnych materiałów budowlanych zastosowanych w konstrukcji budynku)
Feuerbeanspruchung {f} obciążenie ogniowe (ogniem)
Gesamtbrandlast {f} obciążenie ogniowe całkowite
Grenzbrandlast {f} obciążenie ogniowe graniczne
Punktbrandlast {f} obciążenie ogniowe miejscowe
rechnerische Brandbelastung, die obciążenie ogniowe obliczeniowe
rechnerische Brandlast, die obciążenie ogniowe obliczeniowe
Holzbrandlast {f} obciążenie ogniowe od drewna
immobile Brandbelastung, die obciążenie ogniowe od materiałów palnych z konstrukcji budynku
Fremdbrandlast {f} obciążenie ogniowe od materiałów palnych znajdujących się w pomieszeniu (poza palnymi elementami konstrukcji budynku)
Gesamtbrandlast {f} obciążenie ogniowe pomieszczenia
Restbrandlast {f} obciążenie ogniowe resztkowe
flächenhaft angeordnete Brandlast, die obciążenie ogniowe rozłożone na powierzchni
Prüflast {f} obciążenie próbne
psychische Belastung, die obciążenie psychiczne
seelische Belastung, die obciążenie psychiczne
Belastung, statische {f} obciążenie statyczne {n}
statische Belastung, die obciążenie statyczne {n}
thermische Belastung, die obciążenie termiczne
thermisch variable Belastung, die obciążenie termiczne zmienne
Objekt {n} obiekt
bauliche Anlage, die obiekt budowlany
Brandstiftungsobjekt {n} obiekt podpalony
Gefahrenobjekt {n} obiekt zagrażający
gefährdete Objekt, das obiekt zagrożony
ergreifen objąć
in den Dienst gehen objąć służbę
Feuerwehrumfahrt {f} objazd dla straży pożarnej
Beflammung {f} objęcie płomieniami
Brandobjekt {n} objekt objęty pożarem
Volumen {n} objętość
Brandgasvolumen {n} objętość gazów pożarowych
Schaumvolumen {n} objętość piany
Durchflußvolumen {n} objętość przepływu
Flammenvolumen {n} objętość płomieni
spezifische Brandgasvolumen, das objętość właściwa gazów pożarowych
Löschwasserrückhaltevolumen {n} objętość zatrzymywanej wody gaśniczej
Volumenabbrandgeschwindigkeit {f} objętościowa szybkość spalania
vom Brand ergriffen objęty pożarem
beflammt objęty płomieniem
Brandschutz nach Maß, der obliczenia pożarnicze
Hydraulikberechnung {f} obliczenie hydrauliczne
Schaummittelberechnung {f} obliczenie zapotrzebowania środka pianotwórczego
rechnerische Wasser/Schaummittel-Gemischmenge, die obliczeniowa ilość wodnego roztworu środka pianotwórczego
rechnerische Brandfläche, die obliczeniowa powierzchnia pożaru
rechnerisch erforderliche Feuerwiderstandsdauer, die obliczeniowa wymagana odporność ogniowa
abwaschen obmyć
Wärmesenke {f} obniżenie (ilości) ciepła
spezifische Dampfvolumen, das obojętość właściwa pary
Eichpflicht {f} obowiązek legalizacji
Aufsichtspflicht {f} obowiązek nadzoru
Feuerwehrdienstpflicht {f} obowiązek pełnienia służby pożarniczej
Dienstpflicht {f} obowiązek służbowy
Brandschutzpflicht {f} obowiązek w zakresie ochrony przeciwpożarowej
Pflichtfeuerwehr, die <PF> obowiązkowa straż pożarna
Pflichtfeuerwehr <PF> {f} obowiązkowa straż pożarna
rotierender Propellerwegfall obracanie śmigła
Gefährdungsbild {n} obraz zagrożenia
Körperverletzung {f} obrażenie cielesne
Flammenbereich {m} obręb płomienia
Schutz {m} obrona
Abwehr {f} obrona
Wehr {f} obrona
Verteidigung {f} obrona
Zivilschutz {m} Obrona Cywilna
Nachbarschaftsschutz {m} obrona obiektów sąsiednich
Brandabwehr {f} obrona przed ogniem
Drehung {f} obrót
drehbare Schlauchaufhängevorrichtung, die obrotowy przyrząd do zawieszania węży
Flammensaum {m} obrzeże płomienia
Gefahrengebiet {n} obsza zagrożony
Umfang {m} obszar
Überwachungsbereich {m} obszar dozorowany
Katastrophengebiet {n} obszar katastrofy
Gefahrenbereich {m} obszar niebezpieczny
Gefahrengebiet {n} obszar niebezpieczny
Katastrophengebiet {n} obszar objęty katastrofą
Brandstellenbereich {m} obszar objęty pożarem
