Deutsch-Polnisches Wörterbuch für Feuerwehrfachbegriffe
 » Suche im Wörterbuch

Suche im Wörterbuch

Suche nach Stichwort:

Suche nach Anfangsbuchstaben:

A Ą B C Ć D E Ę F G H I J K L Ł M N Ń O Ó P Q R S Ś T U V W X Y Z Ź Ż

Erläuterungen zu Symbolen:

< > Abkürzung
{f} grammatisches Geschlecht: weiblich
{m} grammatisches Geschlecht: männlich
{n} grammatisches Geschlecht: sächlich
Deutsch-Polnisches Wörterbuch für Feuerwehrfachbegriffe
 » Suche im Wörterbuch

Deutsche Wörter, die mit U beginnen

Deutsch Polnisch
U U
üben ćwiczyć
übend ćwicząc
überaltert przestarzały
Überanstrengung {f} przemęczenie
Überanstrengung {f} przeciążenie
Überblick {m} rzut oka (na coś)
Überblick {m} oruentacja
überdeckte Löschwasserbehälter, der zbiornik przeciwpożarowy kryty
Überdruck {m} nadciśnienie
Überdruckbelüftung {f} wentylacja nadciśnieniowa
Überdruckbelüftungssystem {n} system wentylacji nadciśnieniowej
Überdruckkapselung {f} osłona powietrzna
Überdrucklüftung {f} wentylacja nadciśnieniowa
Überdruckpumpe {f} pompa reakcyjna
Überdrucksicherung {f} zawór bezpieczeństwa
Überdruckventil {n} zawór nadciśnieniowy
Übereinstimmungszeichen, das <Ü-Zeichen> {n} znak zgodności
Überfahrbrücken {f} mostki przejazdowe
überfließen przelewać się
überfließen zalewać
überfließen wylewać się
Überflurhydrant {m} hydrant podziemny (kolumnowy)
Überflurhydrant (m) UeH <UeH> {m} hydrant nadziemny
Überflurhydrant, der <UeH> hydrant nadziemny
Überflurhydrantenschlüssel {m} klucz do hydrantu nadziemnego
überfluten zalewać
überfluten zalać
überflutete Keller eines Wohngebäudes zalana piwnica budynku mieszkalnego
Übergabe der Standarte {f} przekazanie sztandaru
Übergangsstück {n} przełącznik
übergreifen przerzucać się
überhitzen przegrzać
überhitzt przegrzany
überhitzte Dampf, der para przegrzana
Überhitzung {f} przegrzanie
Überkochen {n} wykipienie
überkochen wykipieć
Überlast {f} przeciążenie
überlasten przeciążyć
Überlastung {f} przeciążenie
Überlauf {m} przelew
überlaufen przelewać się
Überlauföffnung {f} otwór przelewowy
Überlaufrohr {n} rura przelewowa
überprüfen skontrolować
überprüfen sprawdzić
Überprüfung {f} kontrola
Überprüfung {f} sprawdzenie
überschäumen wykipieć
überschlagende Flamme, die płomień przeskakający
Überschwemmung {f} powódź
Überschwemmung {f} zalanie
Überschwemmung {f} wylew
Überschwemmungsgefahr {f} zagrożenie powodziowe
Überspannungsschutz {m} ochrona przepięciowa
Überstunden godziny nadliczbowe
Übertragungsanlage für Gefahrenmeldungen <ÜAG> urządzenie transmisji alarmów
überwachen nadzorować
Überwachung {f} dozór
Überwachung {f} nadzór
Überwachung {f} kontrola
Überwachungsbereich {m} obszar dozorowany
Überwachungsfläche {f} powierzchnia dozorowana
Überwachungstafel {f} tablica kontrolna
Übung {f} ćwiczenie
Übungen ćwiczenia
Übungsalarm {m} alarm ćwiczebny
Übungsplatz {m} plac ćwiczeń
Übungsstrecke {f} ścieżka treningowa
Übungsturm {m} wieża ćwiczeń
Ultrakurzwellen fale ultrakrótkie
