Deutsch-Polnisches Wörterbuch für Feuerwehrfachbegriffe
 » Suche im Wörterbuch

Suche im Wörterbuch

Suche nach Stichwort:

Suche nach Anfangsbuchstaben:

A Ą B C Ć D E Ę F G H I J K L Ł M N Ń O Ó P Q R S Ś T U V W X Y Z Ź Ż

Erläuterungen zu Symbolen:

< > Abkürzung
{f} grammatisches Geschlecht: weiblich
{m} grammatisches Geschlecht: männlich
{n} grammatisches Geschlecht: sächlich
Deutsch-Polnisches Wörterbuch für Feuerwehrfachbegriffe
 » Suche im Wörterbuch

Deutsche Wörter, die mit P beginnen

Deutsch Polnisch
P P
Palstek {m} węzel ratowniczy
Panik {f} panika
Panikbeleuchtung {f} oświetlenie awaryjne
Panikgefahr {f} niebezpieczeństwo powstania paniki
Panikhandlung {f} zachowanie się paniczne
Panikschloß {n} zamek przeciwpaniczny
Panikstange {f} drążek (zamek) przeciwpaniczny
Panikstimmung {f} nastrój paniki
Panikverschluß {m} zamknięcie przeciwpaniczne
panisch panicznie
partielle Brand, der pożar częściowy
passive Brandschutz, der zapobieganie pożarom
Pendelverkehr {m} ruch wahadłowy
permanente Löscheinrichtung, die stałe urządzenie gaśnicze
Peroxyd {n} nadtlenek
Person, verletzte {f} osoba ranna
Personal {n} personel
Personenbedrohung {f} zagrożenie osób
Personenbedrohung {f} zagrożenie ludzi
Personenevakuierung {f} ewakuacja osób
Personengefährdung {f} zagrożenie ludzi
Personengefährdung {f} zagrożenie osób
Personenrettung {f} ratownictwo osób
Personenrisiko {n} zagrożenie ludzi
Personenrisiko {n} zagrożenie osób
Personenschäden straty w ludziach
Personenschutz {m} ochrona osób
Personensicherheit {f} bezpieczeństwo osób
Personensicherheitsgefährdung {f} zagrożenie bezpieczeństwa osób
Personenstrom {m} strumień ludzi
persönliche Ausrüstung, die wyekwipowanie osobiste
persönliche Ausrüstung, die uzbrojenie osobiste
persönliche Schutzausrüstung <PSA> osobiste wyposażenie ochronne
Petroleum {n} nafta
Pfahlstich {m} węzel ratowniczy
Pfahlzugkraft {f} uciąg na palu
pferdebespannte Fahrzeug, das pojazd zaprzężony w konie
Pflanzenschutzmittellager {n} magazyn środków ochrony roślin
Pflichtbereich einer Feuerwehr {m} rejon własny jednostki ratowniczo-gaśniczej
Pflichtbereich einer Feuerwehr {m} obszar operacyjny
Pflichtfeuerwehr <PF> {f} obowiązkowa straż pożarna
Pflichtfeuerwehr, die <PF> obowiązkowa straż pożarna
Phase {f} faza
Phasenumwandlung {f} przemiana fazowa
Phlegmatisator {m} flegmatyzator
phlegmatisierende Mindestkonzentration, die minimalne stężenie flegmatyzujące
Phlegmatisierung {f} flegmatyzacja
Phlegmatisierungsmittel {n} środek flegmatyzujący
Phosgen {n} fosgen
photo-lichtelektrische Rauchmelder, der czujka dymu fotoelektryczna
photoelektrische Rauchmelder, der czujka dymu fotoelektryczna
Physik {f} fizyka
physikalische Chemie, die chemia fizyczna
physikalische Vorgang, der ciężki sprzęt nurkowy
physikalischen Eigenschaften, die własności fizyczne
Pinnensteuerung {f} rumpel sterownicy,
Pinnensteuerung {f} sterowanie rumplem
Pioniertauchgerät {n} ciężki sprzęt nurkowy
Pipeline {f} rurociąg naftowy
Pipelinebruch {m} pęknięcie rurociągu naftowego
Pistolenstrahlrohr {n} prądownica pistoletowa
Pistolenstrahlrohr {n} prądownica z zaworem pistoletowym
Pistolenstrahlrohr für den Schnellangriff, das prądownica pistoletowa urządzenia szybkiego natarcia
PKW-Brand {m} pożar samochodu osobowego
Pkw-Brand {m} pożar samochodu osobowego
Plane {f} płachta
Plane {f} plandeka
Plastikschlauch {m} wąż z plastyku
Plastikschlauch {m} wąż z tworzywa sztucznego
Plattform {f} platforma {f}
Platz {m} miejsce
Platzdruck {m} ciśnienie próbne (na rozerwanie)
platzen rozerwać się (np. wąż)
platzen pękać
plombieren plombować
plötzliche Luftzufuhr, die nagły dopływ powietrza
Plume {m} pióropusz płomienia
Pneumatische Lagerung für die Tragkraftspritze pneumatyczne ułożenie pompy przenośnej
Po przybyciu na miejsce zdarzenia i dokonaniu rozpoznania stwierdzono nach dem Eintreffem am Ereignisort und der durchgeführten Aufklärung wurde festgestellt
Police {f} polisa ubezpieczeniowa
Polnische Turnier über den Brandschutz {n} Ogólnopolski Turnier Więdzy Pożarniczej <OTWP>
polnischer Tag des Feuerwehrmannes Ogólnopolski Dzień Strażaka
Polsterzündung {f} zapalenie (się) wykładziny meblowej
Pommersche Bucht, die Zatoka Pomorska
porös porowaty
Postflashover {n} faza porozgorzeniowa pożaru
praktische Prüfung {f} egzamin praktyczny
Prallteller eines Sprinklers {m} płytka rozpryskowa (tryskacza)
Prandtl-Zahl {f} liczba Prandtla
präventive Brandschutz, der prewencja przeciwpożarowa
Präventivmaßnahme {f} środek prewencyjny
Preflashoverphase {f} faza pożaru przedrozgorzeniowa
Pressluft {f} sprężone powietrze
Pressluftatmer <PA> {m} aparat oddechowy
Pressluftatmer <PA> {m} aparat oddechowy na sprężony powietrze
Pressluftdruck {m} ciśnienie sprężonego powietrza
Pressluftgerät {n} aparat oddechowy na sprężony powietrze
Pressluftgerät {n} aparat oddechowy
Pressluftvorrat {m} zapas spężonego powietrza
Primärbrand {m} pożar pierwotny
Primärbrandschäden szkody popożarowe (spowodowane pożarem pierwotnym)
private Feuermeldeanlage, die prywatna instalacja sygnalicacyjno-alarmowa pożaru
Privatmelder {m} prywatny sygnalizator pożarowy
Probealarm {m} alarm próbny
Probenentnahme {f} pobór próbki
Produktionsdampf {m} para technologiczna
profilaktisch zapobiegawczo
profilaktisch profilaktycznie
Programmieren {n} programowanie
programmieren programować
programmiert zaprogramowany
Programmierung {f} zaprogramowanie
Propellerpumpe {f} pompa śmigłowa
Proteinschaumkonzentrat {n} środek pianotwórczy proteinowy
Proteinschaummittel {n} środek pianotwórczy proteinowy
Protokoll {n} protokół
Prototyp {m} prototyp
Proviantbehälter {m} pojemnik na prowiant
Prozeß {m} proces
Prüfbuch {n} książka kontroli
Prüfdruck {m} ciśnienie próbne
prüfen egzaminować
prüfen sprawdzać
prüfen badać
prüfen kontrolować
Prüfer {m} kontrolujący
Prüfer {m} sprawdzający
Prüfer {m} egzaminator
Prüfflamme {f} płomień kontrolny
Prüfflamme {f} płomień probierczy
Prüflast {f} obciążenie próbne
Prüfpumpe {f} pompa kontrolna
Prüfröhrchen {n} rurka wskażnikowa (wykrywacza gazu)
Prüfung {f} sprawdzenie
Prüfung {f} badanie
Prüfung {f} egzamin
Prüfzeichen {n} znak kontroli
Prüfzeugnis {n} świadectwo kwalifikacyjne
Prüfzeugnis {n} świadectwo dopuszczenia
Prusikknoten {m} prusik {m}
Prusikknoten {m} węzel Prusika
psychische Belastung, die obciążenie psychiczne
psychische Zustand, der stan psychiczny
Pulver {n} pył
Pulver {n} proszek
Pulver-Schaumlöschfahrzeug {n} samochód gaśniczy proszkowo-pianowy
Pulveraustrittsdüse {f} dysza wylotowa proszku
Pulverdüse {f} dysza proszkowa
Pulverfeuerlöscher {m} gaśnicza proszkowa
pulverisiert sproszkowany
Pulverlöschanlage {f} instalacja gaśnicza proszkowa
Pulverlöscher <P> {m} gaśnicza proszkowa
Pulverlöscher, der <P> gaśnicza proszkowa
Pulverlöschfahrzeug {n} samochód gaśniczy proszkowy
Pulverlöschgerät {n} agregat gaśniczy proszkowy
Pulverlöschkabine {f} kabina gaśnicza proszkowa
Pulverstrahl {m} strumień proszku
Pulverstrahlrohr {n} prądownica proszkowa
Pulverwerferrohr {n} działko proszkowe
Pulverwolke {f} chmura proszku
Pumpe {f} pompa
Pumpe abschalten, die wyłączyć pompę
Pumpe anfüllen, die zalać pompę
Pumpe anheben, die puścić pompę w ruch
Pumpe einschalten, die włączyć pompę
Pumpe entlüften, die odpowietrzyć pompę
Pumpen {n} pompowanie
pumpen pompować
Pumpenachse {f} oś pompy
Pumpenanlage {f} system pomp
Pumpenarbeitsdruck {m} ciśnienie robocze pompy
Pumpenausgang {m} wyjście pompy
Pumpendruckleistung {f} przewód tłoczny pompy
Pumpengehäuse {n} korpus pompy
Pumpengröße {f} wielkość pompy
Pumpenkolben {m} tłok pompy
Pumpenleistung {f} wydajność pompy
Pumpenprobelauf {m} bieg próbny pompy
Pumpenprobierleitung {f} przewód próbny zassania pompy
Pumpenrelais {n} zespół pomp
Pumpensaugleitung {f} przewód ssawny pompy
Pumpensaugstutzen {m} króciec ssawny pompy
Pumpenstation {f} stacja pomp
Pumpenstufe {f} stopień pompy
Pumpenvormischer {m} zasysacz pianowy (przy pompie)
Pumpenwelle {f} wał pompy
Pumpenwerk {n} pompownia
Punktbrandlast {f} obciążenie ogniowe miejscowe
Putzlappen {m} szmata do czyszczenia
Pyrolyse {f} rozkład termiczny
Pyrolyse {f} piroliza
Pyrolysegeschwindigkeit {f} prędkość pirolizy
Pyrolysephase {f} faza rozkładu termicznego
Pyrolyseprodukte produkty pirolizy (rozkładu termicznego)
Pyromanie {f} piromania
pyrophor pyroforyczny
Pyrophor {m} substancja samozapalna
pyrophor samozapalny

Polnische Wörter, die mit P beginnen

Deutsch Polnisch
P P
Wärmeverzug {m} paczenie się na skutek działania ciepła
Schulterstück {n} pagon
rauchend paląc tytoń
Raucher {m} palący tytonń
Raucherraum {m} palarnia
Feuerung {f} palenie
Brennen {n} palenie się
Nachbrennen {n} palenie się (dalsze) po odsunięciu źródła ciepła
Nachbrennen mit Flamme, das palenie się (dalsze) płomieniem (po odsunięciu źródła ciepła)
Fortbrennen {n} palenie się ciągłe
Fortbrennen {n} palenie się dalsze
Rauchen {n} palenie tytoniu
Rauchen verboten! palenie wzbronione!