Brandbereich {m} obszar objęty pożarem
Brandgebiet {n} obszar objęty pożarem
Beflammungsbereich {m} obszar objęty płomieniami
Schadensgebiet {n} obszar objęty zniszczeniem
Schutzabschnitt {m} obszar ochroniony (np. przez instalację tryskaczową)
Entrauchungsbereich {m} obszar oddymiania
Flammeneinwirkungsbereich {m} obszar oddziaływania płomieni
Wachbezirk {m} obszar operacyjny
Ausrückgebiet {n} obszar operacyjny
Ausrückebereich {m} obszar operacyjny
Einsatzbereich {m} obszar operacyjny
Pflichtbereich einer Feuerwehr {m} obszar operacyjny
Löschbezirk {m} obszar operacyjny jednostki straży pożarnej
Brandbereich {m} obszar pożaru
Entwicklungsraum {m} obszar rozwinięcia
Wirkungsbereich {m} obszar skutecznego działania
Brandnahbereich {m} obszar w pobliżu pożaru
Explosionsbereich {m} obszar wybuchowości
Brandrisikobereich {m} obszar zagrożenia pożarowego
Gefahrenbereich {m} obszar zagrożeniowy
gefährdete Gebiet, das obszar zagrożony
Ex-Bereich, der obszar zagrożony wybuchem
explosionsgefährdete Bereich, der obszar zagrożony wybuchem
Absperrbereich {m} obszar zamknięty
Zündbereich {m} obszar zapłonu
Brandzehrungsbereich {m} obszar zniszczeń spowodowanych przez pożar
Bedienung {f} obsługa
bedienen obsługiwać
Gehäuse {n} obudowa
Sicherheitsschuhe obuwie ochronne
Arbeitsschutzschuhe obuwie ochronne robocze
Eindämmung {f} obwałowanie
Wachkreis {m} obwód dozorowy
Gaswolke {f} obłok gazu
Staubwolke {f} obłok pyłu
Bewertung {f} ocena
Beurteilung {f} ocena
Rauchmengenauswertung {f} ocena ilości dymu
Gefahrenabschätzung {f} ocena niebezpieczeństwa
Gefahreneinschätzung {f} ocena niebezpieczeństwa
Brandrisikobewertung {f} ocena niebezpieczeństwa pożarowego
Brandgefahrenbeurteilung {f} ocena niebezpieczeństwa pożarowego
Brandrisikobeurteilung {f} ocena niebezpieczeństwa pożarowego
Brandbewertung {f} ocena pożaru
Brandbeurteilung {f} ocena pożaru
Brandrisikobeurteilung {f} ocena ryzyka pożaru
Brandrisikoanalyse {f} ocena stanu zagrożenia pożarowego
Lagebeurteilung {f} ocena sytuacji
Beurteilung der Lage <BdL> {f} ocena sytuacji
taktische Beurteilung, die ocena taktyczna
brandsicherheitliche Bewertung, die ocena z punktu widzenia bezpieczeństwa pożarowego
brandschutztechnische Beurteilung, die ocena z punktu widzenia ochrony przeciwpożarowej
Gefahreneinschätzung {f} ocena zagrożenia
bewerten oceniać
Freiwillige Feuerwehr, die <FF> ochotnicza straż pożarna
Freiwillige Feuerwehr <FF> {f} ochotnicza straż pożarna
Freiwillige ochotnik
schützen ochraniać
Schutz {m} ochrona
Bewachung {f} ochrona
Kulturgutschutz {m} ochrona dóbr kultury
Atemschutz {m} ochrona dróg oddechowych
Sachschutz {m} ochrona mienia
Objektschutz {m} ochrona obiektu
Augenschutz {m} ochrona oczu
Gefahrenschutz {m} ochrona od zagrożeń
Blitzschutz {m} ochrona odgromowa
Gebäudeblitzschutz {m} ochrona odgromowa budynku
Personenschutz {m} ochrona osób
Arbeitsschutz {m} ochrona pracy
Katastrophenschutz, der <KatS> ochrona prezd skutkami katastrof
Katastrophenschutz <KatS> {m} ochrona prezd skutkami katastrof
Chemieschutz {m} ochrona przeciwchemiczna
Rauchschutz {m} ochrona przeciwdymowa
Brandschutz {m} ochrona przeciwpożarowa
Feuerschutz {m} ochrona przeciwpożarowa
Feuerschutzwesen {n} ochrona przeciwpożarowa
Schlagwetterschutz {m} ochrona przeciwpożarowa (w kopalni)
Computerbrandschutz {m} ochrona przeciwpożarowa komputerów
betriebliche Brandschutz, der ochrona przeciwpożarowa metodami organizacymi
Baustellenbrandschutz {m} ochrona przeciwpożarowa na placu budowy
Flughafenbrandschutz {m} ochrona przeciwpożarowa portu lotniczego
bautechnische Brandschutz, der ochrona przeciwpożarowa w budownictwie
bauliche Brandschutz, der ochrona przeciwpożarowa w budownictwie