Ultraviolett-Brandmelder {m} czujka pożarowa na ultrafiolet
Ultraviolett-Flammenmelder {m} czujka płomienia na ultrafiolet
Umbau {m} przebudowa
Umdrehungszahl {f} liczba obrotów
Umfang {m} rozmiar
Umfang {m} obszar
Umfang {m} zakres
umfangreich rozległy
umfassende Angriff, der natarcie okrążające
Umfeldbeleuchtung {f} oświetlenie otoczenia
Umführungsventil {n} zawór obejściowy
Umfüllpumpe {f} pompa przelewowa
Umgang mit Feuer, der obchodzenie się z ogniem
Umgebung {f} otoczenie
Umgebungsbrand {m} pożar otoczenia
Umgebungsdruck {m} ciśnienie otoczenia
Umgebungsgefährdung {f} zagrożenie dla otoczenia
Umgebungstemperatur {f} temperatura otoczenia
umhüllen osłonić
Umhüllung {f} otulina
umkehrbar odwracalny
Umlaufpumpe {f} pompa obiegowa
Ummantelung {f} okładzina
Ummantelung {f} osłona
Umpumpen {n} przepompowywanie
umpumpen przepompowywać
Umschaltung {f} przełączenie
umstürzende Bäume przewracające drzewa
Umwälzpumpe {f} pompa cyrkulacyjna
Umweltgefährdung {f} zagrożenie środowiska
Umweltschutz {m} ochrona środowiska
Umweltschutzeinsatz {m} ratownictwo ekologiczne
Umweltschutzgesetz {n} ustawa o ochronie środowiska
Umweltschutzinspektorat {f} Inspektorat Ochrony Środowiska
Umweltverschmutzung {f} zanieczyszczenie środowiska
Umweltverträglichkeit {f} nieszkodliwość dla środowiska
unabhängige Löschwasserversorgung, die niezależne zaopatrzenie w wodę gaśniczą (zaopatrzenie w wodę do celów przeciwpożarowych z cieków wodnych, sztucznych zbiorników i studni wodnych)
unauflösbar nierozpuszczalny
unbekannt nieznana (substancja)
unberechenbar nieobliczalny
unbeständig nietrwały
unbeteiligte Person, die osoba postronna
unbrennbar niepalny
undicht nieszczelny
Undichtigkeit {f} nieszczelność
undurchdringlich nieprzypuszczalny
Unfall {m} wypadek
Unfalldatenspeicher (UDS) {m} videorejestrator samochodowy
Unfallgefahr {f} niebezpieczeństwo wypadku
Unfallort {m} miejsce wypadku
Unfalltod {m} śmierć wskutek wypadku
Unfallursache {f} przyczyna wypadku
Unfallverhütung {f} zaobieganie wypadkom
Unfallverhütungsvorschrift Feuerwehr, die przepisy mówiące o zapobieganiu wypadkom strażackim
Unfallverhütungsvorschriften, die <UVV> przepisy BHP
Unfallverhütungsvorschriften, die <UVV> przepisy bezpieczeństwa pracy
Unfallversicherung {f} ubezpieczenie od wypadków
Unfallziffer {f} liczba nieszczęśliwych wypadków
ungefährdet bezpieczny
ungefährdet nie zagrożny
ungefährdete Ort, der miejsce bezpieczne
ungefährlich bezpieczny
ungeregelte Bauprodukt, das produkt budowlany nieuregulowany (nieznormalizowany)
Unglücksfall {m} wypadek
ungummierte Druckschlauch, der wąż tłoczny niegumowany
Uniform {f} mundur
uniformieren umundurować
Uniformierung {f} umundurowanie
Universal-Allzweckstrahlrohr {n} prądownica uniwersalna
Universalfilter {m} pochłaniacz uniwersalny
unlöslich nierozpuszczalny
unmittelbare Schadensursache, die bezprośrednia przyczna szkód
unmittelbare Zwang, der przymus bezprośredni
unsicher niebezpieczny
unsicher niepewny
Unterbringung {f} zakwaterowanie {n}