Feuerraum {m} palenisko
Feuerungsanlage {f} palenisko
Feuerstelle {f} palenisko
Herd {m} palenisko
Feuerstätte {f} palenisko
sengen palić
brennen palić
lodern palić się
brennen palić się
nachbrennen palić się (dalej) po usunięciu żródła ciepła
weiterbrennen palić się dalej
allein weiterbrennen palić się po odsunięciu żródła ciepła
rauchen palić tytoń
Brennstoff {m} paliwo
Kraftstoff {m} paliwo
Festbrennstoff {m} paliwo stałe
Brenner {m} palnik
Bunsenbrenner {m} palnik Bunsena
Schweißbrenner {m} palnik spawalniczy
Feuerreaktionseigenschaft {f} palność
Inflammabilität {f} palność
Brennbarkeit {f} palność
inflammabel palny
brennbar <B> palny
verbrennlich palny
panisch panicznie
Panik {f} panika
Staatliche Umweltschutzinspektion {f} Państwowa Inspekcja Ochrony środowiska
Berufsfeuerwehr <BF> {f} Państwowa Straż Pożarna <PSP>
Lackmuspapier {n} papierek lakmusowy
Dunst {m} para
Branderkennungspaar {n} para czujek pożarowych
Löschdampf {m} para gaśnicza
Heizdampf {m} para grzejna
überhitzte Dampf, der para przegrzana
Löschmitteldampf {m} para środka gaśniczego
Produktionsdampf {m} para technologiczna
Fabrikationsdampf {m} para technologiczna
Wasserdampf {m} para wodna
Hochdruckdampf {m} para wysokoprężna
Brandkenngröße {f} parameter pożaru
Brandparameter parametr pożaru
Brandgröße {f} parametr pożaru
Brand-Ist-Größe {f} parametr pożaru rzeczywistego
brandbestimmte Parameter, der parametry pożaru
Druck {m} parcie
Wasserdruck {m} parcie wody
Tanklager {n} park zbiorników
verdampfen parować
Verdampfung {f} parowanie
Verdampfen {n} parowanie
Benzindämpfe pary benzyny
brennbare Dämpfe, die pary palne
Sicherheitsgurt {m} pas bezpieczeństwa
Feuerwehrsicherheitsgurt {m} pas bojowy
Schutzstreifen {m} pas ochronny
Flammschutzbahn {f} pas ochrony przeciwpożarowej
Brandschutzstreifen {m} pas przeciwpożarowy
Schwimmgürtel {m} pas ratowniczy
Feuerwehrgurt {m} pas strażacki
Freistreifen {m} pas wolnej przestrzeni
Flammen zum Opfer fallen, den paść ofiarą płomieni
Rollschlauchriemen {m} pasek do spięcia węża (zwiniętego)
Feuerwehrsicherheitsgurt {m} pasek strażacki
lodern pałać
Tragbügel {m} pałąk nośny
Bläschen {n} pęcherzyk
Schaumbläschen {n} pęcherzyk piany
Jet-Antrieb {m} pędnik strugowodny
Wasserstrahlantrieb {m} pędnik strugowodny
Jet-Antrieb {m} pędnik strumieniowy
Wasserstrahlantrieb {m} pędnik strumieniowy
Wasserstrahlantrieb {m} pędnik wodnoodrzutowy
Jet-Antrieb {m} pędnik wodnoodrzutowy
platzen pękać
zerplatzen pękać
Pipelinebruch {m} pęknięcie rurociągu naftowego
Rohrbruch {m} pęknięcie rury
Schlauchriß {m} pęknięcie węża
Personal {n} personel
Brandschutzpersonal {n} personel do spraw ochrony przeciwpożarowej
Schlinge {f} pętla
verlässlich pewny
rauchgefüllt pełen dymu
diensttuend pełniąc służbę
diensthabend pełniąc służbę
Diensthabende pełniący służbę
Dienst leisten pełnić slużbę
Dienst machen pełnić slużbę
Sicherheitsbeauftragte pełnomocnik do spraw BHP
Beauftragter für die Zusammenarbeit mit Polen pełnomocnik ds. współpracy z Polską.
Brandvollentwicklung {f} pełny rozwój pożaru
Schaum <S> {m} piana
Schaum, der <S> piana
Schwerschaum {m} piana ciężka
Fluorproteinschaum {m} piana fluoroproteinowa
Löschschaum {m} piana gaśnicza
chemische Löschschaum, der piana gaśnicza chemiczna
Leichtschaum-Hilfe Hi-Ex-Schaum, der {f} piana lekka
Hi-Ex-Schaum Leichtschaum-Hilfe, die {m} piana lekka
Leichtschaum {m} piana lekka
mechanische Schaum, der piana mechaniczna
Luftschaum {m} piana powietrzna
Mittelschaum {m} piana średnia
Mehrbereichsschaum {m} piana uniwersalna
Schaumgiessgestänge {n} pianowa rura wylewowa
Schaumlöschmittel {n} pianowy środek gaśniczy
Sand {m} piasek
Löschsand {m} piasek gaśniczy
Ofen {m} piec
Brandofen {m} piec badawczy do badania odporności ogniowej
Brandversuchsofen {m} piec do badań ogniowych
Kachelofen {m} piec kaflowy
Hautbrennen {n} pieczenie skóry
Flammeninferno {n} piekło płomieni
Dichtring {m} pierścień uszczelniający
Bruststeigklemme {f} piersiowy przyrząd zaciskowy {m}
erstes (1.) Rohr Wasser Marsch!! pierwsza linia woda naprzód!!
erstes (1.) Rohr Wasser Halt! pierwsza linia woda stój!!
Erste Hilfe {f} pierwsza pomoc
Erstlöscheinsatz {m} pierwsze czynności ratowniczo-gaśnicze
Vorfahrt {m} pierwszeństwo przejazdu
Ersteinsatz {m} pierwszy rzut jednostek ratowniczo-gaśniczych
erste Abmarsch, der pierwszy rzut jednostek ratowniczo-gaśniczych
Rettungshund {m} pies ratowniczy
Geschoß {n} piętro
Stock {m} piętro
Brandgeschoß {n} piętro objęte pożarem
Lotse {m} pilot (prowadzący przybywające do akcji jednostki)
Steigleitung {f} pion instalacyjny
Löschwassersteigleitung {f} pion instalacyjny wody gaśniczej
Plume {m} pióropusz płomienia
Blitz {m} piorun
Kugelblitz {m} piorun kulisty
Blitzableiter {m} piorunochron
Pyrolyse {f} piroliza
Brandlegungstrieb {m} piromania
Pyromanie {f} piromania
Löschpistole {f} pistolet gaśniczy
Keller {m} piwnica
Säge {f} piła
Holzäge {f} piła do drewna
Motorsäge {f} piła mechaniczna
Stichsäge {f} piła mechaniczna (z napędem elektrycznym)
Rettungssäge zum Schneiden von Schichtglas, Metall und Holz {f} piła ratownicza do cięcia szkla klejonego, metalu i drewna
Rettungsäge, klein und leicht zum Schneiden von Glas {f} piła ratownicza mała i lekka do cięcia szkla
Motorkettensäge {f} piła spalinowa
Kettensäge {f} piła łańcuchowa
Bauplatz {m} plac budowy
Baustelle {f} plac budowy
Exerzierplatz {m} plac ćwiczeń
Übungsplatz {m} plac ćwiczeń
Feuerlöschtrainingsplatz {m} plac ćwiczeń gaśniczych
Ölspur {f} plama olejowa
Alarmplan {m} plan alarmowania
Alarm-und Ausrückeordnung {f} plan alarmowania i wyjazdu
Brandalarmplan {m} plan alarmowania na wypadek pożaru
Dienstplan {m} plan dyżurów
Rettungswegplan {m} plan ewakuacji
Fluchtplan {m} plan ewakuacji
Alarm- und Gefahrenabwehrplan <AGAP> {m} plan obrony
Brandschutzkonzept {n} plan ochrony przeciwpożarowej
Brandschutzplan {m} plan ochrony przeciwpożarowej
Katastrophenschutzplan {m} plan ochrony przed skutkami katastrofy
Dienstplan {m} plan pełnienia służby
Rettungsplan {m} plan ratowniczy {m}
Bestuhlungsplan {m} plan rozmieszczenia miejsc siedzących na widowni
Hydrantenplan {m} plan sieci hydrantowej
Lageplan {m} plan sytuacyjny
Schulungsplan für Mitglieder FW {m} Plan szkolenia członków OSP
Schulungsplan für Angehörige der Freiwilligen Feuerwehr {m} Plan szkolenia członków OSP
Dienstplan {m} plan służby
Bestuhlungsplan {m} plan widowni
Bebauungsplan {m} plan zabudowy
Plane {f} plandeka
Brandschutzplanung {f} planowanie (systemu) zabezpieczeń przeciwpożarowych
organisatorische Brandschutz, der planowanie i organizacja ochrony przeciwpożarowej
Brandschutzmanagement {n} planowanie i organizacja ochrony przeciwpożarowej
Brandschutzplanung {f} planowanie ochrony przeciwpożarowej
Plattform {f} platforma {f}
Arbeitsplattform {f} platforma robocza {f}
Löschrucksack {m} plecak gaśniczy
plombieren plombować
Zug, der <Z> pluton
Zug (m) Z <Z> {m} pluton
Tanklöschzug {m} pluton gaśniczy
Löschzug, der <LZ> pluton gaśniczy
Löschzug <LZ> {m} pluton gaśniczy
Gefahrstoffzug {m} pluton ratownictwa chemicznego
Rüstzug, der <RZ> pluton ratownictwa technicznego
Rüstzug <RZ> {m} pluton ratownictwa technicznego
Löschzug Retten <LZ-R> {m} pluton ratowniczy
Löschzug Retten, der <LZ-R> pluton ratowniczy
Rettungszug {m} pluton ratowniczy
Löschzug Wasserversorgung <LZ-W> {m} pluton zaopatrzenia wodnego
Löschzug Wasserversorgung, de <LZ-W> pluton zaopatrzenia wodnego
Feuermeldezug, der <FMZ> pluton łączności
Fernmeldezug {m} pluton łączności
Feuermeldezug <FMZ> {m} pluton łączności
Pneumatische Lagerung für die Tragkraftspritze pneumatyczne ułożenie pompy przenośnej
nach der Anfahrt zum Ereignisort po dojeździe na miejsce zdarzenia
feuerseitig po stronie ognia
Wärmeaufnahme {f} pobieranie ciepła
Brandnähe {f} pobliże miejsca pożaru
marginal poboczne
Probenentnahme {f} pobór próbki
Löschwasserentnahme {f} pobór wody gaśniczej
schwitzen des Schlauches, das pocenie się węża
Fackel {f} pochodnia
Wachsfackel {f} pochodnia woskowa
Leiter neigen, die pochylać drabinę
Neigung {f} pochylenie (drabiny)
absorbieren pochłaniać
Atemfilter {m} pochłaniacz
Regenerationspatrone {f} pochłaniacz
Atemfilter {m} pochłaniacz do maski gazowej
Alkalipatrone {f} pochłaniacz dwutlenku węgla
Gasmaskenfilter {m} pochłaniacz maski przeciwgazowej
Gasfilter {m} pochłaniacz przeciwgazowy
Staubfilter {m} pochłaniacz pyłu
Universalfilter {m} pochłaniacz uniwersalny
Aktivkohlefilter {m} pochłaniacz z węglem aktywnym
Wärmeaufnahme {f} pochłanianie ciepła
Wasseraufnahme {f} pochłanianie wody
Wärmestauung {f} pochłanie ciepła
Gefahrstoffzug {m} pociąg z materiałem niebezpiecznym
Aktionsbeginn {m} początek akcji
Einsatzbeginn {m} początek akcji ratowniczo-gaśniczej
Brandbeginn {m} początek pożaru
in Gegenwart elektrischer Spannung pod napięciem elektrycznym
in brandschutztechnischer Hinsicht pod względem wymagań nicznych w zakresie ochrony przeciwpożarowej
Wasser geben podać wodę
Schaumaufgabe {f} podanie piany
Stoßbeanspruchung {f} podanie próbie uderzeniowej
Wasser-Schaummittelgemisch-Zuführung {f} podanie wodnego roztworu środka pianotwórczego
Feuerschutzsteuer {f} podatek na rzecz ochrony przeciwpożarowej
Feuerschutzabgabe {f} podatek na rzecz ochrony przeciwpożarowej
Löschbarkeit {f} podatność na ugaszenie
feuerempfindlich podatny na zapalenie
brandempfindlich podatny na zapalenie
entzündungsanfällig podatny na zapalenie
Zuführung {f} podawanie
Beschäumung {f} podawanie piany
Löschmittelaufbringung {f} podawanie środka gaśniczego
Wasserzuführung {f} podawanie wody
Wassergeben {n} podawanie wody (ilość wody na jednostkę czasu i powierzchni)
Wasserbeaufschlagung {f} podawanie wody (ilość wody na jednostkę czasu i powierzchni)
Löschwasserförderung {f} podawanie wody gaśniczej na duże odległości
Brennstoffmenge {f} podaż paliwa
Luftmenge {f} podaż powietrza
Löschwasserdargebot {n} podaż wody gaśniczej
Nebenmeldezentrale {f} podcentralka
Unterdruck {m} podciśnienie
bei einem Brand podczas pożaru
Infrarot {n} podczerwień
Feuer aussetzen, dem poddać działaniu ognia
Löschwasserbeanspruchung aussetzen, der poddać działaniu wody gaśniczej
Feuerbeanspruchung {f} poddanie działaniu ognia
ETK-Beflammung {f} poddanie działaniu płomieni wg krzywej normowej "temperatura-czas"
feuerbeansprucht poddany działaniu ognia
brandbeansprucht poddany ekspozycji ogniowej
absteifen podeprzeć
Tankheizung {f} podgrzewacz do zbiornika {f}
Elektrowärmegerät {n} podgrzewacz elektryczny
Lufterhitzer {m} podgrzewacz powietrza
Tankheizung gegen Einfrieren {f} podgrzewacz przeciwko zamarzaniu {f}
Vorwärmung {f} podgrzewanie wstępne
Druckknopf-Feuernebenmeldeanlage {f} podinstalacja przycisków pożarowych
Entscheidungsfindung {f} podjęcie decyzji
Unterlegscheibe {f} podkładka
unterspülte Strasse, die podmyta droga
unterspülten Strassen, die podmytych dróg
Drehleiter aufrichten, die podnieść drabinę samochodową