bauliche Brandschutz im Wohnungsbau, der ochrona przeciwpożarowa w budownictwie mieszkaniowym
bauliche Brandschutz im Industriebau, der ochrona przeciwpożarowa w budownictwie przemysłowym
Gebäudebrandschutz {m} ochrona przeciwpożarowa w budynkach
Waldbrandschutz {m} ochrona przeciwpożarowa w lasach
Industriebrandschutz {m} ochrona przeciwpożarowa w przemyśle
Brandschutz in der Industrie, der ochrona przeciwpożarowa w przemyśle
Brandschutz in der Landwirtschaft, der ochrona przeciwpożarowa w rolnictwie
Brandschutz in elektrischen Anlagen, der <Elt-Brandschutz> {m} ochrona przeciwpożarowa w urządzeniach elektrycznych wymagania przeciwpożarowe dla urządzeń elektrycznych
Elt-Brandschutz Brandschutz in elektrischen Anlagen, der {m} ochrona przeciwpożarowa w urządzeniach elektrycznych wymagania przeciwpożarowe dla urządzeń elektrycznych
Betriebsbrandschutz {m} ochrona przeciwpożarowa zakładu
Werkbrandschutz {m} ochrona przeciwpożarowa zakładu
Staubschutz {m} ochrona przeciwpyłowa
Explosionsschutz <Ex-Schutz> {m} ochrona przeciwwybuchowa
Explosionsschutz, der <Ex-Schutz> ochrona przeciwwybuchowa
Zündschutz {m} ochrona przeciwzapłonową
Katastrophenschutz <KatS> {m} ochrona przed katastrofami
Katastrophenschutz, der <KatS> ochrona przed katastrofami
Katastrophenschutz, der <KatS> ochrona przed klęską żywiołową
Katastrophenschutz <KatS> {m} ochrona przed klęską żywiołową
Gefahrenschutz {m} ochrona przed niebezpieczeństw
Feuerschutz {m} ochrona przed ogniem
Strahlenschutz {m} ochrona przed promieniowaniem
Gefahrenabwehr {f} ochrona przed zagrożeniem
Entflammungsschutz {m} ochrona przed zapaleniem
Knickschutz für Druckschläuche {m} ochrona przed załamaniem węży tłocznych
Überspannungsschutz {m} ochrona przepięciowa
Strahlenschutz {m} ochrona radiologiczna
Nachbarschutz {m} ochrona sąsiada
Nachbarschaftsschutz {m} ochrona sąsiedztwa
Nachbarschutz {m} ochrona sąsiedztwa
Umweltschutz {m} ochrona środowiska
Brandschutzökologie {f} ochrona środowiska naturalnego przed skutkami pożarów
ökologische Brandschutz, der ochrona środowiska nauralnego przed skutkami pożarów
Versicherungsschutz {m} ochrona ubezpieczeniowa
Feuerversicherungsschutz {m} ochrona ubezpieczeniowa od ognia
Wasserschutz {m} ochrona wodna
Sprinklerschutz {m} ochrona za pomocą instalacji tryskaczowej
Schutz der vom Feuer bedrohten Häuser ochrona zagrożonych pożarem domów
Schutz, kollektive {m} ochrona zbiorowa
kollektiver Schutz ochrona zbiorowa
Gesundheitsschutz {m} ochrona zdrowia
geschützt ochroniony
brandgeschützt ochroniony przed pożarem
abkühlen ochładzać
Abwasserbehandlungsanlage {f} oczyszczalnia ścieków {f}
Entziehung der Wärme, die odbieranie ciepła
reflektieren odbijać
Abnahme {f} odbiór
Bauabnahme {f} odbiór budowlany
Empfänger {m} odbiorca
Befehlsempfänger {m} odbiorca rozkazu
Empfänger {m} odbiornik
Meldeempfänger {m} odbiornik radiokomunikacyjny
Funkmeldeempfänger {m} odbiornik radiokomunikacyjny alarmowy
ableisten odbyć (służbę)
ableisten odbywać
Entlastung {f} odciążenie
Explosionsdruckentlastung {f} odciążenie wybuchu
entlasten odciążyć
Wärmeentzug {m} odcięcie dopływu ciepła
Luftabschluß {m} odcięcie dostępu powietrza
Einsatzabschnitt {m} odcinek bojowy
Strahlrohrstrecke {f} odcinek linii wężowej tłocznej
Verstärkerstrecke {f} odcinek linii wężowej tłocznej pomiędzy dwoma pompami w systemie przetłaczania
Förderstrecke {f} odcinek zasilający
entfernen oddalić
brandherdfern oddalony od ogniska pożaru
Wärmeabgabe {f} oddawanie ciepła
entrauchen oddymiać
Rauchfreihaltung {f} oddymianie
Rauchentlüftung {f} oddymianie
Rauchbelüftung {f} oddymianie
Entrauchung {f} oddymianie
Brandrauchentlüftung {f} oddymianie miejsca pożaru
Abteilung {f} oddział
Hauptwache {f} oddział (strażnica) straży pożarnej (pierwszy, główny)