Unterdecke {f} sufit podwieszony
Unterdruck {m} podciśnienie
unterdrücken przytłumić
unterdrücken tłumić
Unterdruckmesser {m} próżniomierz
untere Explosionsgrenze (f) UEG <UEG> {f} dolna granica wybuchowości
untere Explosionsgrenze, die <UEG> dolna granica wybuchowości (DGW)
untere Explosionspunkt, der dolna granica zapłonu
untere Zündgrenze, die <UZG> dolna granica wybuchowości
Unterflurhydrant (m) UH <UH> {m} hydrant podziemny
Unterflurhydrant, der <UH> hydrant podziemny
Unterflurhydrantenschlüssel {m} klucz do hydrantu podziemnego
Untergebene podwładny
untergeordnete Strasse {f} droga podporządkowana
Unterhaltungskosten koszty utrzymania
unterirdische Löschwasserbehälter, der podziemny zbiornik przeciwpożarowy
Unterlegscheibe {f} podkładka
unterspülte Strasse, die podmyta droga
unterspülten Strassen, die podmytych dróg
unterstützen wesprzeć
unterstützen wspierać
unterstützen popierać
Unterstützung {f} wsparcie {n}
Unterstützung {f} wspieranie {n}
Unterstützung {f} poparcie {n}
Unterstützung {f} popieranie {n}
Unterstützungskraft {f} siła pomocnicza
untersuchen sprawdzać
untersuchen badać
Untersuchung {f} sprawdzanie
Untersuchung {f} badanie
Unterwasserpumpe {f} pompa podwodna głębinowa
unverbrannt niespalony
unverbrennbar ogniotrwały
unverbrennbar niepalny
unverbrennlich niepalny
unverqualmt niezadymiony
unvollkommene Verbrennung, die spalanie niecałkowite
unvollständige Verbrennung, die spalanie niecałkowite
unvorschriftsmäßig niezgodne z przepisami
unvorschriftsmäßig nieprzepisowo
unvorsichtig nieostrożny
unvorsichtig nieostrożnie
unvorsichtige Umgehen mit Feuer, das nieostrożne obchodzenie się z ogniem
Unvorsichtigkeit {f} nieostrożność
Unwetter {f} nawałnica
unwirksam nieskuteczny
unzureichend niedostateczny
Urkunde des Hauptkommandanten der Staatlichen Feuerwehr Dyplom Komendanta Głównego Państwowej Straży Pożarnej
UV-Flammen-Detektor {m} czujka płomienia na ultrafiolet

Polnische Wörter, die mit U beginnen

Deutsch Polnisch
U U
Feuerwehr-Unfallversicherungsträger {m} ubezpieczający członków straży pożarnych od następstw nieszczęśliwych wypadków)
Feuerversicherer {m} ubezpieczający od ognia
Brandkasse {f} ubezpieczalnia
Feuerkasse {f} ubezpieczalnia
Feuerwehrunfallversicherung {f} ubezpieczalnia członków straży pożarnej (od następstw nieszczęśliwych wypadków)
Feuerwehrunfallklasse {f} ubezpieczalnia członków straży pożarnej (od następstw nieszczęśliwych wypadków)
Versicherung {f} ubezpieczenie
Waldbrandversicherung {f} ubezpieczenie lasów od ognia
Feuerversicherung {f} ubezpieczenie od ognia
Brandversicherung {f} ubezpieczenie od ognia
Feuerblock {m} ubezpieczenie od ognia w przemyśle na jedną ogólną sumę bez podziału na pozycie
Feuer-Betriebsunterbrechungs-Versicherung {f} ubezpieczenie od skutków przerwy w produkcji spowodowanej pożarem
Sprinkler-Leckageversicherung {f} ubezpieczenie od skutków zniszczeń spowodowanych awarią instalacji tryskaczowej