Druckerhöhung {f} podniesienie ciśnienia
aufrichten podnosić
heben podnosić
Hebezeug {n} podnośnik
Heber {m} podnośnik
Hydraulikheber {m} podnośnik hydrauliczny
Luftheber {m} podnośnik pneumatyczny
Förderung {f} podnoszenie
Schaumanstieg {m} podnoszenie się piany
Wasseranstieg {f} podnoszenie się wód
Löschwasserförderung {f} podnoszenie wody gaśniczej
anzünden podpalać
anstecken podpalać
Brandleger {m} podpalacz
Brandstifter {m} podpalacz
Anstecker {m} podpalający
Brandstiftung {f} podpalenie
Inbrandsetzung {f} podpalenie
Brandlegung {f} podpalenie
Kinderbrandstiftung {f} podpalenie przez dzieci
Jugendbrandstiftung {f} podpalenie przez młodzież
vorsätzliche Brandstiftung, die podpalenie umyślne
anzünden podpalić
in Brand stecken podpalić
Brand legen, den podpalić
in Brand setzen podpalić
in Flammen setzen podpalić
Brand einlegen, den podpalić
anstecken podpalić
Absteifung {f} podparcie
Abstützung der Drehleiter, die {f} podparcie drabiny samochodowej
stützen podpierać
kurze Sicherungsseil, das podpinka
Stütze {f} podpora
Betonstütze {f} podpora betonowa
Holzstütze {f} podpora drewniana
Strahlrohrstütze {f} podpora prądownicy
Stahlstütze {f} podpora stalowa
Absteifung {f} podpórka
Handlöschgerät {n} podręczny sprzęt gaśniczy
Kleinlöschgerät {n} podręczny sprzęt gaśniczy
Vegetationsbrand {m} podrostów i podszytów
Gestell {n} podstawa
Leiterfuß {m} podstawa drabiny
Rechtsgrundlage {f} podstawa prawna
Grundlagenwissen {n} podstawowa wiedza
Grundlagenwissen über die Boots-und Antriebstechnik von Feuerwehrbooten, das podstawowa wiedza o łodzi strażackiej i jej napędzie
Hauptlöschwirkung {f} podstawowe działanie gaśnicze
Glut schüren, die podsycać żar
Glut anfachen, die podsysać żar
brandfördernd podtrzymujący palenie
Brandförderung {f} podtrzymywanie palenia
Hebegerät {n} poduszka pneumatyczna
Lufthebekissen {n} poduszka pneumatyczna
Luftkissen {n} poduszka powietrzna
Sprungpolster {n} poduszka ratunkowa
Sprungbalg {m} poduszka ratunkowa
Fahrgestell {n} podwozie samochodu
Drucksteigerung {f} podwyższenie ciśnienia
Wasserdruckerhöhung {f} podwyższenie ciśnienia wody
Brandlasterhöhung {f} podwyższenie obciążenia ogniowego
Temperaturerhöhung {f} podwyższenie temperatury
erhöhte Sicherheit, die podwyższone bezpieczeństwo
erhöhte Brandgefahr, die podwyższone zagrożenie pożarowe
Hochdach {n} podwyższony dach
erhöhte Sicherheit, die podwyższony stopień bezpieczeństwa
Untergebene podwładny
brandschutztechnische Unterteilung, die podział (obiektu) pod względem pożarowo-techniczym
Zweigruppeneinteilung {f} podział bojowy dwuzmianowy
Funktionseinteilung {f} podział funkcji
Lagermaterialien im Schutzbereich einer Sprinkleranlage <L1.... L4> podział materiałów składowanych w zależności od ich palności i zawartości tworzywa spienionego
Sitzordnung im Fahrzeug, die podział miejsc w samochodzie
Zoneneinteilung {f} podział na strefy
Brandabschnittstrennung {f} podział na strefy pożarowe
Verpackungsarten bzw. Transporthilfen, geschützt durch eine Sprinkleranlage <V1 ... V4> podział opakowań w zależności od stopnia palności i zawartości tworzywa sztucznego (chronionych przez instalację tryskaczową)
Verpackungsarten bzw. Transporthilfen, geschützt durch eine Sprinkerlanlage <V1 .... V4> podział opakowań w zależności od stopnia palności i zawartości tworzywa sztucznego (chronionych przez instalację tryskaczową)
Brandklasseneinteilung {f} podział pożarów na grupy
unterirdische Löschwasserbehälter, der podziemny zbiornik przeciwpożarowy
Schlauch anschließen, den podłączyć wąż
Doppelboden {m} podłoga podwójna
Brandlegung {f} podłożenie ognia
Brand legen, den podłożyć ogień
Feuer anlegen, das podłożyć ogień
Brandwetter {n} pogoda w czasie pożaru
Abbrändler {m} pogorzelec
Abgebrannte pogorzelec
Brandtrümmer {f} pogorzelisko
Brandschutt {m} pogorzelisko
Brandstätte abgelöscht und durchsucht Pogorzelisko dogaszono i przeszukano
Brandsicherheitswache {f} pogotowie pożarowe
Brandwache {f} pogotowie przeciwpożarowe
Brandsicherheitswache {f} pogotowie przeciwpożarowe
Saalfeuerwehr {f} pogotowie przeciwpożarowe
Rettungswagen <RTW> {m} pogotowie ratunkowe
Störungsdienst {m} pogotowie techniczne
brandschutztechnische Begriffe, die pojącia z zakresu ochrony przeciwpożarowej
Aufflammen {n} pojawienie się
Raucherscheinung {f} pojawienie się dymu
Feuerschein {m} pojawienie się ognia
Flammenerscheinung {f} pojawienie się płomieni
Fahrzeug {n} pojazd
Einsatzfahrzeug {n} pojazd bojowy
Hubrettungsfahrzeug {n} pojazd samochodowy ratowniczy
Sonderfahrzeug {n} pojazd specjalny
Transportfahrzeug mit Ammoniak {n} pojazd transportujący amoniak
Sonderkraftfahrzeug {n} pojazd uprzywilejowany w ruchu
Sonderfahrzeug {n} pojazd uprzywilejowany w ruchu
Ventilatorfahrzeug {n} pojazd z urządzeniami do odymiania
pferdebespannte Fahrzeug, das pojazd zaprzężony w konie
Brandbegriff {m} pojęcie pożaru
Einzelaustrittsöffnung {f} pojedynczy otwór wylotowy
Spraydose {f} pojemnik aerozolowy
Löschwasserbehälter {m} pojemnik na gaśnicę
Proviantbehälter {m} pojemnik na prowiant
Kapazität {f} pojemność
Wärmekapazität {f} pojemność cieplna
spezifische Wärmekapazität, die pojemność cieplna właściwa
Löschkapazität {f} pojemność gaśnicza
Löschwasserrückhaltevolumen {n} pojemność urządzeń zatrzymujących wodę gaśniczą
nutzbare Fassungsvermögen, das pojemność użytkowa
Nutzraum {m} pojemność użytkowa
Fassungsvermögen {n} pojemność użytkowa
Tankvolumen {n} pojemność zbiornika
Behältervolumen {n} pojemność zbiornika
Wassertankvolumen {n} pojemność zbiornika wody
in Rauch aufgehen pojść z dymen
in Flammen aufgehen pójść z ogniem
Vorführung {f} pokaz
niederkämpfen pokonać
Beiltasche {f} pokrowiec toporka
Schutztasche eines Feuerwehrbeiles, die pokrowiec toporka strażackiego
abdecken mit Löschmitteln, das pokryć (środkami gaśniczymi)
verrußen pokryć się sadzą
Bedeckung {f} pokrycie
Bedachung {f} pokrycie dachowe {n}
Metalleindeckung {f} pokrycie dachowe metalowe
harte Bedachung, die pokrycie dachowe niepalne
Feuerschutzschicht {f} pokrycie ognioochronne
eingeschäumt pokryty pianią
A-Blindkupplung {f} pokrywa A (W-110)
C-Blindkupplung {f} pokrywa C (52)
Blindkupplung {f} pokrywa nasady
Blindverschraubung {f} pokrywa nasady śrubowa
Schutzhaube {f} pokrywa ochronna
Straßenkappe für Unterflurhydranten, die pokrywa skrzynki ulicznej (do hydrantu podziemnego)
Hydrantendeckel {m} pokrywa studzienki hydrantowej
Blindkupplung {f} pokrywa zamykająca B (W-75)
bedecken pokrywać
beschäumen pokrywać pianią
Beschäumung {f} pokrywanie pianą
Beschäumen {n} pokrywanie pianą
selbstentzündliche Flöz, das pokład samozapalny
Temperaturfeld {n} pole temperaturowe
Gesichtsfeld {n} pole widzenia
Benutzungsfeld der Drehleiter, das {n} pole zasięgu użytkowego drabiny samochodowej
Anweisung {f} polecenie
Einsatzauftrag {m} polecenie bojowe
besprengen polewać
Die Polizei lenkte den Verkehr auf der Strasse. Policja kierowała ruchem na drodze
Police {f} polisa ubezpieczeniowa
Feuerversicherungspolice {f} polisa ubezpieczeniowa w ubezpieczeniu od ognia
Druckmessung {f} pomiar ciśnienia
Blutdruckmessung {f} Pomiar ciśnienia tętniczego
Wassermengenmessung {f} pomiar ilość wody
Strahlenmessung {f} pomiar promieniowania
Durchflußmessung {f} pomiar przepływu
Temperaturmessung {f} pomiar temperatury
Staubmessung {f} pomiar zapylenia
geschützte Raum, der pomieszczenie chronione
Raucherraum {m} pomieszczenie dla palczy (tytoniu)
Brandraum {m} pomieszczenie objęte pożarem
Brandentstehungsraum {m} pomieszczenie powstania pożaru
Aufenthaltsraum {m} pomieszczenie przeznaczone na pobyt ludzi
Löschzentrale {f} pomieszczenie środka gaśniczego
Innenraum {m} pomieszczenie wewnętrzne
Brandzelle {f} pomieszczenie wydzielone pożarowo
explosionsgefährdete Raum, der pomieszczenie zagrożone wybuchem
Kellerräume {f} pomieszeń piwniczych
Heizungsraum {m} pomieszenie kotlowni
Mannschaftsraum {m} pomieszenie załogi
Hilfe {f} pomoc
technische Hilfeleistung, die pomoc techniczna
nachbarliche Löschhilfe, die pomoc wzajemna (sąsiadujących jednostek ratowniczo-gażniczych)
Nachbarhilfe {f} pomoc wzajemna (sąsiadujących jednostek ratowniczo-gażniczych)
Behelfslöschmittel {n} pomocniczy środek gaśniczy
Führungsgehilfe {m} pomocnik kierownictwa
Truppmann <TrM> {m} pomocnik przewodnika roty
Truppmann, der <TrM> pomocnik przewodnika roty
A-Truppmann {m} pomocnik roty ogniowej
Angriffstruppmann {m} pomocnik roty ogniowej
Schlauchtruppmann, der <S-Truppmann> {m} pomocnik roty wężowej
Wassertruppmann, der <W-Truppmann> pomocnik roty wodnej
Wassertruppmann (m) W-Truppmann <W-Truppmann> {m} pomocnik roty wodnej
Landesbrand- und Katastrophenschutzgesetz für das Land Rheinland-Pfalz, das <LBKG> pomocy technicznej i ochronie przed katastrofami w Nadrenii Palatynacie
Pumpe {f} pompa
Druckpumpe {f} pompa ciśnieniowa
Umwälzpumpe {f} pompa cyrkulacyjna
Druckerhöhungspumpe {f} pompa do podnoszenia ciśnienia
Kellerentwässerungspumpe {f} pompa do wypompowywania wody z piwnic
Zusatzpumpe {f} pompa dodatkowa
Öldiffusionspumpe {f} pompa dyfuzyjna olejowa
Filterpumpe {f} pompa filtracyjna
Tiefpumpe <T> {f} pompa głębinowa
Tiefbrunnenpumpe {f} pompa głębinowa
Tiefpumpe, die <T> pompa głębinowa
Tauchpumpe, die <TP> pompa głębinowa
Tauchpumpe <TP> {f} pompa głębinowa
elektrische Tauchpumpe, die pompa głębinowa elektryczna
Elektrotauchpumpe {f} pompa głębinowa elektryczna
Turbotauchpumpe {f} pompa głębinowa turbinowa
Tauchmotorpumpe {f} pompa głębinowa z silnikiem
Infusionspumpe {f} pompa infuzyjna
Sprinklerpumpe {f} pompa instalacji tryskaczowej
einstufige Pumpe, die pompa jednostopniowa
Prüfpumpe {f} pompa kontrolna
Membranpumpe {f} pompa membranowa
Umlaufpumpe {f} pompa obiegowa
Lenzpumpe {f} pompa odpompowywująca
Entlüftungspumpe {f} pompa odpowietrzająca
Freikolben-Entlüftungspumpe {f} pompa odpowietrzająca bezkorbowa
Doppelkolben-Entlüftungspumpe {f} pompa odpowietrzająca dwutłokowa
Flüssigkeitsring-Entlüftungspumpe {f} pompa odpowietrzająca o pierścieniu cieczowym
Trockenring-Entlüftungspumpe {f} pompa odpowietrzająca o pierścieniu suchym
Wasserring-Entlüftungspumpe {f} pompa odpowietrzająca o pierścieniu wodnym
Verdrängerentlüftungspumpe {f} pompa odpowietrzająca wyporowa
Ölpumpe {f} pompa olejowa
Kreiselpumpe {f} pompa ośrodkowa wirowa
Unterwasserpumpe {f} pompa podwodna głębinowa
Wasserstrahl-Luftpumpe {f} pompa powietrzna strumieniowa
Feuerlöschpumpe {f} pompa pożarnicza
Löschpumpe {f} pompa pożarnicza
Feuerspritze {f} pompa pożarnicza
Feuerlöschpumpe, die <FP> pompa pożarnicza
Löschspritze {f} pompa pożarnicza
Feuerwehrpumpe {f} pompa pożarnicza
Feuerlöschpumpe <FP> {f} pompa pożarnicza
Vakuumpumpe {f} pompa próżniowa
Entlüftungspumpe {f} pompa próżniowa
Umfüllpumpe {f} pompa przelewowa
Gefahrgut-Umfüllpumpe {f} pompa przelewowa do pompowywania materiałów niebezpiecznych
tragbare Umfüllpumpe, die <TUP> pompa przelewowa przenośna
Tragbare Umfüllpumpe, die <TUP> pompa przelewowa przenośna