Zugwache {f} oddział (strażnica) straży pożarnej (w sile plutonu)
Feuerwehraufgebot {n} oddział straży pożarnej
Gruppenwache {f} oddział straży pożarnej w sile jednej sekcji
Brandhitzeeinwirkung {f} oddziałwywanie ciepła pożaru
thermische Einwirkung, die oddziaływanie ciepła
Hitzeeinwirkung {f} oddziaływanie ciepła
Feuereinwirkung {f} oddziaływanie ognia
Brandnebenwirkung {f} oddziaływanie poboczne pożaru
Brandeinwirkung {f} oddziaływanie pożaru
Flammeneinwirkung {f} oddziaływanie płomieni
Wassereinwirkung {f} oddziaływanie wody
Löschwassereinwirkung {f} oddziaływanie wody gaśniczej
Hochtemperatureinwirkung {f} oddziaływanie wysokiej temperatury
Separator {m} oddzielacz
Magnetabscheider {m} oddzielacz magnetyczny
Ölseperator {m} oddzielacz oleju
Ölabscheider {f} oddzielacz oleju
Abtrennung {f} oddzielenie
Schutzstreifen {m} oddzielenie ochronne
Brandschneise {f} oddzielenie przeciwpożarowe
brandschutztechnische Abtrennung, die oddzielenie przeciwpożarowe
bauliche Brandbegrenzung, die oddzielenie przeciwpożarowe
Brandabscheidung {f} oddzielenie przeciwpożarowe
Brandschutzstreifen {m} oddzielenie przeciwpożarowe
Brandabschnittstrennung {f} oddzielenie strefy pożarowej
Brandwandtrennung {f} oddzielenie za pomocą ścian przecwpożarowych
brandschutztechnisch abgetrennt oddzielony przeciwpożarowo
feuerbeständig umwandet oddzielony ścianami oddzielenia przeciwpożarowego
Sauerstoffentzug {m} odebranie tlenu
Abreißen der Flamme, das oderwanie się płomienia
Entgasung {f} odgazowanie
Abzweigung {f} odgałęzienie
Ableiter {m} odgromnik
Blitzableiter {m} odgromnik
abisolieren odizolować
Abrücken von der Einsatzstelle, das odjazd z miejsca akcji ratowniczo-gaśniczej
Wärmeformänderung {f} odkształcenie cieplne
Kriechdehnung {f} odkształcenie pełzania
entstauben odkurzać
absaugen odkurzać
Abstand {m} odległość
Entfernung {f} odległość
Sicherheitsabstand {m} odległość bezpieczna
sichere Entfernung odległość bezpieczna
Gebäudeabstand {m} odległość budynku
Mindestabstand {m} odległość minimalna
Schutzabstand {m} odległość ochronna
Gebäudeabstand {m} odległość pomiędzy budynkami
Brandwandabstand {m} odległość pomiędzy ścianami przeciwpożarowymi
Zündquellenentfernung {f} odległość żródła zapalenia
Auszählung {f} odliczenie
abmarschieren odmaszerować
abeisen odmrozić
gegen Feuer geschützt odnioodporny
radioaktive Niederschlag, der odpad radioaktywny
brennend herabfallend odpadający podczas palenia
brennend abfallend odpadający podczas palenia
Abplatzung (z.B. vom Beton) {f} odpadanie
Abfälle odpady
Einsatzabfälle odpady poakcyjne
radioaktive Abfälle, die odpady promieniotwórcze
radioaktive Abfälle, die odpady radioaktywne
verdampfen odparować
Verdampfung {f} odparowanie
Ölverdampfung {f} odparowanie oleju
Verdampfen {n} odparowywanie
lenzen odpompowywać
abpumpen odpompowywać
Abpumpen {n} odpompowywanie
Lenzen {n} odpompowywanie
Temperaturbeständigkeit {f} odporność cieplna
Wärmebeständigkeit {f} odporność cieplna
thermische Stabilität, die odporność cieplna
thermische Stabilität, die odporność na działanie podwyższonej temperatury
Temperaturbeständigkeit {f} odporność na działanie podwyższonej temperatury
Wärmebeständigkeit {f} odporność na działanie podwyższonych temperatur
Hitzebeständigkeit {f} odporność na wysoką temperaturę
Feuerwiderstand {m} odporność ognia
Brandwiderstand {m} odporność ogniowa
Feuerwiderstandfähigkeit {f} odporność ogniowa
Feuerwiderstandsdauer, die <FWD> odporność ogniowa
Feuerwiderstandskraft {f} odporność ogniowa
Feuerwiderstandsdauer <FWD> {f} odporność ogniowa (w czasie)
Feuerwiderstandszeit {f} odporność ogniowa (w czasie)
Brandwiderstandsdauer {f} odporność ogniowa (w czasie)