Unfallversicherung {f} ubezpieczenie od wypadków
Industrie-Feuerversicherung {f} ubezpieczenie przedsiębiorstw przemysłowych od ognia
versichern ubezpieczyć
Feuerwehrbewerber {m} ubiegający się o przyjęcie do straży pożarnej
Brandversicherungsanstalt {f} ubiezpieczalnia
Einsatzanzug {m} ubiór bojowy
Feuerwehrkleidung {f} ubiór strażacki
Feuerwehrschutzanzug {m} ubiór strażacki ochronny
brennstoffarm ubogi w materiał palny
sauerstoffarm ubogi w tlen
Einsatzbekleidung {f} ubranie bojowe
Gasschutzanzug {m} ubranie gazoszczelne
Schutzbekleidung {f} ubranie ochronne
Schutzanzug {m} ubranie ochronne
Asbestanzug {m} ubranie ochronne azbestowe
Strahlenschutzbekleidung {f} ubranie ochronne przed promieniowanem radioaktywnym
Kontaminationsschutzanzug {m} ubranie ochronne przed promieniowaniem
Wärmeschutzanzug {m} ubranie ochronne żaroodporne
Flammenschutzanzug {m} ubranie ognioochronne
Dienstanzug {m} ubranie służbowe
Branddienstbekleidung {f} ubranie służbowe ochronne
Hitzeschutzanzug {m} ubranie żaroodporne
Verlust {m} ubytek
Tragbügel {m} uchwyt
Griff {m} uchwyt
Pfahlzugkraft {f} uciąg na palu
Einsatzpersonal {n} uczestnicy akcji bojowej
Teilnehmer {m} uczestnik
Einsatzmann {m} uczestnik akcji bojowej
Stoß {m} uderzenie
Anprall {m} uderzenie (ciała ruchomego w nieruchome)
Druckstoß {m} uderzenie ciśnieniowe
heiße Blitzschlag, der uderzenie gorącego pioruna
hydraulische Stoß, der uderzenie hydrauliczne
Blitzschlag {m} uderzenie pioruna
Blitzeinschlag {m} uderzenie pioruna
Wasserstoß {m} uderzenie wodne
kalte Blitzschlag, der uderzenie zimnego pioruna
ersticken udusić się
Erstickung {f} uduszenie
Rußanteil {m} udział sadzy
Wasseranteil {m} udział wody
Hilfeleistung {f} udzielenie pomocy
technische Hilfeleistung, die udzielenie pomocy technicznej
Hilfe leisten udzielić pomocy
auslöschen ugasić
löschen ugasić
im Keim ersticken ugasić w zarodku
gelöscht ugaszony
auslöschen ugaszony
Wasserentnahme {f} ujęcie wodne
Niederdrucksatz {m} układ niskociśnieniowy
Brandsystem {n} układ spalania
sich verflüchtigen ulatniać się
entweichen ulatniać się
Verdunstung {f} ulatnianie się
Entweichen {n} ulatnianie się
Verflüchtigung {f} ulatnianie się
Gasausströmung {f} ulatnianie się gazu
Entweichen von Dämpfen, das ulatnianie się par
Luftentweichung {f} ulatnianie się powietrza
Zufahrtsstraße {f} ulica dojazdowa
öffentliche Melder, der uliczny przycisk alarmowy
Feuerversicherungsvertrag {m} umowa ubezpieczeniowa w ubezpieczeniu od ognia
adjustieren umundurować
uniformieren umundurować
Uniformierung {f} umundurowanie
Dienstbekleidung {f} umundurowanie służbowe
abwaschen umyć
absichtlich umyślnie
schweben unosić się
aufwallen unosić się
aufwallend unoszący się
schwebend unoszący się
Wärmemitführung {f} unoszenie ciepła
Wärmekonvektion {f} unoszenie ciepła
flammensicher uodporniony na działanie ognia
flammhemmend uognioodparniający
entflammungshemmend uognioodparniający
Schwerentflammbarmachung {f} uognioodparnianie
Flammfestmachung {f} uognioodparnianie