Schwimmpumpe {f} pompa pływająca
Überdruckpumpe {f} pompa reakcyjna
Handpumpe {f} pompa ręczna
Handdruckspritze {f} pompa ręczna
Reservepumpe {f} pompa rezerwowa
selbstansaugende Pumpe, die pompa samozasysająca
Flügelpumpe {f} pompa skrzydełkowa
Propellerpumpe {f} pompa śmigłowa
Schaummittelpumpe {f} pompa środka pianotwórzego
Spindelpumpe {f} pompa śrubowa
Schraubenpumpe {f} pompa śrubowa
Feuerlöschkreiselpumpe {f} pompa strażacka wirowa
Gasstrahler {m} pompa strumieniowa
Strahlapparat {m} pompa strumieniowa
Wasserstrahlpumpe {f} pompa strumienowa
Schlammpumpe {f} pompa szlamowa
Schmutzwasser-Kreiselpumpe {f} pompa szlamowa wirowa
Turbinenpumpe {f} pompa turbinowa
Druckpumpe {f} pompa tłocząca
Kurzhub-Kolbenpumpe {f} pompa tłokowa krótkoskokowa
Druckhaltepumpe {f} pompa utrzymująca ciśnienie
hinten eingebaute Pumpe, die pompa wbudowana z tyłu samochodu
mehrstufige Pumpe, die pompa wielostopniwoa
Lenzkreiselpumpe, die <LP> pompa wirowa wypompowywania
Lenzkreiselpumpe <LP> {f} pompa wirowa wypompowywania
Lenzkreiselpumpe <LP> {f} pompa wirowa wypompowywująca
Lenzpumpe {f} pompa wypompowywująca
Hochdruckpumpe {f} pompa wysokociśnieniowa
Verstärkerpumpe {f} pompa wzmacniająca (w systemie przetłaczania)
Wasserringpumpe {f} pompa z pierścieniem wodnym
Drehkolbenpumpe {f} pompa z tłokiem obrotowym
Zubringerpumpe {f} pompa zasilająca
Kolbenpumpe {f} pompa zasysająca tłokowa
Zahnradpumpe {f} pompa zębata
Drehkolbenpumpe {f} pompa łopatkowa
pumpen pompować
Pumpen {n} pompowanie
Wasserförderung {f} pompowanie wody
Wasserförderung über lange Strecken, die pompowanie wody na dalekie odległości
Pumpenwerk {n} pompownia
Sprinklerpumpenanlage {f} pompownia instalacji trykaczowej
Sprinklerzentrale {f} pompownia tryskaczowa
Rettungsboot <RTB> {n} ponton ratowniczy
Rettungsponton {m} ponton ratowniczy
Unterstützung {f} poparcie {n}
unterstützen popierać
Unterstützung {f} popieranie {n}
Asche {f} popiół
Flugasche {f} popiół lotny
Besserung {f} poprawa
brandschutztechnische Verbesserung, die poprawa warunków technicznych w zakresie ochrony przeciwpożarowej
brandschutztechnische Nachbesserung, die poprawa warunków technicznych w zakresie ochrony przeciwpożarowej
Horizontalsicherung {f} poręczowania {f}
porös porowaty
Vergleichbranddauer {f} porównowalny czas trwania pożaru
Hafenfeuerwehr {f} portowa straż pożarna
Verstärkung {f} posiłki
Nachschub {m} posiłki
Bestimmung {f} postanowienie
Brandsicherheitsbestimmung {f} postanowienie w zakresie bezpieczeństwa pożarowego
Brandschutzbestimmung {f} postanowienie w zakresie ochrony przeciwpożarowej
aufrichten postawić
Verwaltungsverfahren {n} postępowanie administracyjne
Disziplinarverfahren {n} postępowanie dyscyplinarne
Zwangsvollstreckungsverfahren {n} postępowanie egzekucyjne
Strafverfahren {n} postępowanie karne
Rechtsverfahren {n} postępowanie prawne
Gerichtsverfahren {n} postępowanie sądowe
Verhalten im Brandfall, das postępowanie w przypadku pożaru
brandschutzgerechte Verhalten, das postępowanie zgodne z wymaganiami (przepisami) ochrony przeciwpożarowej
Brandwache {f} posterunek asystencyjny
Nachtwache {f} posterunek nocny
Brandsicherheitswache {f} posterunek przeciwpożarowy
Feuersicherheitswache {f} posterunek przeciwpożarowy
Brandwache {f} posterunek przeciwpożarowy
Feuersicherheitswachdienst {m} posterunek przeciwpożarowy
Brandsicherheitsdienst {m} posterunek przeciwpożarowy
Stillstand {m} postój
Dürre {f} posucha
Vortrieb durch Impuls, der posuwać przez Impuls
Konformitätsbescheinigung {f} poświadzenie zgodności
streuen posypać
geschädigt poszkodowany
Geschädigte poszkodowany
Brandfahndung {f} poszukiwanie sprawcy pożaru
Brandstärke {f} potęga pożaru
elektrostatische Potential, das potencjał elektrostatyczny
hilfebedürftig potrzebujący pomocy
Belehrung {f} pouczenie
Rechtsbelehrung {f} pouczenie prawne
Kreisfeuerwehrzentrale {f} powiatowa centrala alarmowo-dyspozycyjna (i napraw sprzętu)
Kreisleitstelle {f} Powiatowe Stanowisko Kierowania
Kreisfeuerwehrinspekteur, der <KFI> powiatowy inspektor straży pożarnych
Kreisfeuerwehrinspekteur <KFI> {m} powiatowy inspektor straży pożarnych
Kreisrettungsplan {m} powiatowy plan ratowniczy
Kreisfeuerwehrverband, der <KFV> Powiatowy Związek Straży Pożarnej
Kreisfeuerwehrverband <KFV> {m} Powiatowy Związek Straży Pożarnej
Fläche {f} powierzchnia
Schutzfläche {f} powierzchnia chroniona
Wirkfläche einer Sprinkleranlage, die powierzchnia chroniona (tryskaczami)
Sprinklerschutzfläche {f} powierzchnia chroniona przez tryskacze
Flüssigkeitsoberfläche {f} powierzchnia cieczy
Überwachungsfläche {f} powierzchnia dozorowana
Heizfläche {f} powierzchnia grzejna
Rauchabzugsfläche {f} powierzchnia klapy dymowej
Flächensprühanlage {f} powierzchnia natrysku dysz
feuerabgekehrte Fläche, die powierzchnia nie nagrzewana
Druckentlastungsfläche {f} powierzchnia odciążenia wybuchu
Druckentlastungsstelle {f} powierzchnia odciążenia wybuchu
Brandherdoberfläche {f} powierzchnia ogniska pożaru
Schaumfläche {f} powierzchnia piany
Geschoßfläche {f} powierzchnia piętra
Schaumfläche {f} powierzchnia pokryta pianą
Brandfläche {f} powierzchnia pożaru
Aufstellfläche für die Feuerwehr, die {f} powierzchnia przeznaczona dla drabin pożarniczych samochodowych przy budynku lub obiekcie
Bewegungsfläche {f} powierzchnia przeznaczona dla ruchu samochodów gaśnicznych przy budynku lub obiekcie
Brandwandfläche {f} powierzchnia ściany przeciwpożarowej
Flächenabbrennrate {f} powierzchnia spalona w czasie
Brandabschnittsfläche {f} powierzchnia strefy pożarowej
Reibungsfläche {f} powierzchnia tarcia
Nutzfläche {f} powierzchnia użytkowa
Wasseroberfläche {f} powierzchnia wody
Druckentlastungsfläche {f} powierzchnia wybuchowa
Abblasfläche {f} powierzchnia wydmuchowa
Druckausgleichfläche {f} powierzchnia wydmuchowa
spezifische Oberfläche, die powierzchnia właściwa
Oberfläche {f} powierzchnia zewnętrzna
Feststoffoberfläche {f} powierzchnia zewnętrzna ciała stałego
Brandoberfläche {f} powierzchnia zewnętrzna paląca się
Berieselungsfläche {f} powierzchnia zraszania
oberflächenaktiv powierzchniowo czynny
Luft {f} powietrze
kühle Luft, die powietrze chłodzące
Kühlluft {f} powietrze chłodzące
Zusatzluft {f} powietrze dodatkowe
Zuluft {f} powietrze doprowadzone
Zuluft {f} powietrze dopływające
Verbrennungsluft {f} powietrze niezbędne do spalania
Atmungsluft {f} powietrze oddechowe
Atemluft {f} powietrze oddechowe
Abluft {f} powietrze odlotowe
Fortluft {f} powietrze odprowadzane
Abluft {f} powietrze odprowadzane
Raumluft {f} powietrze pokojowe
Druckluft {f} powietrze sprężone
Hochdruckpreßluft {f} powietrze sprężone pod wysokim ciśnieniem
Raumluft {f} powietrze w pomieszczeniu
Abluft {f} powietrze wylotowe
Windkessel {m} powietrznik (pompy)
Affinität {f} powinowactwo chemiczne
entzünden powodować zapłon
gefahrbringend powodujący niebezpieczeństwo
brandauslösend powodujący pożar
schaumzerstörend powodujący rozpad piany
gefahrenbringend powodujący zagrożenie
gefahrenbringend powodujący zagrożenie
Überschwemmung {f} powódź
Hochwasser {n} powódź
Erfolg {m} powodzenie {n}
Einrücken {n} powracanie z akcji
Einrückung {f} powrót z akcji
sich entwickeln powstać
entstehen powstać
Bildung {f} powstanie
Rauchbildung {f} powstanie dymu
Brandentstehung {f} powstanie pożaru
Sekundärbrandentstehung {f} powstanie pożaru wtórnego
Aufflammen {n} powstanie płomienia
Aufflammen {n} powstanie płomienia
Rußbildung {f} powstanie sadzy
bilden powstawać
Rauchanfall {m} powstawanie dymu
Funkenbildung {f} powstawanie iskier
Stichflammenbildung {f} powstawanie ogni żgących
Schaumbildung {f} powstawanie piany
Flammenbildung {f} powstawanie płomieni
zurückdrängen powstrzymywać
Wiederentzündung {f} powtórne zapalenie się
Wiederentzündung {f} powtórny zapłon
Brandschutzbeschichtung {f} powłoka ognioochronna
Feuerschutzanstrich {m} powłoka ognioochronna
Flammenschutzanstrich {m} powłoka ognioochronna
Brandschutzanstrich {m} powłoka ognioochronna
Flammschutzanstrich {m} powłoka ognioochronna
Feuerschutzschicht {f} powłoka ognioochronna
Kabelbrandschutzbeschichtung {f} powłoka ognioochronna kabla
Schaumdecke {f} powłoka pianowa
Brandschutzbeschichtung {f} powłoka przeciwpożarowa
dämmschichtbildende Brandschutzbeschichtung, die <DSB> powłoka przeciwpożarowa pęczniejąca
Brandfall {m} pożar
Brand {m} pożar
Feuerbrunst {f} pożar
Kühlhausbrand {m} pożar (budynku) chłodni
Kunststoffbrand {m} pożar (materiałów z) tworzyw sztucznych
Schadenfeuer {n} pożar (ogień wyrządzający szkody)
Selbstentzündungsbrand {m} pożar (powstały) na wskutek samozapalenia
Mineralölbrand {m} pożar (produktów) ropy naftowej
Alkoholbrand {m} pożar alkoholu
Autobrand {m} pożar auta
Schwelfeuer {n} pożar bezpłomieniowy
Schwelbrand {m} pożar bezpłomieniowy
Glutbrand {m} pożar bezpłomieniowy
Glühbrand {m} pożar bezpłomieniowy
Brand von Biomasse, der Pożar biomasy
Blockbrand {m} pożar blokowy
Gebäudebrand {m} pożar budynku
Brand eines Wirtschaftsgebäudes {m} pożar budynku gospodarczego
Brand eines mit Heu gefüllten Wirtschaftsgebäudes pożar budynku gospodarczego wypełnionego słomą
Wohnhausbrand {m} pożar budynku mieszkalnego
Hochhausbrand {m} pożar budynku wysokiego
Buschbrand {m} pożar buszu
Totalbrand {m} pożar całego obiektu
Vollbrand {m} pożar całkowity
Vollfeuer {n} pożar całkowity
Totalbrand {m} pożar całkowity drzewostanu
Christbaumbrand {m} pożar choinki
Feststoffbrand {m} pożar ciała stałego
Flüssigkeitsbrand {m} pożar cieczy
partielle Brand, der pożar częściowy
Geschäftshausbrand {m} pożar domu towarowego
Holzbrand {m} pożar drewna
Brand einer hölzernen Gartenlaube {m} pożar drewnianej altany ogrodowej
Kernkraftwerksbrand {m} pożar elektrowni atomowej
endogene Brand, der pożar endogeniczny
Fabrikbrand {m} pożar fabryki
Gasphasenbrand {m} pożar fazy gazowej
Gasbrand {m} pożar gazu
Hotelbrand {m} pożar hotelu
Kabelbrand {m} pożar kabla elektrycznego
Katastrophenbrand {m} pożar katastrofalny
Klosterbrand {m} pożar klasztoru
Treppenhausbrand {m} pożar klatki schodowej
Kaminbrand {m} pożar komina
Schornsteinbrand {m} pożar kominowy
Grubenbrand {m} pożar kopalniany
Kirchenbrand {m} pożar kościoła
Küchenbrand {m} pożar kuchni
Laborbrand {m} pożar laboratorium
Waldbrand {m} pożar lasu
lokale Brand, der pożar lokalny
Lagerbrand {m} pożar magazynu
Maschinenbrand {m} pożar maszyny
Feststoffbrand {m} pożar materiału stałego
Kleinbrand {m} pożar mały
Metallbrand {m} pożar metalu
Stadtbrand {m} pożar miasta
Wohnungsbrand {m} pożar mieszkania {m}
Zimmerbrand {m} pożar mieszkaniowy
Moorbrand {m} pożar moczarów
Modellbrand {m} pożar modelowy
Brand im freien Gelände, der pożar na otwartej przestrzeni
Reihenbrand {m} pożar na szeregu budynków
natürliche Brand, der pożar naturalny
Naturbrand {m} pożar naturalny
Millionenbrand {m} pożar o milionowych stratach
Brand erfasste, der pożar objął
Der Brand erfasste .... pożar objął ...