Temperaturbeständigkeit {f} odporność temperaturowa
Wärmebeständigkeit {f} odporność termiczna
widerstandsfähig odporny
chemikalienbeständig odporny na działanie chemikaliów
flammenwidrig odporny na działanie płomieni
flammbeständig odporny na płomienie
hochtemperaturbeständig odporny na wysokie temperatury
temperaturfest odporny na zmiany temperatury
brandschutztechnisch geeignet odpowiedni w stosunku do wymagań w zakresie ochrony przeciwpożarowej
Brandschutzverantwortliche {m} odpowiedzialny za sprawy ochrony przeciwpożarowej
entlüften odpowietrzać
Entlüftung {f} odpowietrzenie
Pumpe entlüften, die odpowietrzyć pompę
Dienstbesprechung {f} odprawa służbowa
ableiten odprowadzać
Löschwasserbeseitigung {f} odprowadzanie wody gaśniczej
Wärmeableitung {f} odprowadzenia ciepła
Ableitung {f} odprowadzenie
Wärmeabfuhr {f} odprowadzenie ciepła
Wärmeableitung an die Umgebung, die odprowadzenie ciepła do otoczenia
Rauchabführung {f} odprowadzenie dymu
Brandrauchabführung {f} odprowadzenie dymu pożarowego
Wasserabführung {f} odprowadzenie wody
Ableitung elektrostatischer Aufladung, die odprowadzenie ładunków elektryczności statycznej
ableiten odprowadzić
entwässern odprowadzić wodę
Abplatzung (z.B. vom Beton) {f} odpryskiwanie (np. betonu)
entstauben odpylać
Staubfänger {m} odpylacz
Fliehkraftentstauber {m} odpylacz cyklonowy
Staubabscheidung {f} odpylanie
Staubabsaugung {f} odpylanie
Entstaubung {f} odpylanie
Wärmerückfluß {m} odpływ ciepła
Wärmeentzug {m} odpływ ciepła
entweichen odpływać
Rückstoß {m} odrzucenie
Rückstoß {m} odrzut
Rückstoß {m} odskok
Abweichung {f} odstępstwo
absaugen odsysać
Brandentschädigung {f} odszkodowanie za szkody pożarowe
Brandherd freilegen, den odsłonić ognisko pożaru
abdienen odsłużyć
entwässern odwodnić
Schlauchleitung entleeren, die odwodnić linię wężową
Entwässerung {f} odwodnienie
umkehrbar odwracalny
Gefahr abwenden, die odwrócić niebezpieczeństwo
Schutzbekleidung {f} odzież ochronna
Schutzkleidung {f} odzież ochronna
Arbeitsschutzkleidung {f} odzież ochronna robocza
Sonderschutzkleidung {f} odzież specjalna
Ehrenabzeichen {n} odznaka honorowa
Mützenabzeichen {n} odznaka na czapce
Feuerwehrabzeichen {n} odznaka pożarnicza
Dienstgradabzeichen {n} odznaka stopnia służbowego
Distinktion {f} odznaka stopnia służbowego
abschalten odłączyć
Opfer {n} ofiara {f}
Brandopfer {n} ofiara pożaru
Brandtote {m} ofiara śmiertelna pożaru
Feuerwehroffizier {m} oficer pożarnictwa
Feuerwehrausbildungsoffizier {m} oficer pożarnictwa do spraw szkolenia
Feuerwehroffizier {m} oficer straży pożarnej
befallen ogarnąć
vom Feuer erfasst ogarnięty przez ogień
Glut {f} ogień
Feuer {n} ogień
Glutbrand {m} ogień bezpłomieniowy
Feuer schlägt aus, das ogień bucha
Feuer lodert, das ogień bucha
Feuer geht aus, das ogień dogasa
Flugfeuer {n} ogień lotny
Herdfeuer {n} ogień na palenisku
Feuer lodert, das ogień płonie wysokim płomieniem
Feuer breitet sich aus, das ogień rozprzestrzenia się
Feuer tobt, das ogień szaleje
Feuer lodert, das ogień trzaska
Feuer knistert, das ogień trzaska
Nutzfeuer {n} ogień użyteczny
Zweckfeuer {n} ogień użyteczny
Feuer knistert, das ogień wybuchł
Feuer ist aus, das ogień wygasa
Stichflamme {f} ogień żgący
Feuer ist ausgegangen, das ogień zgasł
Besichtigung {f} oględziny
Brandortbesichtigung {f} oględziny miejsca pożaru
Feuerstättenschau {f} oględziny paleniska
Brandmeister <BM> {m} ogniomistrz pożarnictwa
Brandmauer {f} ogniomur
Feuermauer {f} ogniomur
Flammfestimprägnierung {f} ognioodpornienie
Feuerbeständigkeit {f} ognioodporność
Flammwidrigkeit {f} ognioodporność
Feuerresistenz {f} ognioodporność
brandsicher ognioodporny
flammensicher ognioodporny
brandhemmend ognioodporny
flammfest ognioodporny