Brandschutzausrüstung {f} uognioodpornienie
Flammhemmung {f} uognioodpornienie
Brandschutzmaßnahme {f} uognioodpornienie
Entflammungshemmung {f} uognioodpornienie
flammenresistent uognioodporny
Sturz {m} upadek (z dużej wysokości) {m}
Absturz {m} upadek (z dużej wysokości) {m}
Mahnung {f} upomnienie
aufräumen uprzątnąć
Gurt {m} uprząż
Brustgurt {m} uprząż piersiowa
erretten uratować
Schadensregulierung {f} uregulowanie strat
Erholungsurlaub {m} urlop wypoczynkowy
feierliche Übergabe eines neuen Feuerwehrfahrzeuges uroczyście przekazano nowy strażacki wóz
Feuerwehrfest {n} uroczystość strażacka
Amt {n} urząd
Brandschutzbehörde {f} urząd do spraw ochrony przeciwpożarowej
Brandschutzdienststelle {f} urząd do spraw ochrony przeciwpożarowej
Feuerschutzbehörde {f} urząd do spraw ochrony przeciwpożarowej
Bundesanstalt für Materialprüfung Berlin <BAM> {f} Urząd Federalny Badania Materiałów Berlin (BAM)
Aufsichtsbehörde {f} urząd kontrolny
Aufsichtsbehörde {f} urząd nadzorczy
Aufsichtsamt {n} urząd nadzorczy
Bauordnungsamt {n} urząd nadzoru budowlanego
Bauaufsichtsamt {n} urząd nadzoru budowlanego
Alarmvorrichtung {f} urządzenie alarmowe
Alarmierungseinrichtung {f} urządzenie alarmowe
Alarmeinrichtung {f} urządzenie alarmowe
Alarmanlage {f} urządzenie alarmowe
Brandschutzeinrichtung {f} urządzenie do celów ochrony przeciwpożarowej
Wasserauffülleinrichtung {f} urządzenie do napełniania wody
Talkumiereinrichtung {f} urządzenie do talkowania
Schlaucheinbindemaschine {f} urządzenie do taśmowania węży
Brandbekämpfungseinrichtung {f} urządzenie do walki z pożarem
Dosierungseinrichtung {f} urządzenie dozowania
Drencheranlage {f} urządzenie drenczerowe
Feuerlöscheinrichtung {f} urządzenie gaśnicze
Löscheinrichtung {f} urządzenie gaśnicze
Funkenüberschlag-Löschanlage {f} urządzenie gaszące iskry
Temperaturüberwachungseinrichtung {f} urządzenie kontroli temperatury
Druckentlastungsvorrichtung {f} urządzenie odciążenia wybuchu
Rauchabzugseinrichtung {f} urządzenie oddymiające
Rauch-und Wärmeabzugsgerät (n) RWG <RWG> {n} urządzenie oddymiające
Rauch- und Wärmeabzugsgerät {n} urządzenie oddymiające
Rauchentlüftungseinrichtung {f} urządzenie oddymiające
Rauch-und Wärmeabzugsgerät, das <RWG> urządzenie oddymiające
Rauchabzugsvorrichtung {f} urządzenie oddymiające
Entlüftungsvorrichtung {f} urządzenie odpowietrzające
Entlüftungseinrichtung {f} urządzenie odpowietrzające
Verzögerungseinrichtung {f} urządzenie opóżniające
Warneinrichtung {f} urządzenie ostrzegawcze
Druckerhöhungsanlage {f} urządzenie podnoszenia ciśnienia
Notfalleinrichtung {f} urządzenie pomocy w nagłych wypadkach
aktive Brandschutzmaßnahme, die urządzenie przeciwpożarowe
Brandschutzeinrichtung {f} urządzenie przeciwpożarowe
Brandschutzanlage {f} urządzenie przeciwpożarowe
Feuerschutzvorrichtung {f} urządzenie przeciwpożarowe
Brandschutzbekämpfungseinheit {f} urządzenie przeciwpożarowe
Explosionsschutzeinrichtung {f} urządzenie przeciwwybuchowe