Heizölbrand {m} pożar oleju grzewczego {m}
Feuer in der Gewalt haben, das pożar opanowany
Brand unter Kontrolle, der <BuK> pożar opanowany
Reifenbrand {m} pożar opon
Umgebungsbrand {m} pożar otoczenia
Flammenbrand {m} pożar otwarty
offene Brand, der pożar otwarty
Primärbrand {m} pożar pierwotny
Etagenbrand {m} pożar piętra
Blitzfeuer {n} pożar pioruna
Kellerbrand {m} pożar piwnicy {n}
Kellerbrand {m} pożar piwniczny
Zugbrand {m} pożar pociągu
Eisenbahnbrand {m} pożar pociągu kolejowego
Brand unter Kontrolle, der <BuK> pożar pod kontrolą
Grubenbrand {m} pożar podziemny
Fahrzeugbrand {m} pożar pojazdu samochodowego
Einzelbrand {m} pożar pojedynczy
Bodenbrand {m} pożar pokrywy glęby (lasu)
Bodenfeuer {n} pożar pokrywy glęby (lasu)
Waldbodenbrand {m} pożar pokrywy gleby lasu
Raumbrand {m} pożar pomieszczenia
Oberflächenbrand {m} pożar powierzchniowy
Brand entstand, der pożar powstał
Aufschlagbrand {m} pożar powstały od uderzenia
Durchbrand {m} pożar powstały w wyniku przepalenia
Feuer geht aus, das pożar przerzuca się
Der Brand greift auf .... über. pożar przerzuca się na ...
Flächenbrand {m} pożar przestrzenny
Brand eines leerstehenden Gebäudes, der Pożar pustostanu
Brand einer leerstehenden Wohnung, der Pożar pustostanu
Staubbrand {m} pożar pyłu
Flammenbrand {m} pożar płomieniowy
Lachenbrand {m} pożar rozlewu (oleju)
Öllachenbrand {m} pożar rozlewu oleju
Der Brand breitet sich aus. pożar rozszerza się
Brand breitet sich aus, der pożar rozszerza się
fortentwickelte Brand, der pożar rozwinięty
Naturbrand {m} pożar rzeczywisty
reale Brand, der pożar rzeczywisty
Autobrand {m} pożar samochodu
Lkw-Brand {m} pożar samochodu ciężarowego
PKW-Brand {m} pożar samochodu osobowego
Pkw-Brand {m} pożar samochodu osobowego
Flugzeugbrand {m} pożar samolotu
Silobrand {m} pożar silosu
Schweißbrand {m} pożar spwodowany spawaniem
Mittelbrand {m} pożar średni
Schiffsbrand {m} pożar statku
Scheunenbrand {m} Pożar stodoły
Böschungsbrand {m} Pożar stogu
Brand von Heuschobern, der pożar stogu siana
Holzkrippenbrand {m} pożar stosu beleczek drewnianych (w pożarze testowym)
Krankenhausbrand {m} pożar Szpitala
Testbrand {m} pożar testowy
Glimmbrand {m} pożar tlący się
Moorbrand {m} pożar torfowisk
Grasbrand {m} pożar trawy
Schwelbrand {m} pożar tłący się
Fettbrand {m} pożar tłuszczu
Feuer aus!! pożar ugaszony!!
Vegetationsbrand {m} pożar upraw
Elektrobrand {m} pożar urządzeń elektrycznych
Entstehungsbrandphase {f} pożar w fazie początkowej
Industriebrand {m} pożar w przemyśle
Tunnel-Brand {m} pożar w tunelu
ISO-Normbrand {f} pożar w warunkach znomalizowanych według ISO-Norm
Normbrand {m} pożar w warunkach znormalizowanych
Entstehungsfeuer {n} pożar w zarodku
Entstehungsbrandphase {f} pożar w zarodku
Entstehungsbrand {m} pożar w zarodku
Innenbrand {m} pożar wewnętrzny
Großbrand {m} pożar wielki
Wipfelfeuer {n} pożar wierzchołkowy lasu
Wipfelbrand {m} pożar wierzchołkowy lasu
Kronenfeuer {n} pożar wierzchołkowy lasu
Kirchturmbrand {m} pożar wieży kościelnej
Folgebrand {m} pożar wtórny
Nachfolgebrand {m} pożar wtórny
Sekundärbrand {m} pożar wtórny
Brand bricht aus, der pożar wybucha
Bemessungsbrand {m} pożar wzorcowy
Glutbrand {m} pożar żarowy
Glühbrand {m} pożar żarowy
Tankbrand {m} pożar zbiornika
Tankerbrand {m} pożar zbiornikowca
Brand wurde gelöscht, der pożar został ugaszony
Der Brand wurde gelöscht. Pożar został ugaszony.
Wiesenbrand {m} pożar łąki
Bettenbrand {m} pożar łóżka
Feuerschutzwesen {n} pożarnictwo
Feuerlöschwesen {n} pożarnictwo
Brandschutzwesen {n} pożarnictwo
Feuerwesen {n} pożarnictwo
Feuerhilfswesen {n} pożarnictwo
Brandschutzwissenschaft {f} pożarnictwo jako gałąż nauki
Feuerwehrehrenabzeichen {n} pożarnicza odznaka honorowa
Feuerwehrdienstgradabzeichen {n} pożarnicze dystynkcje służbowe
brandschutzmäßig pożarniczo
brandschutzmäßig pożarniczy
Brandschützer {m} pożarnik
feuersicher pożarowo bezpieczny
Feuererscheinung {f} pożarowo-niebezpieczne (np. spawanie) pojawienie się ognia
Druckknopf-Feuermelder {m} pożarówy przycisk alarmowy
Abfallcontainerbrand {m} pożaru kontenera na śmieci
Brand eines Abfallcontainers {m} pożaru kontenera na śmieci
Tropf- und Fließbrände {m} pożary substancji kapiących i płynących
hilflos pozbawiony pomocy
Stand {m} poziom
Niveau {n} poziom
Sicherheitsniveau {n} poziom bezpieczeństwa
Brandsicherheitsniveau {n} poziom bezpieczeństwa pożarowego
Energieniveau {n} poziom energii
Führungsebene {f} poziom kierownictwa
Temperatur Niveau {n} poziom temperatury
Wasserpegel {m} poziom wody
Wasserstand {m} poziom wody
Behälterwasserstand {m} poziom wody w zbiorniku
Lauffeuer {n} pożoga
Brandüberrest {m} pozostałość po pożarze
Brandrückstand {m} pozostałość po pożarze
Verbrennungsrückstand {m} pozostałość po spaleniu
Abbrandlänge {f} pozostałość po spaleniu (długość)
Brandrelikte pozostałości popożarowe
Erlaubnis {f} pozwolenie
Baugenehmigung {f} pozwolenie na budowę
Feuererlaubnisschein {m} pozwolenie na prace pożarowo-niebezpieczne (np. spawanie)
Stellung {f} pozycja
Schlauchanschlußeinrichtung (f) {f} połącznik
Schlauchanschluß {m} połącznik
halbautomatisch półautomatyczny
Gesichtsmaske {f} półmaska
Halbmaske {f} półmaska
halbstationäre Löschanlage, die półstała instalacja gaśnicza
teilbewegliche Löschanlage, die półstała instalacja gaśnicza
Halbmastwurf {m} półwyblinka {f}
Kupplungshälfte {f} półłącznik
Arbeit {f} praca
Saugbetrieb, der <S> praca na ssanie
Saubetrieb <S> {m} praca na ssanie
Saugbetrieb {m} praca na ssanie
Schichtarbeit {f} praca na zmiany
Nachtarbeit {f} praca nocna
Taucherarbeiten, die praca nurka
Stabsarbeit {f} praca sztabu
Tankbetrieb {m} praca ze zbiornika
Evakuierungsarbeiten prace ewakuacyjne
Löscharbeiten prace gaśnicze
Feuerarbeiten prace pożarowo-niebezpieczne
Aufräumungsarbeiten prace przy odgruzowywaniu
Auspumparbeiten prace przy wypompowywaniu
Rettungsarbeiten prace ratownicze
Bergungsarbeiten prace ratownicze
Abbrucharbeiten prace rozbiórkowe
Spezialarbeiten prace specjalne
Abbrucharbeiten prace wyburzeniowe
Feuerarbeiten prace z otwartym ogniem
Taucherarbeiten {f} prace związane z nurkowaniem
vom Tank arbeiten pracować ze zbiornika
feuerwehrtechnische Bedienstete, der pracownik (referent) do spraw ochrony przeciwpożarniczej
Verwaltungsangestellter {m} pracownik administracji państwowej
Verwaltungsangestellter {m} pracownik administracyjny
Büroangestellter {m} pracownik biurowy
Sicherheitskraft {f} pracownik do spraw BHP
Staatsbedienstete pracownik państwowy
Strom {m} prąd
Zerstäuber-Strahl {m} prąd (gaśniczy) rozpylony
Alarmstrom {m} prąd alarmowy
elektrische Strom, der prąd elektryczny
Drehstrom {m} prąd elektryczny trójfazowy
Löschmittelstrom {m} prąd gaśniczy
Löschstrahl {m} prąd gaśniczy
Sprühstrahl {m} prąd kroplisty
Sprühstrahl mit Mannschutzbrause, der prąd kroplisty z tarczą wodną
Nebelstrahl {m} prąd mgłowy
Hochdrucknebelstrahl {m} prąd mgłowy wysokociśnieniowy
Ruhestrom {m} prąd spoczynkowy
Gleichstrom {m} prąd stały
Kriechstrom {m} prąd upływu
Wasserstrahl {m} prąd wodny
Wassersprühstrahl {m} prąd wodny rozpylony
Wasserstrom {m} prąd wody
Hochdruckstrahl {m} prąd wyskociśnieniowy
Wechselstrom {m} prąd zmienny
Vollstrahl {m} prąd zwarty
Vollstrahl mit Mannschutzbrause, der prąd zwarty z tarczą wodną
Rohr {n} prądownica
Strahlrohr {n} prądownica
B-Rohr {n} prądownica B (75)
C-Rohr {n} prądownica C (52)
Luftschaumrohr {n} prądownica do pianej powietrznej
Luftschaumstrahlrohr {n} prądownica do piany powietrznej
C-Strahlrohr {n} prądownica do węży C (52)
Schnellangriffsrohr <S-Rohr> {n} prądownica linii szybkiego natarcia
Schnellangriffsrohr, das <S-Rohr> {n} prądownica linii szybkiego natarcia
Nebelstrahlrohr {n} prądownica mgłowa
Sprühstrahlrohr {n} prądownica na prąd kroplisty
Wasserstaubstrahlrohr {n} prądownica na prąd rozpylony
Wendestrahlrohr {n} prądownica obrotowa
Wenderohr {n} prądownica obrotowa
ferngesteuerte Wendestrahlrohr, das prądownica obrotowa zdalnie sterowana
Schaumstrahlrohr {n} prądownica pianowa
Schaumrohr {n} prądownica pianowa
Schwerschaumrohr {n} prądownica pianowa do piany ciężkiej
Pistolenstrahlrohr {n} prądownica pistoletowa
Löschpistole {f} prądownica pistoletowa
Pistolenstrahlrohr für den Schnellangriff, das prądownica pistoletowa urządzenia szybkiego natarcia
Pulverstrahlrohr {n} prądownica proszkowa
Schneerohr {n} prądownica śniegowa
verstellbare Strahlrohr, das prądownica uniwersalna
Universal-Allzweckstrahlrohr {n} prądownica uniwersalna
Wasserstrahlrohr {n} prądownica wodna
Wassernebelstrahlrohr {n} prądownica wodna mgłowa
Mehrzweckstrahlrohr, das <M-Strahlrohr> {n} prądownica wodna na prąd zwarty i rozpylony
Mehrzweckstrahlrohr <M-Strahlrohr, das> {n} prądownica wodna na prąd zwarty i rozpylony
Pistolenstrahlrohr {n} prądownica z zaworem pistoletowym
Strahlrohrführer {m} prądownik
Rohrführer {m} prądownik
Einsatzpraxis {f} praktyka bojowa
Feuerwehrpraxis {f} praktyka pożarnictwa
Einsatzpraxis {f} praktyka pożarnicza
Feuerwehrpraxis {f} praktyka strażacka
Brandübertragungswahrscheinlichkeit {f} prawdopodobieństwo przeniesienia się pożaru