feuerwiderstandsfähig ognioodporny
flammwidrig ognioodporny
feuerhemmend <fh> ognioodporny (w klasie odporności ogniowej F30, por. 0,5)
feuerbeständig <fb> ognioodporny w klasie odporności ogniowej F90, por. 1,5
feuerresistent ognioordporny
Feuerdichtigkeit {f} ognioszczelność
gegen Feuer geschützt ognioszczelny
schlagwettergeschützt ognioszczelny
feuerdicht ognioszczelny
Brandfestigkeit {f} ogniotrwałość
Feuerfestigkeit {f} ogniotrwałość
Druckfeuerbeständigkeit {f} ogniotrwałość pod ciśnieniem
feuersicher ogniotrwały
brandfest ogniotrwały
brandbeständig ogniotrwały
unverbrennbar ogniotrwały
feuerfest ogniotrwały
Herdfeuer {n} ognisko
Herd {m} ognisko
Lagerfeuer {n} ognisko obozowe
Brandentstehungsherd {m} ognisko powstania pożaru
Initialfeuer {n} ognisko pożaru
Feuerherd {m} ognisko pożaru
Brandherd {m} ognisko pożaru
Erhitzungsherd {m} ognisko rozgrzania
Selbstentzündungsherd {m} ognisko samozapalenia
Entzündungsherd {m} ognisko zapłonu
feuerrot ognistoczerwony
Allgemeine Feuerversicherungsbedingungen <AFB> ogólne warunki ubezpieczenia od ognia
polnischer Tag des Feuerwehrmannes Ogólnopolski Dzień Strażaka
Polnische Turnier über den Brandschutz {n} Ogólnopolski Turnier Więdzy Pożarniczej <OTWP>
begrenzen ograniczać
brandhemmend ograniczający palność
abbrandverzögernd ograniczający palność
flammhemmend ograniczający rozprzestrzenianie się płomieni
Begrenzung {f} ograniczenie
Brandbegrenzung {f} ograniczenie pożaru
Brandabgrenzung {f} ograniczenie pożaru
Rauchausbreitungsbegrenzung {f} ograniczenie rozprzestrzeniania się dymu
Schadenbegrenzung {f} ograniczenie szkód
Sichtminderung {f} ograniczenie widoczności
Sichtbehinderung {f} ograniczenie widoczności
Brandabschnittsbegrenzung {f} ograniczenie wielkości strefy pożarowej
Rauchunterdrücker {m} ogranicznik rozprzestrzeniania się dymu
Sicherheitstemperaturbegrenzer {m} ogranicznik temperatury
Rückflußverhinderer {m} ogranicznik upustowy
Gartenschlauch {m} ogrodowy wąż
heizen ogrzewać
erwärmen ogrzewać
Heizen {n} ogrzewanie
Heizung {f} ogrzewanie
Erwärmung {f} ogrzewanie
Speicherheizung {f} ogrzewanie akumulacyjne
Zentralheizung {f} ogrzewanie centralne
Elektroheizung {f} ogrzewanie elektryczne
Gasheizung {f} ogrzewanie gazowe
Ölheizung {f} ogrzewanie olejowe
Dampfheizung {f} ogrzewanie parą
Ofenheizung {f} ogrzewanie piecowe
Standheizung {f} ogrzewanie postojowe {n}
Fernheizung {f} ogrzewanie zdalaczynne {n}
Brandalarmierung {f} ogłoszenie alarmu pożarowego
Brandalarmgebung {f} ogłoszenie alarmu pożarowego
Fenster {n} okno
gefahrenerhöhende Umstände, die okoliczności zwiększające niebezpieczeństwo
Berußung {f} okopcenie
berußen okopcić
berußt okopcony
Abriegeln {n} okrążenie
Abriegeln des Brandherdes, das okrążenie ogniska pożaru
Abriegeln des Brandes, das okrążenie pożaru
einreisen okrążyć
Bezirksfeuerwehrverband <BFV> {m} Okręgowy Związek Straży Pożarnych
Induktionsperiode {f} okres indukcji
Aufheizperiode {f} okres nagrzewania
Dienstzeit {f} okres służby
Ortung {f} określenie pozycji
bestimmen określić
zudecken okryć
Beschlag {m} okucie
Arbeitsschutzbrille {f} okulary ochronne
Schaumpackung {f} okład pianowy
Abschottung {f} okładzina
Bekleidung {f} okładzina
Ummantelung {f} okładzina
Verkleidung {f} okładzina
Feuerschutzummantelung {f} okładzina ognioochrona
brandschützende Verkleidung, die okładzina ognioochrona
Brandschutzbekleidung {f} okładzina ognioochronna
Brandschutzputz {m} okładzina ognioochronna
Außenwandverkleidung {f} okładzina ściany zewnętrznej
Wandverkleidung {f} okładzina ścienna
Öl {n} olej
schwere Öl, das olej ciężki
Schweröl {n} olej ciężki
Heizöl {n} olej grzewczy {m}
Mineralöl {n} olej mineralny
Treiböl {n} olej napędowy
Dieselkraftstoff {m} olej napędowy Diesla