Explosionsschutzvorrichtung {f} urządzenie przeciwwybuchowe
Brandmeldeempfangseinrichtung {f} urządzenie przyjmujące alarm pożarowy
Alarmempfangseinrichtung {f} urządzenie przymujące alarm pożarowy
Selbstschutzanlage {f} urządzenie samoobronne
Feuerwehreinrichtung {f} urządzenie straży pożarnej
Feuermeldeeinrichtung {f} urządzenie sygnalizacji alarmowo-pożarowej
Feuerwehrmeldeeinrichtung {f} urządzenie sygnalizacji pożarowej
Meldeanlage {f} urządzenie sygnalizacyjne
Sondersignalanlage {f} urządzenie sygnalizacyjne pojazdów uprzywilejowanych
Schnellangriffseinrichtung {f} urządzenie szybkiego natarcia
Brandschutzeinrichtung {f} urządzenie technicznego zabezpieczenia przeciwpożarowego
Übertragungsanlage für Gefahrenmeldungen <ÜAG> urządzenie transmisji alarmów
Sprinkleranlage {f} urządzenie tryskaczowe
Aufrichtvorrichtung {f} urządzenie ustawiania (drabiny wysuwanej przyczepnej)
Branderkennungseinrichtung {f} urządzenie wykrywające pożar
Branddetektor {m} urządzenie wykrywające pożar
Branderkennungselement {n} urządzenie wykrywające pożar
Auszugsvorrichtung {f} urządzenie wysuwu drabiny
Auslösevorrichtung {f} urządzenie wyzwalające
Rauchauslösevorrichtung {f} urządzenie wyzwalające reagujące na dym
Feuerlöscheinrichtung {f} urządzenie z przyłączem do węży gaśniczych
Feuerlösch-Schlauchanschluß {m} urządzenie z przyłączem do węży gaśniczych
Sicherheitseinrichtung {f} urządzenie zabezpieczające
Explosionsschutzvorrichtung {f} urządzenie zabezpieczenia przed wybuchem
brandverhütende Einrichtung, die urządzenie zapobiegające pożarom
Rauchschottanlage {f} urządzenie zapobiegające rozprzestrzenianiu się dymu
Brandverhütungseinrichtung {f} urządzenie zapobiegania pożarom
Einspeiseeinrichtung {f} urządzenie zasilające
Entlüftungsvorrichtung {f} urządzenie zassysające
Löschwasserrückhalteeinrichtung {f} urządzenie zatrzymujące wodę gaśniczą
Sprüheinrichtung {f} urządzenie zraszaczowe
Entleerungseinrichtung {f} urządzneie odwadniające
Beamte {m} urzędnik {m}
Staatsbedienstete urzędnik państwowy
amtlich zugelassen urzędowo dopuszczony
Amtliche Prüfstelle für Feuerlöschmittel und -geräte Urzędowy Punkt Kontroli Środków i Sprzętu Gaśniczego
ermitteln ustalać
Brandursachenermittler {m} ustalający przyczyny pożaru
Ermittlung {f} ustalanie
Gefahrenermittlung {f} ustalenie (grożącego) niebezpieczeństwa
Brandlastermittlung {f} ustalenie obciążenia ogniowego
Brandursachenermittlung {f} ustalenie przczyny pożaru
Brandschutzbestimmung {f} ustalenie przeciwpożarowe
Schadensursachenermittlung {f} ustalenie przyczyny szkód
Lagefeststellung {f} ustalenie sytuacji
Brandursache feststellen, die ustalić przyczynę pożaru
Brandursache ermitteln, die ustalić przyczynę pożaru
Gesetz {n} ustawa
Feuerschutzleistungsgesetz {n} ustawa o ochronie przeciwpożarowej
Landesbrand- und Katastrophenschutzgesetz für das Land Rheinland-Pfalz, das <LBKG> ustawa o ochronie przeciwpożarowej
Feuerschutzgesetz <FSG> {n} ustawa o ochronie przeciwpożarowej