Brandausbreitungswahrscheinlichkeit {f} prawdopodobieństwo rozprzestrzeniania się pożaru
Zündwahrscheinlichkeit {f} prawdopodobieństwo zapłonu
Verwaltungsrecht {n} prawo administracyjne
Bauordnung <BauO> {f} prawo budowlane
Baurecht {n} prawo budowlane
Strafrecht {n} prawo karne
Vorfahrtsrecht {n} prawo pierwszeństwa przejazdu
Arbeitsrecht {n} prawo pracy
Öffentliche Recht, das prawo publiczne
Geschwindigkeit {f} prędkość
Drehzahl {f} prędkość obrotowa
Erwärmungsgeschwindigkeit {f} prędkość ogrzewania
Pyrolysegeschwindigkeit {f} prędkość pirolizy
Fließgeschwindigkeit {f} prędkość przepływu
Strömungsgeschwindigkeit {f} prędkość przepływu
Verbrennungsgeschwindigkeit {f} prędkość spalania
Abbrandrate {f} prędkość spalania się
Abbrandgeschwindigkeit {f} prędkość spalania się
Vortragende {m} prelegent {m}
Feuerversicherungsprämie {f} premia ubezpieczeniowa w ubezpieczeniu od ognia
Schaumkonzentrat {n} preperat pianotwórczy
Brandverhütung {f} prewencja przeciwpożarowa
präventive Brandschutz, der prewencja przeciwpożarowa
Gasdruck {m} prężność gazu
Verdampfungsdruck {m} prężność pary
Druckprobe {f} próba ciśnieniowa
Löschversuch {m} próba gaszenia
Wasserdruckprobe {f} próba hydrauliczna
Nichtbrennbarkeitsversuch {m} próba niepalności
Brennprobe {f} próba palenia się
Verbrennungsprobe {f} próba spalania
Trockensaugprobe {f} próba ssania na sucho
Zündversuch {m} próba zapalenia
Prozeß {m} proces
Alarmierungsvorgang {m} proces alarmowania
chemische Vorgang, der proces chemiczny
Abkühlprozess {m} proces chłodzenia
Wärmeprozeß {m} proces cieplny
Fermentationsvorgang {m} proces fermentacji
Feuerlöschverfahren {n} proces gaszenia
Löschprozeß {m} proces gaszenia
Löschvorgang {m} proces gaszenia
Führungsvorgang {m} proces kierowania
Erwärmungsvorgang {m} proces nagrzewania
Verdampfungsvorgang {m} proces odparowywania
Zündphase {f} proces palenia
Abbrennvorgang {m} proces palenia się
Brandvorgang {m} proces pożaru
Brandprozeß {m} proces pożaru
Wärmeübertragungsprozeß {m} proces przenoszenia ciepła
Zersetzungsvorgang {m} proces rozkładu
Brandentwicklungsvorgang {m} proces rozwoju pożaru
Selbsterhitzungsvorgang {m} proces samonagrzewania
Selbstentzündungsvorgang {m} proces samozapalenia
Brennvorgang {m} proces spalania
Verbrennungsvorgang {m} proces spalania
Verbrennung {f} proces spalania
Saugvorgang {m} proces ssania
Abkühlprozess {m} proces stygnięcia
Getreidetrocknungsprozess {m} proces suszenie zboża
Trockenvorgang von Getreide {m} proces suszenie zboża
Glimmvorgang {m} proces tlenia
Baugenehmigungsverfahren {n} proces udzielenia pozwolenia na budowę
Oxydationsvorgang {m} proces utleniania
Abbrennvorgang {m} proces wypalania się
Zündvorgang {m} proces zapalena
Zündvorgang {m} proces zapłonu
Feuerwehrfahrzeughersteller {m} producent samochodów pożarniczych
Feuerwehrgerätehersteller {m} producent sprzętu pożarniczego
Schaummittelhersteller {m} producent środek pianotwórczego
Bauprodukt {n} produkt budowlany
ungeregelte Bauprodukt, das produkt budowlany nieuregulowany (nieznormalizowany)
geregelte Bauprodukt, das produkt budowlany uregulowany (znormalizowany)
Brandprodukt {n} produkt pożaru
Zersetzungsprodukt {n} produkt rozkładu
Wassertruppführer, der <W-Truppführer> produkt rozkładu termicznego
Wärmezersetzungsprodukt {n} produkt rozkładu termicznego
thermische Zersetzungsprodukt, das produkt rozkładu termicznego
Verbrennungserzeugnis {n} produkt spalania
Verbrennungsprodukt {n} produkt spalania
Brandgase produkty gazowe rozkładu i spalania
Pyrolyseprodukte produkty pirolizy (rozkładu termicznego)
Brandprodukt {n} produkty spalania
profilaktisch profilaktycznie
Vorbeugung {f} profilaktyka
Alarmschwelle {f} próg alarmowy
Geruchsschwelle {f} próg zapachu
Brandschutzprogramm {n} program ochrony przeciwpożarowej
programmieren programować
Programmieren {n} programowanie
Leitprojekt {n} projekt flagowy
Vorzeigeprojekt {n} projekt flagowy
Norm-Entwurf {m} projekt normy
Typenprojekt {n} projekt typowy
Fähre {f} prom
Strahl {m} promień
Radioaktivität {f} promieniotwórczość
strahlen promieniować
Strahlung {f} promieniowanie
Wärmestrahlung {f} promieniowanie cieplne
thermische Strahlung, die promieniowanie cieplne
Wärmeausstrahlung {f} promieniowanie cieplne
Hitzestrahlung {f} promieniowanie cieplne
Brandraumstrahlung {f} promieniowanie cieplne od pomieszczenia objętego pożarem
zündwirksame Wärmestrahlungsintensität, die promieniowanie cieplne zapalające
Infrarotstrahlung {f} promieniowanie podczerwone
Flammenstrahlung {f} promieniowanie płomieni
Abstrahleinrichtung {f} promieniujący
Offiziersernennung {f} promocja oficerska
Ernennung zu Offizieren von Absolventen der Hauptschule der Brandschutzbehörden in Warschau promocja oficerska absolwentów Szkoły Głównej Służby Pożarniczej w Warszawie
Pulver {n} proszek
Löschpulver {n} proszek gaśniczy
Trockenpulver {n} proszek gaśniczy
Trockenlöschpulver {n} proszek gaśniczy
Trockenlöschmittel {n} proszek gaśniczy
ABC-Pulver {n} proszek gaśniczy do gaszenia pożarów grup A, B, C
BC-Pulver {n} proszek gaśniczy do gaszenia pożarów grup B i C
D-Pulver {n} proszek gaśniczy do gaszenia pożarów grupy D
Metallbrandpulver {m} proszek gaśniczy do gaszenia pożarów metali
Glutbrandpulver {n} proszek gaśniczy do pożarów tlących się
Protokoll {n} protokół
Niederschrift über die Brandsicherheitsschau, die protokół pokontrolny
Prototyp {m} prototyp
Brandursachenermittler {m} prowadzący dochodzenie popożarowe
Brandermittler {m} prowadzący dochodzenie popożarowe
Führung {f} prowadzenie
Fluchtweglenkung {f} prowadzenie drogi ewakuacyjnej
führen prowadzić
behelfsmäßig prowizorycznie
Vakuum {n} próżnia
Unterdruckmesser {m} próżniomierz
Prusikknoten {m} prusik {m}
Holzfachwerkwand {f} pruski mur
private Feuermeldeanlage, die prywatna instalacja sygnalicacyjno-alarmowa pożaru
Privatmelder {m} prywatny sygnalizator pożarowy
Durchbruch {m} przebicie
Flammendurchschlag {m} przebicie płomieni
Zünddurchschlag {m} przebicie płomieni
Rohrdurchbruch {m} przebicie rurowe
Wanddurchbruch {m} przebicie ściany
Feuerdurchbruch {m} przebicie się ognia
Verbrennungsablauf {m} przebieg (proces) spalania
Einsatzablauf {m} przebieg akcji ratowniczo-gaśniczej
Alarmierungsvorgang {m} przebieg alarmowania
Brandkenngrößenverlauf {m} przebieg parametrów pożaru
Brandablauf {m} przebieg pożaru
Brandverlauf {m} przebieg pożaru
Brandgeschehen {n} przebieg pożaru
Brandvorgang {m} przebieg pożaru
Explosionsvorgang {m} przebieg procesu wybuchu
Reaktionsverlauf {m} przebieg reakcji
Saugvorgang {m} przebieg ssania
Dienstverlauf {m} przebieg służby
Temperaturverlauf {m} przebieg temperatury
Temperaturzeitverlauf {m} przebieg temperatury w czasie
Schmelzvorgang {m} przebieg topnienia
Explosionsvorgang {m} przebieg wybuchu
Explosionsverlauf {m} przebieg wybuchu
Umbau {m} przebudowa
brandabschnittsverbindend przechodzący przez strefy pożarowe
waagerechte Lagerung, die przechowywanie w pozycji poziomej (np. drabin)
Überanstrengung {f} przeciążenie
Überlast {f} przeciążenie
Überlastung {f} przeciążenie
Leitungsüberlastung {f} przeciążenie linie
Leitungsüberlastung {f} przeciążenie przewodu
überlasten przeciążyć
Leck {n} przeciek
durchsickern przeciekać
rinnen przeciekać
Gegendruck {m} przeciwciśnienie
Gegenfeuer {n} przeciwogień
brandschutztechnische Wirkung, die przeciwpożarowe działanie ochronne
ingenieurmäßige Brandschutzberechnung, die przeciwpożarowe obliczenie inżynierskie
bauaufsichtlichen Brandschutzanforderungen, die przeciwpożarowe wymagania budowlane
betriebliche Brandschutz, der przeciwpożarowe wymagania technologiczne
Löschwasserversorgung {f} przeciwpożarowe zaopatrzenie wodne
Löschwasserbevorratung {f} przeciwpożarowe zaopatrzenie wodne
Brandschutzbauteil {n} przeciwpożarowy element budowlany
Löschwasserbehälter {m} przeciwpożarowy zbiornik wodny
Druckentlastungsklappe {f} przeciwwybuchowa klapa dekompresyjna
explosionsgeschützt przeciwwybuchowy
ex-geschützt przeciwwybuchowy
explosionssicher przeciwwybuchowy
Brandvortag {m} przeddzień pożaru
Rauchdurchtritt {m} przedostanie się dymu
Bandgasdurchtritt {m} przedostanie się gazów pożarowych
Flammendurchdringung {f} przedostawanie się płomieni
Betrieb {m} przedsiębiorstwo
Brandsicherheitsmaßnahme {f} przedsięwzięcie dla zapewnienia bezpieczeństwa pożarowego
Brandentdeckungsvorkehrung {f} przedsięwzięcie mające na celu wykrycie pożaru
Rauchschutzmaßnahme {f} przedsięwzięcie ochrony przeciwdymowej
lebensrettende Maßnahme, die przedsięwzięcie ratujące życie
Feuerschutzmaßnahme {f} przedsięwzięcie w zakresie ochrony przeciwpożarowej
Brandschutzvorkehrung {f} przedsięwzięcie w zakresie ochrony przeciwpożarowej
Brandschutzmaßnahme {f} przedsięwzięcie w zakresie ochrony przeciwpożarowej
Explosionsschutzmaßnahme {f} przedsięwzięcie w zakresie ochrony przeciwwybuchowej
Sicherheitsschleuse {f} przedsionek przeciwpożarowy
Feuerschleuse {f} przedsionek przeciwpożarowy
Brandschutzschleuse {f} przedsionek przeciwpożarowy
Inspektion {f} przegląd
Brandschotte {f} przegroda ogniowa
Flammsperre {f} przegroda przeciwogniowa
Flammenrückschlagsperre {f} przegroda przeciwogniowa