Heizöl {n} olej opałowy
Heizöl schwer {n} olej opałowy ciężki
Heizöl leicht {n} olej opałowy lekki
Altöl {n} olej przepracowany
Motoröl {n} olej silnikowy
Motorenöl {n} olej silnikowy
Altöl {n} olej zużyty
Lagebesprechung {f} omówienie sytuacji
Senkung {f} opad
Staubniederschlag {m} opad pyłu
Verpackung {f} opakowanie
sengen opalić
versengen opalić
ansengen opalić
beherrschen opanować
Dämpfe opary
Dunst {m} opary
Schwaden {m} opary
Verbrennung {f} oparzenie
Brandwunde {f} oparzenie
Verbrennung zweiten Grades, die oparzenie drugiego stopnia
Verbrennung ersten Grades, die oparzenie pierwszego stopnia
Hautverbrennung {f} oparzenie skóry
Verbrennung dritten Grades, die oparzenie trzeciego stopnia
Schlauchschelle {f} opaska zaciskowa wężowa
Verband {m} opatrunek
Löschoperation {f} operacja gaśnicza
Alarm- und Gefahrenabwehrplan <AGAP> {m} operacyjny plan obrony
Gefahrenabwehrplan {m} operacyjny plan obrony
Einsatzplan {m} operacyjny plan obrony przeciwpożarowej
Feuerwehreinsatzplan {m} operacyjny plan obrony przeciwpożarowej
Feuerwehrplan {m} operacyjny plan obrony przeciwpożarowej
Schutz {m} opieka
stützen opierać
Begutachtung {f} opinia
Brandschutzgutachten {n} opinia przeciwpożarowa
brandschutztechnische Stellungsnahme, die opinia przeciwpożarowa
Gutachten {n} opinia rzeczoznawcy
Begutachter {m} opiniodawca
Feuerwehrabgabe {f} opodatkowanie na rzecz straży pożarnej
Wärmedurchlaßwiderstand {m} opór cieplny przewodzenia
Flammhemmstoff {m} opóżniać palenia
brandverzögernd opóźniający rozwój pożaru
abbrandverzögernd opóźniający spalanie
Verzögerung {f} opóżnienie
Brandverzögerung {f} opóźnienie rozwoju pożaru
Löschverzug {m} opóżnienie w gaszeniu
Ansprechverzögerung {f} opóżnienie zadziałania
Entflammungsverzug {m} opóżnienie zapalenia
Zündverzug {m} opóżnienie zapłonu
Entflammungsverzug {m} opóżnienie zapłonu
entleeren opróżnić
hydraulische Ausrüstung, die oprzyrządowanie hydrauliczne
optische Rauchdichte, die optyczna gęstość dymu
ablassen opuszczać
abseilen opuszczać się w dół na linie
Feuerwehrabgabe {f} opłata na rzecz straży pożarnej
Orden {m} order
Temperaturwechselbeständigkeit {f} ordporność na zmianę temperatur
Brandschutzdienststelle {f} organ ochrony przeciwpożarowej
Feuerschutzbehörde {f} organ ochrony przecwpożarowej
Löschorganisation {f} organizacja akcji gaśniczej
Einsatzplanung {f} organizacja akcji ratowniczo-gaśniczej
Alarmorganisation {f} organizacja alarmowania
Führungsorganisation {f} organizacja kierowania (dowodzenia)
betriebliche Brandschutz, der organizacja ochrony ppoż. w zakładzie
Brandschutzorganisation {f} organizacja ochrony przeciwpożarowej
Feuerwehrorganisation {f} organizacja straży pożarnej
Orientierung {f} orientacja
Feuerwehrorchester {n} orkiestra strażacka
Überblick {m} oruentacja
Rechtssprechung {f} orzecznictwo prawne
Pumpenachse {f} oś pompy
Staubablagerung {f} osad pyłu
Abseilachter {m} ósemka (przyrząd asekuracyjno-zjazdowy) {f}
Doppelachter {m} ósemka z podwójną petlą {f}
Hasenohrachter {m} ósemka z podwójną petlą {f}
Erreichbarkeit {f} osiągalność
erreichbar osiągalny
sengen osmalić
ansengen osmalić
Zivilperson {f} osoba cywilna
unbeteiligte Person, die osoba postronna
juristische Person, die osoba prawna
Person, verletzte {f} osoba ranna
verletzte Person , die osoba ranna
Brandverhüter {m} osoba zajmująca się zapobieganiem pożarom
verschüttete Person, die osoba zasypana
Schutzausrüstung, persönliche <PSA> {m} osobiste wyposażenie ochronne
persönliche Schutzausrüstung <PSA> osobiste wyposażenie ochronne
gefährdete Personen, die osoby zagrożone
Zubehör {n} osprzęt
Armatur {f} osprzęt
Brandwandvorkopf {m} ostatek ściany przeciwpożarowej
Vorsicht mit dem Feuer ! ostrożnie z ogniem!