Brandschutzgesetz {n} ustawa o ochronie przeciwpożarowej
Feuerschutzgesetz, das <FSG> ustawa o ochronie przeciwpożarowej
Niedersächsische Brandschutzgesetz, das <NBrandSchG> ustawa o ochronie przeciwpożarowej (w Dolnej Saksonii)
Niedersächsische Brandschutzgesetz <NBrandSchG> {n} ustawa o ochronie przeciwpożarowej (w Dolnej Saksonii)
Brandschutzhilfeleistungsgesetz <BrSHG> {n} ustawa o ochronie przeciwpożarowej i pomocy technicznej
Brandschutzhilfeleistungsgesetz <BrSHG> {n} ustawa o ochronie przeciwpożarowej i pomocy technicznej w Hesji
Gesetz über den Brandschutz und die Hilfeleistungen der Feuerwehren <BrSchG> {n} ustawa o ochronie przeciwpożarowej i pomocy udzielanej przez straże pożarne (Meklemburgia-Przedpomorze)
Thüringer Brand-und Katastrophenschutzgesetz {n} ustawa o ochronie przeciwpożarowej i przed katastrofami w Turyngii
Brandschutzgesetz <BSchG> {n} ustawa o ochronie przeciwpożarowej w Brandburgii
Bremische Brandschutzgesetz <BremBrandSchG> {n} ustawa o ochronie przeciwpożarowej w Bremie
Brandschutzgesetz <BSG> {n} ustawa o ochronie przeciwpożarowej w Kraju Saary
Gesetz über den Feuerschutz für das Land Nordrhein-Westfalen <FSHG> {n} ustawa o ochronie przeciwpożarowej w Północnej Nadrenii-Westfalii
Gesetz über den Brandschutz für das Land Sachsen, das <SächsBrandSchG> ustawa o ochronie przeciwpożarowej w Saksonii
Brandschutzgesetz <BrSchG> {n} ustawa o ochronie przeciwpożarowej w Saksonii-Anhalt
Brandschutzgesetz {n} ustawa o ochronie przeciwpożarowej w Saksonii-Anhalt i w Szlezwiku-Holsztynie
Umweltschutzgesetz {n} ustawa o ochronie środowiska
Feuerschutzsteuergesetz {n} ustawa o podatku na rzecz ochrony przeciwpożarowej
Verwaltungsvollstreckungsgesetz {n} ustawa o postępowaniu egzekuzyjnym w administracji
Bauproduktengesetz <BauProdG> {n} ustawa o produktach budowlanych
Feuerwehrgesetz {n} ustawa o strażach pożarnych
Feuerwehrgesetz Baden-Württemberg <BW FwG> {n} ustawa o strażach pożarnych w Badenii-Wirtembergii
Hamburgische Feuerwehrgesetz, das ustawa o strażach pożarnych w Hamburgu
Feuerwehrgesetz Berlin <BerlFwG> {n} ustawa o straży pożarnej w Berlinie
Feuerschutzleistungsgesetz {n} ustawa o wymaganiach w zakresie ochrony przeciwpożarowej
Leiter aufstellen, die ustawić drabinę
Aufstellung zum Angriff, die ustawiene do natarcia
Antreteordnung {f} ustawienie
Fahrzeugaufstellung {f} ustawienie pojazdów
Gesetzgebung {f} ustawodawstwo
Feuerwehrgesetzgebung {f} ustawodawstwo pożarnicze
Brandschutzgesetzgebung {f} ustawodawstwo przeciwpożarowe
Gesetzliche Unfallversicherung <GUV> {f} ustawowe ubezpieczenie od wypadków
Gesetzliche Unfallversicherung, die <GUV> ustawowe ubezpieczenie od wypadków
beseitigen usunąć
entfernen usunąć
Entfernung {f} usunięcie
Entfernung des brennbaren Materials, die usunięcie materiału palnego
Gefahrenbeseitigung {f} usunięcie niebezpieczeństwa
Entfernung des Sauerstoffes, die usunięcie tlenu
enteisen usuwać lód
Entsorgung {f} usuwanie odpadów