Feuerschutzabschottung {f} przegroda przeciwpożarowa
Wassersperre {f} przegroda wodna
Gerätefach {n} przegródka na sprzęt
Geräteraum {m} przegródka na sprzęt
überhitzen przegrzać
durchhitzen przegrzać
Überhitzung {f} przegrzanie
überhitzt przegrzany
Durchfahrt {f} przejazd
Wärmeübergang {m} przejmowanie ciepła
Durchgang {m} przejście
Sicherheitsgang {m} przejście ewakuacyjne
Rettungsgasse {f} przejście ewakuacyjne
Kabeldurchdringung {f} przejście kabla
Kabeldurchführung {f} przejście kablowe
Feuerdurchtritt {m} przejście ognia
Feuerdurchgang {m} przejście ognia
Feuerübergang {m} przejście ognia
Branddurchtritt {m} przejście pożaru
Flammendurchtritt {m} przejście płomieni
Rohrleitungsdurchführung {f} przejście rurowe
Rohrleitungsdurchdringung {f} przejście rurowe
Alarmübertragung {f} przekazanie alarmu
Alarmdurchgabe {f} przekazanie alarmu
Befehlsübermittlung {f} przekazanie rozkazu
Alarmübertragung {f} przekazanie sygnału alarmowego
Übergabe der Standarte {f} przekazanie sztandaru
Brandabschnittsüberschreitung {f} przekroczenie dopuszczalnej wielkości strefy pożarowej
Strömungsquerschnitt {m} przekrój poprzeczny przepływu
Durchlaßquerschnitt {m} przekrój przepływu
Durchströmquerschnitt {m} przekrój przepływu
Getriebe {n} przekładnia
Überlauf {m} przelew
überlaufen przelewać się
überfließen przelewać się
Überanstrengung {f} przemęczenie
chemische Umsetzung, die przemiana chemiczna
Phasenumwandlung {f} przemiana fazowa
durchmischen przemieszać
wandernde Punktlast, die przemieszczające się obciążenie ogniowe
durchnässen przemoczyć
Brandschutzindustrie {f} przemysł produkujący dla potrzeb ochrony przeciwpożarowej
Löschgeräteindustrie {f} przemysł produkujący sprzęt gaśniczy
Brandübertragung {f} przeniesienie ognia
Brandfortleitung {f} przeniesienie pożaru
Rauchübertragung {f} przeniesienie się dymu
Brandübertragung {f} przeniesienie się pożaru
infiltrieren przenikać
eindringen przenikać
Durchdringung {f} przenikanie
Wärmedurchgang {m} przenikanie ciepła
Brandgasdurchdringung {f} przenikanie gazów pożarowych
Branddurchdringung {f} przenikanie pożaru
Flammendurchdringung {f} przenikanie płomieni
Brandschnecke {f} przenośnik ślimakowy
tragbar przenośny
ortsbeweglich przenośny
tragbare Stromerzeuger, der przenośny agregat prądotwórczy
Wärmetransport {m} przenoszenie ciepła
Wärmeübertragung {f} przenoszenie ciepła
Rauchtransport {m} przenoszenie dymu
Feuerausweitung {f} przenoszenie się ognia
Durchzündung {f} przepalenie
Durchbrennen {n} przepalenie (się)
durchglühen przepalić
durchbrennen przepalić
durchbrennen przepalić się
Vorschrift {f} przepis
Verwaltungsvorschrift {f} przepis administracyjny
Brandsicherheitsvorschrift {f} przepis bezpieczeństwa pożarowego
Bauvorschrift {f} przepis budowlany
Brandschutzvorschrift {f} przepis o ochronie przeciwpożarowej
Rechtsvorschrift {f} przepis prawny
Brandverordnung {f} przepis przeciwpożarowy
Brandschutzvorschrift {f} przepis przeciwpożarowy
Brandsicherheitsbestimmung {f} przepis przeciwpożarowy
Explosionsvorschrift {f} przepis przeciwwybuchowy
Dienstvorschrift {f} przepis służbowy
vorschriftsmäßig przepisowo
Sicherheitsbestimmungen przepisy bezpieczeństwa
Unfallverhütungsvorschriften, die <UVV> przepisy bezpieczeństwa pracy
Unfallverhütungsvorschriften, die <UVV> przepisy BHP
baurechtliche Vorschriften, die przepisy budowlane
Disziplinarvorschriften przepisy dyscyplinarne
Unfallverhütungsvorschrift Feuerwehr, die przepisy mówiące o zapobieganiu wypadkom strażackim
Strahlenschutzvorschriften przepisy ochrony przed promieniowaniem
Strahlenschutzvorschriften przepisy ochrony radiologicznej
Feuerordnung {f} przepisy ogniowe
Brandverhütungsrecht {n} przepisy prawne dotyczące zapobiegania pożarom
Feuerordnung {f} przepisy przeciwpożarowe
bauaufsichtliche Brandschutzvorschriften, die przepisy przeciwpożarowe w budownictwie
brandschutztechnischen Bestimmungen, die przepisy techniczne w zakresie ochrony przeciwpożarowej
Brandverhütungsvorschriften przepisy zapobiegania pożarom
umpumpen przepompowywać
Umpumpen {n} przepompowywanie
ausführen przeprowadzać
Brandschauer {m} przeprowadzający kontrolę przeciwpożarową
Einsatzdurchführung {f} przeprowadzenie akcji ratowniczo-gaśniczej
Brandschau durchführen, die przeprowadzić kontrolę przeciwpożarową
Kabelabschottung {f} przepust kablowy
Rohrdurchführung {f} przepust rurociągowy
Drosselklappe {f} przepustnica
Durchlässigkeit {f} przepuszczalność
Wärmedurchlässigkeit {f} przepuszczalność cieplna
Wärmedurchlaßzahl {f} przepuszczalność cieplna
durchlässig przepuszczalny
Wärmedurchlaß {m} przepuszczanie ciepła
Fließen {n} przepływ
Durchfluß {m} przepływ
Durchströmung {f} przepływ
turbulente Strömung, die przepływ burzliwy
Wärmeströmung {f} przepływ ciepła
Wärmefluß {m} przepływ ciepła
Bandströmung {f} przepływ laminarny
geschichtete Strömung, die przepływ laminarny
laminare Strömung, die przepływ laminarny
Luftströmung {f} przepływ powietrza
durchströmen przepływać
durchfließen przepływać
Funkenstrecke {f} przerwa iskrowa
Stromausfall {m} przerwa w dopływie prądu {f}
Feuerbetriebsunterbrechung {f} przerwa w produkcji spowodowana pożarem
Durchbruch {m} przerwanie
Schlafunterbrechung {f} przerwanie snu
Flammendurchschlagssicherung {f} przerywacz płomieni
Flammrückschlagsicherung {f} przerywacz płomieni
übergreifen przerzucać się
Feuerübergreifen {n} przerzucanie się ognia
Brandübergriff {m} przerzucenie się pożaru
Feuerüberschlag {m} przerzut ognia
Feuerübergriff {m} przerzut ognia
Brandübergriff {m} przerzut pożaru
Brandüberschlag {m} przerzut pożaru
Flammenübergreifen {n} przerzut płomienia
Schneise {f} przesieka
Brandschneise {f} przesieka ogniowa
Funkenschlag {m} przeskok iskry
Funkenüberschlag {m} przeskok iskry
Feuerüberspung {m} przeskok ognia
Flammensprung {m} przeskok płomieni
Flammenüberschlag {m} przeskok płomieni
überaltert przestarzały
Branddelikt {n} przestępstwo pożarowe
beachten przestrzegać
geschützte Raum, der przestrzeń chroniona
Saugraum {m} przestrzeń ssawna
Druckraum {m} przestrzeń tłoczna (pompy)
lichte Weite einer Rohrleitung, die prześwit przewodu rurociągowego
Mundstückweite {f} prześwit pyszczka
Grenzspaltweite {f} prześwit szczeliny gaszącej
Grenzspaltweite, die <MESG> prześwit szczeliny gaszącej
Spaltweite {f} prześwit szczeliny gaszącej
Grenzspaltweite <MESG> {f} prześwit szczeliny gaszącej
Normalspaltweite {f} prześwit szczeliny gaszczącej normalny
Grenzspaltweite, die <MESG> prześwit szczeliny wygaszania
Grenzspaltweite <MESG> {f} prześwit szczeliny wygaszania
Grenzspaltweite {f} prześwit szczeliny wygaszania
Verglasung {f} przeszklenie
Brandschutzverglasung {f} przeszklenie przeciwpożarowe
Brandschutzverglasung der Feuerwiderstandsklasse F <F-Verglasung> {f} przeszklenie przeciwpożarowe (w klasie odporności ogniowej F)
Hindernis {n} przeszkoda {f}
Verkehrshindernis {n} przeszkoda na drodze
behindern przeszkodzić
Ausbildung {f} przeszkolenie
Gruppenführerausbildung, die <GFA> przeszkolenie dowódcy sekcji
Gruppenführerausbildung <GFA> {f} przeszkolenie dowódcy sekcji
Feuerwehrgrundausbildung, die <FwGA> przeszkolenie podstawowe pożarnicze
Feuerwehrgrundausbildung <FwGA> {f} przeszkolenie podstawowe pożarnicze
Feuerwehrgrundausbildung {f} przeszkolenie pożarnicze (strażackie) podstawowe
Spezialausbildung {f} przeszkolenie specjalistyczne
Erste-Hilfe-Grundausbildung, die przeszkolenie w udzielaniu pierwszej pomocy
ausbilden przeszkolić
Leiterteil {n} przęsło drabiny
Relaisbetrieb {m} przetłaczanie wody
durchlüften przewietrzać
belüften przewietrzać
Durchlüftung {f} przewietrzanie
gelüftet przewietrzony
durchlüften przewietrzyć
Leitung {f} przewód
Alarmleitung {f} przewód alarmowy
Schlauchanschlußleitung {f} przewód do podłączenia węża
Zuleitung {f} przewód doprowadzający
Wasserzubringerleitung {f} przewód doprowadzający wodę
Rauchrohr {n} przewód dymowy
Rauchkanal {m} przewód dymowy
Feuerlöschleitung {f} przewód gaśniczy
Gasleitung {f} przewód gazowy
Hauptleitung {f} przewód główny
Hydrantenleitung {f} przewód hydrantowy
Abwasserkanal {m} przewód kanalizacyjny
Blitzschutzseil {n} przewód odgromowy
Entlüftungsleitung {f} przewód odpowietrzający
Entstaubungsleitung {f} przewód odpylający
Kraftstoffleitung {f} przewód paliwowy
Heizdampfleitung {f} przewód pary grzejnej
Schaumleitung {f} przewód pianowy
Pumpenprobierleitung {f} przewód próbny zassania pompy
Rohrleitung {f} przewód rurowy
Abgasleitung {f} przewód spalinowy
Saugrohr {n} przewód ssący
Pumpensaugleitung {f} przewód ssawny pompy
trockene Leitung, die przewód suchy
Förderleitung {f} przewód tłoczenia
Pumpendruckleistung {f} przewód tłoczny pompy
Wasser-Schaummittelgemisch-Leitung {f} przewód wodnego roztworu środka pianotwórczego
Wasserleitung {f} przewód wodociągowy
Hauptstrang {m} przewód zbiórczy
Wärmeleitfähigkeit {f} przewodnictwo cieplne
Wärmeleitvermögen {n} przewodnictwo cieplne
Wärmeleitung {f} przewodnictwo cieplne
thermische Leitfähigkeit, die przewodnictwo cieplne
Wärmeleiter {m} przewodnik ciepła
Truppführer <TrFÜ> {m} przewodnik roty
A-Truppführer {m} przewodnik roty ogniowej