Vorsicht {f} ostrożność
Feuermelder <FMd> {m} ostrzegacz pożarowy
Warnung {f} ostrzeżenie
beleuchten oświetlać
Beleuchtung {f} oświetlenie
Alarmlicht {n} oświetlenie alarmowe
Panikbeleuchtung {f} oświetlenie awaryjne
Notbeleuchtung {f} oświetlenie awaryjne
Sicherheitsbeleuchtung {f} oświetlenie bezpieczeństwa
Notbeleuchtung {f} oświetlenie bezpieczeństwa
Sicherheitsbeleuchtung {f} oświetlenie ewakuacyjne
Umfeldbeleuchtung {f} oświetlenie otoczenia
Beleuchtung des Sonderfahrzeuges {f} oświetlenie pojazdu uprzywilejowanego
Beleuchtung des Arbeitsbereiches {f} oświetlenie pola pracy
Innenbeleuchtung {f} oświetlenie wnętrza
G-Verglasung {f} oszklenie przeciwpożarowe
Brandschutzverglasung {f} oszklenie przeciwpożarowe
Brandschutzverglasung der Feuerwiderstandsklasse G oszklenie przeciwpożarowe w klasie odporności ogniowej G
entkräften osłabić
Explosionsabschwächung {f} osłabienie wybuchu
bedecken osłaniać
abschirmen osłaniać
schützen osłaniać
Abschirmen {n} osłanianie
Bedeckung {f} osłona
Ummantelung {f} osłona
Schirm {m} osłona
Abschirmen {n} osłona
Schutz {m} osłona
Kapselung {f} osłona ochronna
Zündschutzart Sandkapselung, die <q> osłona ochronna piaskowa
Zündschutzart Sandkapselung <q> {f} osłona ochronna piaskowa
Brandschutzverkleidung {f} osłona ognioochronna
Ölkapselung {f} osłona olejowa
Sandkapselung {f} osłona piaskowa
Überdruckkapselung {f} osłona powietrzna
Klappvisier im Feuerwehrhelm, das osłona twarzy (na hełmie strażackim)
Strahlungsschutzschirm {m} osłona zabezpieczająca przed promieniowaniem
umhüllen osłonić
Umgebung {f} otoczenie
Brandumgebung {f} otoczenie pożaru
Arbeitsumgebung {f} otoczenie robocze {n}
Befehl empfangen otrzymać rozkaz
Umhüllung {f} otulina
offene Licht, das otwarte światło
offene Flamme, die otwarty ogień
offene Feuer, das otwarty ogień
öffnen otwierać
Reinigungsöffnung {f} otwór do czyszczenia
Füllöffnung {f} otwór do napełniania
Lufteinströmungsöffnung {f} otwór dopływu powietrza
Druckentlastungsöffnung {f} otwór odciążenia wybuchu
Rauchabzugsöffnung {f} otwór oddymiający
Entlüftungsloch {n} otwór odpowietrzający
Entlüftungsbohrung {f} otwór odpowietrzający
Lüftungsöffnung {f} otwór odpowietrzającyjny
Fensteröffnung {f} otwór okienny
anzuleiternde Fensteröffnung, die otwór okienny, do której ma być przystawiona drabina
Überlauföffnung {f} otwór przelewowy
selbsttätig verschließbare Öffnung, die otwór samoczynnie zamykający się
Entleerungsöffnung {f} otwór spustowy
Brandwandöffnung {f} otwór w ścianie przeciwpożarowej
Druckentlastungsöffnung {f} otwór wybuchowy
öffnen otworzyć
Gruppen-Kennzeichnungstuch {n} oznaczenie funkcyjne członków sekcji
Kennzeichnung von Ausgängen und Rettungswegen oznakowanie (wyjść i dróg ewakuacyjnych)
Sicherheitskennzeichnung {f} oznakowanie bezpieczeństwa
Rettungswegkennzeichnung {f} oznakowanie dróg ewakuacyjnych

Impressum und Haftungsausschluss