Schaumbeseitigung {f} usuwanie piany
Staubbeseitigung {f} usuwanie pyły
Brandschadensanierung {f} usuwanie szkód popażarowych
Löschwasserbeseitigung {f} usuwanie wody gaśniczej
Brandsanierung {f} usuwanie zniszczeń popożarowych
Brandschutzaufklärung {f} uświadamanie przeciwpożarowe
Aufklärung {f} uświadomienie
Abdichtung {f} uszczelka
Dichtung {f} uszczelka
Gummidichtung {f} uszczelka gumowa
abschottung uszczelniać
Kabelabschottung {f} uszczelniacz przebić kablowych
Rohrabschottung {f} uszczelniacz przejścia rurowego
abdichten uszczelnić
Abschottung {f} uszczelnienie
Dichtung {f} uszczelnienie
Abdichtung {f} uszczelnienie
Brandabschottung {f} uszczelnienie przeciwpożarowe
Brandmanschette {f} uszczelnienie przeciwpożarowe w postaci pierścienia
Brandschutzmanschette {f} uszczelnienie przeciwpożarowe w postaci pierścienia
Kabelabschottung {f} uszczelnienie przejścia kablowego
Gesundheitsschaden {m} uszczerbek na zdrowiu
Körperverletzung {f} uszkodzenie ciała
Brandbeschädigung {f} uszkodzenie przez pożar
Rohrbruch {m} uszkodzenie rury
Sachbeschädigung {f} uszkodzenie rzeczy
beschädigen uszkodzić
beschädigt uszkodzony
brandbeschädigt uszkodzony przez pożar
oxydieren utleniać
Oxydation {f} utlenianie
Wärmeentzug {m} utrata ciepła
Standsicherheitsverlust {m} utrata stateczności
Raumabschlußverlust {m} utrata zdolności oddzielania pomieszczeń
erschweren utrudniać
feuerhemmend <fh> utrudniający rozprzestrzenianie się ognia (działający hamująco na proces spalania)
feuerhemmend <fh> utrudniający zapalenie
Erhaltung {f} utrzymanie
bereithalten utrzymywać w stanie gotowości
Bereithaltung {f} utrzymywanie w stanie gotowości
befestigen utwardzać
befestigte Löschwasserentnahmestelle, die utwardzone stanowisko czerpania wody gaśniczej
feste Standplatz, der utwardzone stanowisko np. dla ustawienia motopompy
befestigte Zufahrt {f} utwardzony dojazd
brandbedingt uwarunkowany pożarem
bestücken uzbroić
ausrüsten uzbroić
Bestückung {f} uzbrojenie
Ausrüstung {f} uzbrojenie
persönliche Ausrüstung, die uzbrojenie osobiste
Sonderausrüstung {f} uzbrojenie specjalne
Spezialausrüstung {f} uzbrojenie specjalne
feuerlöschtechnische Ausrüstung der Feuerwehr, die uzbrojenie straży pożarnej
feuerwehrtechnische Beladung, die uzbrojenie techniczne (samochodu pożarniczego)
Geräteausrüstung {f} uzbrojenie w sprzęt
erden uziemiać
Grundberührung {f} uziemienie
Erdung {f} uziemnienie
Ableitung {f} uziom
Ringerder {m} uziom otokowy
Ableitung {f} uziom pionowy
benutzen użyć
einsetzen użyć
Einsetzung {f} użycie
Schaumanwendung {f} użycie piany
Schaumeinsatz {m} użycie piany (podczas akcji gaśniczej)
Löschgeräteeinsatz {m} użycie sprzętu gaśniczego
Löschmitteleinsatz {m} użycie środka gaśniczego
Gebäudenutzung {f} użytkowanie budynku
Betreiber (von Anlagen etc.) {m} użytkownik
benutzen używać
Verwenden von offenen Feuer, die używanie ognia otwartego
Schlauchleitung herstellen, die ułożyć linię wężową

Impressum und Haftungsausschluss