Angriffstruppführer {m} przewodnik roty ogniowej
Leitfähigkeit {f} przewodność
Wärmeleitvermögen {n} przewodność cieplna
Wärmeleitfähigkeit {f} przewodność cieplna
elektrische Leitfähigkeit, die przewodność elektryczna
leitend przewodząc
wärmeleitend przewodzący ciepło
Wärmeleitung {f} przewodzenie ciepła
leiten przewodzić
Krankentransport {m} przewóz chorych
transportabel przewoźny
fahrbare Löschgerät, das przewoźny sprzęt gaśniczy
fahrbare Feuerlöschgerät, das przewoźny sprzęt gaśniczy
umstürzende Bäume przewracające drzewa
Bestimmung {f} przeznaczenie
Feuerwehrschlüsselkasten <FSK> {m} przeznaczona dla straży pożarnej
Feuerwehrschlüsselkasten {m} przeznaczona dla straży pożarnej
Feuerwehrschlüsselkasten, der <FSK> przeznaczona dla straży pożarnej
bestimmen przeznaczyć
durchsichtige Klappvisier, das przeźroczysta osłona twarzy
Umschaltung {f} przełączenie
Übergangsstück {n} przełącznik
A-B-Übergangsstück {n} przełącznik A/B
B/C-Übergangsstück {n} przełącznik B-C (75/52)
C-D-Übergangsstück {n} przełącznik C-D (52/25)
Canyon {m} przełom rzeki {m}
Vorgesetzte przełożony
Schlauchtruppführer, der <S-Truppführer> {m} przodownik roty wężowej
Wassertruppführer, der <W-Truppführer> przodownik roty wodnej
Wassertruppführer (m) WTrFÜ <WTrFÜ> {m} przodownik roty wodnej
W-Truppführer <W-Truppführer> {m} przodownik roty wodnej
verhindern przszkodzić
Drucktaste {f} przycisk
Handalarmtaster {m} przycisk alarmowy
Alarmdruckschalter {m} przycisk alarmowy
Zuschußknopf {m} przycisk dodawczy
Entlüftungsknopf {m} przycisk odpowietrzający
Objektmelder {m} przycisk pożarowy
Druckknopfmelder {m} przycisk pożarowy
Handalarmtaster {m} przycisk pożarowy
Einachsanhänger {m} przyczepa jednoosiowa
Lichtmastanhänger, der <LiMA> przyczepa oświetleniowa
Lichtmastanhänger {m} przyczepa oświetleniowa z maszem oświetleniowym
Feuerwehranhänger, der <FwA> przyczepa pożarnicza
Geräteanhänger <GA> {m} przyczepa pożarnicza
Feuerwehranhänger {m} przyczepa pożarnicza
Löschgeräteanhänger {m} przyczepa pożarnicza
Feuerwehranfänger <FwA> {m} przyczepa pożarnicza
Einsatzanhänger {m} przyczepa pożarnicza
Geräteanhänger <GA> {m} przyczepa sprzętowa
Geräteanhänger, der <GA> przyczepa sprzętowa
Geräteanhänger mit Geräten für die Beseitigung von wassergefährdenden Stoffen <GA-Öl> {m} przyczepa sprzętowa ze sprzętem do usuwania substancji chemicznych
Feuerwehranhänger {m} przyczepa strażacka
Transportanhänger mit Boot, der przyczepa transportowa z łodzią
Schlauchanhänger {m} przyczepa wężowa
Tragkraftspritzenanhänger, der <TSA> przyczepa z motopompami
Tragkraftspritzenanhänger (m) TSA <TSA> {m} przyczepa z motopompami
Trockenlöschanhänger, der <TroLA> przyczepa z proszkiem gaśniczym
Trockenlöschanhänger <TroLA> {m} przyczepa z proszkiem gaśniczym
Rettungsbootanhänger <RBA> {m} przyczepa z łodzią ratunkową
Rettungsbootanhänger, der <RBA> przyczepa z łodzią ratunkową
Ölschadenanhänger {m} przyczepa ze sprzętem przeciwolejowym
brandauslösende Ursache, die przyczyna powodująca pożar
Brandentstehungsursache {f} przyczyna powstania pożaru
Feuerursache {f} przyczyna pożaru
Brandursache {f} przyczyna pożaru
Todesursache {f} przyczyna śmierci
Schadensursache {f} przyczyna szkód
Explosionsursache {f} przyczyna wybuchu
Unfallursache {f} przyczyna wypadku
Zündungsursache {f} przyczyna zapłonu
Beleuchtungsanhänger {m} przyczypa oświetleniowa
Löscheignung {f} przydatność gaśnicza
vorbereiten przygotowywać
Vorbereitung {f} przygotowywania
einstellen przyjąć
in den Dienst stellen przyjąć do służby
Dienst annehmen, den przyjąć służbę
benutzerfreundlich przyjazny dla użytkownika
Alarmmeldungsaufnahme {f} przyjęcie meldunku alarmowego
zu Hilfe kommen przyjść z pomocą
zudecken przykryć
Bedeckung {f} przykrycie
bedecken przykrywać
Brandbeispiel {n} przykład pożaru
befestigen przymocować
unmittelbare Zwang, der przymus bezprośredni
gefahrenbringend przynoszący zagrożenie
Katastrophenfall {m} przypadek katastrofy
Brandereignis {n} przypadek pożaru
Brandfall {m} przypadek pożaru
Gefahrenfall {m} przypadek zagrożenia
Gefahrenfall {m} przypadek zaistnienia niebezpieczeństwa
Brandfall {m} przypadek zaistnienia pożaru
sich versengen przypalić się
Strahlungsmeßgerät {n} przyrząd do mierzenia promieniowania
Beatmungsgerät {n} przyrząd do sztucznego oddychania
Einbindegerät {n} przyrząd do taśmowania (węży)
Schlauchaufhängevorrichtung {f} przyrząd do zawieszania węży
Schlauchaufwickelapparat {m} przyrząd do zwijania węży
Turngerät {n} przyrząd gimnastyczny
Meßgerät {n} przyrząd pomiarowy
Abseilgerät {n} przyrząd zjazdowy {m}
ansengen przysmalić
beschleunigt und mit großer Geschwindigkeit hinten ausgestoßen przyspieszany i wykluczony z przodu z dużą prędkością
Leiter anstellen, die przystawić drabinę
Leiter ansetzen, die przystawić drabinę
Leiter anlegen, die przystawić drabinę
unterdrücken przytłumić
ersticken przytłumić
Feuer ersticken, das przytłumić ogień
Feuer breitet sich aus, das przytłumić ogień
Brand dämpfen, den przytłumić pożar
Ersticken {n} przytłumienie
Brandunterdrückung {f} przytłumienie pożaru
Kraftspritzanschluss {m} przyłącze do motopompy
Schlauchanschlußeinrichtung (f) {f} przyłącze do wąża pożarniczego
Sauganschluß {m} przyłącze ssawne
Löschwasser-Sauganschluß {m} przyłącze ssawne wody gaśniczej
Wasseranschluß {m} przyłącze wodne
Einspeiseanschluß {m} przyłącze zasilające
öffentliche Fernmeldeanlage, die publiczne urządzenie sygnalizacyjno-alarmowe pożaru
öffentliche Melder, der publiczny przycisk alarmowy
öffentliche Feuermelder, der publiczny sygnalizator pożarowy
öffentliche Feuerwehr-Notrufmelder, der publiczny sygnalizator pożarowy
Schaltpult {n} pulpit sterowniczy
Steuerpult {n} pulpit sterowniczy
Einsatzzentrale {f} punkt alarmowo-dyspozycyjny
Feuermeldestelle {f} punkt alarmowy pożaru
Wasserentnahmestelle {f} punkt czerpania wody
natürliche Wasserentnahmestelle, die punkt czerpania wody (przy naturalnym zbiorniku lub cieku wodnym)
Löschwassentnahmestelle {f} punkt czerpania wody gaśniczej
Befestigungspunkt {m} punkt mocowania {m}
Beobachtungspunkt {m} punkt obserwacyjny
Saugstelle {f} punkt ssawny
Brandherd {m} punkt zapalny
Einspeisestelle {f} punkt zasilania
Einspeisungsstelle {f} punkt zasilania
Schaumaufgabestelle {f} punkt zasilania pianą
Meldestelle {f} punkt zgłoszenia pożaru
Wasserentnahmestellen punkty czerpania wody
Pumpe anheben, die puścić pompę w ruch
Stäuben {n} pylenie
pyrophor pyroforyczny
Mundstück {n} pyszczek (prądownicy)
Strahlrohrmundstück {n} pyszczek prądownicy
Mehrzweckdüse {f} pyszczek uniwersalny
Pulver {n} pył
Staub {m} pył
Asbeststaub {m} pył azbestowy
Zuckerstaub {m} pył cukrowy
Holzstaub {m} pył drzewny
Mehlstaub {m} pył mączny
Brennstaub {m} pył palny
Staub wallt auf, der pył unosi się
Kohlenstaub {m} pył węglowy
Staubkohle {f} pył węglowy
Staubrückstand {m} pył zalegający {m}
abgelagerte Staub {m} pył zalegający {m}
staubgeschützt pyłoszczelny
staubsicher pyłoszczelny
staubdicht pyłoszczelny
Plane {f} płachta
Schutzplane {f} płachta ochronna
Bergungstuch {n} płachta ratownicza
Rutschtuch {n} płachta ratunkowa
Wärmeschutzmantel {m} płaszcz ochronny żaroodporny
Wassermantel {m} płaszcz wodny
Führungsebene {f} płaszczyzna kierownictwa
Flamme {f} płomień
offene Flamme, die płomień
Glut {f} płomień
Lohe {f} płomień
Azetylen-Sauerstoff-Flamme {f} płomień acetylenowo-tlenowy
turbulente Flamme, die płomień burzliwy
Diffusionsflamme {f} płomień dyfuzyjny
Gasflamme {f} płomień gazowy
Prüfflamme {f} płomień kontrolny
rußende Flamme, die płomień kopcący
laminare Flamme, die płomień laminarny
Glut ergreift, die płomień ogarnia
Bunsenflamme {f} płomień palnika Bunsena
Bunsenbrennerflamme {f} płomień palnika Bunsena
Prüfflamme {f} płomień probierczy
überschlagende Flamme, die płomień przeskakający
Schweißflamme {f} płomień spawalniczy
Kerzenflamme {f} płomień świecy
turbulente Flamme, die płomień turbulentny
Oxydationsflamme {f} płomień utleniający
Flamme zuckt auf, die płomień wybucha
Zündflamme {f} płomień zapaljący
Streichholzflamme {f} płomień zapałki
Zündholzflamme {f} płomień zapałki
Fremdflamme {f} płomień zewnętrzny
Stichflamme {f} płomień żgący
Flammen schlagen, die płomienie biją
Flammen lodern, die płomienie buchają
Flammen lodern auf, die płomienie buchają
flammig płomienisty
Flammen prasseln auf, die płominie buchają z trzaskiem
Flämmlein {n} płomyczek
Flämmlein {n} płomyk
Flämmchen {n} płomyk
flammend płonąć
in Flammen stehen płonąć
brennen płonąć
lodern płonąć
flackern płonąć
flammen płonąć
Schlittenkufe einer Motorpumpe, die płoza motopompy
spülen płukać
Fließen {n} płynięcie
Fließfähigkeit {f} płynność
Bauplatte {f} płyta budowlana
Brandschutzplatte {f} płyta budowlana ognioochronna
Gipskartonplatte <GKF> {f} płyta kartonowo-gipsowa
Gipskartonplatte, die <GKF> płyta kartonowo-gipsowa
Berstscheibe {f} płytka bezpieczeństwa
Sicherheitsberstscheibe {f} płytka bezpieczeństwa
Prallteller eines Sprinklers {m} płytka rozpryskowa (tryskacza)
Schwimmer {m} pływak
Schwimmer für den Saugkopf, der pływak smoka ssawnego

Impressum und Haftungsausschluss